Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 95

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5562.   Корх-Черба О. В. Теорія і практика підготовки домашніх наставників в Україні в другій половині ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Корх-Черба ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - Косачова Л. В. Формування естетичної активності дітей дошкільного віку засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Л. В. Косачова ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 20 с.

5563.   Коссак Г. М. Формування особистісного досвіду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Г. М. Коссак ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2005. -

20 с.

5565.   Костюшко Ю. О. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. О. Костюшко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 22 с.

5566.   Котик Т. М. Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 02 / Т. М. Котик ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 40 с.

5567.   Котух Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах відкритої соціально-педагогічної системи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В.Котух ; Кіровогр. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка. - 2005. - 20 с.

5568.   Кошлань І. Г. Психологічні особливості емоційності підлітків та стилі сімейного виховання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. Г. Кошлань ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 20 с.

5569.   Кошолап О. Ф. Громадянське виховання старшокласників у процесі історико-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / О. Ф. Кошолап ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 20 с.

5570.   Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. Ф. Крівченко ; Київ. нац. лінгв.ун-т. - 2005. - 22 с.

5571.   Кравченко Л. В. Формування в учнів 5-11 активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. В. Кравченко ; Ін-т. пробл. виховання Акад. пед. наук України. -2005. - 20 с.

5572.   Крамаренко Л. І. Формування інтересу до науково-педагогічних знань у майбутніх учителів початкових класів у педагогічному училищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. І. Крамаренко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - 2005. - 20 с.

5573.   Красножен О. Б. Система математичної підготовки майбутніх вчителів фізики в умовах використання інформаційно-комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Б. Красножен ; Бердянський ДПУ. - Бердянськ, 2005.

- 21 с.

5574.   Кругляк О. Я. Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. Я. Кругляк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - 2005. -

21 с.

5576.    5575.    Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних
закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф.
дис.
канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Кручек ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -
2005. - 19
с.Крюкова О. В. Формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Крюкова ; Ін-т проблемного виховання АПН України. - 2005. - 20 с.

5577.    Кудусова А. Ш. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / А. Ш. Кудусова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5578.    Кузнецова І. В. Педагогічні умови формування емпатійної культури студентів вищих медичних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. В. Кузнецова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 21 с.

5579.    Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція УСРР 20-30-х рр. ХХ.ст. : еволюція соціально-історичного типу : автореф. дис. ... докт. істор. наук : 07. 00. 01 / М. М. Кузьменко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2005. - 25 с.

5580.    Кукса Н. Г. Культурно-освітній розвиток українського селянства в період українізації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. Г. Кукса ; Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - 2005. - 20 с.

5581.    Кулик О. Д. Стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій як засіб удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / О. Д. Кулик ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5582.    Курінна А. Ф. Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А. Ф. Курінна ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 20 с.

5583.    Кустовський С. М. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. М. Кустовський ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 22 с.

5584.    Кухарчук Р. П. Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Р. П. Кухарчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. -

20 с.

5585.    Кучеренко І. А. Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (10­11 класи) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. А. Кучеренко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5586.    Кучеренко А. А. Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. А. Кучеренко ; Нац. акад. держ. прикордон. служб України ім. Богдана Хмельницького. - 2005. - 16 c.

5587.    Кушнарьов С. В. Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / С. В. Кушнарьов ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5588.    Лаврентьева О. О. Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / О. О. Лаврентьєва ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - Лавриненко С. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / С. О. Лавриненко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - 2005. - 20 с.

5589.    Левицький Є. О. Педагогічні основи комплесної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних закладів МВС України: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Є. О. Левицький ; Вінниц. держ.пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 19 с.

5590.    Левицький В. Е. Особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної школи : автореф. дис. канд. пед. наук : 613.00.03 / В.Е. Левицький ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5591.    Легун О. М. Розвиток у педагогів орієнтації на суб'єкт-суб'єктну взаємодію у процесі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / О. М. Легун ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -2005. - 20 с.

5592.    Леонтьева О. І. Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / О. І. Леонтьєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 20 с.

5593.    Ли Цзихуа Творче використання спадщини В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ли Цзихуа ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 19 с.

5594.    Логвіненко В. Г. Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Г. Логвіненко ; Укр. інженерно-пед. акад. - 2005. - 19 с.

5595.    Логвиненко О. Б. Виховання фізичної культури учнів 5-9 класів у позакласній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. Б. Логвиненко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - 20 с.

5596.    Локарьова Г. В. Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Г. В. Локарьова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 44 с.

5597.    Лотюк Ю. Г. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю. Г. Лотюк ; Нац. пед.ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. -

20 с.

5599.    Лук'янченко О. М. Організація педагогічної практики в різних типах педагогічних навчальних закладів України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / О. М. Лук'янченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5600.    Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : автореф. дис. ... докт. наук з держ. управління : 25. 00. 02 / Т. О. Лукіна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - 36 с.

5601.    Ляшенко В. І. Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / В. І. Ляшенко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - Медінцев В. О. Діалогічна інтерпретація музичної активності дитини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / В. О. Мєдінцев ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 16 с.

5602.    Міськова Н. М. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ - 30-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Міськова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

5603.    Міхеева Л. В. Формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Міхеєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. -2005. - 20 с.

5604.    Мазак А. В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : регіональний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / А. В. Мазак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - 20 с.

5605.    Макарова Л. Г. Психологічні особливості сприймання музичних творів молодшими школярами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. Г. Макарова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5606.    Малиненко Т. І. Психологічні особливості процесу цілепокладання у керівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Т. І. Малиненко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - 2005. - 19 с.

5607.    Малихіна О. В. Дидактичні та методичні засади формування у молодших школярів мотивації вивчення російської мови : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Малихіна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 42 с.

5608.    Манько В. М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / В. М. Манько ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Івасюка. - 2005. - 40 с.

5609.    Марковець О. Л. Психологічні особливості професійного стресу та попередження його виникнення у майбутніх вчителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. Л. Марковець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5610.    Мартинова І. С. Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині ХІХ -на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / І. С. Мартинова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2005. - 15 с.

5611.    Марущак О. В. Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Марущак ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - 2005. -

20 с.

5613.    Марцева Л. А. Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в технічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. А. Марцева ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5614.    Марчук І. П. Формування професійно-моральних якостей майбутніх працівників правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / І. П. Марчук ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - 2005. - 24 с.Масюк О. М. Формування оцінної діяльності молодших школярів у процесі навчання : автореф. дис. канд. пед наук : 13.00.09 / О. М. Масюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 23 с.

5615.    Матвіенко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу : порівняльний аналіз : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / О. В. Матвієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 39 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа