М І Гнатюк - Наукові записки в 16 - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

У молодших класах немає домашніх завдань і велика увага приділя­ється засвоєнню нового матеріалу саме в школі із застосуванням твор­чих завдань, спрямованих на його закріплення. У старших класах наван­таження значно збільшується і учні неодноразово одержують теми для самостійного вивчення. їм пропонуються також завдання на створення власних письмових розповідей і рефератів, які обов'язково супроводжу­ються малюнками, схемами, картинками, фотографіями тощо. І в під­ручниках навчальний матеріал викладається відповідно віку учнів. Прицьому цілеспрямовано виховується той чи інший погляд на явище або історичну подію. Цікавим прикладом у цьому сенсі є ілюстрації у під­ручнику з історії, які зображують похід на Росію і поразку у Полтавській битві 1709 року Карла ХІІ. Поруч з текстовим матеріалом про цю війну зображено войовничого Карла, який гордовито йде на Росію, а поверта­ється з неї з підрізаними ногами, на милицях - символічним представ­ленням поразки невдахи-завойовника.

З сьомого класу починається знайомство учнів з різними спеціаль­ностями. Для цього виділяється тиждень, протягом якого учні мають по­працювати там, де вони хочуть і де погоджуються їх прийняти: на заводі, в магазині, хлібопекарні, лікарні тощо. З підприємства до школи необ­хідно принести характеристику про поведінку учня на робочому місці.

Всі учні забезпечені підручниками, зошитами і різним шкільним при­ладдям, яке додому брати не треба, оскільки немає домашнього завдання. Перерви між уроками бувають від 20 хвилин до однієї години, протягом якої можна безкоштовно пообідати у шкільній їдальні. До речі, тижневе меню обідів у школі систематично друкується в місцевих газетах.

Не можна сказати, що шведські діти не бешкетують. У молодших класах за учнями-бешкетниками закріплюються старшокласники. Крім того, у школі є психолог-вихователь. Він працює над тим, щоб утри­мати дітей від порушення норм поведінки. Так, наприклад, всіх дітей обов'язково знайомлять з тим, скільки коштує шкільне обладнання і при­ладдя, скільки грошей потрібно, щоб відремонтувати пошкоджені стіни і розбите у вікні скло. Великою профілактичною роботою займається в школі і поліція, яка має у навчальних закладах свої так звані малі школи поліцейських, наприклад ДАІ. Якщо ж школяра затримали на вулиці або в якомусь держзакладі за провину, у поліції йому ставлять в особистій справі так звану крапку. Таких крапок може бути 10. Більша кількість їх призводить до того, що школяра беруть в поліції на облік. Для тих, хто важко піддається вихованню, є спеціалізовані школи, в яких високок­валіфіковані вихователі здійснюють велику роботу з кожною дитиною, щоб повернути її обличчям до встановлених норм і законів суспільства. Враховуючи психологію дітей, вчителі кожного року в кінці навчання улаштовують свято сміху, коли можна навіть кидатися їжею (але тільки в цей день і більше ніколи).

Після навчального року учні від'їжджають до інших міст або країн. Для таких мандрівок гроші збираються протягом року. І форми здобуття грошей різні: праця учнів на підприємствах, в магазинах або в держза-кладах; проведення ярмарок різних речей, які діти приносять з дому і для придбання яких запрошуються мешканці прилеглих до школи вулиць, а також батьки учнів; збирання грошей, яких бракує до вартості подорожі, з батьків тощо.Таким чином, комплексний підхід до навчання і виховання особис­тості з урахуванням фізіологічних процесів людського організму та віко­вих вподобань дитини дозволяє шведським педагогам зростити всебічно розвиненого і законослухняного громадянина, що, у свою чергу, допо­магає запобігти багатьох проблем на рівні усього суспільства.

Література:

1.Гиллис Герлитц. Шведы. Какие мы, и почему мы такие, какие мы есть. - Стокгольм, Konsultforlaget AB, 1991. - 91 с.

2.Иванов К., Смирнов А. Всё, что вы хотели знать о Швеции. - Стокгольм: Svenska institutet, 2005. - 291 с.

3.Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; головний ред. В. Г. Кре­мень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

4. Сагарда Н. Ученіе св. Іоанна Златоуста о Церкви. // "Церковный
вПстникъ", издаваемый при С. -Петербургской Духовной
Академіи. -
Еженедельный журналъ, съ ежемесячными книжками
прибавленій. - СПб.,
1907.

5.         Энциклопедия мудрости. - М.: Издательство "РООССА", 2007. - 814 с.УДК: 811. 111'373. 45'42

Наумова Н. Г.,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ГАРМОНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена розгляду когнітивно-дискурсивних засобів гармо­нізації фахового дискурсу із урахуванням міжкультурних особливостей комунікації. Проводиться аналіз процесів інтеграції англомовних концеп­тів, експортованих до сучасних європейських мов, у фаховому дискурсі.

Ключові слова: фахова комунікація, синергетична гармонізація, гі-пертекст, концепт, вербальна репрезентація.

The article is devoted to the integrative cognitive-communicative study of the ESP discourse harmonization considering the cross-cultural distinctions of the professional communication. Much attention is given to the exported concept integration into the receiving modern European languages.

Key words: professional communication, synergetic harmonization, hypertext, concept, verbal representation.

Дослідницький інтерес до антропоцентричного виміру комунікації стимулює вивчення множинності її форм із залученням міждисциплінар­ного доробку (Л. Р. Безугла, А. М. Приходько, О. М. Князева, С. П. Кур-дюмов, Л. В. Куликова). На перетині наук триває активна дискусія щодо взаємодії різних культур [4; 3], з'ясовується природа їхнього взаємоз­багачення [5; 6], між тим як когнітивні аспекти міжкультурного фахо­вого спілкування ще не стали предметом окремого дослідження. На тлі міждисциплінарного наукового пошуку виникає необхідність з'ясувати особливості досягнення когнітивного унісону носіїв і користувачів ан­глійської мови фахової комунікації як інструменту соціальної взаємодії.

Залучення чинника міжкультурної взаємодії відкриває можливість по-новому розглянути когнітивні аспекти текстотворення та інтер­претації гіпертексту у фаховій галузі. Мета статті полягає у виявленні когнітивно-дискурсивних засобів комунікативної гармонізації фахо­вого дискурсу. Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність з'ясування механізму активації значення в концептуальній структурі від­повідно до міжкультурних особливостей комунікації із подальшим вста­новленням ступеня інтеграції експортованих англомовних концептів.

Предметом нашого інтересу стали засоби англомовної репрезентації окремих різновидів продукції та послуг, виробництва товарів, організації виробництва і професійної діяльності, які супроводжуються текстами на рідній мові комунікантів. Переважна кількість таких текстових масивів поєднані між собою смисловими і формальними зв'язками у складні само-

© Наумова Н. Г., 2010регулюючі системи. Поділяючи точку зору Л. Р. Безуглої на текст як ре­зультат мовленнєвої діяльності людини [1, с. 17], підкреслимо когнітивно-комунікативну природу такої діяльності. Прагманастанова діалогічності як почергової зміни статусу автора і адресата передбачає синергетичну ре­алізацію контактовстановлення та діалогічних функцій разом із інформу­ванням, оскільки лише певна кількість текстів набувають форми діалогів.

Функціонування експліцитно маркованих посилань на конкретні тек­сти або текстотвірні моделі актуалізує системні, дискурсивно зумовле­ні характеристики одного тексту на тлі іншого складника фахового гі-пертексту. Спільними прагманастановами обміну текстами є, по-перше, інформування із подальшим контактовстановленням, і, по-друге, спів­робітництво разом із заохоченням та підтримкою взаємно корисного спілкування. Результатом прагнення до взаємодії є формування спільно­го інтертекстуального каркасу. До його складу входять концепти мікро-й макрорівнів разом із розмаїттям номінацій предмету повідомлення -від морепродуктів до шин та інструментів.

Прагманастанові заохочення до співробітництва підкорено й вико­ристання мовних засобів офіційного сайту The Coca-Cola Company [9]. Синергетичне поєднання фатичної та інформативної функцій прискорює трансфер знання у фаховій комунікації разом із інформуванням фахівців і пересічних читачів - потенційних споживачів. У такому випадку осно­вним засобом культурної інтерпретації і адаптації виступає мова [3, с. 10]. Оскільки за С. Г. Тер-Мінасовою [6, с. 22] діалог культур як обмін порціями інформації змінює положення культур відносно одна одної, то культура україно- та російськомовних користувачів англійської фахо­вої мови, залучених до комунікації із її носіями, переходить від системи сприймаючої інформацію до системи, яка її передає.

Відповідно до основного завдання таких гіпертекстів - інформування носіїв інших мов - засоби номінації предмету повідомлення (продукції зазначеного виробника) змінюються із врахуванням культурологічного чиннику. Так, англомовна назва дієтичного, низькокалорійного напою Coca-Cola Diet трансформується у Coca-Cola Light для використання у комунікації за участю носіїв слов'янських мов (російської, української, болгарської) [www. raca-cola. by]. Це зумовлено негативним відношен­ням споживачів до префіксу дієт-, який походить від досвіду відвідуван­ня дієт-столових ще за часів Радянського Союзу. Між тим як болгарською мовою напій, що не містить цукру, отримав таку ж назву - "легка", у ви­світленні його сутності останалите по свита нискокалорийната напит­ка е познато като Coca-Cola Light посилання на досвід минулих часів і реалії побуту відсутні [www. raca-cola. bg].

Через систему власних значень та асоціацій слов'янські мови у на­веденому прикладі окрашають певний складник концептуальної моделісвіту у національно-культурні барви. Елементи різномовних картин світу у такому випадку накладаються, формуючи спільні фрагменти англомов­ної картини фахового світу. Успішна комунікація передбачає викорис­тання носіями та користувачами англійської мови єдиного когнітивно-прагматичного коду. Таким засобом (де)кодування і трансферу знання про світ є спільна концептуальна система, двома сторонами якої є когні-тивна і мовна картини світу.

Об'єднання зусиль для відображення і номінації навколишнього се­редовища уможливлюється завдяки соціокультурній матриці у термінах О. М. Князевої та С. П. Курдюмова [2, с. 28], до складу якої входять два різнорідні елементи - власно- й іншомовний. Подолання розбіжностей їхнього відображення передбачає звернення до спільних одностайних номінацій з метою приборкання інформаційного потоку для взаємодії. Саме тому формування понять англійською мовою відбувається на ґрун­ті спільного концептуального каркасу, на наявність якого в окремих мо­вах вказує [5]. Підкреслимо, що спільний концептуальний каркас містить сукупність власно- й іншомовних складників, які формуються на соціо-культурному тлі мовленнєвої діяльності комунікантів.

Спроби використати новотвори із штучним іншомовним і іншокуль-турним забарвленням на кшталт Fig Cola, Candy Cola, Cold Cola, Cay-Ola, Koca Nola в англомовних країнах США, Канаді, Австралії та Вели­кій Британії спричинили 153 судові позиви [www. thecoca-colacompany. com], тому що крім спроби фальшування виявились для англомовної спільноти невдалим імітуванням. Позбавлені культурного ґрунту будь-якої мови разом із відсутністю необхідності функціонування після швид­кого вилучення з ринку, штучні номінації втратили потенційні сфери інтеграції до приймаючої мови. У подальшому вони активно не викорис­товувались, поступово відчужувались на ґрунті іншомовної культури і, відриваючись, зникли.

Подібну до виявленої послідовність інтеграції/відчужування можна вважати процесом, що супроводжує концептуалізацію внаслідок катего-ризації інформації. Своєрідним "ситом" стає сукупність ознак, завдяки яким відбувається мапування інформації. Діахронічний погляд на такі процеси, результати яких зафіксовано етимологічними словниками, на­дає можливість простежити вербалізацію диференційних ознак мовою соціальної взаємодії та з'ясувати особливості процесів інтеграції або, на­впаки, відчуження іншомовних концептів на тлі приймаючої мови. На­приклад, етимологічно англомовний концепт "work" - "праця" походить від позначення ритуалу жертвоприношення до початку будь-якої справи, тому, цілком виправданою була наявність таких елементів як "бити, ви­гибати, примушувати" [7]. Зміни знакової оболонки позначають початок еволюції концепту.Зміна соціокультурної матриці тягне за собою відповідні корегуван­ня ритуалів спілкування у фаховому середовищі. Семантичні елементи, які були пов'язані із поняттям жертвоприношення, витискуються більш нагальним акцентом на вагомості початку роботи та не отримують у діа­хронічній перспективі подальшого втілення. Між тим як таке значення "затухає", сходить на "ні", у подальшій діяльності людини виникає необ­хідність спеціальних засобів втілення.

Результати дослідження фактичного матеріалу із урахуванням вза­ємодії сучасних європейських мов підтверджують активність виявлено­го процесу взаємного збагачення мов за рахунок формування спільного концептуального каркасу для передачі квантів фахового знання. Мова спільної взаємодії - англійська - висловлює зміст свідомості її носіїв. Засвоєння імпортованих концептів свідомістю користувача, сформова­ною рідною мовою, передбачає залучення когнітивних рівнів свідомості. Саме тому у взаємодію включено не лише ті ресурси, що наявні в при­ймаючій мові, а й вербальні засоби іншого походження. Це уможливлю­ється, з одного боку, за участю суб'єкта, а з іншого - мовою як втіленням свідомості певної лінгвокультурної спільноти.

Впровадження електронного справочинства із зверненням до стандар­тів англомовної кореспонденції і документації витискає на периферію кон­цепт POST на позначення обміну текстами. Це позначилось у сучасних європейських мовах появою нових засобів втілення, достатно однотипо-вих для мовлення представників дискурсивної спільноти. Так, англомовне electronic document management остаточно оформлено у французькій мові за використанням експортованих номінацій разом із власномовними еле­ментами як gestion electronique de documents. Між тим експортована номі­нація data mining [8, c. 39] набуває нових ознак у німецькій мові.

Довготермінові та поліфункційні складники виявляються найбільш конкурентоспроможними під час експорту англомовних концептів, тому зберігаються та входять до складу концептуальних угруповань (від кон-цептосфери до концептосистеми). Таким чином, у спільних фрагментах англомовної картини світу носіїв і користувачів спостерігається певне ускладнення структур концептів, збагачення концептів новими ознаками за умови збереження тих же знакових оболонок. На початковому етапі експорту англомовного концепту у міжкультурному середовищі можуть виявити вагомість навіть малі флуктуації. Так, незначна різниця у дум­ках, інтенціях, намірах відображається у німецькомовних реченнях Sie sind hier: Home; Weitere Videos im Delcam-TV на синтаксичному рівні, де адекватність звернення до електронного джерела інформації забезпечено єдністю елементів мови-донора і мови-реципієнта.

Комунікативний унісон автора фахового гіпертексту і адресата до­сягається завдяки одностайності розуміння наведених даних. Ретельнийаналіз експортованих до російськомовних електронних джерел поси­лань із подальшою деталізацією Полезные ссылки: Delcam PLC; Сайт PowerMILL 10; Делкам и Образование доводить, що гармонізація як при­ведення системи фахового гіпертексту у рівновагу, зумовлена спільністю кодів і систем текстів, поєднаних смисловими і формальними зв'язками.

Конкуренція засобів втілення іншомовних квантів фахового знання на кшталт Механообработка; Обратный инжиниринг; Быстрое прото-типирование замінюється наявністю лише одного із найбільш повних, готових до вжитку зразків, який інтегрується у приймаючу мову. Пор.: нім. WorldWeitere News; рос. представлены новые версии OrthoModel и OrthoMill . Внаслідок синергетичного ефекту "підкорення", на можли­вість якого вказують [2, с. 47] одностайний у розумінні паттерн, втілений за використанням імпортованих і власномовних засобів у рос. Вышла в свет новая версия CAI-системы PowerlNSPECT 2010, закріплюється як частка спільної картини фахового світу.

Підводячи підсумки проведеного дослідження, необхідно відзначити наявність достатнього власномовного потенціалу гармонійної вербалі-зації експортованих концептів з метою створення когнітивного унісону адресата і автора фахового гіпертексту. Арсенал лексико-граматичних засобів репрезентації експортованих концептів формується з метою чіткого й ергономічного викладу особливостей і здобутків професійної діяльності. Експорт англомовних концептів уможливлюється на ґрунті соціокультурної матриці завдяки новому, синергетичному поєднанню двох різнорідних елементів - власно- й іншомовного, результуючі нове потужне утворення трансферу знання у міжкультурному дискурсі фахо­вої комунікації.

Пропонований погляд на когнітивно-дискурсивні засади концептуаль­ної інтеграції у фаховому дискурсі визначає й деякі перспективні напря­ми досліджень. Оскільки в межах цього підходу залишається невиріше-ними чимало проблем, пов'язаних, зокрема, із когнітивно-семантичною організацією концептосистем різних текстотипів фахової сфери спілку­вання і з типологією їхних концептів, то дослідження останніх у межах когнітивно-дискурсивної парадигми знання є не тільки можливим, але й доцільним з точки зору розуміння спеціальних текстів і трансферу зна­ння у фаховому дискурсі на матеріалі не тільки германських, але й інших природних мов.

Література:

1.    Безугла Л. Р. Два рівня діалогічності у дискурсі / Л. Р. Безугла // Каразін-
ські читання: Людина. Мова. Комунікація: м-ли IX Міжнар. конфер.,
5 лютого
2010 р. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - С. 16 - 18.

2.         Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Человек, кон-струирующий себя и своё будущее / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. - Изд. 2-е.

-  М.: КомКнига, 2007. - 232 с.

 

3.Куликова Л. В. Коммуникативный стиль в межкультурном общении / Л. В. Куликова. - М.: Флинта, 2009. - 286 c.

4.Левицький А. Е. Перспективні напрями зіставних досліджень у межах когнітивно-дискурсивної парадигми / А. Е. Левицький // Мовні і концептуаль­ні картини світу: зб. наук. пр. - К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2007. - Вип. 23., Ч. 2. - С. 119 - 127.

5.Приходько А. Н. Языковое картинирование мира в паттерне "концептос-фера - концептополе - концептосистема" / А. Н. Приходько // Нова філологія.

-  2005. - № 1 (21). - С. 94-104.

6.Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур / С. Г. Тер-Минасова.

-  М.: Слово/Slovo. - 2008. - 344 с.

7.Collins Lexibase, 2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www. reverse. net/ etimolog_dict.

8.Kraus G. Managementbegriffe / G. Kraus. - Freiburg: Rudolf Haufe Verlag, 2007. - 144 S.

9.Theсoca-colacompany [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www. theсoca-colacompany. com; http://www. wca-cola. bg; http://www. wca-cola. by.

10.       Delcam 2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www. delcam. ru.УДК371. 68. 372. 8. 811. 111

Ніколаєнко О. В., Ушата Т. О.,

Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

РОЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Стаття присвячена проблемі використання аудіовізуальних мис­тецтв, яка розглядається як суттєва складова професійної мовної під­готовки майбутніх фахівців у сфері туризму.

Ключові слова: аудіовізуальні мистецтва, професійна мовна під­готовка студентів туристичних спеціальностей, аудіовізуальний доку­мент, аудіовізуальне мислення.

The article deals with the problem of audio and video arts usage, which is considered as a substantial constituent of future specialists' professional linguistic preparation in the field of tourism.

Keywords: audio and video arts, professional linguistic preparation of students of the tourism industry, audio-, video document, audio-, video thought.

Виходячи із загальних вимог формування фахівця з вищою освітою як широко освіченої людини, і, враховуючи фактор взаємозв'язку і вза­ємозалежності мови, мислення і культури в умовах інтеграції України у світовий простір, набуває актуальності проблема кадрового забезпечен­ня туристичної галузі. Особливе значення надається питанням професій­ної мовної підготовки майбутніх фахівців і пошукам підвищення її ефек­тивності та результативності. Визначна роль в покращенні стану фахової підготовки студентів туристичної індустрії, головною метою якої є за­безпечити вільне володіння іноземною мовою в ситуаціях професійного спілкування та створити умови для реалізації принципу комунікативної і соціокультурної компетенції, відводиться систематичному залученню аудіовізуальних мистецтв до процесу навчання.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16