М І Гнатюк - Наукові записки в 16 - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

2.Fauconnier G., Turner M. The Way We Think. - N. Y: Basic Books, 2002. - 440 p.

3.Festy P., Kortchagina I. "One Wedding, Two Divorces?" // Population (English Edition). - 2002. - 57 (1). - P. 9-30.

4.Kecses I. A. Cognitive-Pragmatic Approach to Situation-Bound Utterances // Journal of Pragmatics. - 2000. - Vol. 32, # 5. - P. 605-625.

5.Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт. - М.: Наука, 1988. - 338 с.

6.Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1996. - 104 с.

7.Багумян О. В. Текстова ситуація "соціальний захист": лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі різностильових англомовних текстів): Дис... . канд. філол. наук: 10. 02. 04. - К., 2004. - 248 с.

8.ВоробьеваО. П. Текстовые категории и фактор адресата. - К.: Вища шко­ла, 1993. - 200 с.

9.Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волго­град: Перемена, 2002. - 477 с.

 

10.Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов'янському мовному просторі. - К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. - 238 с. 7. Чейф У Значение и структура языка: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1975. - 432 с.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

11.Brookner A. Hotel du Lac. - London: Penguin Books, 1993. - 184 p.

12.Brookner A. Visitors. - London: Penguin Books, 1998. - 236 p.

13.Forster E. M. A Room With A View. - London: Penguin Books, 1990. - 256 p.

14.Forster E. M. Where Angels Fear to Tread. - London: Penguin Books, 1975. - 169 p.

15.Lessing D. The Diaries of Joan Somers. - London: Penguin Books, 1985. - 510 p.

Trevor W. Two Lives. - London: Penguin Books, 1992. - 375 p.УДК 811.161.2'070(438)

Czuczupaka Miroslawa,

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

 

OBRAZ UKRAINY W REGIONALNEJ PRASIE LUBELSKIEJ

Це стаття про гетеростереотипи в польській сучасної місцевій пре­сі. Автор пише про створення іміджу країни.

Ключові слова: гетеростереотип, імідж країни в пресі, іміджелогія.

This article is about heterostereotypes in the Polish modern local press. The author writes about creation of country image.

Key words: heterostereotype, image of country in press, imagology.

Najbardziej dynamiczny charakter stereotypy zyskuja w swiecie mediow. Sa to "zmiany zewnejrzne, powierzchniowe, o motywacji obiektywnej" [1, с. 231], ktore polegaja m. in. na odbiciu przemian historycznych, co jest jednym z czolowych zadan mediow i przejawia sie w postaci utrwalenia zmian zachodzacych w codziennosci.

W artykule zamierzam odtworzyc dynamiczny obraz Ukrainy (a wlasciwie zilustrowac opis zrodla zywiacego heterostereotyp) powstajacy w regionalnej gazecie obwodu Lubelskiego - Gazeta Wyborcza Lublin w okresie lat 2004­2009. Obraz ten uwarunkowany jest charakterem prezentowanych wiadomosci prasowych - politycznych, gospodarczych, kulturowych, czyli takich, ktore prezentuja podstawowe aspekty zycia wspolczesnego spoleczenstwa.

W artykulach o tematyce politycznej obraz ksztaltowany jest na podstawie relacji Ukrainy z UE i Polska panstwem-czlonkiem tej formacji. Ukraina powstaje jako obiekt z czlonkostwem w UE w perspektywie. Powodami do tego sa: traktowanie Ukrainy jako historycznej czesci dawnej Rzeczypospolitej (Poszerzenie UE o Ukraine - rzecz o pierwszorzednym znaczeniu, przede wszystkim dlatego, ze jest ona wraz z Polskq spadkobierczyniq dawnej Rzeczpospolitej), potencjalne mozliwosci nawiazania wspolpracy, zwlaszcza przygranicznej z Lubelszczyzna (Olbrzymiq szansq dla nas jest tworzenie programow dwustronnych z panstwami spoza Unii. To jest szansa na bardzo duze pieniqdze dla regionu), a poprzez to chec odzyskania waznego handlowego statusu miasta Lublin i umozliwienie dialogu kultur, a wiec "spotegowanie" wielokulturowosci miasta, co wzmogloby jego szanse na otrzymanie tytulu kulturowej stolicy w 2016, powinnosci Polski wobec UE dotyczace przewodnictwa dla UE we wschodnim regionie, co wynika z jej polozenia geograficznego i doswiadczenia historycznego, nastawienie Polski na bliskie relacje z Ukraina.

Drugim waznym tematem w tej serii artykulow kreujacym obraz Ukrainy jest Rewolucja Pomaranczowa 2004 roku. Obrazy nosza roznorodny charakter

 

© Czuczupaka Miroslawa, 2010i zaleza od chronologii wobec zdarzen. Przed rewolucja i w jej trakcie Ukraina to: panstwo, gdzie wolno nie przestrzegac prawa, dopuszcza sie lamanie zasad prawnych przez funkcjonariuszy (Protest przeciw falszowaniu wyborow na Ukrainie; mozliwe jest lamanie swobod obywatelskich i norm demokratycznych); wiezienie (ubrane w imitujqce wiezienne pasiaki stroje, ktore mialy obrazowac sytuacje ukrainskiego spoleczenstwa); ofiara formacji zainteresowanych w ograniczaniu wolnosci panstwa i prowadzeniu polityki stagnacji (Mysle, ze razqce lamanieprawa nie bedzie miec miejsca, o Ukrainie zrobilo sie zbyt glosno, zeby wladzom udalo siefalszowac wybory na takq skale jak w drugiej turze wyborow); nasladowczyni Polski w jej dazeniu do zmian, utozsamianie sie z Polska z roku 1989 (Pamietamy, jak po wprowadzeniu stanu wojennego kazdy gest solidarnej wrazliwosci zza granicy przezywalismy bardzo gleboko, wiedzqc, ze nie jestesmy sami. Niech teraz zjednoczy nas ta sama solidarnosc, niech dla nas wszystkich w niepamiec juz odejdzie wspomnienie tego, co bolesne we wspolnych dziejach polsko-ukrainskich); obiekt wspierania przez oficjalna Warszawe i - wedlug specyfiki gazety regionalnej - sasiedni region lubelski. Po wyborach i w trakcie nastepnych wydarzen panstwo jest traktowane jako niezdecydowany zwyciezca, ktory ma duzo problemow do rozwiazania (Ukraina stanie sie panstwem wspolnoty, ale nic nie dzieje sie z dnia na dzien).

Z przytaczanych informacji o charakterze gospodarczym wylaniaja sie nastepujace obrazy Ukrainy: panstwo w perspektywie podtrzymujace gospodarke pogranicznych obszarow Polski (zeby u styku granic naszej, bialoruskiej i ukrainskiej powstala strefa wolnego handlu); obiekt gospodarki lubelskiej, co powoduje wizerunek jednego ze skladnikow rozwoju regionalnego, w tym tez poprzez import produkcji lubelskiej (Polska polityka zagraniczna uprawiana przez Warszawe musi wreszcie uwzgledniac zywotne interesy Lubelszczyzny jako regionu graniczqcego z Bialorusiq i Ukrainq My chcemy na tym sqsiedztwie zarabiac i budowac klimat wzajemnego, slowianskiego zaufania. Inna polityka nie lezy w interesie ani Polakow ani lubelakow); wspolorganizator Mistrzostw 2012; konkurentka Lublina w stosunku do taniej sily roboczej (W przypadku Lublina takim konkurentem moze stac sie Ukraina, bowiem przyciqganie inwestorow wylqcznie niskimi kosztami i taniq silq roboczq jest ryzykowne, zawsze znajdzie sie jakis inny osrodek, ktory zaoferuje jeszcze nizsze koszty); stale zrodlo przemytnikow (Policjanci z Centralnego Biura Sledczego zatrzymali 11 osob zamieszanych w przemyt papierosow na szlaku Ukraina - Polska).

Kulturowe wiadomosci umieszczane na lamach lubelskiej wersji Gazety Wyborczej sugeruja bogate obrazy wschodniego sasiada. Jednym z punktow centralnych wywierajacych wplyw na ich ksztaltowanie jest dzialalnosc EKPiUU (Europejskie Kolegium Polskich i Ukrainskich Uniwersytetow w Lublinie) i otwarcie uniwersytetu polsko-ukrainskiego w perspektywie awszystkie wydarzenia z tym zwiazane. W tej konkretnej sytuacji cala Ukraina utozsamiana jest z jej poszczegolnymi formalnymi przedstawicielami -regionalnymi instytucjami a ludzmi z nimi zwiazanymi, a wiec wszystkie sprawy i klopoty wokol nich nakladaja sie na ogolny wizerunek panstwa: obraz Ukrainy stale obiecujacej, lecz nie wywiazujacej sie ze swoich obowiazkow, "lekkomyslnej" i "rzucajacej sie obietnicami" (. . brak polsko-ukrainskiej umowy miedzyrzqdowej, ktora nadalaby kolegium status prawny i okreslila sposob jego finansowania przez obie strony (na razie placi tylko Polska)); obraz podejrzliwego partnera stalego, w tym unikanie spotkan, niedotrzymanie regul przezroczystej gry, co powoduje brak zaufania do niej (W Warszawie mieli uzgodnic ostatecznq wersje umowy [zalozenia wspolnej uczelni]. Ale strona ukrainska dwa dni przed terminem odwolala spotkanie. Ukraina zaczela tez grymasic co do siedziby uczelni); obiektem litosci i wyrozumialosci Polakow, ich stalych ustepowan wobec braku kosztow (Nasi sqsiedzi bardzo mocno odczuli skutki kryzysu finansowego - nie stac by ich bylo na nowe etaty dla naukowcow. Strona polska winna rocznie pokrywac 2/3 kosztow na utrzymanie kadry i stypendia, a strona ukrainska 1/3 tych kosztow) i umowy miedzyrzadowej spowodowanych okresem ostrych wydarzen politycznych (Prace nad umowq dotyczqcq naszej placowki niezwykle sie przeciqgaly. Bylismy zakladnikami sytuacji politycznej - najpierw strona polska nie chciala naciskac na ukrainskq, z powodu chocby obchodow tragedii Wolynia, potem z kolei zaczql sie rok wyborczy na Ukrainie) i, co za tym idzie, postrzeganie Ukrainy jako pasywnego obiektu dobrych checi Polakow (Uniwersytetem i wojskiem wciqgamy Ukraine do Europy. Najpierw miedzynarodowe wojsko w Lublinie, teraz decyzja o utworzeniu wspolnego uniwersytetu). Ale rowniez istnieje obraz ukrainskiego poteznego osrodka naukowego, o czym swiadczy uczestnictwo w roznych dwustronnych projektach badawczych (Dzieki porozumieniu z UMCS ukaze sie niebawem pierwszy numer drohobycko-lubelskiego rocznika naukowego "Pogranicze. Polska Ukraina""), organizowanie powaznych imprez naukowych (W czerwcu 2005 r. ma sie u nas odbyc wielki kongres "Ukraina XXI wieku". Na kongres majq zostac zaproszeni: prezydenci Polski i Ukrainy, Javier Solana szef dyplomacji UE, Michail Gorbaczow ostatniprezydent ZSRR), posiadanie centrow badawczych na skutek zainteresowania jezykiem i kultura polska (Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne uniwersytetu w Drohobyczu na Ukrainie).

Oprocz tego pozytywny obraz Ukrainy powstaje na podstawie aktywnego udzialu w roznych przedsiewzieciach sportowych (Miedzynarodowy wyscig "orlikow" Polska-Ukraina w Hrubieszowie, Miedzynarodowe zawody lucznicze niepelnosprawnych Koziolek 2004, Miedzynarodowa Druzynowa Liga w Karate Tradycyjnym, Mistrzostwa wojewodztwa lubelskiego w szachach, Bieg Sylwestrowy w Naleczowie) i imprezach artystycznych, w tym teatralnych (Betlejem Lubelskie, Festiwal TeatrowEuropy Srodkowej "Sqsiedzi" ), muzycznych ("Piesni bagien", Mikolajki Folkowe, Miedzynarodowy Festiwal Organowy "Czuby" 2007, "Najstarsze piesni Europy", "Strefa Inne Brzmienia", III Festiwal Muzyki i Tradycji Klezmerskiej w Kazimierzu Dolnym, Europejskie Dni Dobrosqsiedztwa "Most Europejski - Granica 803", DniMuzyki Cerkiewnej, "Piesn nie znagranic"), filmowych ("Rozstaje Europy"), jak tez wystawach i jarmarkach regionalnych (Jarmark Jagiellonski, "Nasi sqsiedzi. Ukraina", "Urodziny Schulza", I Miedzynarodowe Biennale "Wschodni Salon Sztuki" ).

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze na lamach gazety wykreowany zostal nastepujacy obraz Ukrainy. To panstwo jest czescia Europy, a w perspektywie rowniez czlonkiem UE na mocy dawnej "genologii" (czesc Rzeczypospolitej) oraz wspolczesnego nastawienia Polski na bliskie kontakty polityczne, gospodarcze i kulturowe. Jednak Polacy (Lublinianie) zdaja sobie sprawe z istniejacych problemow panstwa, w ktorym mozliwe jest lamanie swobod obywatelskich i norm demokratycznych, dlatego nadaja Ukrainie status ofiary podczas Rewolucji Pomaranczowej i projektujac na nia wlasne dazenia do wolnosci (ktora jest jedna z glownych polskich wartosci) oraz wydarzenia, towarzyszace jej osiagnieciu, decyduja o poparciu spoleczenstwa ukrainskiego, ktore okazuja na rozne sposoby. W niekorzystnym swietle wypada jednak Ukraina, jesli chodzi o powolanie oraz utrzymanie instytucji edukacyjnych w Lublinie. W tym przypadku wydaje sie ona "lekkomyslna", rzucajaca sie pustymi obietnicami, czesto zmieniajaca swoje zdania i stale znajdujaca sie w pozycji prosiciela finansow od Polski. Analizujac wydarzenia

0  charakterze kulturalnym odbywajace sie na terytorium Polski mozna stwierdzic, ze Ukraina ma sporo obywateli utalentowanych, czego dowodem sa liczne zwyciestwa w zawodach sportowych i udzial w roznych festiwalach

1          wystawach.

Biorac pod uwage wyzej wymienione informacje, mozna zrobic wniosek, ze dynamika rozwoju obrazu panstwa w okreslonych latach jest skierowana raczej w strone pozytywna, co jednak nie neutralizuje w calosci ujemnych aspektow, rowniez odzwierciedlonych w istniejacym heterostereotypie Ukrainy.

Literatura:

1. Bartminski Jerzy, Zmiany stereotypu Niemca w Polsce. Profile i ich
historyczno-kulturowe uwarunkowania, [w:] Profilowanie w jezyku i w tekscie, pod
red. Jerzego Bartminskiego, Ryszarda Tokarskiego, Lublin
1998.

2.Bluszkowski Jan, Stereotypy narodowe w swiadomosci Polakow, Warszawa 2003.

3.Narody i stereotypy, pod red. Teresy Walas, Krakow 1995.

Gazeta Wyborcza Lublin (lata 2004-2009).ЗМІСТ

 

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ

Андрейчук Н. І, Жидік О. Л.

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕРШОЇ

ЯК ОБ'ЄКТ АНТРОПОКУЛЬТУРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ       3

Андреева О. В.

КАТЕГОРИЯ ОДИНОЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЫ)...................................................... 10

Барамикова Т. В.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ          14

Бахов І. С.

МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ           18

Введенська Т. Ю.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АККУЛЬТУРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У США           26

Великорода Ю. М.

МАНІПУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ

В АМЕРИКАНСЬКОМУ МЕДІА ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ

ІЗ ЖУРНАЛІВ "TIME" ТА "NEWSWEEK")                          34

Войцешук Л. А.

ФІЛОЛОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА Ф. ШЛЯЄРМАХЕРА ТА В. ДІЛЬТЕЯ

ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ       43

Волосюк О. М.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АПЕЛЯТИВНИХ НОМІНАЦІЙ

ТА ЕТИКЕТНИХ ФОРМ У ДРАМАТУРГІЇ Б. ШОУ І ЛЕСІ УКРАЇНКИ       51

Воронцова Н. Г.

КОМУНІКАТИВНА ПОЗИЦІЯ СТОРОННЬОГО РЕЦИПІЄНТА:

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ      57

Галицька О. Б.

DIE REVIDIERTE VERSION DER PROTOTYPENTHEORIE.. 65

Гальчак Т. В.

ПЕРЕКЛАД ЯК ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИШІ
      71

Гапачило Н. Я.

КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ

КОМУНІКАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ІНТЕРВ'Ю) 77

Грибок О. М.

ЕТНІЧНИЙ СТЕРЕОТИП ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)   84Гусленко І. Ю.

ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ                                     90

Денисенко С. Н., Романчук О. В., Матвіяс О. В., Проценко У. М.

РОЛЬ КОНЦЕПТУ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

В АНТРОПОЦЕНТРИЧНІЙ ЛІНВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ   95

Дерді Е. Т.

СВОЄРІДНІСТЬ МОВИ ПАТЕНТІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ 100

Денежна Е. В.

КУЛЬТУРНІ ДОМІНАНТИ ПІВДНЯ США: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ РАКУРС           105

Желтовський В. М.

STUDY OF GEORGE W. BUSH POLITICALLY CORRECT PREFERENCES IN HIS

ADDRESSES TO THE NATION DURING THE 2ND PRESIDENTIAL TERM....112 Зарівна О. Т.

ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ                                                         120

Зернов А. В.

ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ "СВОБОДА" В УКРАИНСКОЙ

КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОНЯТИЯ "ДЕМОКРАТИЯ"     127

Кобякова І. К., Ляпа А. М.

ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ.... 131

Колодіна Л. С.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА....137 Комарницкая Т. М.

ДИСКУРС ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ

(ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ) ДИАЛОГЕ                                    141

Красовська І. В.

РОЛЬ ЕМОЦІЙ В УСНОМУ МОВЛЕННІ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ)...144 Лещишин З.

ВНУТРІШНІЙ МОНОЛОГ ЯК МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЇ.. 148

Лінькова Д. В.

МЕТАФОРИЧНІСТЬ І СИМВОЛІЧНІСТЬ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ОБРАЗУ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО

ПЕРЕКЛАДУ "САГА ПРО ФОРСАЙТІВ" ДЖ. ГОЛСУОРСІ) 162

Литвинов О. О.

ЗОРОВА ПОВЕДІНКА МОВЦЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ

III ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ                                      168

Lyfar A. S.

INTERRALATIONS OF LANGUAGE AND CULTURE........ 178

Маковська О. О.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

ЯК ПРОЦЕС КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ                   183

Маслова Ю. П.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗІВ СУЧАСНОГО ЧОЛОВІКА

У ДРУКОВАНИХ ЗМІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 190Мельник О. М.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ

АНГЛОМОВНОГО СІМЕЙНОГО ДИСКУРСУ................ 196

Найдюк О. В.

РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ

У САМОВИРАЖЕННІ СУБ'ЄКТА МОВЛЕННЯ              200

Намакштанський Я. В., Атанова Г. Ю., Лапиніна Н. М.

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ШВЕДСЬКІЙ ШКОЛІ... 204

Наумова Н. Г.

ГАРМОНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ                                      209

Ніколаєнко О. В., Ушата Т. О.

РОЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ          215

Новоселецька С. В.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МОВНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ

ТА МІЖКУЛЬТУРНУ КОМУНІКАЦІЮ                             223

Озимінська С. О.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ АРГУМЕНТАЦІЇ У МЕДІА-ДИСКУРСІ:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ
ТЕЛЕКОМПАНИЙ АЛЬ-ДЖАЗІРА ТА СІ-ЕН-ЕН........... 232

Осовська І. М.

СТРАТЕГІЇ І ПРЕФЕРЕНТНІ ТАКТИКИ ПАРЕНТАЛЬНОГО

НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИСКУРСУ                                  240

Павлюх Н. М.

ЧИТАННЯ І ПЕРЕКЛАД ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ           246

Палінська О. М.

ЗМІШУВАННЯ МОВНИХ КОДІВ В ІДІОЛЕКТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ           251

Плавуцька І. Р.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ................................ 259

Семегин Т. С.

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНА "КОНЦЕПТ" У НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ    266

Seryakova 1.1.

FUNCTIONS OF TOUCH COMMUNICATION...................... 271

Слободян М. В.

КОНЦЕПТ ЯК ОДИНИЦЯ КОГНІТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  276

Sobol Yuliya

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING. 285

Сорокіна Л. Є.

МОВЛЕННЄВА МАНІПУЛЯЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ РЕЛЕВАНТНОСТІ       289

Терещенко Л. Я.

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ БРЕХУНА:

НА ПЕРЕХРЕСТІ КОГНІЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ          295Цьмух О. П.

ОСОБЛИВОСТІ КОГНИТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ МОВИ      304

Чекаль Г. С., Жилко Н. Н.

ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЧАСОВИХ ФОРМ АНЛІЙСЬКОГО

ДІЄСЛОВА У ВИЩИХ МОВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ        308

Черхава О.

РЕКУРЕНТНІ ПРАГМАТИЧНІ МАРКЕРИ ТРАНЗИТИВНОСТІ УЧАСНИКІВ

ЯК СКЛАДНИКІВ ПРОФЕТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ      313

Шалова Н. С.

DISTANCE EDUCATION AS A NEW METHOD OF TEACHING

AND INTERCULTURAL COMMUNICATION                   322

Шамаева Ю. Ю.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ОБРАЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

КОНЦЕПТАРАДОСТЬ                                                           329

Шапран Н. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЖИВАННЯ КОМПЛІМЕНТУ В УКРАЇНСЬКІЙ,

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ КОМУНІКАТИВНИХ КУЛЬТУРАХ   334

Широких О. В.

ЛІНГВІСТИЧНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ

В СВІТОВІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ                        343

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16