Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 94

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Б. ц.

5508.    Задерейчук І. П. Розвиток системи освіти в німців на Півдні України 1789-1938 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. П. Задерейчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2005. - 20 с.

5509.    Зайцева Л. І. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Л. І. Зайцева ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - 2005. - 20 с.

5510.    Зайчикова Т. В. Соціально-психологічні детермінанти синдрому "професійного вигорання" у вчителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 05 / Т. В. Зайчикова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - Замашкіна О. Д. Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60-90 рр. ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / О. Д. Замашкіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. -

20 с.

5512.    Замкова Н. Л. Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. Л. Замкова ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5513.    Заячук Ю. Д. Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої освіти Канади (40-90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. Д. Заячук ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 20 с.

5514.    Землянська В. Ф. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття): автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ф. Землянська ; Слов'ян. держ. пед. ун-т. - 2005. - 19 с.

5515.    Зозуляк Р. В. Виховання моральних рис молодших школярів Галичини засобами української дитячої літератури (1900 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Р. В. Зозуляк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 20 с.

5516.    Зуєва В. І. Гуманістичні засади впровадження інформаційних освітніх технологій (соціально-філософський аспект) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 03 / В. І. Зуєва ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5517.    Іванова Л. А. Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів-організаторів у Міжнародному дитячому центрі " Артек " : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. А. Іванова ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. -2005. - 19 с.

5518.    Іванчук А. В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / А. В. Іванчук ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5519.    Іванчук М. Г Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / М. Г. Іванчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -2005. - 40 с.

5520.    Ільницька Л. В. Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 08 / Л. В. Ільницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 15 с.

5521.    Ішичкіна Л. М. Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки особового складу підрозділів пожежної охорони : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. М. Ішичкіна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. -

20 с.

5522.    Йовенко Л. І. Підготовка студентів філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. І. Йовенко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - 2005. -

20 с.

5523.    Кір'ян М. М. Формування естетичних почуттів у майбутнього вчителя комплексом мистецтв у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / М. М. Кір'ян ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - Казакевич О. М. Педагогічно-наукова та громадська діяльність П. Г. Житецького : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. М. Казакевич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5524.    Казакова Н. В. Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Казакова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Академ. пед. наук України. - 2005. - 22 с.

5525.    Калінін В. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. О. Калінін ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

5526.    Калініченко Т. Ф. Ідеї вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. Ф. Калініченко ; Ін-т пробл. виховання України. - 2005. - 20 с.

5527.    Калашнікова Л. В. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 22.00.04 / Л. В. Калашнікова ; Нац. ун-т внутрішніх справ. - 2005. - 20 с.

5528.    Калашник Л. С. Педагогічні засади родинного виховання в китайській сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Л. С. Калашник ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5529.    Карабин Т. В. Вплив особливостей спілкування в мережі "Internrt" : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Т. В. Карабин ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5530.    Карелін М. В. Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. В. Карелін ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5531.    Кареліна О. В. Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. В. Кареліна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2005. - 20 с.

5532.    Карпенко О. О. Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07. 00. 08 / О. О. Карпенко ; Харк. держ. акад. культури. - 2005. - 20 с.

5533.    Карпинська Л. О. Формування професійної майстерності майбутніх вчителів у системі вищої педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. О. Карпинська ; Південноукр. держ. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -2005. - 21 с.

5534.    Карпюк Р. П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. П. Карпюк ; Вінницьк. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 21 с.

5535.    Кацеро А. О. Особливості образу Я у бездоглядних підлітків : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / А. О.Кацеро ; Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 19 с.Кацова Л. І. Формування професійного інтересу у майбутніх учителів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. І. Кацова ; Харк. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 19 с.

5536.    Качеровська Т. В. Навчально-ігрове проектування у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Т. В. Качеровська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. -

21 с.

5539.    Керницький О. М. Методика формування психологічної готовності курсантів -льотчиків до льотної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. - 2005. - 19 с.

5540.    Кецик У. В. Громадянське виховання учнів українськиї професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / У. В. Кецик ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 20 с.

5541.    Кобаль В. І. Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів 5-8 класів у процесі вивчення історії України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. І. Кобаль ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5542.    Ковалів Ж. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Ж. В. Ковалів ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ( м. Одеса). -2005. - 20 с.

5543.    Коваленко О. І. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / О. І. Коваленко ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - 2005. - 20 с.

5544.    Коваленко С. М. Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ -початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / С. М. Коваленко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

5545.    Ковбаса Ю. М. Зміст і методика професійної підготовки старшокласників з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату / Ю. М. Ковбаса : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5546.    Ковальова А. В. Педагогічні умови самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / А. В. Ковальова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. -

20 с.

5547.    Ковальчук В. І. Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. І. Ковальчук ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 23 с.

5548.    Коган І. М. Емпатія і особливості її розвитку у дітей молодшого шкільного віку : : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Коган ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 20 с.

5549.    Когут С. Я. Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Я. Когут ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 21 с.Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України ( 1960-2000 рр.) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Я. П. Кодлюк ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 40 с.

5550.    Козлакова Г. О. Теоретичні і методичні основи ступеневої підготовки майбутніх фахівців з комп'ютеризованих систем у технічних університетах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Г. О. Козлакова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.

 

-    2005. - 44 с.

5552.    Козлюк Н. І. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів медичних бібліотек Академії медичних наук України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Н. І. Козлюк ; Київ.нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 20 с.

5553.    Колісник Т. П. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на службу в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. П. Колісник ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - 2005. - 20 с.

5554.    Колодич О. Б. Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР в процесі вивчення англійської мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 08 / О. Б. Колодич ; Ін-т спец. педагогіки АПН України.

-    2005. - 19 с.

5555.    Комар Т. О. Особливості соціально-психологічної дезаптації студентів з обмеженими можливостями та їх психокорекція : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. О. Комар ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - 2005. - 20 с.

5556.    Комишан А. І. Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / А. І. Комишан ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2005.

-    20 с.

5557.    Кондратенко Г. П. Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Г. П. Кондратенко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5558.    Кондратова В. В. Дидактичні умови застосування комп'ютерної графіки в навчанні учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / В. В. Кондратова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5559.    Кондрацька Г. Д. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до викладання основ безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Г. Д. Кондрацька ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. -2005. - 20 с.

5560.    Коновалова В. Б. Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 / В. Б. Коновалова ; Вінницьк. держ. пед. ун-т ім М. Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5561.    Корінна Л. В. Формування громадянських цінностей старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. В. Корінна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук. - 2005. - 20 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа