Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 92

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5400.    Сучасні технології в освіті : бібліографічний покажчик. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Маріупольський держ. гум. ун-т ; укл. І. П. Моісєєва. - Київ, 2005. - 308 с.

Див. : 746, 5383.

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

5402.    Абібуллаєва Д. І. Формування і розвиток державної системи народної освіти кримських татар (1870 - 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 02 / Д. І. Абібуллаєва ; Нац. акад. України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. -2005. - 19 с.

5404.    Абсалямова Я. В. Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. наук : 13.00.04 / Я. В. Абсалямова ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. -Авксентьєва Т. А. Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Т. А. Авксентьєва ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2005. - 20 с.

5405.    Авшенюк Н. М. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. М. Авшенюк ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України.

 

-    2005. - 20 с.

5406.    Авраменко О. Б. Формування культури праці в учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / О. Б. Авраменко ; Уманський Держ. пед. ун-т імені П.Тичини. - 2005. - 20 с.

5407.    Акіншева А. П. Навчання учнів соціальної історії в середніх школах країн членів Ради Європи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. П. Акіншева ; АПН України, Ін-т педагогіки. - 2005. - 20 с.

5408.    Аксьонова О. П. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. П. Аксьонова ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2005. - 20 с.

5409.    Антонець Н. Б. Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в контексті руху за національну освіту ( 1906-1940 ) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Б. Антонець ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5410.    Антонюк Т. Д. Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР ( 20-ті - початок 30-х років ХХ століття ) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 09. 00. 12 / Т. Д. Антонюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -2005. - 18 с.

5411.    Артемчук І. В. Особливості усного зв'язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сирот : [автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 08] : автореферат дис.... / Ін-т спец. педагогіки АПН України. - 2005. - 22 с.

5412.    Артюхова О. В. Формування художнього світогляду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Артюхова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. -

20 с.

5413.    Атрощенко Т. О. Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Т. О. Атрощенко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 22 с.

5414.    Бєлова Л. О. Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу: автореф. дис. ... докт. психол. наук : 22.00.04 / Л. О. Бєлова ; Нац. ун-т внутр. справ.

-    2005. - 35 с.

5415.    Бігич О. Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / О. Б. Бігич ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 36 с.

5416.   Білик Л. І. Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... докт пед. наук : 13.00.04 / Л. І. Білик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 51 с.Білик Н. І. Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. І. Білик ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 21 с.

5417.   Білоус О. С. Дидактичні основи формування творчої активності студентів у процесі особистісно орієнтованого навчання ( на матеріалі музичних дисциплін ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. С. Білоус ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - 20 с.

5418.   Біруля В. В. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами художньої літератури у позанавчальний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / В. В. Біруля ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 20 с.

5419.   Бай І. Б. Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників Галичини ( друга половина ХІХ - початок ХХ століття ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / І. Б. Бай ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. -

20 с.

5421.   Бастун М. В. Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов : автореф. дис. канд. пед. наук / М. В. Бастун ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5422.   Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Н. А. Басюк ; Ін-т пробл. виховання АПН

України. - 2005. - 21 с.

5423.   Баталіна Г. Я. Система естетичного виховання старшокласників у загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Г. Я. Баталіна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - 20 с.

5424.   Бекетова Ю. В. Теорія і практика музично-педагогічної підготовки учнів педагогічних училищ України ( 1945 - 1985 рр. ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Ю. В. Бекетова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5425.   Бельмаз Я. М. Моральне виховання підлітків у загальноосвітніх школах США (друга половина ХХ століття ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Я. М. Бельмаз ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5426.   Беляєв С. Б. Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / С. Б. Беляєв ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - 20 с.

5427.   Бобир О. В. Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / О. В. Бобир ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2005. - 20 с.

5428.   Бойко Д. М. Психологічні умови формування правової культури старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Д. М. Бойко ; Ін-т педагогіки й психології проф. освіти Акад. пед. наук. - 2005. - 21 с.

5429.   Бойко О. В. Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. В. Бойко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5430.   Бойчев І. І. Підготовка майбутнього вчителя до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / І. І. Бойчев ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 21 с.Борецька Г. Е. Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. Е. Борецька ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 22 с.

5431.   Боровик А. М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності : автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / А. М. Боровик ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2005. - 36 с.

5432.   Бохонкова Ю. О. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 19.00.05 / Ю. О. Бохонкова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -2005. - 19 с.

5433.   Браніцька Т. Р. Методичні засади формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Т. Р. Браніцька ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 18 с.

5434.   Бричок С. Б. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Б. Бричок ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 19 с.

5435.   Булка Н. І. Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв'язками : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. І. Булка ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 19 с.

5436.   Буніна Л. М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Л. М. Буніна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5437.   Бурдейна Л. І. Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. І. Бурдейна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - 2005. - 20 с.

5438.   Буренко В. М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. М. Буренко ; Ценр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - 2005. - 24 с.

5439.   Бурлука О. В. Самоосвіта особистості та соціокультурне явище : автореф. дис. ... канд.екон. наук : 17.00.01 / О. В. Бурлука ; Харк. держ. акад. культури. - 2005. -16 с.

5440.   Бушман І. О. Система освіти як засіб модернізації української культури : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / І. О. Бушман ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - 2005. - 18 с.

5441.   Вєйландє Л. В.-В. Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В.В. Вєйландє ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 20 с.

5442.   Ваврик Р. В. Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Р. В. Ваврик ; Нац. акад. оборони України. - 2005. - 20 с.

Варенко В. М. Вивчення творчості українських письменників ХІХ - початку ХХ століття   як   засіб   формування   християнських   моральних   цінностей устаршокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / В. М. Варенко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 21 с.

5445.    Варнавська І. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5-7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / І. В. Варнавська ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 19 с.

5446.    Василенко І. А. Психологічні особливості емоційності і товариськості дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. А. Василенко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -2005. - 19 с.

5447.    Василенко І. Ю. Формування психологічної готовності педагогів до роботи з ліворукими дітьми і дітьми-лівшами у початковій школі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. Ю. Василенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - 2005. - 22 с.

5448.    Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Е. В. Васильєва ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 24 с.

5449.    Вдовенко В. В. Проблеми початкової освіти України в роботі педагогічних з'їздів (1861 - 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / В. В. Вдовенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 19 с.

5450.    Власенко Л. В. Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Л. В. Власенко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. -

20 с.

5451.    Власенко О. М. Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / О. М. Власенко ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 19 с.

5452.    Войнаровський А. М. Дидактичні умови формування економічних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / А. М. Войнаровський ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. -2005. - 19 с.

5453.    Волик Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. В. Волик ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5454.    Волянюк Р. Я. Педагогічний аспект опіки дітей і молоді в Галичині ( друга половина ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Р. Я. Волянюк ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 19 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа