О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

-   гіпер- - hyper- [преф. G. іжєр- hyper- над, вище, понад]; E. hyper- - частина слова, що означає "понад, надто; надмірне підвищення, збільшення чогось" [9, Т. 1, с. 291].

У медико-правовій термінології більш продуктивним є словотвірний тип антонімії. Це можна пояснити тим, що протилежність значень більш властива абстрактній лексиці, у разі ж появи ознак антонімічності між одиницями конкретної лексики спостерігаємо, за словами Д. Шмельова, "релятивізацію їхніх предметних меж" [10, с. 20]. На відміну від лексичної, афіксальна антонімія характеризується неповним розходженням своїх лексичних значень.

У спільнокореневих антонімах протилежність реалізується приєднанням до основи префіксів, які надають слову протилежного значення: анти-, без-, диз-, дис-, дез-, а-, ан-, проти-, контра-, не-, де- тощо: інфекція - де­зінфекція, баланс - дисбаланс, операційний - безопераційнтй, оксидант - антиоксидант, целюлітний - анти-целюлітний, епіляція - депіляція, ароматичний - неароматичний, гігієнічний - негігієнічний. Продуктивними є префікси анти-, без-: безбарвність, антикомедогенний, антибактеріальний, безкисневий, безпластичний, анти­вітамінний, антибактерицидний, безвакуумний, антипреспірант, антикоагулянт. Кожен префікс виражає відті­нок протилежності, зумовлений семантикою терміна. Наприклад, префікс без- вказує на відсутність, виключення якоїсь ознаки. Тоді як префікси проти- і анти- виражають полярність, протидію.

У медико-правовій термінології антонімічні значення peaлізуються протиставленням безпрефіксного слова префіксальному: тіло - антитіло, гігієнічний - антигігієнічний. Шляхом протиставлення різних за значенням префіксів, напр., префікси іншомовного походження гіпер-, гіпо- вказують на надмірність, перебільшення або недостатність чи пониження установленої норми: гіпертонія - гіпотонія.

Крім однокореневої антонімії, що ґрунтується на кореляції префіксів, існують терміни-антоніми так званого змішаного типу, де антонімічні відношення побудовані на протиставленні перших компонентів складних слів при однакових других (макроелементи - мікроелементи). Ці складові частини можуть вказувати на різні озна­ки, властивості речей, явищ, позначених другим компонентом. Так, усічені основи макро-, мікро- містять у собі ознаки протилежності розміру, вираженого другим компонентом, який може бути і цілим словом, і усіченою основою: макроструктура - мікроструктура, макрофауна - мікрофауна, макромолекула - мікро-молекула, ма­крофаг - мікрофаг, макрокосм - мікрокосм, макродобриво - мікродобриво, макроцефал - мікроцефал, макро­флора - мікрофлора, макросвіт - мікросвіт.

Для вираження протилежності одиничності чи чисельності, представленої другим компонентом складного слова, вживаються усічені основи грецького походження моно-, полі-. Компонент моно- у складних словах від­повідає поняттям "одно", "єдино", а полі- - поняттям "численний" і "багато": моногамія - полігамія, монодакти-лія - полідактилія, моноподія - поліподія.

Здебільшого антонімічні словосполучення в медико-правовій термінології ґрунтуються на принципах антоні­мії в сучасній лексичній системі української мови з притаманними їм ознаками.

Відображення в мові протилежного є об'єктивною необхідністю, зумовленою самою природою матеріальної і нематеріальної дійсності. Виявлення антонімічних відношень у термінолексиці підтверджує наявність у ній системності, адже в науковому дискурсі для ефективного доведення істинності речей необхідне зіставлення про­тилежностей.

Отже, антонімію у медико-правовій термінології, як і, напевно, в інших терміносистемах, можна вважати по­зитивним явищем: за допомогою цього типу парадигматичних відношень змінюються номінації понять із проти­лежним змістом, що дає змогу якнайточніше визначити місце термінологічної одиниці в термінополі та логічні зв'язки з іншими термінами, а також розмежувати значення синонімічних або полісемічних слів.

Література:

1. Даниленко В. П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов / В. П. Даниленко // Исследование по русской терминологии. - М. : Наука, 1971. - С. 7-67.

2. Куделько З. Антонімія в терміносистемі ринкових взаємин / З. Куделько // Проблеми української термінології: зб. наук. праць - 2004. - С. 106-108.

3. Михайлова Т. В. Антонімія в українській науково-технічній термінології / Т. В. Михайлова // Вісник Харків­ського нац. ун-ту. Серія філологія. - 2000. - № 491. - С. 278-282.

4. Новиков Л. А. Антонимия и словари антонимов: Предисл. / Л. А. Новиков, Л. М. Львов // Словарь антонимов русского языка. - М., 1978. - С. 5-27.

5. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан., Г. П Мацюк. - Л. : Світ, 1994. - 216 с.

6. Покровський М. М. Семасиологические исследования в области древних языков / М. М. Покровський // Серия : Школа классической филологии. - Изд. 2. - М., 2006. - 136 с.

7. Процик М. Антонімічні відношення в українській видавничій термінології / Марія Процик // Вісник Нац. ун.-ту "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології". - 2006. - № 559. - С. 293-295.

8. Сенюта І. Я. Медико-правовий тлумачний словник/ І. Я. Сенюта. - Л. : вид-во ЛОБФ "Медицина і право", 2010. - 540 с.

9. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник: близько 33 000 термінів / [уклад. Л. І. Пе-трух та ін. ; за ред. М. Павловського та ін. ; ред.-лексикограф та авт. передм. Л. М. Полюга]. - Л. : Вид. спілка "Слов­ник" Львів. держ мед. ун-ту, 1995. - Т. 1. - 651 с. ; Т. 2. - 786 с.

10.       Шмелёв Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка / Д. Н. Шмелёв - М.,
1973. - 280 с.
УДК811. 112. 2'367. 623'422

Липка С. І.,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ТА СИЛИ ПАРАДИГМАТИЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗУХВАЛОСТІ, НАХАБСТВА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(за даними лексикографічних джерел)

Стаття присвячена визначенню семантичної сили парадигматичних зв'язків лексико-семантичної групи імен­ників зі значенням "ЗУХВАЛІСТЬ, НАХАБСТВО" на основі дефініцій п'яти синонімічних та шести тлумачних словників сучасної німецької мови. Проаналізовані дані, отримані в результаті дослідження, представлені в та­блиці та на схемі.

Ключові слова: лексема, лексико-семантична група, синонім, парадигма, парадигматичний зв'язок, іменник.

Статья посвящается определению семантической силы парадигматических связей лексико-семантической группы существительных со значением "ДЕРЗОСТЬ, НАГЛОСТЬ" на основе дефиниций пяти синонимических и шести толковых словарей современного немецкого языка. Проанализированные данные, полученные в результате исследования, представлены в таблице и на схеме.

Ключевые слова: лексема, лексико-семантическая группа, синоним, парадигма, парадигматическая связь, су­ществительное.

The article contains results of the statistic investigations of the paradigmatic relations between nouns of the lexical-semantic group denoting "IMPERTINENCE". The experiment is based on the definitions offive synonymic and six explanatory dictionaries. The obtained data were analysed and represented in tables and schemes.

Key words: lexeme, lexico-semantical group, synonym, paradigm, noun.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики все актуальнішою стає проблема системної організації лексики. Це зумовлено як теоретичними потребами мовознавства, так і необхідністю подальшого удосконалення теорії і практики лексикографії. Все актуальнішими стають роботи, присвячені окремим частиномовним семантичним класифікаціям, заснованим на індуктивному підході (від мовного матеріалу до його узагальнення) [4].

Як відомо, одним із важливих етапів вивчення лексико-семантичних груп слів є дослідження парадигматич­них зв'язків між компонентами групи. Численні дослідження представників Одеської та Чернівецької лінгвістич­них шкіл доводять, що формалізовані квантитативні дослідження, використані для опису ряду лексико-семантич-них груп, дають високий ступінь об'єктивності отриманих результатів [2, с. 45].

Тому, з метою уточнення даних, отриманих у результаті проведеної інвентаризації лексико-семантичної гру­пи іменників зі значенням "ЗУХВАЛІСТЬ, НАХАБСТВО" [3], та для детальнішого опису властивостей компо­нентів цієї групи ми визначили семантичну силу парадигматичних зв'язків цієї ЛСГ на основі дефініцій п'яти синонімічних та шести тлумачних словників сучасної німецької мови [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше в синхронії проводиться дослідження семантичної сили парадигматич­них зв'язків лексико-семантичної групи іменників сучасної німецької мови зі значенням "ЗУХВАЛІСТЬ, НА­ХАБСТВО".

Наші дослідження ґрунтувалися на положенні, згідно якого компоненти тлумачення слова у словниковій стат­ті розміщуються не хаотично, а в певній ієрархічній підпорядкованості. Слово, яке найближче розташоване до пояснюваного слова, має найбільші вагу та силу зв'язку [2, с. 88].

На основі попередньо проведеної інвентаризації лексико-семантичної групи іменників зі значенням "ЗУХ­ВАЛІСТЬ, НАХАБСТВО" [3] ми сформували список компонентів ЛСГ. До уваги бралися слова зі семантичною вагою, що була не нижчою від 0,05. Кількісну вагу одного слова у тлумаченні іншого ми встановили за допо­могою таких формул:

(1) W = (n+l) - r/n

(2) Wсереднє = W1+W2+.. .Wn/n

Так, Wсереднє компонента ЛСГ Frechheit у тлумаченні іменника Dreistigkeit становить 0,26, а Wсереднє Dreistigkeit у трактуванні Frechheit за даними одинадцяти опрацьованих словників - 0,81. Обидва вагові показ­ники сумуються, в результаті чого отримуємо число, що показує нам величину сили семантичного зв'язку між Frechheit і Dreistigkeit - 1,07. Таким же чином ми вираховували вагові показники інших досліджуваних іменників.

З метою об'єктивності дослідження ми встановлювали парадигматичні зв'язки не лише на поєднанні домі­нанти і компонентів ЛСГ, а й всіх решта лексичних одиниць. Парадигматичне дослідження було проведене за наступним алгоритмом: 1) визначення сили парадигматичних зв'язків між усіма компонентами досліджуваної ЛСГ; 2) встановлення величини сумарної W; 3) формування моделі для визначення ключових парадигм; 4) опис кожної отриманої парадигми.

Проведене дослідження показало, що лексема Frechheit описується найбільшою кількістю компонентів ЛСГ, а вони, в свою чергу, тлумачаться нею. Цей результат дозволяє нам вважати, що ми правильно визначили домі­нанту групи.

Зауважимо, що найтіснішим ми вважаємо парадигматичний зв'язок між компонентами з найвищою вели­чиною кількісного показника. У даній групі найсильніший характер вагових відношень домінанти з іншими її членами ми виявили між лексемами Frechheit - Unverschamtheit (1,32), Frechheit - Impertinenz (1,26), Frechheit - Dreistigkeit (1,07), Frechheit - Unverfrorenheit (0,81). Отримані дані підтверджують висновок, зроблений після інвентаризації ЛСГ зі значенням "ЗУХВАЛІСТЬ, НАХАБСТВО" [3]. Саме ці іменники ми зарахували до ядра

© Липка С. І., 2012групи. Ще один іменник, Ungezogenheit, який у попередній інвентаризації не увійшов до ядрового складу ЛСГ, у даному дослідженні продемонстрував високий кількісний показник зі словом-визначником - 0,66. Домінанта має ще два середніх зв'язки із Unart (0,46) та Chuzpe (0,41), і шість слабких із Lummelei (0,28), Insolenz (0,28), Ungehorigkeit (0,17), Pobelei (0,15), Grobheit (0,1), Anmafiung (0,07).

Проаналізувавши отримані дані, ми дійшли висновку, що найтісніші парадигматичні зв'язки існують між Dreistigkeit - Unverschamtheit (0,84), Unart - Ungezogenheit (0,75) та Chuzpe - Unverschamtheit (0,77), оскільки в цих парах ми виявили найвищу величину кількісного показника. Середній парадигматичний зв'язок ми визна­чили між лексемами Dreistigkeit - Unverfrorenheit (0,48), Impertinenz - Unverschamtheit (0,58), Unverschamtheit

-    Unverfrorenheit (0,57). Найслабший парадигматичний зв'язок продемонструвавли іменники Dreistigkeit -Impertinenz (0,24), Dreistigkeit - Ungezogenheit (0,14), Dreistigkeit - Chuzpe (0,11), Dreistigkeit - Unart (0,05), Impertinenz - Ungehorigkeit (0,29), Impertinenz - Ungezogenheit (0,26), Impertinenz - Unverfrorenheit (0,08), Unverschamtheit - Ungezogenheit (0,24), Unverschamtheit - Insolenz (0,24), Unverfrorenheit - Ungezogenheit (0,15), Unverfrorenheit - Chuzpe (0,15), Unverfrorenheit - Ungehorigkeit (0,14), Unart - Ungehorigkeit (0,06), Unart - Flegelei (0,06), Ungezogenheit - Pobelei (0,1), Ungezogenheit - Insolenz (0,07), Ungezogenheit - Lummelei (0,05), Ungezogenheit

-    Ungehorigkeit (0,05), Lummelei - Flegelei (0,1), Lummelei - Pobelei (0,08), Insolenz - Anmafiung (0,3), Pobelei -Flegelei (0,32), Pobelei - Rupelhaftigkeit (0,16), Pobelei - Rupelei (0,07), Grobheit - Rupelhaftigkeit (0,16), Grobheit -Flegelei (0,1), Indezenz - Ungehorigkeit (0,24), Flegelei - Rupelhaftigkeit (0,35), Flegelei - Rupelei (0,18).

На основі отриманих результатів ми графічно зобразили силу парадигматичних зв'язків між компонентами ЛСГ іменників зі значенням "ЗУХВАЛІСТЬ, НАХАБСТВО" (схема). Сильним ми вважали парадигматичний зв'язок величиною 0,66 та вище і графічно зображали його суцільною жирною лінією. Слабший зв'язок, від 0,4 до 0,65, позначений тонкою лінією. Компоненти зі слабким парадигматичним зв'язком (0,05 - 0,39) з'єднані пунктирною лінією. Менш значущі зв'язки ми не зображали.

Схема. Сила парадигматичного зв'язку між компонентами ЛСГ іменників зі значенням "ЗУХВАЛІСТЬ, НАХАБСТВО"

Отже, як бачимо на графічному зображенні, найбільшу парадигму (І. 1) (див. таб.) утворюють іменники

Unverschamtheit (1,32), Impertinenz (1,26), Dreistigkeit (1,07), Unverfrorenheit (0,81), Ungezogenheit (0,66), Unart (0,46), Chuzpe (0,41), Lummelei (0,28), Insolenz (0,28), Ungehorigkeit (0,17), Pobelei (0,15), Grobheit (0,1), Anmafiung (0,07), об'єднані словом-визначником Frechheit.
Іменники Frechheit (1,32), Dreistigkeit (0,84), Chuzpe (0,77), Unverfrorenheit (0,57), Ungezogenheit (0,24), Insolenz (0,24) розглядаємо як компоненти підпарадигми І. 1. a із домінантою Unverschamtheit. Слід звернути увагу на те, що між іменниками Dreistigkeit і Chuzpe (0,77) зв'язок значно сильніший як між Frechheit і Chuzpe (0,41).

Компоненти Ungezogenheit (0,75), Frechheit (0,46), Ungehorigkeit (0,06), Flegelei (0,06), Dreistigkeit (0,05) утво­рюють окрему мікросистему (І. 2), об'єднану словом-ідентифікатором Unart.

Слід також звернути увагу і на парадигму Impertinenz (0,29), Indezenz (0,24), Frechheit (0,17), Unverfrorenheit (0,14), Unart (0,06), Ungezogenheit (0,05) об'єднану іменником Ungehorigkeit (І. 3).

Іменники Rupelhaftigkeit (0,35), Pobelei (0,32), Rupelei (0,18), Lummelei (0,1), Grobheit (0,1), Unart (0,06) утво­рюють синонімічний ряд із визначником Flegelei (І. 4).

Найменшою є парадигма компонентів (І. 5) Insolenz (0,3), Frechheit (0,07) із домінантою Anmafiung.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство