М І Гнатюк - Наукові записки в 16 - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Залежно від використання орфографічних, пунктуаційних і морфоло­гічних одиниць можна зробити певні висновки про емоційну інтенцію но­сія ніка. Знаки оклику, "смайлики" у вигляді двокрапки і правої дужки /:) / дають можливість іншим учасникам Інтернет-комунікації вважати, що носій імені з такими значками позитивно налаштований на спілкування.

Неможливо не відзначити зміни, що потерпає орфографія. Для Інтернет-мови невід'ємним є спеціалізоване використання великої літе­ри, свідоме та несвідоме порушення правопису, пунктуації та різнома­нітні способи вираження виділеності

Обясните пожалуста студенту изукраины как поступить в Аме­риканский ВУЗ. Кто зает? Какие документы, и куда отправить чтобы выехать на учебу за-границу (со знанием Английского) В Штаты на­пример, я вас очень прошу. Напишыте на почту

Бачимо, що в наведеному прикладі автором висловлення допущено ряд помилок. Причини порушення правил правопису, в цьому випадку росій­ської мови, можуть бути різні. По-перше, це відбувається через швидкість набору тексту Обясните, зает, пожалуста, а, по-друге, банальне незна­ння правил орфографії украины, за-границ, Английского, Напишыте.

Какой у тя тип соединения с сетью? Скорочена форма від "тебя". Не уникнула змін і граматика. Інтернет-мову активно використовує

різні можливості синтаксису та морфології, особливості структур речен­ня, порядок слів та їх закінчення.

Я заканчиваю университет в июне, но решительно не знаю, чем бы занять себя после него. Вариантов множество, но выбор один. Можно, например в аспирантуру (зачем?...), второе высшее (для чего?...), выйти замуж (потом... как-нить...), уехать в загранку на стажировку (куда? по какой программе?...), просто устроиться на работу (хм... далекова­то от мечт... слишком серо....). Короче... голова данными перегружена и не в состоянии трезво мыслить. Прошу Шпишите, кто что думает, предлагайте, кто что.

Роздуми студентки-випускниці про своє подальше життя можна сприйняти, як потік думок, тому і оформлення їх є відповідним. Тому відзначається великою кількістю дужок, в яких авторка після запропо­нованої ідеї ставить риторичні питання сама до себе (чи все ж таки спо­дівається на відповідь?). Оскільки це роздум, то і наявність незліченної кількості крапок є зрозумілою. До речі, как-нить є скороченою формою как-нибудь. Це скорочення знову-таки відбулося через необхідність збільшення швидкості набору тексту.

Я прочитала "войну и мир" ещё на летних каникулах ^Ш)) инте­ресное чтиво... .; но лучше всего "Мастер и Маргарита"!!!!!!!!!!!!!!; а явот ВиМ чщ

половину первого и конец последнего тома^Щ), но тож

понравилось^

Щодо висловлень з приводу прочитаної літератури, то бачимо два приклади написання назви роману Л. Толстого "Война и мир": "войну и мир" та ВиМ. У другому випадку назва твору трансформувалась у іні­ціальну абревіатуру. Знову-таки, чи то через швидкість, чи то через не­уважність слово тож написане невірно.

Ааналіз фонетичного рівня показав, що серед найпоширеніших фоне­тичних особливостей мовлення чату можна виділити такі: редукція голо­сних, спрощення груп приголосних, втрата окремих звуків і сполучень зву­ків у найбільш частотних у вживанні одиницях (Чё, Здрасте), розтягнення голосних (Дааа, Иродыыы!), виділення наголошеного складу (мышцАми), виділення логічного наголосу (НИКОГДА не срывался) тощо.

На морфологічному рівні виявлене повсюдне вживання вигуків (хм, ага, угу).

На лексичному рівні прослідковується специфічне словесне наповне­ння цієї композиційної частини сайту. Основними показниками близь­кості до розмовного мовлення є, безумовно, стилістично марковані слова й вирази, наприклад: напряг (розм.), любо (розм.) тощо. Також виявлене частотне вживання фразеологічних одиниць: (под одну гребенку, хрен редьки не слаще).

Не менш показовим з погляду близькості до розмовного мовлення є синтаксис чату: використання інтонації незакінченості (Про себя-то я уже рассказал гораздо больше, чем нужно. И не только про продукты), еліптичних конструкцій (Поругаться пришел, quest незванный? - Очень хочется?), висловлень із корелятом (Обыватели они и с университет­скими корочками были), вставних слів і словосполучень (похоже, навер­ное), повторів (Здравствуйте-здравствуйте, Ну да, да), перепитувань ты всегда такой агрессивный? - Я аггресивный?), конструкцій на­лежності (Как там у Вас погода?), односкладних реченьБелоруссии - фиг его знает. Выборы скоро. После них посмотрим), неповних речень (Филиппов мой бывший ректор - Это где же он преподавал? - Кафедра мат. анализа Университет Патриса Лумумбы - А как насчет Толсто­го?), прийому доповнення (Дочка теперь в деревне. И сын, и жена.), ви­сокої варіативності порядку слів (Интернет потому они и стараются взять под контроль как ТВ и радио) тощо.

Лексика також зазнала змін в Інтернет-мові. Розвиток, розповсю­дження інформаційних технологій - основна причина актуальності за­позичень в Інтернеті. Формується новий тип особистості, який корегує свою мовну поведінку з Інтернет-свідомістю (апдейт - процес оновлен­ня, юзер - користувач мережі, юніт - віртуальний учасник гри та ін.).

Я через TV-out телик подрубаю, и он показывает не то что на монике, а является как бы его продолжением, а я хочу на нем фильмысмотреть. Если у кого стоит Windows XP. напишите пожалуйста не­сколько советов. А даже если у вас и 98-ая, напишите для неё я мо­жет винду тогда переставлю. Тобто за допомогою приладу TV-out, який підключений до телевізора, можна побачити теж саме зображен­ня, що й на моніторі. Windows XP та 98-ая, мається на увазі Windows 98, це назви операційних систем, які використовуються під час роботи з комп'ютером. Винда це одна з форм скорочення слова "винчестер", що означає жорсткий диск.

Наші спостереження дають підстави твердити про жанр сайту як про комунікативну мовленнєву структуру, що репрезентує цю особливість низкою специфічних ознак: наявність комунікативно-значущих компо­зиційних елементів, звернення до різних інструментів, що забезпечують зворотний зв'язок автора з адресатом, наявність комунікативних відно­син між різними сайтами.

Література:

1.Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке: [учебное пособие для студентов вузов] / Н. С. Валгина. - М.: Логос, 2001. - C. 119-125.

2.Кузнецова Н. В. Структура и стилистика языковых средств в текстах интернет-форумов: дис... канд филол наук: 10. 02. 01 / Н. В. Кузнецова. - Тю­мень, 2008. - 326 с.

3.Матвєєва С. А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персо­нальних сайтів учених): дис... канд. філол. наук: 10. 02. 15 / С. А. Матвєєва. - Луганськ, 2006. - 212 с.

 

4.  Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика: [учебное пособие. Изд. 4-е, стереотипное] / Р. К. Потапова. - М.: КомКнига, 2005. - 368 с.

5.    Реконвальд Н. В. Англомовний чат як різновид комп'ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження): дис... канд. наук: 10. 02. 04 / Н. В. Реконвальд. - Одеса. - 2009.

6.    Ходоренко А. В. Наименования лиц в русскоязычной интернет-коммуникации: структурный и семантический аспекты: дис... канд. филол. наук: 10. 02. 02 / А. В. Ходоренко. - Днепропетровск, 2005. - 226 с.

7. Шалина Л. В. Словообразовательная номинация в языке Интернета и компьютерных технологий / Л. В. Шалина // Филологические науки. - 2005. -№ 3. - C. 43.

8. Crystal D. Language and the Internet. / D. Crystal. - Cambridge: Cambridge University Press, - 2002. - 272 p.

9. Форум подонков: форум - режим доступа: http: // www. volchat/ndex. html

10.Натали: интернет-журнал. - режим доступа: http: // www. natali. ua/forums

Образовательный студенческий форум - режим доступа: http://www. prepody. ru/topic7185. htmlУДК: 801:808. 3:61

Шутак Л. Б., Собко І. О.,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

ПІДРУЧНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

У статті проаналізовано проблеми викладання української мови як іноземної для студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних за­кладах України. Охарактеризовано навчальний посібник, який допоможе практичному оволодінню українською мовою як іноземною, розширить знання іноземних студентів-медиків у процесі опанування мовою фаху.

Ключові слова: українська мова як іноземна, професійне мовлення, ко­мунікативна спрямованість, єдиний підручник, начальний посібник.

Problems of Ukrainian language teaching for foreign medical students, studying at the Ukrainian higher medical educational establishments, are being analyzed in the article. The authors give characteristics to the educational text-book that will help to master Ukrainian as a foreign language in practice and widen foreign medical students' knowledge in the process ofprofessional language learning.

Key words: Ukrainian as a foreign language, professional speech, commu­nicative trend, unified text-book, educational manual.

Одним із першочергових завдань вищої школи в Україні є реалізація положень Болонської декларації, у якій йдеться насамперед про консоліда­цію європейського простору вищої освіти, зближення систем освіти різних європейських країн, що сприятиме мобільності студентів і викладачів, єв­ропейській співпраці в галузі вищої освіти, а також підвищенню її якості.

Тому проблема навчання іноземних студентів в Україні - одна з клю­чових. Як ефективно забезпечити начальний процес? На що звернути увагу насамперед? Ці питання постають дедалі частіше і потребують зва­жених і обґрунтованих відповідей. Очевидним є те, що необхідно якнай­швидше і безболісно адаптувати іноземного студента у новому для ньо­го суспільстві. Залучити його до особливостей українського світогляду, культури, української історії. Саме мова виступає проміжним елементом і адаптації, і навчання, і здобуття необхідних професійних знань і умінь.

Українська мова як іноземна у негуманітарних вишах посідає проміж­не місце між дисциплінами гуманітарними і природничо-технічними, оскільки є джерелом культурно-освітніх і професійних знань. Як зазна­чає І. О. Зимня, іноземна мова є одночасно і метою, і засобом навчання [2, с. 24], а предметом її вивчення виступає історія, культура, традиції, наукові та професійні здобутки народу, який говорить цією мовою.

 

© Шутак Л. Б., Собко І. О., 2010Важливою проблемою викладання української мови як іноземної у ви­щих медичних навчальних закладах є відсутність єдиного підручника чи посібника, де було б враховано специфіку вивчення української мови як іноземної у медичному закладі. Підручники, створені для філологічних чи технічних спеціальностей, або ж підручники, що містять українознавчу складову не відповідають проблемам студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Лінгвокраїнознавчий лексичних матеріал таких підручників, хоч і важливий для студента-медика, проте мало від­повідає особливостям його фаху. Максимально ефективний посібник чи підручник має бути побудований на матеріалі загальномовної і наукової професійної лексики. Адже саме опанування наукового стилю української мови - один із основних етапів опанування мовою фаху.

Мовна, комунікативно-мовленнєва вправність іноземних студентів досягається шляхом засвоєння мінімально необхідного й достатнього об­сягу мовних знань на професійну тематику, необхідних умінь і навичок мовленнєвої діяльності українською мовою.

Студент-іноземець повинен вміти сприймати інформацію, розвивати навички її повтору, ставити запитання, відповідати на них, вести бесіду на професійну тематику, подавати репліки-стимули, репліки-відповіді, складати особисте висловлювання, будувати його логічно, послідовно, точно, доречно, з використанням необхідних мовних засобів.

Для реалізації вище перелічених завдань на кафедрі суспільних наук та українознавства БДМУ створено навчальний посібник "Вчимося укра­їнської" (Шутак Л. Б., Собко І. О., Нікоряк І. В.), котрий призначений для вивчення української мови студентами-іноземцями вищих медичних на­вчальних закладів України. Посібник розрахований на студентів, які вже оволоділи базовою практичною граматикою української мови і лексич­ним мінімумом у межах 1000 - 1500 одиниць. Його призначення - забез­печити формування розмовних навичок у найбільш типових ситуаціях спілкування (лікар - лікар, лікар - пацієнт, лікар - родичі пацієнта, лікар - молодший медичний персонал), а також розвивати і вдосконалювати вміння і навички читання, письма та перекладу, перенесення набутих умінь і навичок до нових завдань спілкування, тобто забезпечення реаль­ної комунікації на професійну тематику в умовах мовного середовища.

У цілому структура посібника має комунікативно-когнітивну мету: поєднання навчальної комунікації (тренувальної) з реальним спілкуван­ням, для цього використано принцип уніфікації діяльнісних механізмів подачі інформації. Основою для вибору вправ став принцип аналізу, син­тезу, порівняння.

Посібник складається з двох розділів ("Основи медичної терміноло­гії" та "Професійне спілкування лікаря", що відповідає навчальній про­грамі вищих навчальних закладів), додатків ("Основні формули мов­леннєвого етикету" і "Українсько-англійський словник-розмовник"), списку використаної літератури. Розділ перший охоплює теми "Люди­на", "Будова тіла", "Організм людини", "Медичні заклади", "Лікарський фах", "Медичні професії". Розділ другий - "Реєстратура", "Полікліні­ка", "Лікарня", "Майстерність лікаря". Кожна тема є продовженням по­передньої, тобто використано принцип наступності й послідовності у викладенні матеріалу. Схема побудови теми витримана за принципом: слово - словосполучення - речення - текст. Матеріал теми актуальний, тексти адекватні, тобто відповідають реаліям, адаптовані, тобто доступ­ні, проблемні. Для цього використовуються ключові слова та вирази, базові лексико-граматичні конструкції, слова для довідки, тексти й діа­логи та питання до них. До теми додаються лексичні завдання (5 - 7) та граматичні вправи (3 - 5), що відображають комплексний лексико-граматичний підхід до аналізу навчального тексту з метою його кращо­го розуміння та засвоєння іноземцями. Перевага надається завданням із розвитку зв'язного мовлення. Студентам пропонуються вправи діа­логічного характеру, міні-тести, логічні завдання, вправи на вираження власної думки. Граматичні вправи базуються на знаннях практичної гра­матики української мови. Вони мають на меті повторити й активізувати навички вживання у мовленні різних граматичних форм, узагальнити й систематизувати навички письма.

Завдання для розвитку навичок діалогічного мовлення - різноманіт­ні за типами. їх мета - сформувати у студентів уміння користуватися різними мовленнєвим формулами у складних різновидах діалогу, як-от: діалог-уточнення, діалог-перепитування, діалог-розпитування, діалог-бесіда, а також уміння підтримувати розмову, виступати її ініціатором. Типи завдань ускладнюються від теми до теми, частина з них супрово­джується зразком для виконання.

Важливо зазначити, що лексичні та граматичні конструкції, опанова­ні студентами, можуть стати основою практичної роботи з адаптованими текстами наукового спрямування у процесі вивчення інших медичних дисциплін, а також у спілкуванні з пацієнтами під час проходження клі­нічної практики в лікувальних закладах України.

Треба зазначити також, що посібник "Вчимося української" має укра­їнознавчу спрямованість, яка реалізується насамперед через матеріал діа­логів, навчальних текстів та завдань до них, які відбивають національно-специфічні риси мовленнєвої поведінки носіїв української мови у різних ситуаціях спілкування. Крім того, відображено власне український ко­лорит у сталих словесних формулах привітань, прощань, звертань, ви­бачень та побажань. У процесі роботи над мікродіалогами студенти за­вчають власне українські мовленнєві формули та граматичні структури, характерні для певної ситуації мовлення.У посібнику використано таблиці та малюнки, схеми та діаграми, що допомагають кращому засвоєнню матеріалу.

Навчальний посібник може бути використаний як у процесі аудитор­ного навчання, так і для самостійної позааудиторної роботи.

Отже, навчальний посібник "Вчимося української" допоможе прак­тичному оволодінню українською мовою іноземними студентами, роз­ширить їхні знання з основ української медичної термінології та куль­тури мовлення лікаря, адже в ньому застосовано комплексний підхід у підготовці іноземних студентів: взаємодія освітніх, комунікативних та виховних цілей, що забезпечує не лише виклад потрібного матеріалу, а й створює необхідну мотивацію до навчання.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16