М І Гнатюк - Наукові записки в 16 - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

6.Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики: [монографія] / Ф. С. Бацевич. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2003. - 281 с.

7.Бубер М. Я и Ты // Два образа веры / [пер. В. В. Рынкевича] / Мартин Бубер. - Москва: Просвещение, 1995. - С. 16-92. - Режим доступу: http://www. philosophy. ru/library/bub/ihunddu2. txt. html

8.Выготский Л. С. Мышление и речь: (психологиеские исследования) / Л. С. Выготский. - Москва, Ленинград: Огиз-Соцэкгиз, 1934. - 324 с.

9.Дерида Ж. Письмо і відмінність / [пер. з франц. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко] / Жак Дерида. - К.: Основи, 2004. - 602 с.

 

10.Колегаева И. Текст как единица научной и художественной коммуника­ции / И. Колегаева. - Одесса: Изд. Одес. гос. ун-тета, 1991. - 121 с.

11.Коцюбинський М. Fata morgana // Твори: [в 7 т] / Михайло Коцюбин­ський. - К.: Наукова думка. 1973. - Т. 3: Оповідання, повісті (1908-1913). - С. 44-142. - (Твори: в 7 т. / Михайло Коцюбинський; т. 3).

12.Коцюбинський М. Persona grata // Твори: [в 7 т] / Михайло Коцюбин­ський. - К.: Наукова думка. 1974. - Т. 2: Повісті, оповідання (1897-1908). - С. 266-283. - (Твори: в 7 т. / Михайло Коцюбинський; т. 2).

13.Лесин В. М. Літературознавчі терміни: (довідник для учнів) / В. М. Лесин. - К.: Радянська школа, 1985. - 251 с.

14.Литературный энциклопедический словарь [под общ. ред В. М. Кошев-никова и П. А. Николаева]. - Москва: Советская энциклопедия, 1987. - 752 с.

15.Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера

-   история / Ю. М. Лотман. - Москва: Языки русской культуры, 1999. - 448 с.

Мітосек З. Структуралістські орієнтації в літературознавчих дослі­дженнях / Зоф'я Мітосек // Література. Теорія. Методологія. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - С. 198-215.

17.Народні пісні в записах Івана Франка / [вид. друге, допов. і переробл. / упоряд., вступ. ст. і прим. А. А. Дея]. - К.: Музична Україна, 1981. - 336 с.

18.Платон. Теэтет / Соч.: 3 т.) / [пер. с древнего; под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. Вступ. ст. А. Ф. Лосева] / Платон. - Москва: Мысль, 1968. - Т. 2. - 611 с.

19.Стендаль. Червоне і чорне: (роман) / франц. перекл. Є. Старинкевич; передм. Т. Якимович] / Стендаль. - К.: Дніпро, 1983. - (Твори: у 2 т. / Стен­даль; т. 1).

20.Толстой Л. Анна Каренина: [роман: в 8 ч] / Л. Н. Толстой. - Москва: Правда, 1987. - (Собр. соч.: в 12 т. / Л. Н. Толстой; т. 7).

21.Українська літературна енциклопедія: [в 5 т] / [редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) та ін]. - К.: "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1995. - Т. 2. - Д - К. - С. 64.

22.Фащенко В. Внутрішнє мовлення // У глибинах людського буття: (етю­ди про психологізм літератури) / В. Фащенко. - К.: Дніпро, 1981. - С. 135-155.

23.Флобер Г. Пані Боварі: [пер. М. Лукаша] // Флобер Г. Пані Боварі. Про­ста душа / [пер. М. Лукаша та М. Гайдая; передм. Д. С. Наливайка; прим. Б. Б. Буніч-Ремізова] / Гюстав Флобер. - Харків: Фоліо, 2005. - С. 19-354. - (Серія "Бібліотека світової літератури).

24.Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: [в 2-х томах] / [вступ. ста­тья, сост. и пер. с нем. Ю. Н. Попова] / Фридрих Шлегель. - Москва: Искус­ство, 1983. - Т. 2. - 448 с.

25.Binet A. Etudes de psychologie / Binet A. - Режим доступу: http://gallica. bnf. fr/ark:/12148/bpt6k756813/f12. table

Le monologue interieur. - Режим доступу: http://www. site-magister. com/ txtarg4. htmУДК' 811. 161. 2'25

Лінькова Д. В.,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут Філології

МЕТАФОРИЧНІСТЬ І СИМВОЛІЧНІСТЬ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ОБРАЗУ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ "САГА ПРО ФОРСАЙТІВ" ДЖ. ГОЛСУОРСІ)

Символіка кольору та його метафоричне вживання може бути сут­тєвим компонентом творення образу героя і вимагає прискіпливої уваги і розуміння з боку перекладача.

Ключові слова: кольоропозначення, символ, образ, конотація, асоціа­ція, еквівалент, переклад.

The color symbolic and its metaphorical usage can be an essential component in creation the character's image and it requires captious attention and understanding from translator.

Key words: color identification, symbol, image, connotation, association, equivalent, translation.

Колір здавна відіграє велику роль в культурі людства. Колір впливає не тільки на зір, а й на усі органи чуття. Серед усієї сенсорної лексики велике значення мають візуальні відчуття, а серед останніх - відчуття кольору. Асоціації, пов'язані із певним кольором, подібно до запахів та звуків, можуть потужно впливати на емоційну пам'ять. У кожної етно­культури на різних часових відтинках з кольорами пов'язані чіткі, вираз­ні конотації. Утворення та закріплення в людській свідомості кольоро­вих асоціацій тотожне процесу утворення та закріплення в корі великих півкуль головного мозку умовних рефлексів. Сприйняття кольору зале­жить як від самих кольорів, їх чистоти, яскравості, насиченості, так і від індивідуальних особливостей та культурно-ідеологічних факторів.

Дослідження символіки кольорів у лінгвістиці, психології, фізіології, істо­рії, фізиці, мистецтві - невичерпні. Вивчення кольорів, їх символічності, їх ес­тетичної, фольклорної, поетичної ролі почалось ще за часів Аристотеля й три­ває нині у різних науках і галузях знань. Відомі вітчизняні науковці - І. Бабій, О. Василевич, О. Волошина, О. Коваль-Костинська, Л. Пустовіт, Л. Шулінова та зарубіжні - L. Barge, T. Bennet, J. Fletcher, S. Skard, S. Wyler вивчали кольо­ри у різних лінгвістичних аспектах. Проте проблема кольоропозначень зали­шається порівняно мало вивченою, зокрема у перекладознавстві. В науковій літературі можна знайти фрагментарні, уривчасті відомості з цього питання. Досі не зіставлено семантичної наповненості кольорів у різних культурах, не здійснено детального лексико-семантичного та функціонально-стилістичного аналізу назв кольорів у різних мовах, що впливає на перекладацькі рішення. Це обумовлює актуальність даної проблеми.

© Лінькова Д. В., 2010Письменники, поети, художники, скульптори у своїх творах пере­творюють реальну картину світу на мистецьку. Художників та письмен­ників можна умовно поділити за мистецьким світобаченням на "живо­писців" та "графіків". Авторів - "графіків" здебільшого цікавить форма, лінії, контури та штрихи, натомість автори - "живописці" приділяють велику увагу кольорам, фарбам, відтінкам.

Твори, написані літераторами - "живописцями" вирізняються відчут­тям кольору, витонченістю у підборі фарб та кольорів, які збагачують авторську художню картину світу. Особливу увагу кольоропозначенням приділяли англійські письменники доби Вікторіанства. Вони ретельно "вдягали" своїх персонажів, піклуючись про найменші дрібниці, найтон-ші відтінки. Читачу не рідко стає зрозумілим характер героя саме з того, який колір автор обирає для свого персонажа, адже в англійській мовній свідомості майже кожен колір має певну символічну силу. Перекладати твори цієї епохи важко ще й тому, що подекуди символіка кольорів в мові-оригіналі та цільовій мові не збігаються. Буває дуже важко відтворити у перекладі такий живий, яскравий образ героїв, що створюється в оригіналі за допомогою символічних та метафоричних кольоропозначень. Тоді об­раз у перекладі перетворюється з живописного портрету на гравюру чи чорно-білу фотокартку, збіднюється експресивність та яскравість образу.

Дж. Голсуорсі, безсумнівно, належить до найяскравіших представників авторів - "живописців". Його романи з епопеї "Сага про Форсайтів" (укра­їнський переклад О. Тереха) вражають, зокрема, багатством кольорів та звуків, які "вмикають" усю сенсорику читача. Після прочитання книги чіт­ко уявляєш, які кольори притаманні головний діючим особам. Друга дру­жина Сомса Анет надає у вбранні перевагу чорному, який вигідно підкрес­лює її біле тіло та золотаве волосся, "Her [Fleur's] mother, very handsome in black, sat looking at her, and said nothing" [Saga, с. 528]; "...justice to Annette in her black lacey dress... " [Saga, с. 637]. Флер, дочка Сомса та Анет часто убрана у біле "She had on a white frock, very simple and well made; her arms were bare, and her hair had a white rose in it" [Saga, с. 625]; "In her bedroom Fleur had flung off her gown, and, wrapped in a shapeless garment, with the white flower still in her hair, she looked like a mousme, sitting cross-legged on her bed, writing by candlelight" [Saga, с. 630]. Джун Форсайт, вирізнялася своїм рудим пишним волоссям "...[June's] whose face and body seemed too slender for her crown ofred-gold hair" [Saga, с. 19]; "...that he had caused her account to be overdrawn-was still making the blood glow in her small, resolute face, and her red-gold hair to shine more than ever "[Saga, с. 425] і ця образна домінанта є "візитною карткою" цієї тендітною жінки.

Створюючи образ своєї героїні Айріні Форсайт, Дж. Голсуорсі ретель­но підбирає кольорову гамму, притаманну лише їй одній впродовж усього твору. Перше знайомство читача з персонажем дуже важливе, тому автор прагне одразу показати "крупним планом" квінтесенцію зорового образу."Her hands, gloved in French grey, were crossed one over the other, her grave, charming face held to one side, and the eyes of all men near were fastened on if" [Saga, с. 12]. Дж. Голсуорсі обирає сіру гамму для Айріні, але не про­сто grey, а French grey. Це був модний у Вікторіанську добу колір і дуже вишукані та дорогі речі виготовлялися з матеріалів такого кольору. Він символізував заможність, приналежність до вищих соціальних прошарків.

У перекладі О. Тереха бачимо "Склавши руки в сірих лайкових ру­кавичках, жінка схилила набік голову, і всі чоловіки навколо не зводили очей з її спокійного чарівного обличчя" [Терех, с. 14]. В оригіналі руки Айріні gloved in French grey, а в перекладі відтінок кольору замінюється на матеріал, що в даному випадку можна вважати виправданим, тому що лайка тонка, м'якої виділки шкіра, тому конотації тут здебільшого збе­режені. Автор використовує слово French в описі Айріні не тільки для того, щоб звернути увагу читача на вишуканість цього сірого кольору, а й щоб підкреслити її відокремленість, чужинність у клані Форсайтів. "Her figure swayed faintly, like the best kind of French figures; her dress, too, was a sort of French grey" [Saga, с. 291]. В перекладі О. Терех вико­ристовує фіалково-сірий, тому що повного відповідника French grey в українській мові немає, отже перекладач, для уточнення цього незвичай­ного відтінку сірого кольору з його символічним тлом, поєднав улюбле­ні квіти Айріні з її улюбленим кольором. "Вона нагадувала витончену француженку - стан ледь похитується, сукня фіалково-сірого кольо­ру" [Терех, с. 298]. Такий переклад видається виправданим, оскільки автор неодноразово вживає кольоропозначення violet-grey в описі Айрі-ні, отже цим варіантом фіалково-сірий - можна охопити і French grey. "The violet-grey spirit with the dark eyes and the crown of amber hair, who walks the dawn and the moonlight, and at blue-bell time?" [Saga, с. 322]. В перекладі "Фіалково-сіре диво з темними очима і короною янтарних кіс, що з'являється на світанку, і в місячні ночі, і в літні дні?" [Терех, с. 336].

Точний переклад кольору дуже важливий, адже він допомагає відтво­рити візуальний образ героя. Деякі люди намагаються запам'ятовувати слова, уявляючи їх у вигляді зорових образів. Людина іноді мислить об­разами, що спираються на зорове сприйняття і лише потім оформлюють­ся у слова [6, с. 25]. О. Терех перекладає однаково і violet-grey і French grey, хоча вони позначають не одне й те саме. French grey - благородний колір, що символізує вищість та шляхетність, а колір violet-grey це від­тінок сірого, який нагадує читачеві, що фіалки, символ вірного кохання і глибини почуттів, завжди поруч з Айріні, вони ростуть у неї вдома, вона несе букетик фіалок у день загибелі Босіні, її улюблені парфуми - фіалкові. Дж. Голсуорсі, як "живописець", робить два яскраві мазки в художньому образі Айріні - сірий та фіалковий.

Сірий колір домінує в образі Айріні, він супроводжує її майже на­скрізно. І вона асоціюється у читачів саме з сірим. Недарма маленькаГоллі та її дідусь - старий Джоліон платонічно закоханий у Айріні, на­зивають її між собою "the lady in grey" - "леді у сірому".

Конотації сірого кольору в українській та англійській мові дещо від­мінні. В українській сірий безбарвний, однотонний, ні те ні се, а "сіра погода", "сірі будні", "сіре життя", "сіра особистість" або "сіра миша" викликають негативні асоціації. В англійській мові grey, хоча в деяких випадках і має негативне значення, радше нейтральний. У творі "Сага про Форсайтів" сірий набуває авторських конотацій, це, з одного боку, благородний, вишуканий та елегантний колір, а з іншого - похмурий, безрадісний, тьмяний. Отож образ у Айріні амбівалентний, вона, хоч і за­вжди прекрасна та елегантна, часто пригнічена, вдягнена саме у сіре, бо в її житті немає кохання. Проте в англійській мові grey ще означає сивий (про волосся), саме тому, коли Дж. Голсуорсі вже не описує помешкання Айріні чи її одяг, де завжди домінували сірі, фіолетові та сріблясті від­тінки grey з'являється у її волоссі. "She had turned her head to speak to her boy; her profile was still so youthful that it made her grey hair seem powdery, as if fancy-dressed; and her lips were smiling as Soames, first possessor of them, had never seen them smile" [Saga, с. 625].

Словосполучення grey hair в українській мові має прямий відповід­ник - сиве волосся, але, роблячи такий переклад, доводиться замінити ключове слово у гаммі кольорів Айріні. "Вона повернула голову, кажучи щось синові; у профіль вона виглядала такою молодою, що її сиве волосся здавалося припудреним, наче для маскараду; на устах грала усмішка, якої Сомс, перший володар цих уст, ніколи не бачив" [Терех, с. 629]. Образ, що викликає такий опис, схожий на дам з портретів Гейнсборо та Фрагонара, в яких дійсно волосся було не сиве, а просто припудрене. Зрозуміло, у перекладі не можна залишити сірий колір волосся, хоча, можна було б зробити позитивне уточнення - сріблясто-сивий. Однак, це не допомогло б зберегти єдність палітри кольорів, що наявна в оригіналі.

В англійській мові багато відтінків поєднання синього та червоного ко­льорів: lilac, violet, purple, maroon, magenta, mauve, burgundy, indigo. Ав­тор враховує найтонші відмінності, тому для кольорів, які поєднуються з іншими персонажами, він підбирає інші кольоропозначення, щоб залишити Айріні у своїй кольоровій гаммі. Сімдесятидвохрічна тітонька Джулі також полюбляє фіолетові тони, але автор обирає інший відтінок - це не "violet", а "mauve". "She was sombrely magnificent this evening in black bombazine, with a mauve front cut in a shy triangle, and crowned with a black velvet ribbon round the base of her thin throat; black and mauve for evening wear was esteemed very chaste by nearly every Forsyte" [Saga, с. 46]. У перекладі ж залишено фіал-ковші, навіть, не фіолетовий чи бузковий. Це суперечить задуму автора. Фіалковий вдале слово для відтворення образу тільки Айріні у перекладі. Mauve досить яскравий колір, це радше рожево-бузковий, а не фіалковий. "Того вечора, вбрана у чорну бомбазинову сукню з скромною трикутноювставкою фіалкового кольору і чорною оксамитовою стрічкою, пов 'язаної навколо її худої шиї, вона була втіленням величної пишноти, майже кожен Форсайт вважав, що чорний і фіалковий кольори надають вечірньому вбранню цнотливої строгості" [Терех, с. 48].

Ідіоматичні вислови в англійській мові часто втрачають або змінюють своє оригінальне значення і образність, коли в них замінюється певний елемент. Додаючи новий компонент або замінюючи один компонент ін­шим, ідіоматичний вираз ніби оживлюється. Ідіома the pink of perfection означає сама досконалість. Із заміною компонента perfection на компо­нент discretion сталий вираз набуває нових смислових відтінків і сприй­мається по-новому, увиразнюється його етимологія. Етимологічно цей вислів пов'язаний з квіткою pink гвоздикою, що в британській культурі асоціюється з рожевим кольором, про що свідчить власне назва цієї квітки. Ідіома the pink of perfection досить поширена, отже етимологія відходить на задній план, проте із заміненим компонентом ідіома повертає собі ори­гінальну свіжість. Свізін Форсайт говорить про Айріні "I don't wonder at it-she's a very charming woman, and, I should say, the pink of discretion!" A vague consciousness ofperfume caging about Irene, like that from a flower with half-closed petals and a passionate heart, moved him to the creation of this image" [Saga, с. 122]. Перекласти словосполучення the pink of discretion - сама скромність неможливо, тому що це метафора і в ній підкреслю­ється образ квітки (the pink - гвоздика). В англійській мові квітка, з якою асоціюється Айріні є складником ідіоми, і у перекладі О. Тереха гвоздика змінюється на фіалку, що цілком виправдано, адже у нашій культурі фіал­ка сприймається як скромна, ніжна квітка. "Та це й природно: вона чарівна жінка і, слід зауважити, скромна як фіалка! Образ цей виник у нього з неясного спогаду про пахощі, які йшли від Айріні, наче від напіврозпуклої квітки, що прикриває пелюстками своє гаряче серце" [Терех, с. 122]. Зви­чайно, в українській мови немає такого сталого виразу "скромна як фіал­ка", але такий компенсаційний переклад видається вдалим, зі збережен­ням когерентності, так само як і певної символічності та ідіоматичності.

Символіка кольору може поставати з його метафоричного значення, бо узагальнювання, властиве слову, є джерелом і метафоричного (кон­кретного), і символічного (узагальнено-абстрактного) значення [1, с. 15]. Часом у розумінні значення певного кольору значну роль відіграє кон­текст. Айріні в сірому, фіалково-сірому та у French grey, коли життя її сумне й безбарвне з некоханим чоловіком, чи зовсім у самотності, а коли в її житті з'являється кохання, то змінюються кольори її вбрання. Сомс раптом бачить Айріні щасливу та усміхнену, якою вона ніколи не бувала у його присутності, в рожевій блузці, це викликає в нього гострі ревнощі. "The tune had mesmerized him, and there came into his view Irene, her sunshade furled, hastening homewards down the Square, in a soft, rose­coloured blouse with drooping sleeves, that he did not know" [Saga, с. 210]. Рожевий в англійській мові символізує ясність, радість, райдужність, тому одразу зрозуміло, що душа її розквітла. Айріні вирвалася зі свого "сірого" існування з осоружним чоловіком: "Вальс гіпнотизував його. Раптом на вулиці з'явилась Айріні. Із згорненою парасолькою в руці вона швидко йшла через сквер, простуючи до будинку. На ній була рожева блузка з широкими рукавами, якої він ще ні разу не бачив" [Терех, 213].

В англійській мові активно вживається лексика на позначення кольо­ру, що характеризується символічністю та конотативністю. Символіка кольору та його метафоричне вживання може бути суттєвим компонен­том творення образу героя і вимагає прискіпливої уваги і розуміння з боку перекладача. Переклад кольоропозначень належить до не вирішу­ваних проблем на референційному рівні, проте передати всі символічні, образні та підтекстові параметри у перекладі досить важко. У перекладі належить враховувати багатоплановість значеннєвого змісту колірних лексем, їхню символічність та багатошарові авторські конотації.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16