Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 98

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5729.    Становських З. Л. Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / З. Л. Становських ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук Українни. - 2005. - 22 с.

5730.    Старовойт С. М. Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. М. Старовойт ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5731.    Степанова О. А. Виховання доброчесності в учнів 7-9 класів загальноосвітньої школи засобами нової української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. А. Степанова ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 20 с.

5732.    Стецюк К. В. Розвиток музично-творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі мистецьких шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / К. В. Стецюк ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - 20 с.

5733.    Стрижак С. В. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / С. В. Стрижак ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 22 с.

5734.    Сура Н. А. Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. А. Сура ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5735.    Суржук Т. Б. Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. Б. Суржук ; Південноукр. держ пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2005. - 21 с.

5736.    Суркова К. В. Методика вдосконалення просторових здібностей льотного складу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / К. В. Суркова ; Укр. інж. пед. акад. -2005. - 19 с.Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Суховірський ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5737.    Сяська Н. А. Методична система реалізації функції задач в навчанні планіметрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. А. Сяська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5738.    Табачек І. В. Формування та розвиток особистості сучасного вчителя : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 10 / І. В. Табачек ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5739.    Татаріна І. О. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів засобом педагогічної риторики : автореф. дис. ... канд. пед наук : 13.00.04 / І. О. Татаріна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -2005. - 21 с.

5740.    Тельпуховська Ю. М. Навчальний переклад як засіб формування мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів (в умовах російсько-української двомовності) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю. М. Тельпуховська ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5741.    Темех Н. Д. Українське телебачення і формування духовності молоді : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Н. Д. Темех ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. -2005. - 20 с.

5742.    Теплова О. Ю. Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / О. Ю. Теплова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 20 с.

5743.    Терещенко Н. М. Інформаційне обслуговування іноземних студентів в університетській бібліотеці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Н. М. Терещенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 20 с.

5744.    Тименко В. М. Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. М. Тименко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - 2005. - 19 с.

5745.    Тимощук І. В. Педагогічні умови виховання у студентів медичного технікуму гуманістичних цінностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / І. В. Тимощук ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2005. - 20 с.

5746.    Тимощук Н. С. Організаційно-педагогічні умови особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В. С. Тимощук ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5747.    Титаренко І. О. Післядипломна освіта вчителя початкових класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. О. Титаренко ; Ін-т пед. і психол. проф. освіти Акад. пед. наук України.

 

-    2005. - 22 с.

5749.    Ткаченко І. А. Методичні основи застосування системи засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. А. Ткаченко ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини.

5750.    2005. - 22 с.Тишакова Л. Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. Т. Тишакова ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2005. - 20 с.

5751.    Тодорова В. Г. Емоційно-вольовий образ " Я " студентів, що займаються різними видами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / В. Г. Тодорова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ( м. Одеса). -2005. - 20 с.

5752.    Тодорцева Ю. В. Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. В. Тодорцева ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім К. Д. Ушинського (м. Одеса). -2005. - 20 с.

5753.    Торчинська Т. А. Розвиток навчально-пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови засобом ономастичного матеріалу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. А. Торчинська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -2005. - 20 с.

5754.    Триус Ю. В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. докт. пед. наук : 13.00.02 / Ю. В. Триус ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 48 с.

5755.    Тхоржевська Т. Д. Розвиток теорії і практики виховання дітей на засадах православної моралі в історії педагогіки : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / Т. Д. Тхоржевська ; Київ. нац. лінгвістичний. ун-т. - 2005. - 41 с.

5756.    Тюльпа Т. М. Розвиток теорії й практики естетичного виховання школярів в Україні (1917 - 1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. М. Тюльпа ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 21 с.

5757.    Уліщенко А. Б. Методика вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / А. Б. Уліщенко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5758.    Унтілова Е. А. Формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії у процесі підвищення кваліфікації вчителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Е. А. Унтілова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 21 с.

5759.    Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / М. І. Фалько ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 19 с.

5760.    Фанигіна О. Ю. Корекція фізичної підготовленості студенток ВУЗу в процесі занять оздоровчими видами плавання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / О. Ю. Фанигіна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. -2005. - 19 с.

5761.    Фатєєва Е. М. Організаційно-педагогічні засади управління центром довузівської підготовки вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. М. Фатєєва ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 21 с.

5762.    Федорович О. В. Формування свідомої дисципліни учнів 4-6-х класів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Федорович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2005. - Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / В. К. Федорченко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 43 с.

5763.    Фоміна М. В. Структурування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів машино-будівного профілю: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Фоміна ; Вінниц. держ. пед. у-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 20 с.

5764.    Фурса О. О. Організаційно-педагогічні засади навчально-виховного процесу у мистецькому коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. О. Фурса ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 21 с.

5765.    Фурсенко Т. Ф. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. Ф. Фурсенко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - 2005. - 20 с.

5766.    Ханецька Н. В. Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб'єкта учіння : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. В. Ханецька ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 19 с.

5767.    Харченко Н. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. В. Харченко ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 20 с.

5768.    Хатунцева С. М. Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / С. М. Хатунцева ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005.

- 22 с.

5770.    Хачумян Т. І. Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Т. І. Хачумян ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5771.    Хмельковська С. В. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Хмельковська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. -2005. - 20 с.

5772.    Хоменко М. П. Організаційно-методичне забезпечення практичної підготовки студентів техніко-технологічних спеціальностей у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / М. П. Хоменко ; Нац. аграр. ун-т. - 2005. - 22 с.

5773.    Хоменко Т. А. Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Т. А. Хоменко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 20 с.

5774.    Цвілик С. Д. Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних закладах освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / С. Д. Цвілик ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 2005. - 21 с.

5775.    Цибулько Л. Г. Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-х - 30-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Г. Цибулько ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - Циганенко Г. В. Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Г. В. Циганенко ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - 2005. - 18 с.

5776.    Цюприк А. Я. Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / А. Я. Цюприк ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -2005. - 20 с.

5778.  Чепурна Н. М. Науково-методичні засади розвитку системи підвищення
кваліфікації педагогічних працівників України
(1970 - 2004 рр.) : автореф. дис. ...
канд.
пед. наук : 13. 00. 01 / Н. М. Чепурна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка.
- 2005. - 20 с.

5779.    Чернега Н. С. Розвиток логічного мислення учнів основної школи в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / Н. С. Чернега ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. -

20 с.

5780.    Чорна Н. В. Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США: автореф. дис. канд. пед. наук:13.00.01 / Н. В. Чорна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

5781.    Чубур Н. В. Методичні засади особистісно-орієнтованого навчання старшокласників на уроках історії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00.02 / Н. В. Чубур ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 18 с.

5782.    Шамне А. В. Психологічні новоутворення як проблема вікової психології : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / А. В. Шамне ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5783.    Шилкунова З. І. Педагогічні умови формування конструктивного ставлення до себе у молодших школярів у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / З. І. Шилкунова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -2005. - 20 с.

5784.    Шипота Г. Є. Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / Г. Є. Шипота ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2005. - 20 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа