О А Карлова - Менеджмент міського господарства - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Карлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2008УДК 338.4

Карлова О.А. МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Навч. посібник. -Х.:ХНАМГ, 2008.- 266 с. Укр. мов.

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення 1.4/18 - Г - 2223 від 28.10.08

 

В посібнику розглянуто сутність менеджменту і його місце в системі управління міським господарством, роль менеджерів і управлінців, види організацій міського господарства як об'єктів управління, функції та методи менеджменту, управлінські рішення й методи їх оптимізації, стратегічні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо.

Посібник поєднує теоретичні основи менеджменту і методи їх практичного використання в діяльності організацій міського господарства. Таке поєднання теорії та практики у вивченні особливостей сучасного менеджменту суттєво підвищує ефективність засвоєння програмного матеріалу учбової дисципліни. Належну увагу надане освітленню тем, які передбачені учбовою програмою.

Посібник адресовано в першу чергу студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів. Він, безумовно, буде корисний широкому колу практикуючих економістів, підприємців та керівникам організацій міського господарства.

ББК

Рецензенти:

Кизим М. О. - доктор економічних наук, професор, Директор НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України.

Качала Т.М. - доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст, Проректор з міжнародних зв'язків Черкаського державного технологічного університету.

Торкатюк В.І. - доктор технічних наук, професор, Зав. кафедрою «Економіки будівництва» Харківської національної академії міського господарства.ISBN 966 - 695 - 107 - Х


© Карлова О.А. © ХНАМГ, 2008.Жизнеобеспечение - струна, которая дарит постоянную радость жизни.

Менеджерам следует научиться искусству

созерцать свои интеллектуальные модели...

Пока менеджеры убеждены, что их

представления о мире - это факты, а не гипотезы,

они еще не готовы приступить к анализу своих представлений...

Более того, если в организации отсутствуют

разработанная идеология и понимание роли

интеллектуальных моделей, ее сотрудники

будут ошибочно полагать, что цель системного

мышления - в создании подробных "моделей "

мира, а не в совершенствовании наших

собственных интеллектуальных моделей.

(Фрагменты из книги "Пятая дисциплина")

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

Соціально-економічний стан міст України пов'язаний з розвитком таких галузей міської інфраструктури, як виробництво споживчих товарів для потреб населення, інженерна інфраструктура, житлово-комунальне господарство. Розвиток і підтримка стійкого життєзабезпечення населення на території міст - найважливіший компонент менеджменту міського господарства.

Необхідно постійно вирішувати питання, пов'язані з економічним доб­робутом міського населення, яке живе на території України. Це відповідає вимогам Загальнодержавної програми України «Про реформування і розвиток житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» від 5 жовтня 2000 р. 2017-III., яка визнає важливу роль економічної освіти, створення сприят­ливих умов для розвитку менеджменту системи життєзабезпечення міст і регульованої господарської діяльності підприємств міського господарства.Метою цього посібника є розробка стратегії управління для реалізації завдань менеджменту житлового господарства і систем життєзабезпечення міст одночасно з поліпшенням якості обслуговування населення, яке проживає на міських територіях. Це відбиває значні зміни в традиційних підходах до вирішення завдань управління організацією житлово-комунального господарства і менеджменту міського господарства в Україні. Даний підхід вже використаний у навчальних посібниках автора «Технології виробництва в міському господарстві» і «Організації виробництва на підприємствах міського господарства». У названих роботах підкреслено важливе значення конкурентоспроможності міста і відмічено, що «практична реалізація цілей і завдань менеджменту міського господарства в контексті ринкового управління має безпосередній вплив на соціально - економічний розвиток громадян, що живуть у межах міста і навколо нього».

Актуальність комплексного розвитку міських територій і систем їх життєзабезпечення випливає з цілого ряду передумов: з потреби, обумовлених сучасною соціально-економічною ситуацією в країні, з українського законодавства щодо реформування житлово-комунального господарства і землекористування і, нарешті, із загальних сучасних тенденцій діяльності українських організацій у сфері менеджменту міського господарства.

Значення стійкого життєзабезпечення в практиці менеджменту міського господарства важко переоцінити. Стійке життєзабезпечення міст стає все більш важливою сферою діяльності державних, комунальних і приватних служб України. На ній в даний час зосереджена увага таких організацій, як Міністерство житлово-комунального господарства і Регіональних Департаментів Розвитку. На рівні держави це відбивається в політиці, спрямованій на подолання соціальної нерівності. Ця проблема, у свою чергу, вирішується всіма організаціями, які надають житлові і комунальні послуги споживачам міст. Для приватного сектора ця тема також є актуальною, що виражається в розширенні сфери діяльності сучасних компаній з експлуатації і утриманняінженерного господарства міст, житлового фонду та ін. Їх діяльність тепер повинна відповідати не тільки фінансовим, але також і соціальним критеріям.

Серед показників, що використовуються для визначення добробуту нації, найбільш комплексною характеристикою пропонується вважати "життєзабезпечення населення". Встановлено, що життєзабезпечення являє собою створення нормальних умов життя населення та можливості відтворення людини як активного члена суспільства. Категорія "життєзабезпечення населення" характеризується синтезом якісних і кількісних параметрів відповідних продуктивних сил, суспільної праці, соціально-економічних та демографічних відносин в умовах функціонування і розвитку ринкової економіки. Концепція життєзабезпечення, що запропонована в цьому посібнику, являє собою провідну ідею покращення умов життєзабезпечення населення і базується на наступних компонентах: економічні можливості, здоров' я і використання медичної допомоги, зайнятість і тривалість безробіття, споживання, житлові умови, соціальне забезпечення, тривалість життя, охорона навколишнього середовища.

Стратегія життєзабезпечення залежить від розробки і практичної реалізації теорії, методології, програми соціально-економічного розвитку суспільства на тривалий період часу і включає сукупність факторів, процесів і результатів відтворення, що орієнтовані на задоволення різноманітних потреб людей.

Життєзабезпечення визначається структурою показників, кожен з яких відображує певний напрямок життєдіяльності людини. Велика кількість показників і відсутність однозначності у трактуванні критеріїв життєзабезпе­чення спонукало нас розробити узагальнюючий показник життєзабезпечення, яким пропонується вважати індекс життєзабезпечення населення.

У передових країнах вважається загальноприйнятим, що завдання із забезпечення заробітком населення, яке проживає на бідних чи економічно слабкорозвинених територіях, найкраще вирішуються шляхом розгляду кон­кретної ситуації в контексті гуманітарного, економічного і екологічного добро­буту як в сьогоденні, так і в майбутньому. При цьому основний наголосробиться на заходи, здійснювані на місцевому рівні, - це випливає з твердого переконання, що місцеві проблеми успішно можна вирішувати тільки на місцях.

Концептуальні основи стійкого розвитку і життєзабезпечення міст детально розглядаються нижче. Тут буде корисним навести їх етимологічні визначення, що доповнюють короткі характеристики, наведені в Глосарії: «Стійкий розвиток - це можливість забезпечення кращої якості життя для всіх людей, які живуть зараз, а також - для майбутніх поколінь. Це -розвиток, при якому нинішні потреби задовольняються, не ущемлюючи здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби».

Життєзабезпечення, за визначенням «Словника Ожегова», це забезпечення збереження і нормального протікання життя. Життєзабезпечення в науці традиційно розглядається, як комплекс систем і заходів, що забезпечують життєдіяльність людини в космічному польоті, при виході у відкритий космос і на поверхню небесних тіл. За матеріалами «Великого енциклопедичного словни­ка» розрізняють системи життєзабезпечення відкриті (містять запаси кисню, їжі, води, відходи складуються), частково закриті (регенеруються вода і кисень) і закриті (відтворення їжі, регенерація води і кисню, утилізація відходів).

«Життєзабезпечення включає здібності, ресурси (включаючи як матеріальні, так і соціальні ресурси) і діяльність, необхідні для підтримки життя. Життєзабезпечення є стійким, коли воно в змозі справлятися із стресами і потрясіннями, а також відновлюватися після них, і коли воно в змозі розвиватися, не руйнуючи при цьому природоресурсну базу». В курсі менеджменту міського господарства провідною ідеєю виступає управління системою життєзабезпечення міст.

Для загального розвитку, існування та підвищення свого життєвого рівня кожна людина займається активною діяльністю. Джерелом задоволення людських потреб, як правило, є виробнича діяльність. На виробництві створюються суспільні блага, що потім споживаються і дають задоволення людині. Цілеспрямована діяльність, направлена на створення корисного продукту чи послуги, визначається як «виробництво». Всі кінцеві продуктистворюються на різних виробництвах. Функції менеджменту - це новий вид діяльності з управління, що відрізняється за своїм змістом і метою.

Термін «м е н е д ж м е н т» (від англ. management) - керування, управління, організація, завідування, бізнес тощо, що буде постійно взятий нами тут до уваги.

Для того, щоб перевірити доцільність і ефективність системи життєзабезпе­чення міст в умовах ринкових перетворень України, необхідно поєднувати теорію життєзабезпечення з практичною реалізацією програм реформування житлово-комунального господарства на місцях. Зростання заробітків і зайнятості населення забезпечується через реалізацію державної підтримки розвитку міського господарства, що фінансується із засобів державного бюджету в ув'язці з використанням відповідних місцевих ресурсів. Життєзабезпечення підтримується галузями міської інфраструктури, які у міру зростання міста перетворилися в складну і розгалужену систему. Сподіваємося, що переваги менеджменту систем життєзабезпечення міста, позитивно позначаються на вирішенні проблем стійкого розвитку населених пунктів, що наявна в основі цього посібника концепція «вчитися, працюючи» заохотить тих, хто в майбутньому реалізує і використає в своїй роботі такий самий підхід. Управління - невід'ємна складова системи ринкового господарювання. В умовах становлення ринкової економіки в державі актуальним є вивчення теоретичних основ управління та практичного застосування сучасних форм, закономірностей, принципів, методів та технологій управління, що дозволить суттєво підвищити ефективність господарювання будь-якого підприємства.

Реформування економіки України на нових засадах визначило основні напрямки корінних змін у сфері управління підприємством та необхідності вивчення їх закономірностей в умовах адаптації суб'єктів господарювання до мінливих чинників зовнішнього середовища.

Питання менеджменту в міському господарстві в цьому посібнику розгля­даються на прикладі комунальних підприємств окремих галузей міської інфраструктури як складних інтегрованих виробничих систем. Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Менеджмент вміському господарстві». Вона логічно пов'язана з іншими функціональними економічними дисциплінами, що викладаються в Харківській національній академії міського господарства. Особливістю посібника є його спрямованість на впровадження активної методики навчання, можливість самостійного оволодін­ня курсом за дистанційною або заочною формою підготовки фахівців. Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов' язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Додаткова література сприяє поглибленню знань з менеджменту в міському господарстві та організації виробництва на підприємствах галузі. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, передовий досвід, діюче законодавство.

Мета дисципліни «Менеджмент в міському господарстві» - надати майбутнім фахівцям теоретичні знання і практичні навички з керування соціально-господарськими процесами на підприємствах та в організаціях різних форм власності в умовах трансформації економіки до ринку.

У посібнику аналізуються загальнотеоретичні аспекти менеджменту в міському господарстві: розглядається сутність підприємства як об'єкта управ­ління, дається характеристика законів, закономірностей, принципів, функцій управління підприємством, акцентується увага на організаційно-правових формах управління підприємствами різних форм власності та їх зв' язку із зовнішнім середовищем підприємства. Розкривається взаємозв' язок, сутність та особли­вості економічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних методів управління міським господарством. Наведені методичні підходи до організації і технології процесу менеджменту управління міським господарством.

Матеріали посібника можуть бути корисними для системи підвищення кваліфікації керівників і фахівців міських житлово-комунальних підприємств. Автор буде вдячний за будь-які критичні зауваження і пропозиції щодо поліпшення якості цього видання.
РОЗДІЛ 1.

 

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА СИТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

Питання для теоретичної підготовки

 

 

Поняття системи життєзабезпечення міста.

Характеристика інфраструктури житлово-комунального господарства. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Організаційно-правові форми здійснення місцевого самоврядування. Структура, функції і завдання виконкомів Рад народних депутатів. Територіальна      громада-основний      елемент      системи місцевого самоврядування.

Органи самоорганізації населення.

 

 

 

Ключові терміни і поняття

 

 

Історія розвитку міст і процес урбанізації. Основні фактори утворення та розвитку міст.

Спосіб і якість життя населення. Глобалізація економіки.

Стратегія економічної політики України. Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування. Конституційні основи й засади місцевого самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування.1.1.  ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ

 

Менеджмент - це особливий вид діяльності щодо керівництва людьми, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників апарату управління за допомогою принципів, методів, засобів і форм наукового керівництва, використання об'єктивних законів і закономірностей, координації операцій в умовах ринку для досягнення цілей, тобто задоволення ринкових потреб споживачів, у тому числі з питань оподаткування.

 

 

 

 

 

1. Необхідність вивчення та освоєння досвіду менеджменту в країнах, які успішно існують в умовах ринку, у зв'язку з процесом переходу вітчизняної економіки на ринкову орієнтацію.


 

о о


2. Менеджмент зустрічається з подібними проблемами в будь-якій країні та суспільній системі, на підприємствах різноманітних форм власності, тому що основні принципи управління прийнятні до кожного суб'єкта господарювання незалежно від національного чи політичного зовнішнього середовища

3.  Розвиток менеджменту в конкретній країні зумовлений такими базовими факторами, як тип власності, форма державного устрою, зрілість ринкових відносин

Поступове введення менеджменту в дію необхідно здійснити як відповідно до базових факторів, так і особливостей національної культури та історичних традицій країниРис.1.1. - Особливості застосування сучасного менеджментуМенеджер - це професіонал високої кваліфікації у сфері управління, який відмінно орієнтується у правових питаннях ринку, оподаткування, здатний знаходити стратегічно правильні управлінські рішення у різних сферах діяльності: підприємницькій, фінансовій, кредиту та грошового обігу, інших найскладніших ситуаціях.

 

 

 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

 

 

 

Теоретична підготовка з питаньсутність підприємства, взаємозв'язок його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища уміле використання законів, принципів та методів управління підприємством специфіка управління різновидами підприємств та їх об'єднань особливості функціонального управління виробничою сферою на

підприємствах

кадрової політики та основних процесів

менеджменту персоналу

психологічних аспектів управлінської діяльності

особливостей управлінської праці та

напрямків її наукової організації

ефективності управління підприємством конкурентоспроможності та ризикозахищеності підприємства

стратегій розвитку підприємства та критеріїв їх вибору

напрямків науково-технічного розвитку підприємства

 

 

створення та реєстрація підприємств різних організаційно-правових форм

розробки статутів, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій

складання планів соціального

розвитку трудового колективу

підприємства

розпорядчої діяльності, делегування та інструктування

ефективного ділового спілкуванняРис.1.2. - Мета та завдання курсу «Менеджмент міського господарства»Розглянемо основні методологічні поняття менеджменту. Методологія в буквальному значенні (логос - наука, знання, і метод - шлях, напрям пізнання) є вчення про методи пізнання. Методологію можна визначити як систему, що реалізовує три функції:

1)    отримання, створення нового знання;

2)    структуризація цього знання у вигляді нових понять, категорій, законів, гіпотез, теоретичних ідей, теорій;

3)    організація використання нових знань в суспільній практичній діяль­ності (навчання, виховання, виробнича діяльність, культура і мистецтво, побут).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Похожие статьи

О А Карлова - Функціонування міста як складної соціально-економічної системи

О А Карлова - Менеджмент міського господарства

О А Карлова - Основи менеджменту навчальний посібник

О А Карлова - Реформування житлово-комунального господарства в контексті розвитку регіону

О А Карлова - Управління міським комплексом в умовах сталого розвитку