М І Гнатюк - Наукові записки в 16 - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Шутак Л. Б., Собко І. О.

ПІДРУЧНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ........................... 350

Щербина С. М.

ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛІНГВІСТИЧНОГО КОНЦЕПТУ  354

Якимчук Н. В.

GENDER DIFFERENCES IN INTERVIEWER - INTERVIEWEE COMMUNICATIVE
INTERACTION IN ENGLISH RADIO INTERVIEWS
...... 361

Якуба В. В.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ ОВДОВІННЯ    366

Czuczupaka Miroslawa

OBRAZ UKRAINY W REGIONALNEJ PRASIE LUBELSKIEJ           372Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 16

Міжкультурна комунікація: мова культура особистіть

 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року

Головний редактор Пасічник І. Д.

Відповідальний за випуск Коцюк Л. М.

Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Крайчинська Г. В., Новоселецька С. В.

Технічний редактор Свинарчук Р. В.

Комп'ютерна верстка Крушинської Н. О.

Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 19. 04. 2010. Формат 42x30/4.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 23,75. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16