Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 96

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5616.    Матукова Г. І. Формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у позааудиторний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. І. Матукова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - 2005. -

20 с.

5618.    Мельник М. В. Формування професійних знань учнів професійних училищ у процесі позаурочної роботи з природничо-математичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / М. В. Мельник ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5619.    Мельникова О. В. Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. ... кад. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Мельникова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5620.    Мельничук В. П. Формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи в позаурочний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. П. Мельничук ; Нац. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5621.    Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : теорія і методика : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 04 / О. П. Мещанінов ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 44 с.

5622.    Михайленко Л. Ф. Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Ф. Михайленко ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 24 с.

5623.    Мойсеенко Л. А. Психологія творчого математичного мислення студентів : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.01 / Л. А. Мойсеєнко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 37 с.

5624.    Молоткіна В. К Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921 - 1929 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / В. К. Молоткіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 18 с.

5625.    Молчанюк О. В. Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / О. В. Молчанюк ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - 20 с.

5626.    Москальова Л. Ю. Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Ю. Москальова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед.наук України. - 2005. - 19 с.

5627.    Москвіна Т. П. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. П. Москвіна ; Житомир. держ.ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - Мукан Н. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Мукан ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -2005. - 20 с.

5628.    Мукомел С. А. Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / С. А. Мукомел ; Луган. нац. пед ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5629.    Ніколаева Т. М. Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Т. М. Ніколаєва ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - 2005. - 20 с.

5630.    Нічуговська Л. І. Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Л. І. Нічуговська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -2005. - 36 с.

5631.    Нагірняк О. Р. Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ ст. - 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / О. Р. Нагірняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5632.    Назаревич В. В. Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. ... канд. психол. наук :19.00.08 / В. В. Назаревич ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5633.    Назаренко Л. М. Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціального становлення особистості підлітка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Л. М. Назаренко ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 17 с.

5634.    Назола О. В. Педагогічні умови підвищення         якості навчання іноземних мов
курсантів вищих військових закладів
: автореф.    дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04
/ О.
В. Назола ; Нац. акад.держ. прикорд.                служби України ім Богдана
Хмельницького. - 2005. - 20 с.

5635.    Наумчик Н. В. Емоційні та поведінкові складові в системі особистісних характеристик майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Н. В. Наумчик ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5636.    Неведомська Є. О. Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Є. О. Неведомська ; Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка. - К., 2005. - 21 с.

5637.    Нечипоренко М. В. Формування естетичної культури студентів класичних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Нечипоренко ; Харк. нац. пед. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 23 с.

5638.    Новікова Л. М. Формування економічних знань учнів профільних класів в умовах довузівської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. М. Новікова ; Харк. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 18 с.

5639.    Овакімян О. С. Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента : автореф. дис. ... канд соціол. наук : 22.00.04 / О. С. Овакімян ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 2005. - Овчаров С. М. Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / С. М. Овчаров ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 18 с.

5640.    Одарій В. В. Підготовка майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00 04 / В. В. Одарій ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2005.

5641.    Олійник Н. Ю. Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. Ю. Олійник ; Укр. інж.-пед. акад. -2005. - 19 с.

5642.    Олійник С. В. Формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. В. Олійник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 17 с.

5643.    Олексюк О. Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. Є Олексюк ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -2005. - 22 с.

5644.    Орехова Л. І. Формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів української мови і літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. І. Орєхова ; Південно-укр. держ.пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2005. - 21 с.

5645.    Орлова С. І. Психологічні особливості розвитку сприймання підлітками поетичної форми : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / С. І. Орлова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5646.    Осідак О. В. Комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компентенції майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Осідак ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 21 с.

5647.    Осадчий В. В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. В. Осадчий ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5648.    Пінчук Ю. В. Система професійної компетентності вчителя-логопеда : автореф. дис.   ...   канд.   пед.   наук :   13.00.03   / Ю. В.   Пінчук ;   Нац.   пед.   ун-т ім.

М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5651.    Пірог Л. А. Соціальна захищеність підлітків в умовах трансформації сучасного українського суспільства : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22. 00. 04 / Л. А. Пірог ; НАН України, Ін-т соціології. - 2005. - 18 с.

5652.    Пішун С. Г. Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / С. Г. Пішун ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - 2005. - 19 с.

5653.    Павелкін Р. В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці: автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / Р. В. Павелкін ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 40 с.

5654.    Павленко О. П. Формування творчої особистості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. П. Павленко ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - Павлик О. М. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / О. М. Павлик ; Нац. ун-т внутр. справ. - 2005. - 20 с.

5655.    Павлова І. Г. Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. Г. Павлова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 20 с.

5656.    Павлова О. В. Педагогічне керівництво формуванням ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музично-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Павлова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - 2005. -

20 с.

5658.    Паламар О. М. Формування у молодших школярів мотивів учіння на матеріалі природознавства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. М. Паламар ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5659.    Палихата Е. Я. Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Е. Я. Палихата ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 36 с.

5660.    Паращевіна О. С. Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х - першій половині 30-х рр. ХХ століття в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. С. Паращевіна ; Дніпропетр.нац. ун-т. - 2005. -17 с.

5661.    Пархоменко О. М. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в позаурочний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. М. Пархоменко ; Ін-т проблем. вих. Акад. пед. наук : 13.00.07. - 2005. - 20 с.

5662.    Пашко Т. А. Індивідуальні особливості емоційного самоконтролю старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. А. Пашко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 20 с.

5663.    Петрів О. П. Психологічні особливості розумової працездатності молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. П. Петрів ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 18 с.

5664.    Петранговська Н. Р. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових антентичних аудіотекстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. Р. Петранговська ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2005. - 24 с. - Б. ц.

5665.    Пильник Р. О. Формування розумової культури старшокласників у процісі навчально-творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Пильник Р. О. ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - 20 с.

5666.    Плотніков П. В. Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.05 / П. В. Плотніков ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковорода. - 2005. - 41 с.

5667.    Плотницька О. В. Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Плотницька ; Житомир. держ.ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

5668.    Погоріла І. О. Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / І. О. Погоріла ; Ін-т пробл. виховання Академ. пед. наук України. - 2005. - 18 с.Погоріла І. О. Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / І. О. Погоріла ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - 2005. - 18 с.

5669.    Полєщук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. Ф. Полєщук ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005.

5670.    Полякова Я. В. Теорія і практика екологічного виховання учнівської молоді у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Я. В. Полякова ; Східноукр. нац. ун-т ім Володимира Даля. - 2005. - 20 с.

5671.    Попович Н. М. Педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів класу акордеона засобами естрадного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. М. Попович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 20 с.

5672.    Портнов А. В. Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919 - 1939) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / А. В. Портнов ; НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознав. - 2005. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа