Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5344.    Трибой В. Фізична культура у ВНЗ і розвиток студентського спорту в Молдові: (Соціологічний аспект) / В. Трибой // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 52-55.

5345.    Туров М. Навчання винахідництва в зарубіжних країнах / М. Туров // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. - С. 51-54.

5346.    Федорик Ю. В. Реформи польської освіти: досягнення й протиріччя / Ю. В. Федорик // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. -С. 173-180.

5347.    Фостер Гел. Освіта в галузі журналістики та комунікацій у США / Г. Фостер // Покликання університету : Збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

С. 222-233.

5350.    Фрейман Станіслава. Освітні стежки в польській школі після реформи / С. Фрейман, М. Фрейман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5'2005. -С. 172-176. - Бібліогр. в кінці ст.

5351.    Ходаковський О. В. Болонський процес, точні науки і високі технології - засоби розвитку освіти і економіки Європи / О. В. Ходаковський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. -С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст.

5352.    Хоменко В. В. Підготовка керівників освітніх установ другого ступеню у Франції / В. В. Хоменко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 213-214.

5353.    Хоменко В. В. Підготовка керівників освітніх установ другого ступеня у Франції / В. В. Хоменко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 184­187. - Бібліогр. в кінці ст.

5354.    Цабан Н. Про теоретичні концепції соціальної педагогіки та соціальної роботи у Німеччині / Н. Цабан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. -С. 148-152.

5355.    Цап О. Пошук за новітніми методами в системі навчання та освіти в Канаді / О. Цап // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. -Вип. 4, Кн. 2. - С. 98-109.

5356.   Червонецький В. Екологічна освіта в школах розвинених країн Європи і США / В. Червонецький // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 3. - С. 98-106.Черновецький В. Екологічна освіта в школах розвинених країн Європи і США [Рукопись] / В. Черновецький // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 98-106.

5357.   Чернявська Ю. Ю. До питання розвитку медіа-освіти в школах Західної Канади / Ю. Ю. Чернявська // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 249-255. -Бібліогр. в кінці ст.

5358.   Чувакова Т. Г. Альтернативні шляхи підготовки вчителів у США / Т. Г. Чувакова // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. -С. 183-185. - Бібліогр. в кінці ст.

5359.   Шмалєй С. В. Проблема розуміння категорій "свобода" і "відповідальність" у творчості Ж.-П. Сартра / С. В. Шмалєй // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 295-302. - Бібліогр. в кінці ст.

5360.   Шовкопляс О. І. Оцінка якості вищої освіти в європейських країнах на сучасному етапі / О. І. Шовкопляс // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -

№ 4. - С. 119-122.

5362.   Шутова М. О. Концептуальні напрями модернізації навчальних дисциплін у США (друга половина XX століття) / М. О. Шутова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 93-95.

5363.   Шутова М. О. Особливості розвитку загальної середньої освіти США в 20 ст. / М. О. Шутова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 112-121. - Бібліогр. в кінці ст.

5364.   Щербак О. Професійна освіта і навчання у Фінляндії / О. Щербак // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 41-44.

5365.   Яворська Л. Статеве виховання як відповідь на реалії сьогодення та актуальний напрямок підготовки американської молоді до сімейного життя / Л. Яворська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 132-136. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 312, 326, 2782, 3577, 3636,3887,4477, 5093, 5470, 5485, 5544, 5616, 5695, 5787,

5780, 5773.

 

 

 

Бібліотеки /вузівські, шкільні, освітянські/

 

5366. Барабаш С. Інформаційна грамотність користувача як базова умова ефективного використання інформації / С. Барабаш // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 154-158.5367. Бочаров    Б. П. Формирование автоматизированного управления // Культура народов Причерноморья № 60, Т. 1. - С. 31-35.

5368.   векторного критерия оценки качества современной библиотекой / Б. П. Бочаров : Научный журнал. - Симферополь, 2005. -Вепренцева С. І. Роль бібліотеки у розвитку творчого потенціалу учня / С. І. Вепренцева // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 3. - С. 28-32.

5369.   Горбаченко Т. Культурологічна функція університетської бібліотеки / Т. Горбаченко // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 149-153.

5370.   Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: П'ять років діяльності (2000 - 2004) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПН України, Укр. асоц. ім. В. Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України   ім.   В.О.   Сухомлинського   ;   укл.   Н. А. Палащина,   Н. А. Горбенко,

 

B.  В. Вербова, Л. І. Самчук. - Київ : Б.в., 2005. - 99 с.

5371.   Імена, увічнені бібліотекою : каталог видань з автографами авторів / Львівська обл. унів. наук. б-ка ; упоряд. І. Лешнівська ; ред. О. Букавіна. - Львів : Ліга-Прес, 2005.

 

-    40 с.

5372.   Костенко Т. Книги - морська глибина... : бібліотечний урок для учнів 5-6 класів. / Т. Костенко // Шкільний світ. - 2005. - № 3. - С. 20-21.

5373.   Костенко Т. Ознайомлення з бібліотекою : бібліотечний урок для учнів початкової школи. / Т. Костенко // Шкільний світ. - 2005. - № 3. - С. 19-20.

5374.   Малиновська В. Бібліотека університету: ідеї, реалії, перспективи / В. Малиновська // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 134-137.

5375.   Открытие виртуального читального зала в КНУ им. Т. Г. Шевченко: Методика поиска в ЭБД РГБ [Электронный ресурс] : методические материалы, Киев, 22 декабря 2005 г.: [Компакт-диск]. - Киев : Индустрия интеллекта, 2005.

5376.   Пашкова В. Трансформації бібліотечного обслуговування для потреб дистанційної освіти: досвід США / В. Пашкова // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 159-162.

5377.   Петрина Н. Інтеграція і партнерство університетських бібліотек як перспектива подальшого розвитку бібліотечно-інформаційного сервісу / Н. Петрина // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

C.  143-148.

5378.   Савенкова Л. В. Этапы создания информационного педагогического ресурса: опыт Научной библиотеки НПУ имени М. П. Драгоманова / Л. В. Савенкова, Т. И. Березная //Культура народов Причерноморья. - Симферополь, 2005. - № 60, Т. 1. - С. 47-50. - Библиогр. в конце ст.

5379.   Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - С.-Пб. : Профессия, 2005. - 496 с.

5380.   Стрішенець Н. Вивчення досвіду зарубіжних університетських бібліотек: питання термінології / Н. Стрішенець // Покликання університету : збірник наукових праць.

-    Київ : Янко, 2005. - С. 163-167.

5381.   Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII - початок ХХ ст.) із фондів бібліотек України : методичний посібник / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України ; укл. Р. С. Жданова ; ред. П. І. Рогова. -Київ, 2005. - 124 с.Український Гомер ХХ століття : методичні рекомендації бібліотечним працівникам до 100-річчя від дня народження Уласа Самчука / Львівська обл. унів. наук. б-ка ; упоряд. І. Лешнівська ; укл. О. Шматько ; ред. О. Букавіна. - Львів : Ліга-Прес, 2005. - 38 с.

5382.   Сучасні технології в освіті: рек. бібліогр. пок. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; Маріупольський ДГУ. - К., 2005. - Ч. 1: Сучасні технології навчання. - 306 с.

5383.   Шевченко І. Зовнішні комунікації як засіб формування іміджу бібліотеки навчального закладу / І. Шевченко // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 138-139.

5384.   Шемаєва Г. Трансформація бібліотеки вищого навчального закладу за сучасних умов / Г. Шемаєва // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 140-142.

5385.   Ярошенко Т. Електронні журнали: можливості 21 століття для науки та освіти України / Т. Ярошенко // Покликання університету : збірник наукових праць. -Київ : Янко, 2005. - С. 168-175. - Библиогр. в конце ст.

Див.: 1723.

 

 

 

Бібліографічні посібники з питань освіти

5387.  Академік АПН України Олексій Григорович Мороз : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; упоряд. Л. В. Савенкова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 24 с.

5388.  Алла Михайлівна Богуш : біобібліографічний покажчик / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. О. Пономаренко. -Київ ; Одеса : Б.в., 2005. - 99 с.

5389.  Анатолій Кіндратович Адруг : біобібліографічний покажчик / Чернігівська обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; укл. І. Я. Каганова ; відп. ред. О. Б. Коваленко. - Чернігів, 2005. -

34 с.

5390.  "Артек" - столиця щасливого дитинства : Рекомендаційний бібліографічний список // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 180-182.

5391.  Балышев М. А. Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев : документально-биографический очерк / М. А. Балышев, Н. А. Белостоцкий // Университеты : Наука и просвещение. - 2005. - № 3. - С. 46-57.

5392.  Видатні психологи : біографічний довідник / упоряд. Т. Шаповал. - Київ : Шкільний світ : Видавець Л. Галіцина, 2005. - 120 с.

5393.    Викладачі Ніжинської вищої школи : біобібліографічний покажчик. Кн. 1. Ч. 4 (1970-2005). Загальноуніверситетські кафедри. Факультет іноземних мов. Факультет культури і мистецтв. Історико-юридичний факультет. Природничо-географічний факультет / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд. Л. П. Косовських та ін. - Ніжин, 2005. - 235 с.Викладачі Ніжинської вищої школи : біобібліографічний покажчик.. Ч. 4 (1970­2005). Кн. 2. Фізико-математичний факультет. Філологічний факультет. Факультет психології та соціальної роботи. Бібліотека / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд. Л. П. Косовських та ін. - Ніжин, 2005. - 170 с.

5394.    Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п'ять років діяльності (2000 - 2004) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Укр. асоц. ім. В. Сухомлинського, ДНТБ України ім. В. О. Сухомлинського ; укл. Н. А. Палащина [та ін.] ; ред. : П. І. Рогова, В. І. Лутовинова. - Київ, 2005. - 98 с.

5395.    Іван Дмитрович Бех : біобібліографічний покажчик / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк. - Київ ; Житомир, 2005. - 88 с.

5396.    Нелля Григорівна Ничкало : біобібліографічний покажчик / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; упоряд. Л. О. Пономаренко. - Київ, 2005. - 95 с.

5397.    Палащина Н. Теорія і практика викладання і навчання української мови в загальноосвітніх закладах та закладах післядипломної освіти (рекомендаційний бібліографічний список) / Н. Палащина, М. Беневоленська, Є. Демида // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 64-69.

5398.    Палащина Н. Теорія і практика викладання і навчання української мови в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти : (рекомендаційний бібліографічний список). (Закінчен. Поч. у № 6 за 2005 р.) / Н. Палащина, М. Беневоленська, Є. Демида // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 59-63.

5399.    Педагогічна майстерність, творчість, професіоналізм : рекомендований бібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. Н. В. Гузій, Т. В. Вайніленко, М. Я. Коцан ; ред. Н. В. Гузій. - Київ : НПУ, 2005. - 38 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа