Т Легостаєва - Вплив регуляторів росту на формування зеленої маси живців верби білої - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK OF LVIV UNIV.

Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 199-203    Biology series. 2010. Is. 53. P. 199-203

УДК 581.5 : 631.5

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЖИВЦІВ ВЕРБИ БІЛОЇ

Т. Легостаєва, А. Крючкова

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ 49010, Україна e-mail: tanyalegostaeva@mail. ru

Вивчено в умовах модельного досліду вплив регуляторів росту рос­лин на формування зеленої маси живців Salix alba L. у стресових умовах, викликаних дією хлорид-іонів. Виявлено достовірний вплив регуляторів росту рослин на формування зеленого конуса, зазначено позитивний вплив гумісолу і чаркору на морфометричні показники рослин у стресових умовах.

Ключові слова: регулятори росту рослин, чаркор, гумісол, гетероауксин, кислотність, стрес, адаптоген, хлорна кислота.

Загальне забруднення навколишнього середовища в результаті антропогенного впливу зробили проблему адаптації та стійкості рослин однією з головних у фізіології рослин [2, 8]. Тому для зняття дії факторів стресу як природного, так і антропогенного походження, для отримання екологічно чистої продукції, для поліпшення процесів ін­тродукції нових корисних для господарства видів рослин і відновлення лісонасаджень, що складаються із зональної рослинності, є доцільним використання регуляторів росту рослин, які мають властивості адаптогенів, тобто нівелюють шкідливий вплив екзоген­них факторів [3-5, 7, 10-13].

Регулятори росту рослин - це природні та синтетичні органічні речовини, яким власти­ва значна біологічна активність і які у малих дозах змінюють фізіологічні та біохімічні проце­си, ріст, розвиток і формування урожаю сільськогосподарських рослин, не спричиняючи ток­сичної дії. Зокрема, при внесенні ззовні в рослину вони включаються в обмін речовин і активі­зують фізіолого-біохімічні процеси, підвищуючи рівень життєдіяльності рослин [3].

Відомо, що всі регулятори росту рослин можна умовно поділити на декілька груп залежно від їхньої здатності впливати на процеси клітинного поділу, керувати про­цесами розтягування та формування клітинної стінки, змінювати її структуру й архітек­тоніку, фізико-хімічні та механічні властивості, габітус усієї рослини, її стійкість проти вилягання тощо [2].

Велику цікавість викликають адаптогени природного походження, які не мають побічної дії на довкілля. Як правило, це гумінові препарати, вироблені на базі торфу, бурого вугілля та біогумусу, а також препарати мікробного походження, які сприяють якісному коренеутворенню [2, 3, 7, 10, 11, 13].

Регулятори росту і розвитку рослин у сучасних умовах набувають дедалі більшого значення. Їх застосування в землеробстві, рослинництві та лісівництві дає ре­зультати, яких не можна досягнути іншими методами. Використання цих препаратів дає змогу повніше реалізувати генетичні можливості, підвищити стійкість рослин проти стресових факторів біотичної й абіотичної природи та в кінцевому результаті збільшити урожай і поліпшити його якість [12].

Застосування фізіологічно активних речовин для регуляції росту й розвитку рос­лин обумовлене широким спектром їхньої дії на рослини, можливістю направлено регу-

© Легостаєва Т., Крючкова А., 2010лювати окремі етапи розвитку з метою мобілізації потенційних можливостей рослинно­го організму, а, отже, для підвищення врожайності та якості вирощуваної продукції [8].

При вкоріненні у живців верби за нормальних умов спочатку переважно розвиваєть­ся зелений конус, зелені листки синтезують ростові гормони, які сприяють пришвидшенню процесів коренеутворення [9]. Обробка живців комплексними препаратами, що містять рос­тові гормони, перерозподіляє пластичні речовини на користь коренеутворення [5].

Метою даної роботи було вивчення впливу регуляторів росту рослин - комплекс­ного гумінового препарату «Гумі +», препарату емістимової групи «чаркор» і гетеро­ауксину на процеси формування зеленої маси живців верби білої (Salix alba L.) у нормаль­них і стресових умовах, викликаних дією іонів хлорної кислоти.

Наукова новизна даної роботи полягає у дослідженні безпосереднього впливу Cl -іона, який є найбільш поширеним у ґрунтах степової зони України; у використанні уко-рінювачів для пришвидшення формування кореневої системи зональних деревних рос­лин на прикладі верби білої, в оптимізації процесів адаптації рослин і, як наслідок, у підвищенні стійкості рослин до суворих стресових умов.

Для модельного досліду на варіант брали по 14-15 живців приблизно однакової маси, довжиною 35-40 см та верхнім діаметром не менше 5 мм. Пророщування відбува­лося при природному освітленні у ємностях об'ємом 0,5 л протягом п'яти тижнів (лютий - березень 2009 р.). Передпосадкову обробку регуляторами росту рослин прово­дили згідно з інструкціями для вкорінення здерев' янілих живців, контрольні особини вкорінювали у дистильованій воді. Після обробки 50% живців перебувало у дистильова­ній воді, 50% у розчині хлорної кислоти з рН 3. У досліді було прийнято два контролі: контроль 1 (загальний) з перебуванням у дистильованій воді; контроль 2 - у розчині HCl з рН 3. Через кожні сім діб розчини для коренеутворення замінювали на свіжі. Мор-фометричні дослідження рослин і статистична обробка проводилися за загальноприйня­тими методиками [1, 6]. Досліджували кількість, висоту і масу гілок верби, кількість листків наприкінці 5-го тижня.

Дослідженнями показано, що вплив регуляторів росту у більшості випадків недо­стовірно знижував кількість стебел у дослідних живців щодо контрольних значень. Вплив розчину НС1 з рН 3 знижував даний показник майже вдвічі щодо загального кон­тролю2О) (див. таблицю). Сумісна дія іонів хлорної кислоти з укорінювачами досто­вірно знижувала кількість стебел дослідних особин щодо контролю (рН 3). При цьому мінімальні значення даної ознаки спостерігалися при сумісній дії розчину НС1 і гумісо-лу. З отриманих даних видно, що найбільшу дію на формування кількості стебел при рН 3 мав чаркор, який наближав дану ознаку до контролю.

Результати досліду, в якому вимірювали висоту стебел, показали, що гумісол, на відміну від інших регуляторів росту, сприяв достовірному підвищенню значень даного параметра щодо контрольних значень. Показники впливу інших регуляторів росту рос­лин (таких, як гетероауксин і чаркор) на довжини стебел були на 20-30% нижчими, ніж у контролі 1 (Н2О).

Під впливом іонів хлорної кислоти на 25% зменшувалася висота стебел у живців верби щодо загального контролю. У варіантах із використанням розчину НС1 з рН 3 при дії укорінювачів у межах даної групи (рН 3) спостерігався синергічний ефект, який сприяв сут­тєвому росту довжин стебел у дослідних рослин щодо контролю 2 (рН 3). При цьому зна­чення даного параметра у групі рослин, вирощених на розчині кислоти, поверталися до за­гального контролю, а у разі дії чаркору, - і достовірно перевищували їх (див. таблицю).

Проведені дослідження показали, що вплив регуляторів росту рослин у більшості випадків знижував кількість листків у досліджуваних живців верби білої щодо загально­го контролю. При цьому гумісол сприяв недостовірному підвищенню значень даного параметра щодо контролю 1.

Вплив регуляторів росту і рН середовища на морфометричні параметри живців верби білої в модельному експерименті (5-й тиждень коренеутворення)

Варіант досліду

Х+m

Mo

Me

Екцес

Коефіцієнт асиметрії

С,%

С1, %

V,%

Кількість стебел, шт.

Контроль, Н2О

6,79+2,01

6,00

6,50

-0,95

0,28

100,00

-

29,57

Гумісол

6,08+3,49

4,00

5,00

-0,58

0,78

89,55

-

57,58

Гетероауксин

6,46+3,04

5,00

6,00

2,85

0,92

95,22

-

47,11

Чаркор

6,54+2,66

6,00

6,00

0,90

0,71

96,35

-

40,76

рН 3, НС1

3,56+1,33

3,00

3,00

-0,15

0,66

52,39

100,00

37,50

Гумісол+рН 3

2,29+0,95

2,00

2,00

1,24

0,86

33,68

64,33

41,61

Гетероауксин рН 3

2,78+0,97

3,00

3,00

-0,008

-0,50

40,93

78,09

34,99

Чаркор+ рН 3

3,20+1,39

2,00

3,50

-1,38

-0,13

47,15

89,89

43,70

Довжина стебел, мм

Контроль, Н2О

34,58+27,29

12,00

29,00

2,75

1,45

100,00

-

78,92

Гумісол

40,36+32,36

4,00

35,00

0,69

1,07

116,72

-

80,17

Гетероауксин

27,42+25,73

4,00

20,00

1,82

1,53

79,29

-

93,85

Чаркор

24,83+22,96

20,00

16,00

3,63

1,77

71,82

-

92,46

рН 3, НС1

26,19+19,89

9,00

21,50

3,40

1,58

75,73

100,00

75,95

Гумісол+рН 3

35,37+26,32

32,00

32,00

0,02

0,92

102,30

135,41

74,40

Гетероауксин рН 3 Чаркор+ рН 3

36,84+18,61 42,16+30,14

24,00 7,00

35,00 35,00

2,79

-0,80

1,22 0,55

106,54 121,91

141,04

161,41

50,52 71,50

Кількість листків, шт

Контроль, Н2О

6,26+3,29

4,00

6,00

2,35

0,95

100,00

-

52,66

Гумісол

6,68+3,15

6,00

6,00

0,64

0,61

106,65

-

47,16

Гетероауксин

5,65+2,95

4,00

5,00

0,78

0,98

90,16

-

52,23

Чаркор

5,49+2,87

4,00

5,00

0,57

0,87

87,62

-

52,27

рН 3, НС1

4,81+2,75

4,00

4,00

0,02

0,77

76,83

100,00

57,19

Гумісол+рН 3

4,62+2,70

4,00

4,00

-0,34

0,59

73,84

96,05

58,48

Гетероауксин рН 3

4,52+2,33

3,00

4,00

0,09

0,75

72,17

93,97

51,54

Чаркор+ рН 3

5,56+2,56

4,00

5,00

-1,16

0,22

88,81

115,59

46,10

Маса стебел, г

Контроль, Н2О

0,91+0,41

-

1,04

0,29

-0,95

100,00

-

45,35

Гумісол

1,25+0,69

-

1,12

0,74

1,07

136,82

-

55,69

Гетероауксин

0,76+0,34

-

0,68

-0,03

0,52

83,17

-

45,54

Чаркор

0,54+0,32

-

0,41

-0,13

0,89

58,90

-

58,95

рН 3, НС1

0,24+0,16

-

0,17

-1,52

0,39

26,68

100,00

64,96

Гумісол+рН 3

0,31+0,22

-

0,33

-0,58

0,24

34,54

129,17

70,12

Гетероауксин рН 3

0,25+0,31

0,09

0,09

4,16

2,02

27,86

104,17

121,25

Чаркор+ рН 3

0,31+0,24

-

0,27

1,25

1,05

34,51

129,17

75,59

Примітка. Х - середньоарифметичне; m - стандартне відхилення; Мо - мода; Ме - медіана; С,% -відношення дослід/контроль100; С1,% - відношення дослід/контроль у межах групи100; V,% -коефіцієнт варіації.

Аналіз отриманих даних показує, що розчин НС1 з рН 3 майже на 25% знижував кількість листків щодо загального контролю (Н2О). Сумісна дія іонів хлороводневої кислоти з гумісолом та гетероауксином недостовірно знижувала даний показник. Чар-кор, на відміну від інших регуляторів росту, сприяв підвищенню кількості листків щодо контролю 2.

Обробка даних свідчить, що гумісол, на відміну від інших регуляторів росту, спри­яв достовірному підвищенню маси стебел щодо контрольних значень. Дія інших регуляторів росту достовірно знижувала даний показник. При цьому мінімальне значення зафіксовано у варіанті з чаркором, який на 42% знижував масу стебел щодо контролю 1.

Вплив іонів хлорної кислоти майже на 75% сприяв зниженню показників даного параметра щодо загального контролю. Але сумісна дія розчину НС1 з укорінювачами у більшості випадків достовірно підвищувала масу стебел у дослідних особин від контро­лю 2. При цьому однакові максимальні значення даної ознаки спостерігалися при суміс­ній дії на рослини регуляторів біогенного походження та розчину НС1 (рН 3).

Згідно з проведеними дослідженнями можна зазначити, що регулятори росту біо­генного походження мали більш позитивний вплив на наростання зеленого конуса у дос­лідних рослин, вирощених під дією іонів хлорної кислоти. Як уже було зазначено, макси­мальна маса стебел щодо загального контролю була зафіксована у варіанті з гумісолом. Також гумісол сприяв підвищенню значень досліджуваних параметрів і у попередніх до­слідах. З цього можна зробити висновок, що на формування зеленої маси як у нормаль­них, так і в умовах суворого стресу найкраще впливає такий регулятор росту, як гумісол.

1. Бессонова В. П. Практикум по фізіології рослин. РВВДДАУ. 2006. 316 с.

2. Горовая А. И., Орлов Д. С., Щербенко О. В. Гуминовые вещества. К.: Наук. думка, 1995. 304 с.

3. Калінін ЛФ. Застосування регуляторів росту в сільському господарстві. К.: Уро­жай, 1989. 168 с.

4. Корбанюк Р. А., Седых Н. И., Пивоваров Л. Р. Оценка антистрессовой активности гумусовых веществ при действии экстремальных температур по ростовым показа­телям // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня на­родження проф. Л. А. Христової, 20-22 лютого 2008 р. Дніпропетровськ, 2008. С. 141-142.

5. Крючкова А. І., Левенець Т. Р. Вплив регуляторів росту на сезонні зміни функціо­нального стану Salix alba в умовах польового досліду // Фізіологія рослин: пробле­ми і перспективи розвитку: у 2-х т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генети­ки, Укр. т-во фізіологів рослин. К.: Логос, 2009. Т. 1. С. 674-679.

6. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 352 с.

7. Маргітай Л. Г. Інтродукція різогенезу в зелених живців шовковиці чорної (Morus nigra L.) під впливом чаркору, індолілоцтової кислоти і соку Aloe arborescens Mi11. // Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. до 75-річчя ботанічного саду ДНУ. Дніпропетровськ: Вид-во

ДНУ, 2008. С. 63-64.

8. Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи. К.: Знання, 2002. 550 с.

9. Полевой В. В. Физиология растений. М.: Высш. шк., 1989. 459 с.

10. Попивщий И. И., Шапкин О. М. Отзывчивость саженцев сосны и ели на действие регуляторов роста и микроэлементов // Лесное хозяйство. 1996. № 12. С. 31-33.

11. Родин А. Р., Попова Н. Я., Кандыба Е. В. Высокоэффективные биопрепараты для лесных питомников // Лесное хозяйство. 1997. № 1. С. 28-30.

12. Христева Л. А. К природе действия физиологически активных гумусовых веществ на растения в экстремальных условиях. Репринтное издание: Гуминовые удобре­ния. Теория и практика их применения. Т. VI. Днепропетровск, 1977. С. 3-15.

13. Шевелуха В. С. Регуляторы роста растений. М.: Агропромиздат, 1990. 185 с.

GROWTH REGULATORS INFLUENCE ON AWILLOW GREEN WEIGHT OF SHANKS

T. Legostayeva, A. Kryuchkova

Oles Gonchar National University of Dnipropetrovsk 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49010, Ukraine e-mail: tanyalegostaeva@mail.ru

In the mode11ing experiment conditions p1ants growth regu1ators influ­ence on formation of shanks Salix alba green weight in the stressfu1 conditions caused by ch1orides-ions action was studied. Authentic influence of p1ants growth regu1ators on a green cone formation is revea1ed, in stressfu1 conditions humiso1 and charkor positive influence on p1ants morfometric indicators is noted.

Key words: p1ants growth regu1ators, charkor, humiso1, heteroauxin, acidity, stress, adaptogene, hydroch1oric acid.

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЧЕРЕНКОВ ИВЫ БЕЛОЙ

Т. Легостаева, А. Крючкова

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара пр. Гагарина, 72, Днепропетровск 49010, Украина e-mail: tanyalegostaeva@mail.ru

Изучено в условиях модельного эксперимента влияние регуляторов роста растений на формирование зеленой массы черенков Salix alba L. в стрессовых условиях, вызванных действием хлорид-ионов. Выявлено до­стоверное влияние регуляторов роста растений на формирование зеленого конуса, отмечено позитивное влияние гумисола и чаркора на морфометри-ческие показатели растений в стрессовых условиях.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т Легостаєва - Вплив регуляторів росту на формування зеленої маси живців верби білої