М І Гнатюк - Наукові записки в 16 - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

  вправи на тренування навичок вживання обраних часових форм;

  кінцевий тест для перевірки результативності роботи з посібником та рівня сформованості навичок вживання часових форм.

Оскільки посібник передбачено саме для самостійної роботи студен­тів, то доступ до всіх його частин та матеріалів відкритий: з кожної впра­ви можна повернутися до попередньої або ж (вийшовши до загального меню вправ) обрати іншу вправу для виконання. Виконання кінцевого завдання (фінальний тест) дозволяє забезпечити більш ефективне опра­цювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Виконання вправ не обмежено ні часовими рамками, ні кількістю спроб, адже посібник розраховано не на тестування рівня навченості студен­тів та володіння ними тими чи іншими часовими формами, а якраз на їх вправляння у вживанні цих форм.

Хоча посібник розраховано на самостійне опрацювання, його за роз­судом викладача так само можна використовувати і в аудиторних занят­тях для вправляння у вживанні часових форм.

Посібник підготовлений у двох варіантах: у вигляді власне електро­нного комплексу вправ та як друкований текстовий варіант. Реалізація по­сібника у двох варіантах - електронному та друкованому - має на меті забезпечити роботу з ним не лише з використанням комп'ютера, але й як зі звичайним навчальним матеріалом. Друкований варіант посібника іден­тичний електронному щодо вправ та граматичного матеріалу, проте міс­тить додатково два блоки: блок карт часових форм англійських дієслів та блок ключів з правильними відповідями до вправ для самоперевірки.

Електронний варіант посібника виконано у вигляді самодостатнього html-сайту, що працює автономно і не вимагає доступу до мережі Інтернет.

Література:

1. Arakin V D. Practical Course of English (First Year), [ed. by prof. V D. Arakin] / V D. Arakin. - M.: Vyssaja Skola, 1978. - 447 p.УДК 81'271

Черхава О.,

Національний університет "Львівська політехніка"

 

РЕКУРЕНТНІ ПРАГМАТИЧНІ МАРКЕРИ

ТРАНЗИТИВНОСТІ УЧАСНИКІВ ЯК СКЛАДНИКІВ ПРОФЕТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Стаття продовжує дослідження англомовного біблійного пророцтва як мовленнєвого жанру профетичного дискурсу (базується на Книзі про­рока Єремії, Ісаї та Езекиїла). Представляємо транзитивність як екс-пліцитний зв'язок учасників профетичної комунікації через механізм ре-курренції (повторюваності). Контактовстановлюючими регуляторами цього різновиду зв'язку є прагматичні маркери, які в залежності від пози­ції у комунікативному процесі, впливають на попереднє структурування комунікативних ходів та сприйняття основного повідомлення.

Ключові слова: мовленнєвий жанр християнське пророцтво, транзи­тивність, прагматичний маркер.

The article is the sequential of the investigation of English Bible Prophecy as a speech genre of prophetic discourse (based on King James Bible, the Book of the Prophet Jeremiah, Isaiah, Ezekiel). Transition as the explicit sequence of the participants of prophetic communication through the mechanism of recurrence is investigated. It is established that pragmatic markers are the regulators of transitional sequence between the participants of utterances and help to prophesy communicative steps.

Keywords: English Bible Prophecy as a speech genre, transition, pragmatic marker.

Однією з найважливіших проблем комунікації є координація дій її учас­ників, яка потребує рекуррентної регуляції самої системи спілкування. Рекур-сивність правил спілкування дозволяє прогнозувати діалог та керувати ним. Обов'язковою ознакою діалогічності мовлення є наявність комунікативних ходів, які пов'язані зазвичай із зміною комунікативних ролей, та комуніка­тивних кроків як висловлювання(нь) у межах одного комунікативного ходу. Мовленнєві кроки не ізольовані один від одного, а об'єднані певною сіткою комунікативного зв'язку [3, с. 108], у цьому дослідженні - транзитивністю.

Транзитивність (перехідність) розглядаємо як експліцитний зв'язок учасників профетичної комунікації через механізм рекурренції (повто­рюваності). Контактовстановлюючими регуляторами цього різновиду зв'язку є прагматичні маркери, які в залежності від позиції у комуніка­тивному процесі, впливають на попереднє структурування комунікатив­них ходів та сприйняття основного повідомлення. Розглядаючи комуні­кативний хід як засіб привернення уваги адресата, спробуємо визначити особливість зміни ролей учасників профетичної комунікації та функцію прагматичних маркерів у координації дій її учасників. Індикаторами

© Черхава О., 2010транзитивності учасників профетичної комунікації вважаємо маркер до-ручальника (Mmess.) маркер доручення (Mcomm.) та маркер виконання доручення (Mdel.).

Прагматичний маркер доручальника (Mmess.)

Автором та доручальником пророцтва є Божествена сила, оскільки цілий ряд рекурентних прагматичних маркерів у вступі, основній частині та кінцівці вказують на це. Найчастотнішими вступними МД є

Thus says God < thy Maker..........................................................       > від 3-їос. Та I, the Lord <thy God       

> say від 1-ї ос., проміжний маркер - Says God, the Lord та кінцевий God has said. Домінантним вступним МД у Книзі пророка Єремії та Езекиїла являється The word of God came to me saing / Thus the Lord God showed me тоді як у Ісаї The Lord said to me.

Комбінативний The word of God came unto me, saying + Thus saith God

Поєднання цих маркерів як синонімів у один комбінативний (combinational) виконує фокусуючу (фокусувальну) функцію привертан­ня уваги адресата до основного профетичного повідомлення, навколо якого розвивається комунікативна ситуація:

Then the word of God came unto me, saying, Thus saith God, After this manner will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem [Jeremiah 13:8-9].

У Книзі пророка Езекиїла частіше зустрічаємо The word of the Lord came expressly unto Ezekiel. And he said unto me.

Маркер доручення (Mcomm.) та маркер виконання доручення (Mdel.).

Особливість динаміки профетичної комунікації полягає у варіюванні засобів адресації у рамках діалогічної єдності (Божественна сила - люди­на). Виступаючи в ролі регулятора мовленнєвої взаємодії, маркер дору­чення маркує тип відносин, на основі яких базується мовленнєва взаємо­дія, так званий "комунікативний коридор". МД - це непряме звернення, апеляція до адресата, прихована під дорученням посереднику (пророку), який виконує імпліцитну функцію у профетичній комунікації. До цього типу маркерів належать:

1) Do smth. (Go, take smth.) and write to X, thus say God

2) Do smth. (Go, take smth.) and say/tell X, thus say God

3) Thou shalt speak my words unto X (у Езекиїла) або скорочене: Say/tell/write to Х Маркерами виконання доручення виступають:

 

1)(And/So) I (Jeremiah/Isaiah/Ezekiel) went/took(the roll) and said/wrote

2)А-Т heard Jeremiah/Isaiah/Ezekiel speaking these words

Для проведення дослідження взято 24 епізодів (14- Jeremiah, 4- Isaiah, 6- Ezekiel), у яких виявлено прагматичний маркер доручення. Процес висловлювання думки, задуму обов'язково зорієнтований на організацію майбутнього повідомлення, тобто його підготовку і втілення в мовлен­нєві форми. Як зазначає О. Кубрякова, "глобальний образ того, що по­трібно виразити в мові, повинен бути розчленований і структурований відповідно до способів і стереотипів мовного вираження, наближений до можливостей лінійного розгортання". Тобто смисли (сприйняття і про­пускання світу крізь себе), що народжуються в мовленні, повинні бути співвіднесені з мовними структурами та мовними одиницями [2, 202]. У ході проведення дослідження встановлено, що саме прагматичні марке­ри доручальника (Мmess.), доручення (Mcomm.) та виконання доручення (Mdel.) визначають характер транзитивності профетичної комунікації, який можна схематично відобразити у двох основних моделях. 1. Модель

МАРКЕР ДОРУЧАЛЬНИКА The word of God came unto me/ Jeremiah/Isaiah/Ezekiel, saying/ And God said unto me (Thus said/says God)

 

 

МАРКЕР ДОРУЧЕННЯ (Go, and)prophesy/proclaim/say/tell + АДРЕСАТ Або

Take (the roll) and write

 

 

 

ОСНОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Jeremiah 26: 1-24

In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, came this word from God, saying, (1) Thus saith God: Stand in the court of God's house, and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in God's house, all the words that I command thee to speak unto them; diminish not a word (2). It may be they will hearken, and turn every man from his evil way; that I may repent me of the evil which I purpose to do unto them because of the evil of their doings (3). And thou shalt say unto them, Thus saith God: If ye will not hearken to me, to walk in my law, which I have set before you (4), to hearken to the words of my servants the prophets, whom I send unto you, even rising up early and sending them, but ye have not hearkened; (5) then will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all the nations of the earth (6). And the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of God(7)


 

ПОВТОР ОСНОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ2. Модель

МАРКЕР ДОРУЧАЛЬНИКА The word of God came unto me/Jeremiah/Isaiah/Ezekiel, saying/ And God said unto me

(Thus said/savs God)

 

 

МАРКЕР ДОРУЧЕННЯ GO and DO smth. (buy, put, take, hide)

 

 

МАРКЕР ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ And/So I did as I was commanded

(можливий повтор інформації доручення)

 

 

МАРКЕР ДОРУЧАЛЬНИКА The word of God came unto me/Jeremiah/ Isaiah/Ezekiel, saying/ And God said unto me

(Thus said/says God)


ОБГРУНТУВАННЯ

ДОРУЧЕННЯ

(Like as ... I will commit)

 

 

МАРКЕР ДОРУЧЕННЯ (So) Speak to/say/tell +A-T

 

 

 

МАРКЕР

 

 

ДОРУЧАЛЬНИКА

 

ОСНОВНЕ

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ОБГРУНТУВАННЯ

ДОРУЧЕННЯ + ОСНОВНЕ ПОВІДОМЛ. (Like as ... I will commit mulish2. Isaiah 20:1-6

In the year that Tartan came unto Ashdod, (when Sargon the king of Assyria sent him,) and fought against Ashdod, and took it (1); At the same time spake the Lord by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And I did so, walking naked and barefoot (2). And the Lord said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot three years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia (3); So shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners, and theEthiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt (4). And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation, and of Egypt their glory (5). And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such is our expectation, whither we flee for help to be deliveredfrom the king of Assyria: and how shall we escape? (6)

Зважаючи на те, що мовленнєві кроки супроводжуються прагматич­ними маркерами, завданням яких є підтримка мовленнєвого контакту між учасниками та зміна або збереження комунікативного ходу [3, c. 109], можемо припустити, що саме Мmess. сигналізує збереження осно­вного комунікативного ходу - звернення адресанта до посередника пере­дати повідомлення адресату, тоді як Mdel. вказує на перехід комунікації до посередника, який звітує про виконання вказівки (And/So I did as I was commanded) та/або вводить повтор основного повідомлення.

Особливість II-ї моделі полягає у тому, що, фокусуючи увагу на доручен­ні ЩОСЬ ЗРОБИТИ без миттєвого роз'яснення, адресант намагається при­зупинити комунікативний хід (відразу вводить Mdel. з повтором доручення) з метою наголошення інформації, яка буде актуальною(як порівняння, обгрун­тування) для оголошення основного повідомлення. Відповідно, комунікація проходить так, що для сприйняття основного повідомлення адресат повинен повернутись назад до попереднього повідомлення. У цій моделі Mdel. функці­онує як підготовка адресата до сприйняття основного повідомлення.

Специфіка діалогу Божествена сила-людина полягає у його вільній формі обміну репліками та роздумами(а не питанні-відповіді). Адресант, звертаючись через посередника до адресата та не очікуючи відповіді, сам відповідає, коментує, уточнює, внаслідок чого комунікація проходить подібно до монологу, проте, внутрішня присутність адресата не дозво­ляє відкинути діалогічність мовлення [1, с. 151]. Характерним для про-фетичної комунікації є також відсутність маркера прямого звернення по­середника, оскільки, у всіх епізодах and prophet/ Jeremiah/ Isaiah/Ezekiel said завжди супроводжується Mmess. Thus said/says God, що знову ж таки вказує на імпліцитну функцію пророка у комунікації. Винятком є два епізоди (Jeremiah 18: 1-23 та Jeremiah 32: 6-33) з кінцевим прохан­ням посередника до адресанта помилувати або покарати адресата, проте, завжди без відповіді, в наслідок чого звернення функціонує швидше як сигнал закінчення комунікації, яка передбачає подальші роздуми:

Give heed to me, O God, and hearken to the voice of them ... deliver up their children to the famine, and give them over to the power of the sword; and let their wives become childless, and widows; and let their men be slain of death, and their young men smitten of the sword in battle. Let a cry be heard from their houses, when thou shalt bring a troop suddenly uponthem; for they have digged a pit to take me, and hid snares for my feet (Jeremiah 18: 1-23).

Now after I had delivered the deed of the purchase unto Baruch the son ofNeriah, I prayed unto God, saying, Ah Lord God! behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power and by thine outstretched arm; there is nothing too hard for thee (Jeremiah 32: 6-33).

Можливим контактовстановлюючим сигналом зворотнього зв'язку профетичної комунікації (3-и епізоди) є маркер звернення (прохання) адресата до пророка (див. Ш модель), проте коротка репліка адреса­та у порівнянні з довгим комунікативним ходом адресанта, поєднання prophet said з Thus said/says God та повне зникнення Mdel. вказують на абсолютну рольову нерівність учасників профетичної комунікації:

And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto Hezekiah, Thus saith the Lord, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live (1). Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the Lord (2), And said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore (3). Then came the word of the Lord to Isaiah, saying (4), Go, and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years (Isaiah 38: 1- 22).

Окрім наявності зворотнього зв'язку профетичної комунікації, цей епізод є вказівкою на те, що, на відміну від посередника, адресат може вплинути на зміну основного повідомлення.

3. Модель

МАРКЕР ДОРУЧАЛЬНИКА Thus says /said God

WHEN

____ 1 '___________

ЗВЕРНЕННЯ (ПРОХАННЯ) А-ТА ДО ПОСЕРЕДНИКА Pray now unto God for us

Prophet said

МАРКЕР ДОРУЧАЛЬНИКА And the word of God came unto me / Jeremiah /Isaiah /Ezekiel, saying/ And God said unto me (Thus said/says God)

 

 

МАРКЕР ДОРУЧЕННЯ Thus shall ye say + A-T

 

 

3. ОСНОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯJeremiah 37: 3-10

And Zedekiah the king sent Jehucal the son of Shelemiah, and Zephaniah the son of Maaseiah, the priest, to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto God our God ^ for us (3). Now Jeremiah came in and went out among the people; for they had not put him into prison. (4) Then came the word of God unto the prophet Jeremiah, saying (6), Thus saith God, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me: Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land (7). And the Chaldeans shall come again, and fight against this city; and they shall take it, and burn it with fire (8). Thus saith God, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us; for they shall not depart (9). For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans thatfight against you, and there remained but wounded men among them, yea would they rise up every man in his tent, and burn this city with fire (10).

IV модель максимально наближена до II-ї, проте, доповнена ліній­ним багатоактним переходом від адресанта до посередника за допомогою послідовної зміни Mmess., Mcomm. та Мdel., що чітко вказує на транзи­тивність профетичної комунікації. Повідомлення немовби нанизуються одне на одне, в наслідок чого кількість дій в ході розвитку комунікації збільшується. Кожне висловлювання, зокрема, не виконує самостійної комунікативної функції з точки зору розкриття суті того, що відбудеться, проте, в сукупності вони складають основу для розкриття, обгрунтуван­ня фінального основного повідомлення. Відношення Mcomm. та Мdel. вказує на просторово-часову співвіднесеність ходів комунікації.

4. Модель

МАРКЕР ДОРУЧАЛЬНИКА Thus says /said God + звернення до пророка

_________________ SZ                                  

1 -ий МАРКЕР ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ And/So I did + повтор інформації доручення

Ті

2-ий МАРКЕР ДОРУЧЕННЯ (можливий 3-й, 4-й ...) AND DO smth. (buy, put, take, hide ...)

ОСНОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


я4. Jeremiah 13: 1-11

Thus saith God unto me, Go, and buy thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water (1). So I bought a girdle according to the word of God, and put it upon my loins (2). And the word of God came unto me the second time, saying (3), Take the girdle that thou hast bought, which is upon thy loins, and arise, go to the Euphrates, and hide it there in a cleft of the rock (4). So I went, and hid it by the Euphrates, as God commanded me (5). And it came to pass after many days, that God said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there (6). Then I went to the Euphrates, and digged, and took the girdle from the place where I had hid it; and, behold, the girdle was marred, it was profitable for nothing (7). Then the word of God came unto me, saying (8), Thus saith God, After this manner will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem (9).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16