Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 88

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5179.   Стукало Н. М. Основні напрямки діяльності проблем шкільної математичної освіти (1890 - 1917 рр.) / Н. М. Стукало // Наукові записки / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -

5180.    126-134. - Супрун М. О. Основні тенденції розвитку олігофренопедагогіки кінця 20-х -початку 30-х pp. 20 ст. / М. О. Супрун // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 130-140. - Бібліогр. в кінці ст.

5181.    Сухомлинська О. Історико-педагогічне дослідження та його "околиці" / О. Сухомлинська // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 43-47.

5182.    Сухомлинська О. В. Ідеї свободи у поглядах В. О. Сухомлинського / О. В. Сухомлинська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 3-10.

5183.    Сухомлинський В. Народження громадянина / В. Сухомлинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин :

НДУ, 2005. - С. 206-227.

5184.    Сухомлинський В. О. Павлинська середня школа : [Радянська школа і педагогіка у другій половині 20 ст.] / В. О. Сухомлинський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 507-512.

5185.    Сухомлинський В. Павлиська середня школа / В. Сухомлинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин :

НДУ, 2005. - С. 170-190.

5186.    Сухомлинський В. Серце віддаю дітям / В. Сухомлинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005.

 

-    С. 190-206.

5187.    Сухомлинський В. Сто порад учителеві / В. Сухомлинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005.

-    С. 227-236.

5188.    Тішик О. А. Творчий підхід вчителів-практиків другої половини 19 ст. до відбору змісту початкової освіти (на матеріалах педагогічної журналістики) / О. А. Тішик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 105-108.

5189.    Талалуєва Н. О. Навчальна література для професійних закладів освіти початку 20-х рр. ХХ ст.: спроба системного аналізу / Н.О. Талалуєва // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005.

-    № 4. - С. 66-73. - Бібліогр. в кінці ст. - В статье системно проанализирована учебная литература (учебник, учебник-справочник, конспект, хрестоматия) для школ рабочей молодежи. Изложены общие черты, характерные для учебников последнего столетия.

5190.    Таран О. М. Інноваційні підходи до принципів навчання в педагогічній спадщині С. Русової / О. М. Таран // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. -С. 211-215. - Бібліогр. в кінці ст.

Терентьєва Н. О. Особливості політехнічної підготовки вчителя-викладача-вихователя в Україні у XX столітті / Н. О. Терентьєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблемитеорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 102-105.

5192.    Ткаченко О. М. Розвиток музичної освіти на Лівобережній Україні в контексті національно-культурного відродження 16-17 ст. / О. М. Ткаченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2.

 

-    С. 116-119. - Бібліогр. в кінці ст.

5193.    Ткаченко А. Ф. // Ткаченко А. Ф. Знаменитые украинцы / А. Ф. Ткаченко. - Киев : Арістей, 2005. - С. 282-293.

5194.    Ткачова Н. О. Оновлення освітніх цінностей у вітчизняній педагогіці після здобуття Україною державної незалежності / Н. О. Ткачова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 15-19.

5195.    Трофим'як Б. Детермінанта професійної, фахово-освітньої підготовки галицької молоді в контексті Українського Сокільства у період Габсбурзької монархії (перша половина XIX - початок XX століть) / Б. Трофим'як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 94-101. - Библиогр. в конце ст.

5196.    Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України : монографія / Т. Д. Тхоржевська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгвіст. ун-т. - Київ : Купріянова, 2005. - 412 с.

5197.    Тюльпа Т. М. Творчі підходи до вирішення проблеми реалізації змісту естетичного виховання школярів в Україні (1917-1920 рр.) / Т. М. Тюльпа // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -

С. 207-211.

5198.    Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання спроба педагогічної антропології / К. Д. Ушинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. -2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 76-91.

5199.    Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні / К. Д. Ушинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр.

-    Ніжин : НДУ, 2005. - С. 31-39.

5200.    Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] / К. Д. Ушинський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 221-230.

5201.    Ушинський К. Д. Про користь педагогічної літератури : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] / К. Д. Ушинський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 198-211.

5202.    Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні / К. Д. Ушинський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр.

-    Ніжин : НДУ, 2005. - С. 39-69.

5203.    Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] / К. Д. Ушинський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 211-221.

5204.   Філімонова Т. В. Гендрихівська Антоніна Іванівна: історико-педагогічна персоналія / Т. В. Філімонова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 272-277.Фадяєва В. Л. Педагогічно-правова просвіта батьків у 70-х роках XX століття в Україні / В. Л. Фадяєва // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 182-186.

5205.   Федоренко Є. Демократизм як провідна ідея в становленні національної освіти : [Українська школа і освіта поза межами України] / Є. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 558-566.

5206.   Федяєва В. Л. Свобода і відповідальність особистості у сімейній педагогіці

 

B.   О. Сухомлинського / В. Л. Федяєва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 249-255. - Бібліогр. в кінці ст.

5208.   Форостян А. Ф. Висвітлення у періодичній пресі II половини XIX століття питань освіти, науки та культури півдня України / А. Ф. Форостян // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

C.   354-358.

5209.   Франко І. Я. Наші народні школи і їх потреби : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / І. Я. Франко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 290-295.

5210.   Франко І. Я. Учитель : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / І. Я. Франко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 296-305.

5211.   Хілько І. О. Передумови розвитку художньої освіти на Буковині (кінець XIX -перша третина XX ст.) / І. О. Хілько // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - С. 205-208.

5212.   Хрипко С. А. Університети України у 20 ст.: науково-ціннісний аспект осмислення / С. А. Хрипко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (17). -

С. 82-97.

5213.   Целікова Л. В. Розвиток музично-естетичного виховання молоді в Чернігівській губернії / Л. В. Целікова // Наука і сучасність / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. -С. 126-134. - Бібліогр. в кінці ст.

5214.   Цзихуа Ли. Творческое использование наследия В. А. Сухомлинского в КНР / Л. Цзихуа. - К. : Феникс, 2005. - 112 с.

5215.   Циркуляр Міністерства освіти до Київського університету св. Володимира : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 143-144.

5216.   Чавдаров С. Х. Своєрідність процесу навчання : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / С. Х. Чавдаров // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 445-448.

5217.   Шапошнікова Л. М. Ідеї самоосвіти учнівської молоді у науковій спадщині Т. Г. Лубенця / Л. М. Шапошнікова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 91-93.Шаян В. Сковорода й духовне обличчя України у 18 сторіччі : [Українська школа і освіта поза межами України] / В. Шаян // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 539-551.

5218.   Шевченко С. М. Вклад Я. Б. Рєзніка у розвиток теоретичних основ радянської дидактики / С. М. Шевченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 277-283.

5219.   Шевченко С. М. Проблеми виховання у педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 364-371. - Бібліогр. в кінці ст.

5220.   Шевченко Т. Г. Букварь южнорусскій : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] / Т. Г. Шевченко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 157-168.

5221.   Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) : монографія / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. - Київ : Генеза, 2005. - 592 с. - Зміст: Культура, етнос, людина ; Масова культура як феномен глобально-цивілізаційних процесів ; Становлення феномену культурогенезу ; Інтероосвітні аспекти глобально-культурологічних проблем цивілізації ; Історико-культурологічна парадигма Зигмунда Фрейда ; Біхевіорізм як психологічний напрям культурології ; Культура України в кінці XIX - на початку XX ст. ; Історико-культурологічні події в Україні доби національно-демократичних революцій та громадянської війни ; Еволюція української культури 20-80-х рр. XX ст. ; Культура України кінця 30-х-80-х рр. XX ст. ; Культурологічні аспекти незалежної України у загальносвітовому контексті ; Співіснування культур і поліетносфера в добу цивілізаційної глобалізації.

5222.   Шкіль М. І. Глід : автобіографічна повість / М. І. Шкіль ; [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. - Київ : НПУ, 2005. - 41 с.

5223.   Школа и библиотека Киево-Печерского монастыря : [Освіта і зародження педагогічної думки в Київській Русі] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 37.

5224.   Шоліна Т. Науково-педагогічна діяльність та освітні погляди Степана Смаль-Стоцького / Т. Шоліна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 204-207.

5225.   Шоробура І. М. Позиції шкільної географії в 1970 - 80-ті рр. / І. М. Шоробура // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 92-96. - Бібліогр. в кінці ст.

Юзик О. П. Педагогічна творчість учителя при здійсненні розумового виховання учнів початкових шкіл України (20 - 30-ті рр. 20 ст.) / О.П. Юзик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 108-111.Див.: 315, 320, 333, 445, 466, 554, 466, 554, 612, 701, 820, 870, 2853, 2856, 2861, 2878, 2892, 2906, 2911, 2973, 3005, 3006, 3008, 3048, 3304, 3567, 3662, 4315, 4371, 5454,

5475, 5478, 5487, 5488, 5494, 5507, 5508, 5511,5562, 5579, 5580, 5594, 5603, 5611,

5621, 5624, 5632, 5679, 5707, 5711.

 

 

 

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

5228.    Авшенюк Н. М. Стандарт як інструмент реформування професійної підготовки -персоналу у Великій Британії / Н. М. Авшенюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 5. - С. 151-155. - Бібліогр. в кінці ст.

5229.    Авшенюк Н. Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії / Н. Авшенюк // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 82-85.

5230.    Акіншева І. П. Методи викладання соціальної історії в європейських школах / І. П. Акіншева // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 159-162. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа