Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 93

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5455.    Гімаєва Ю. А. Розвиток емоційної сфери учнів при переході до основної школи в умовах різних типів навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Ю. А. Гімаєва ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2005. - 20 с.

5456.    Галета Я. В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Я. В. Галета ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. -2005. - 28 с.

Гальченко Г. І. Принцип природовідповідності як утвердження пріорітету духовно-моральної складової у вихованні особистості (соціально-філософськийаналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 03 / Г. І. Гальченко ; Харк. ун-т повітр. сил. - 2005. - 19 с.

5458.    Гамрецька Г. С. Становлення історіософського світобачення майбутнього педагога : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / Г. С. Гамрецька ; Акад. пед. наук. України, Ін-т вищ. освіти. - 2005. - 20 с.

5459.    Гембарук А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / А. С. Гембарук ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 19 с.

5460.    Генсерук Г. Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Г. Р. Генсерук ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. -2005. - 20 с.

5461.    Год Б. В. Ідея всебічного і гармонійного виховання особистості в епоху європейського відродження : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / Б. В. Год ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 44 с.

5462.    Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп'ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / Н. О. Голівер ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. -

20 с.

5463.    Голінська Т. М. Естетичний розвиток молодших школярів засобами синтезу мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Т. М. Голінська ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 20 с.

5464.    Головченко   Г. О.   Організаційно-педагогічні   умови   професійної підготовки

майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах : автореф. дис... канд.

пед. наук : 13. 00. 04 / Г. О. Головченко ; Ін-т педагогіки та психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 24 с.

5465.    Голодюк Л. С. Методика вивчення властивостей трикутника в умовах рівневої диференціації в основній школі : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. С. Голодюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5466.    Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров'я школярів : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / В. П. Горащук ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 40 с.

5467.    Горошкіна О. М. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Горошкіна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 39 с.

5468.    Гофрон А. Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09. 00. 10 / А. Гофрон ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - 2005. - 34 с.

5469.    Гофрон Б. Процеси суспільних селекцій в шкільництві як предмет філософії освіти : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 / Б. Гофрон ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - 2005. - 32 с.Гриневич Л. М. Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. М. Гриневич ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5470.    Грушко О. В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.19 / О. В. Грушко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5471.    Гузь О. І. Навчання усного англомовного мовлення учнів початкової загальноосвітньої школи з використанням відеофонограми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. І. Гузь ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 20 с.

5472.    Гулеватий А. А. Формування психологічної готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до використання комп'ютерної техніки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 17 / А. А. Гулеватий ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - 2005. - 20 с.

5473.    Гуменюк О. Г. Соціально-психологічні особливості культури спілкування учнів недільних релігійних шкіл : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О. Г. Гуменюк ; Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5474.    Гурак І. Ф. Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60-ті роки ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / І. Ф. Гурак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 19 с.

5475.    Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. І. Гуренко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5476.    Гусак Н. І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / Н. І. Гусак ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5477.    Дічек Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / Н. П. Дічек ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. -

36 с.

5479.    Даниленко Л. І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / Л. І. Даниленко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 42 с.

5480.    Дегтяренко Т. М. Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 03 / Т. М. Дегтяренко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - 2005. -

22 с.

5481.    Дементьєва Т. І. Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Т. І. Дементьєва ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 18 с.

5482.    Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / І. І. Демченко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - 2005. - 20 с.

5483.    Денисенко В. В. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. В. Денисенко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 19 с.Дзундза А. І. Теоретичні та методичні засади формування соціоекономічної культури студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 04 / А. І. Дзундза ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 43 с.

5484.    Диба О. П. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді української діаспори : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / О. П. Диба ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 21 с.

5485.    Диба С. Г. Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді в скаутських організаціях ( вітчизняний і зарубіжний досвід ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / С. Г. Диба ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 19 с.

5486.    Доброскок І. І. Освітньо-педагогічна діяльність Івана Семеновича Орлая ( 1770 -1829 рр. ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / І. І. Доброскок ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 22 с.

5487.    Донченко О. В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / О. В. Донченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -2005. - 21 с.

5488.    Дорогань С. О. Формування світоглядної культури майбутнього вчителя засобами української літератури : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / С. О. Дорогань ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5489.    Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. Л. Драб ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 21 с.

5490.    Драч І. І. Організація навчального процесу з розвитку творчого потеціалу студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / І. І. Драч ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5491.    Дружененко Р. С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Р. С. Дружененко ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 18 с.

5492.    Дубровка О. В. Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / О. В. Дубровка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - 20 с.

5493.    Дудко О. О. Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького ( 1870 - 1939 ) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / О. О. Дудко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. -

20 с.

5495.    Дятленко Т. І. Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. І. Дятленко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5496.    Елькін М. В. Формування професійної компентентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Елькін ; Центр. ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. - 2005. - 20 с.

5497.    Ерастова Л. Є. Психологічні чинники подолання дисгармонійного розвитку характеру молодшого школяра : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. Є. Ерастова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - 2005. - 21 с.Есаулов А. О. Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / А. О. Есаулов ; Нац. аграр. ун-т. - 2005. - 20 с.

5498.    Євдокимова Н. О. Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. О. Євдокимова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 19 с.

5499.    Євстігнєєва Н. І. Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. І. Євстігнєєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5500.    Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / Г. В. Єльникова ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 44 с.

5501.    Єльникова О. В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / О. В. Єльникова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти України. - 2005. - 20 с.

5502.    Єракова Л. А. Диференційоване фізичне виховання сліпих і слабкозорих школярів в умовах спеціалізованого інтернату : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24. 00. 02 / Л. А. Єракова ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. -2005. - 19 с.

5503.    Жмуд Н. В. Народна педагогіка як етноформуючий чинник : автореф. дис.... канд. істор. наук : 07. 00. 05 / Н. В. Жмуд ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. - 2005. - 20 с.

5504.    Жулкевська В. О. Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. О. Жулкевська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 24 с.

5505.    Зімакова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Л. В. Зімакова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Академ. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5506.    Заболотня О. А. Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Заболотня ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2005. - 20 с. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа