О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Підводячи підсумки, варто сказати, що попри певні недоліки, Банк даних іспанської мови має цілу низку осо­бливостей та переваг, які роблять його надійним джерелом у лінгвістичних дослідженнях іспанської мови.

Корпус іспанської мови (El Corpus del Espanol) [6] - корпус текстів, створений у 2002 році Марком Дейвісом, професором Університету Бригама Янга (США). Цей КТ є дослідницьким за стратегією побудови й використання, загальномовним за предметною галуззю та одномовним за кількістю мов. Складається він з текстів без жодних ско­рочень, тобто належить до повнотекстових. Обсяг Корпусу іспанської мови становить понад 100 млн. слововживань із близько 14 тис. текстів, тобто ресурс є мегакорпусом. За хронологічним параметром описуваний КТ є діахронним (репрезентує розвиток іспанської мови з ХІІІ по ХХ ст.). За типом реалізації мовної системи він є мішаним: до його складу увійшли тексти як писемного (95 % текстів усього корпусу), так і усного (5 % текстів) мовлення.

За рівнем кодування Корпус іспанської мови належить до лінгвістично анотованих ресурсів. Він містить структурне та лінгвістичне (морфологічне, синтаксичне і семантичне) маркування, завдяки якому можливо здій­снювати різні типи пошуку. Зокрема, зазначений КТ дозволяє шукати, крім окремих слів чи фраз, ще й певні граматичні категорії, а також оточення слів, що є важливим для тих, то вивчає мову. Пошук можна проводити і за частотністю вживання слова, порівнюючи її з частотністю іншого тощо. Загалом, Корпус іспанської мови умож­ливлює проведення пошуку на семантичному, морфологічному та синтаксичному рівнях, демонструючи таким чином свої переваги над нелематизованими та не розміченими лінгвістично ресурсами.

Зміст Корпусу іспанської мови, як вже зазначалось, становлять тексти з усіх іспаномовних країн, створені з ХІІІ ст. по ХХ ст. Розподіл ресурсу здійснено по століттях (а в межах останнього, ХХ ст., тексти розмежовані також за походженням) [6]:


СТОЛІТТЯ

КІЛЬКІСТЬ СЛОВОВЖИВАНЬ

ВІДСОТОК КОРПУСУ

XIII

6 905 000

6,9 %

ХІУ

2 820 000

2,8 %

XV

8 515 000

8,5 %

XVI

18 001 000

17,9 %

XVII

12 746 000

12,7 %

XVIII

10 263 000

10,3 %

XIX

20 465 000

20,5 %

XX

наукова література

5 138 077

5,1 %

 

періодичні видання

5 144 631

5,1 %

 

художня література

5 144 073

5,1 %

 

усні тексти

5 113 249

5,1 %

Для ефективнішої та простішої роботи з зазначеним корпусом до нього на сайті додаються численні записи з порадами щодо здійснення кожного окремого типу пошуку, що значно спрощує ознайомлення з його роботою. Інтерфейс ресурсу зручний у використанні і теж сприяє швидкому отриманню потрібних даних із корпусу. Важ­ливою також є можливість створення власних списків запитів для їх подальшого опрацювання (доступно після реєстрації).

Корпус іспанської мови є одним із двох національних корпусів цієї романської мови. Але проявивши свої численні переваги в порівнянні з другим, Банком даних іспанської мови, він, безперечно, стає незамінним при проведенні лінгвістичних досліджень всіх мовних рівнів, при вивченні мови та для студій з історії мови.

Література:

1.Демська О. Текстовий корпус : ідея іншої форми / О. М. Демська. - К. : ВПЦ НаУКМА, 2011. - 282 с.

2.Демська-Кульчицька О. Основи Національного корпусу української мови / О. М. Демська-Кульчицька. - К. : Наук. видання ІУМ НАН України, 2005. - 219 с.

3.Корпусна лінгвістика / [В. А. Широков, О. В. Букагов, Т. О. Грязнухіна та ін.]. - К. : Довіра, 2005. - 471 с.

4.Banco de datos del espanol. Manual de consulta [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://corpus.rae.es/ ayuda_c.htm (дата візиту : 15. 12. 2011).

5.Corpus de Referencia del Espanol Actual (CREA) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://corpus.rae.es/ creanet.html (дата візиту : 15. 12. 2011).

6.Corpus del Espanol [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.corpusdelespanol.org (дата візиту: 28. 12. 2011).

7.Corpus Diacronico del Espanol (CORDE) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://corpus.rae.es/cordenet. html (дата візиту: 15. 12. 2011).

8.Davies M. Creating Useful Historical Corpora : A Comparison of CORDE, the Corpus del Espanol, and the Corpus do Portugues. En : Diacronia de las lenguas iberorromances : nuevas perspectivas desde la linguistica de corpus. Frankfurt / Madrid : Vervuert/Iberoamericana, 2010. - P. 139-168.

9.Davies M. Un corpus anotado de 100. 000. 000 palabras del espanol historico y moderno. En : Proceedings of Sociedad Espanola para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Valladolid, Espana, 2002. - P. 21-27.

 

10.El banco de datos [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000019.nsf/ voTodosporId/DBC9D1B343D484B0C1257164003C8BFE?OpenDocument (дата візиту: 28. 12. 2011).

Sanchez Sanchez M., Dominguez Cintas C. El banco de datos de la Real Academia Espanola : CREA y CORDE. En : Per Abbat, 2 (2007). - P. 137-146.УДК811. 161. 2'373. 46:687. 55

Легостаєва О. М.,

Одеський національний медичний університет

АНТОНІМІЯ У МЕДИКО-ПРАВОВІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ

У статті розглянуто актуальні проблеми явища антонімії в терміносистемі медичного права, наведено кла­сифікації антонімів за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними зв'язками, частиномовною належністю); доведено, що антонімія в медико-правовій термінології сприяє її системності.

Ключові слова: українська мова, медико-правова терміносистема, антоніми.

В статье рассмотрены актуальные явления антонимии в термино-системе медицинского права, при­ведена классификация антонимов по разным категориям (структуре, понятийно-семантическими связями, частичноязыковой принадлежности); доказано, что антонимия в медико-правовой терминологии способствует ее системности.

Ключевые слова: украинский язык, медико-правовая терминосистема, антонимы.

The actual problems ofantonyms a phenomenon in the terminology system of the medical law sphere are considered in the article, the classifications of antonyms according to the various criteria (structure, notional and semantic relations, parts of speech) are described; it is proved that the antonyms in the terminology system of the medical law sphere favors its systemic.

Keywords: Ukrainian language, terminology of medical law, antonyms.

Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні зрушення в житті українського народу в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. змінили мовну ситуацію, мовну політику й закономірно позначилися на перебігу науково-технічного розвитку в нашій країні. Соціально-економічні перетворення в Україні повною мірою стосувалися охорони здоров'я, і інтенсифікація законотворчої роботи Верховної Ради України, депутати якої прийняли за цей час більше п'ятнадцяти законів, присвячених регулюванню суспільних відносин у різних напрямах медицини (що поставило питання стосовно створення Медичного кодексу України), і розробки теоретико-правового харак­теру, що показали наявність необхідних атрибутів і можливість існування медичного права. На сучасному етапі становлення української державності, в умовах реформування мовної освіти, висувають нові вимоги до підготов­ки фахівців різного рівня, а дослідження галузевих терміносистем набуває все більшого значення для розвитку спеціальної освіти в Україні. Усі аспекти науково-технічного прогресу й соціального розвитку суспільства, їхня багатогранна динаміка знаходять своє втілення в мові й насамперед у термінології як одній з підсистем мови, що найдинамічніше розвивається. Цей факт зумовлює підвищене зацікавлення лінгвістів мовними проблемами терміна загалом й особливостями формування певних терміносистем.

Питання лексико-семантичної організації галузевих терміносистем у контексті розв'язання нагальної проблеми їх упорядкування й сьогодні залишається актуальним. При цьому особливого значення набуває аналіз явища антонімії, оскільки антоніми визнаються "однією з найважливіших категорій системної організації термінології" [7, с. 293].

Мета розвідки - проаналізувати специфіку явища антонімії в термінологічній лексиці медичного права, що сприяє уявленню про зв'язки між протилежними поняттями цих окремих галузей знань.

Антонімічні відношення пронизують практично всі термінологічні системи, про що свідчать дослідження І. В. Волкової, І. Козловець, З. Б. Куделько, Б. П. Михайлишина, Т. В. Михайлової, Т. І. Панько, М. Процик, Л. О. Симоненко, О. Южакової та ін. Проте особливості парадигматичної організації медико-правових термінів в сучасній українській мові, зокрема з погляду антонімії, дотепер спеціально не вивчалися, тому виникає потреба дослідити їх. Отже, метою цієї розвідки є аналіз структури, складу та семантичних типів термінів-антонімів, що функціонують у галузі медичного права.

У межах сучасної медико-правовох термінології антонімію (від грец. anti - проти + onoma - ім'я) характери­зують як семантичну протиставленість слів, а антоніми як слова з протилежним значенням. "Семантична струк­тура лексико-семантичних варіантів антонімічних термінів характеризується наявністю семи (сем), яка передає спільну для цієї пари родову ознаку, і диференційних сем, що позначають полярно протиставлені видові ознаки" [3, с. 278.]. Однією з істотних ознак системності термінології є відношення протилежності, які знаходять своє вираження в антонімії. "Терміни-антоніми характеризуються визначеними парадигматичними властивостями: фронтальною протилежністю і розширенням за диференційною ознакою, тісно пов'язаною з її основною дефі­нітивною функцією" [5, с. 186]. Вони не порушують, а підкреслюють виявлення мовної системності, бо ґрун­туються на відмінності всередині одного й того ж явища (якості, властивості, стану, руху тощо), відображають об'єктивно наявні в термінології протиставні явища.

Л. Новиков зазначив, що "антонімічність знаходить своє вираження в смисловому змісті слова. Вона виступає як особлива характеристика лексичного значення слів специфічно мовним відображенням відмінностей і супер­ечностей у предметах і явищах об'єктивного світу" [4, с. 13].

З погляду В. Даниленко, явище антонімії в загальнолітературній мові та мові науки не має особливих розбіж­ностей. Вона твердила, що антонімія в термінології репрезентована чи не раніше, як у загальнолітературній мові [1, с. 25]. Ми цілком погоджуємося з поглядом М. Покровського, який визначав, "що слова та їхні значення жи­вуть не окремим одне від одного життям, а поєднуються незалежно від нашої свідомості в різні групи, причому підставою для такого групування є схожість чи пряма протилежність за основним значенням" [6, с. 21].

Визначальною рисою антонімів вважають протиставленість за предметно-поняттєвим ядром, а основним кри­терієм антонімічності слів - протилежність їхніх значень.

У всіх одиницях, які виокремлюють за певними відношеннями, наявна певна загальна ознака: у синонімів -

© Легостаєва О. М., 2012еквівалентність або схожість значення, в антонімів - максимальне заперечення, яке виражається у тлумаченні. У семантичній структурі антонімічної пари поряд із семою протилежності обов'язково мають бути спільні за значенням семи. Наприклад, у медико-правовій термінолексиці: андрогени - чоловічі статеві гормони, що ви­робляються головним чином сім'яником, а також корою надниркової залози та яєчниками. Регулюють розвиток і функцію чоловічих статевих органів, розвиток вторинних статевих ознак(поява вусів, бороди, ріст волосся на тілі за чоловічим типом тощо) [8, с. 25] Антиандрогени - речовини, що пригнічують біосинтез, секрецію і тран­спортування чоловічих статевих гормонів або гальмують їх дію.) [8, с. 28].

Антонімія - одна з основних категорій логічних зв'язків та одна з основних системотвірних категорій у лек­сиці (термінології).

Основою антонімів, що утворюють найпростішу групу слів (пару), є, як відомо, наявність протилежності слів і понять. При цьому "антонімічними можна вважати слова, що протиставляються за найбільш загальною та істот­ною для їхнього значення семантичною ознакою, характеризуючи явища одного плану й перебуваючи на крайніх позиціях відповідної лексико-семантичної парадигми" [2, с. 106].

В основу виділення термінів-антонімів у медико-правовій терміносистемі покладено ознаку семантичної по­ляризації, яка діє в межах спільного семантичного поля. Терміни-антоніми зазвичай утворюють елементарні мі-крополя, у межах яких реалізуються відношення протилежності, наприклад: благополучна епідемічна ситуація

-   ситуація, за якої інфекційні хвороби не реєструються або реєструються їх поодинокі випадки, відсутні сприят­ливі умови для поширення цих хвороб [8, с. 52]; неблагополучна епідемічна ситуація - ситуація, за якої рівень захворювання людей на інфекційні хвороби перевищує середні багаторічні показники, реєструються спалахи інфекційних хвороб [8, с. 295].

Проведений нами аналіз антонімічних відношень у терміносистемі медичного права засвідчив, що найчасті­ше вони встановлюються між одиницями, які позначають ознаки, якості та властивості: нецукровий - цукровий (діабет) [8, с. 126-127], типова [8, с. 486] - нетипова (операція) [8, с. 312], доношений - недоношений (новона­роджений) [8, с. 315]; мертвонародженість [8, с. 271] - новонароджений[8, с. 314], доопераційний [8, с. 136] -післяопераційний(період) [8, с. 356], донор [8, с. 136] - реципієнт [8, с. 417], часткова - загальна (працездатність) [8, с. 375]; позапланові [8, с. 364] - планові контрольні заходи [8, с. 357] ін., або дії, процеси: дисимуляція (умисне приховування хвороби чи травми. Часто до Д. вдаються при вступі до навчального закладу, на військову службу чи влаштуванні на роботу, що вимагають відмінного стану здоров'я; водії приховують алкогольне сп'яніння, підозрю­вані у зґвалтуванні чи вбивстві - тілесні ушкодження) [8, с. 122] - симуляція (імітація хвороби чи окремих симп­томів людиною, яка не страждає на цю хворобу, з метою ввести когось в оману, інколи заподіюючи шкоду своєму організму) [8, с. 436]; народжуваність [8, с. 293] - смерть [8, с. 447]; покарання [8, с. 365]- помилування [8, с. 367] тощо. Отже, частиномовне вираження антонімії в медико-правовый термінології репрезентоване насамперед прикметниками: деструктивний - конструктивний (конфлікт) [8, с. 225], ранній - пізній (сифіліс природжений) [8, с. 442] та іменниками, утвореними різними способами: дата завершення дослідження - дата початку дослідження [8, с. 110], дата початку експерименту - дата закінчення експерименту [8, с. 110].

Показовим, на наш погляд, є частиномовне вираження антонімії в медико-правовій термінології. Спостері­гаємо, як і в загальновживаній лексиці, іменникові, прикметникові, дієслівні антонімічні пари: болісність - без­болісність, септичний - антисептичний, шкідливий - нешкідливий, позитивний - негативний, одужувати - за­хворювати, починатися - припинятися (про біль), анестезувати - виводити з наркозу, викликати - зупиняти (кровотечу), здавати - брати (кров).

Як показало дослідження, дієслівна антонімія, порівняно з іменниковою та прикметниковою, менш характер­на для терміносистеми медичних наук.

За структурним критерієм антонімічні пари в термінології традиційно поділяють на дві групи: лексичні (різ-нокореневі) та словотворчі (однокореневі). За нашими спостереженнями, у медико-правовій терміносистемі ви­окремлюється не дуже багато лексичних антонімів, диференційна семантична ознака яких (протилежність) реалі­зується шляхом семантичного протиставлення коренів. Наприклад: замовник - виробник, гіпертонія - гіпотонія, верхня - нижня (щелепа). Серед лексичних антонімів можна виділити пари, утворені на основі загальновживаних слів (тобто мотивовані загальнолексичними антонімами): внутрішнє - зовнішнє (опромінення), засіб колективно­го захисту - засіб індивідуального захисту, товста кишка - тонка кишка тощо.

Як і в інших термінологічних системах, у медико-правовій термінології антоніми реалізують відношення про­тилежності в певному мікрополі.

Велика роль у вираженні антонімічності належить міжнародним терміноелементам: мікро-, макро-, полі-, моно-, гетеро-, гомо-, гіпер-, гіпо-: ангіопатія -мікроангіопатія, нечутливий - гіперчутливий. Наприклад: гіп(о)-

-   hyp(o)- [преф. G. іиго- hypo- під, нижче]; E. hyp(o)- - частина слова, що вказує на зменшення, недостачу чого-н.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство