О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Порівнявши дані кількісного аналізу парадигматичних зв'язків між компонентами досліджуваної ЛСГ із да­ними інвентаризації [3], доходимо висновку, що попередні наші спостереження були правильними.

Отже, процедура квантитативного аналізу різночастиномовних лексико-семантичних груп на основі лексико­графічних джерел дає нам змогу визначити внутрішню структуру лексико-семантичної групи, виявити силу пара­дигматичних зв'язків між її компонентами та визначити найбільш значущі парадигми. У перспективі результати даного дослідження можна використати у лексикографічній практиці для вдосконалення словників.

Література:

1.Быстрова Л. В., Капатрук Н. Д., Левицкий В. В. К вопросу о принципах и методах выделения лексико - семан­тических групп слов / Л. В. Быстрова, Н. Д. Капатрук, В. В. Левицкий // - Филол. науки. - 1980. - № 6. - С. 75-78.

2.Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики / Віктор Васильович Левицький. - К., 1989. - 155 с.

3.Липка С. І. Інвентаризація лексико-семантичної групи іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучас­ній німецькій мові / Світлана Іванівна Липка // Проблеми зіставної семантики. - Збірник наукових статей. Випуск 10, частина 1. Видавничий центр КНЛУ - Київ, 2011. - С. 252-258.

4.Огуй О. Д. Індуктивні лексикографічні класифікації прикметників для побудови мовно-концептуальної карти­ни світу : проблеми та перспективи / Олександр Дмитрович Огуй. - Вісник Житомирського державного університе­ту ім. І. Франка. - Вип. 27. - Житомир : ЖДУ, 2006. - С. 40.

5.Bulitta, Erich und Hildegard. Das Kruger Lexikon der Synonyme. - Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag GmbH, Umschlaggestaltung, 1993.

6.Bunting, Karl-Dieter. Deutsches Worterbuch. - Isis Verlag AG, Chur/Schweiz Gesamtherstellung : Isis Verlag AG, und Graphischer Grofibetrieb Pofineck, 1996.

7.Duden; Bd. 8. Die sinn-und sachverwandten Worter. Synonymworterbuch der deutschen Sprache. Neudr. der 2. Aufl. - Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich : Dudenverlag, 1997.

8.Duden. Deutsches Universalworterbuch. - Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich : Dudenverlag, 2003.

9.Duden; Bd. 10. Bedeutungsworterbuch - Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich : Dudenverlag, 1985.

10. Der kleine Duden. Der passende Ausdruck. Ein Synonymworterbuch fur die Wortwahl. Bearbeitet bei der
Dudenredaktion. Dudenverlag. Mannheim, Leipzig, Wien, Zurich, ISBN
3-411-04241-9 NE Bibliographisches Institut & F.
A. Brockhaus AG,
1990.

11.Gorner, Kempсke. Synonymworterbuch. SinnverwandteAusdrucke der deutschen Sprache. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1982, - 643 S.

12.Gottert, Karl-Heinz. Neues deutsches Worterbuch. Mit den aktuellen Schreibweisen. - by Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG 50679 Koln, 2007.

13.Langenscheidt. Grofiworterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, Munchen, Langenscheidt KG, 2008.

14.Wahrig G. Deutsches Worterbuch. Neu herausgeben von Dr. Renate Wahrig - Burfeind. Mit einem "Lexikon der deutschen Sprachlehre". Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gutersloh, Munchen, 2001.

Wahrig. Synonymworterbuch. Neuausgabe. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH. Gutersloh / Munchen. 2008, -1023 S.УДК 81'37

Лук'янець Г. Г.,

Національний університет харчових технологій

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ СКЛАДНИХ КОЛЬОРОНАЗВ: ДОСВІД КОРПУСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена вивченню семантики складних кольороназв в англійській мові на основі корпусного до­слідження. Прослідковано шляхи утворення складних кольороназв і визначено мовні та позамовні чинники, що вплинули на їх формування. У результаті аналізу сполучуваності складних кольороназв встановлено специфіку полісемічності назв кольорів і їх синонімічні та гіпонімічні відношення.

Ключові слова: складні кольороназви, корпусне дослідження, семантика, полісемія, синонімія, гіпонімія, базові кольори.

Статья посвящена изучению семантики сложных цветонаименований в английском языке на базе корпусного исследования. Изучены пути образования цветонаименований и определены языковые и внеязыковые факторы их формирования. По результатам анализа сочетаемости сложных цветонаименований установлена специфика полисемии названий цветов, определены их синонимичные и гипонимичние отношение.

Ключевые слова: сложные цветонаименований, корпусное исследование, семантика, полисемия, синонимия, гипонимия, базовые цвета.

This article focuses on the contextual study of elaborate colour terms semantics in English. Using the linguistic method of corpus-based research, the analysis of elaborate colour terms valency is performed. The results show specific features of colour terms polysemy and define synonymic and hyponymic relations of elaborate colour terms.

Keywords: elaborate colour terms, corpus-based study, semantics, polysemy, synonymy, hyponymy, basic colours.

Питання семантики кольороназв англійської мови є значно дослідженим сьогодні. Починаючи з епохальної праці Берліна і Кея Basic Colour Terms [1] інтерес до цієї теми не зникає. Однак, більшість проведених досліджень англійських кольороназв використовують метод називання та мапування й позбавлені ілюстрування результатів прикладами з контекстів, як наприклад, дослідження MacLaury [4]. У цій статті проводиться контекстуальне ви­вчення семантики складних кольороназв англійської мови на основі корпусного дослідження. Лексичні одиниці розглядаються не ізольовано, а в поєднанні з іншими мовними одиницями, тобто в контексті. Актуальність цієї статті визначається використанням сучасних методів і матеріалів дослідження, що зумовлює точність та об'ємність отриманих даних у визначенні специфіки семантики складних кольороназв.

Метою статті є визначити особливості формування та функціонування складних кольороназв в англомовній літературі на основі вивчення їх семантичних особливостей та контекстуальної специфіки. Матеріалом дослі­дження слугує Британський мовний корпус [10], все ж фокус статті зосереджено не стільки на статистичних даних, які можна отримати з корпусу, стільки на особливостях сполучуваності кольороназв, що впливають на їх семантику.

Основними завданнями статті є: 1) визначити мовні та позамовні чинники, що вплинули на формування складних кольороназв; 2) порівняти визначення значення складних кольороназв у технічних і лінгвістичних словниках кольорів; 3) встановити специфіку полісемії складних кольороназв; 4) виявити синонімічні та гіпоні-мічні відношення кольороназв.

Лексико-семантичне поле кольороназв має у своєму ядрі базові кольори (red, green, blue) та їх модифікації (light red, dark blue), а на периферії - складні кольороназви на позначення відтінків (navy-blue, emerald-green). Протилежними базовим універсальним кольороназвам, що існують у більшості мов світу, є складні кольороназви (elaborate colour terms) [7, c. 158], що становлять більшу частину Британського мовного корпусу (92 % загальної кількості кольороназв) [10]. Складні кольороназви поєднують у собі кілька ознак: насиченість, гру світла й тіні, інтенсивність, а також специфічні кольорові характеристики предметів дійсності. Вони не використовуються як класифікаційні і не виконують ідентифікуючу функцію, оскільки специфічність названої кольороназви в мовно­му контексті потребуватиме наявності в об'єктивній дійсності точного нюансу кольору. Більше того, відповідно до максими кількості Грайса [3, c. 136], мовець схильний вживати більш загальні терміни, якщо немає потреби в абсолютній точності номінації. Таким чином, складні кольороназви використовуються з описовою метою, при­писуючи певний колір певній матерії.

Переломним моментом утворення складних кольороназв вважають середньо-англійський період, коли фокус кольороназивання перемістився з аспекту яскравості/насиченості кольороназви на її відтінок, що пояснюється виникненням нових фарб текстилю [2, c. 34]. Із плином часу також прослідковується використання мовцями кольороназв для позначення інших асоціацій, не пов'язаних з кольором. Наприклад, у романі Маргатет Атвуд The Robber Bride Роуз, одна з персонажів, створює власну кольороназву на основі суб'єктивних асоціацій та відчуттів, викликаних спогляданням зимового пейзажу: She's thought of another river name too, another colour: Athabasca. A sort of bronzed pink. Frostbite crossed with exposure [8, c. 433].

Складні кольороназви утворюються від назв речей [2, c. 43] у результаті метонімічного перенесення значення предметів на найменування кольорів. Типовою моделлю метонімії є модель 'кольору Х', де Х - предмет дій­сності. Передаючи зовнішні характеристики предмету (колір та текстуру), метонімія не спричиняє перенесення значень сутності предмету. Також кольороназва не обов'язково включає всі атрибутивні ознаки джерела, деякі з них можуть акцентуватися, а деякі упускатися, наприклад, англ. blood red 'a deep red' [12] позначає насичено червоний колір крові, але не несе в собі значення життєво необхідної рідини, яка циркулює в тілі людини.

© Лук'янець Г. Г., 2012Найбільшої продуктивності метонімічне утворення кольороназв досягло в IX столітті, коли винайдення та імпорт нової продукції створювали потребу в нових позначеннях кольорів для ідентифікації нових концептів (наприклад, chocolate, maize, toast, shrimp, claret, coffee) [5, c. 75]. Сьогодні ж більшість метонімічних перенесень вже є культурними кодами.

Специфікою складних кольороназв на сучасному етапі розвитку мови є різне визначення їх лексичного зна­чення мовцями. Проведене Р. Новачуком у 1982 році лінгвістичне дослідження сприйняття кольорів і відповідних їм назв чоловіками та жінками, показало, що чоловіки та жінки не дуже точні у поєднанні картинок складних кольорів та їх назв. Так, жінки поєднали вірно 42 % кольорів з їх назвами, в той час, як чоловіки - лише 35 % [6, c. 257-265]. Ці результати привели до спроб універсалізації опису складних кольороназв та виникнення словників кольороназв. У тім, це не вирішило проблеми уніфікації лексичного значення складних кольороназв. Серед тех­нічних словників найбільшого визнання здобув Kelly and Judd's Color: Universal Language and Dictionary of Names [4], де науковці стандартизували назви 7 500 кольорів за допомогою технічних показників (відтінок, яскравість та насиченість), повсякденної лексики (базові кольори та 16 стандартних відтінків, типу yellowish green/greenish yellow) та візуального зображення. Таким чином, прочитавши значення двох схожих кольорів maroon 'deep reddish brown' та magenta 'deep purplish red', мовець може встановити відмінність між ними, а також виявити відповідники складних кольороназв у різних сферах: Griseo-Viridis (біол.) = Serpentine (мода) = Mint Green (ринок).

Лінгвістичні ж тлумачні словники характеризуються більшою варіативністю опису значень кольороназв, включаючи як технічні параметри опису (базовий колір, відтінок, насиченість, яскравість), так і відповідність природним об'єктам. Значення кольороназв, особливо базових, може збігатися в багатьох словниках, як напри­клад англ. green 'the color between blue and yellow in the color spectrum; similar to the color of fresh grass'[13], чи 'the colour between blue and yellow in the spectrum; coloured like grass or emeralds'[12]. Проте у більшості випадків значення тих самих кольороназв різняться у словниках (англ. lavender 'a pale blue colour with a trace of mauve'[12], 'the pale, purplish color of lavender flowers, paler and more delicate than lilac'[13]). Безумовно, полегшити опис зна­чень складних кольороназв може ілюстрування їх у мовному контексті, особливо в оточенні іменників, які вони характеризують (наприклад, англ. beige 'a pale sandy fawn colour', e. g. a beige raincoat [12]).

Між кольороназвами однієї гами виникають семантичні зв'язків, що пояснюється їх взаємозамінністю та ві­зуальною схожістю.

Із позиції семасіології виявляється полісемія значень складних кольороназв. Встановити наявність чи відсут­ність полісемії можна використовуючи поняття прозорості (transparency) та непрозорості (opaqueness) кольо-роназви [7, c. 165]. "Непрозорими" кольороназвами вважаються такі, в яких не прослідковується семантичний зв'язок з предметом-джерелом (англ. navy, fawn, tan, indigo), в той час як "прозорі" мають його (англ. olive,plum, silver, lemon). Таким чином, якщо кольороназва вважається прозорою, вона матиме спільні значення із сутністю предмету, від якого походить. Саме тому у косметичних засобах сьогодні використовують складні кольороназви orchid, cappuccino та cinnamon, що крім власне кольорів предметів, також асоціюються з екзотичністю та екс-клюзивністю смаків та запахів цих речовин. Чим знайомішим та більш поширеним є денотат кольороназви для мовців, тим більше атрибутивних значень матиме кольороназва, наприклад, silver має значення 'precious', 'shiny', 'metal', 'grey-white colour' [12]. Запозичені ж складні кольороназви, як правило, мають лише одне значення, на­приклад, mauve 'pale purple colour'[12]. Полісемія кольороназв інколи може призводити до двозначності опису, як наприклад, у випадку з silver buckle, де silver може позначати або колір, або матеріал.

Із позиції ономасіології розглядають синонімічні та гіпонімічні відношення кольороназв. Встановити гіпо-німію складних кольороназв досить складно, оскільки більшість з них належать до палітри кількох базових ко­льорів: наприклад, turquoise (blue та green), crimson (purple та red). У деяких випадках складні кольороназви є гіпонімами обох базових кольорів, як у вищеподаних прикладах. Інколи ж на гіперонім вказують подані в мов­ному корпусі типові словосполучення кольороназви (Key Words In Context), такі як lime green, lemon yellow, що свідчать про їх гіпонімічні відношення. Все ж однозначності у цьому питанні немає.

Синонімія кольороназв також є суперечливим питанням. Навіть коли кольороназви позначають схожі від­тінки кольорів, їх не завжди можна вважати синонімічними, оскільки вони можуть вживатися для опису різних предметів дійсності, тобто мати різну валентність. Наприклад, у гамі червоних відтінків в Британському націо­нальному корпусі [10] кольороназва magenta сполучається з лексемами ink, dye, lipstick та описує колір фарби, в той час, як puce використовується для зображення кольору обличчя розлюченої людини. Порівняємо нижче­подані приклади: (1) David Price joined him at the new factory, where they began a detailed study of the conditions for making magenta dye. [11, c. 245]; (2) Loverin hissed the words out, his face puce [9, c. 206]. У кожному з контекстів, незважаючи на візуальну подібність кольорів, складні кольороназви не є взаємозамінними, тобто не вважаються абсолютними синонімами. Таким чином, аналізуючи контекст вживання складних кольороназв в мовному кор­пусі, встановлюють семантичні значення кольороназв із їх сполучуваності з іменниками.

1.Отже, складні кольороназви виникли в англійській мові в результаті соціальної потреби називання ознак но­вих предметів дійсності у результаті метонімічного перенесення значення предметів на найменування кольорів. Складні кольороназви існують поруч з базовими кольорами, маючи власні семантичні та контекстуальні особли­вості. Оскільки мовці, як правило, мають нечітке уявлення про точний десигнат значення кольороназви, або не іс­нує потреби в абсолютній точності номінації, досить часто складні кольороназви можуть бути взаємозамінними, крім випадків стійких словосполучень, які розглядалися вище. Семантика складних кольороназв залежить від їх сполучуваності, тобто контексту. Значення іменників, із якими вживаються кольороназви, або від яких вони по­ходять, впливає на синонімію та полісемію кольороназв.Berlin B. Basic Color Terms : Their Universality and Evolution / B. Berlin and P. Kay. - Berkeley : University of California Press, 1969. - 200 p.

2.Casson R. W. Russett, Rose, and Raspberry : The Development of English Secondary Color Terms / R. W. Casson // Journal of Linguistic Anthropology. - 1994. - Vol. 4. - № 22. - P. 34-56.

3.Grice H. P. Studies in the Way of Words / H. P. Grice. - Cambridge : Harvard University Press, 1989. - 406 p.

4.MacLaury R. Color and Cognition in Mesoamerica : Constructing Categories as Vantages / R. MacLaury. - Austin : University of Texas Press, 1997. - 644 p.

5.Matschi M. Color Terms in English : Onomasiological And Semasiological Aspects / Marion Matschi // Onomasiology Online. - 2004. - № 5. - P. 56-139.

6.Nowaczyk R. C. Sex-related Differences in the Color Lexicon / R. C. Nowaczyk // Language and Speech. - 1982. -Vol. 25, part 3. - P. 257-265.

7.Steinval A. English Colour Terms in Context / Anders Steinval. - Umea : Umea Universitet, 2002. - 277 p.

Джерела ілюстративного матеріалу:

8.Atwood M. The Robber Bride / Margaret Atwood. - London : Bloomsberry Publishing, 1994. - 528 p.

9.Bennetts P. Topaz / Pamela Bennetts. - UK : Magna Print Books, 1988. - 350p.

 

10.British National Corpus [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.natcorp. ox. ac. uk/

11.Chemistry in Britain. - London : Royal Society of Chemistry, 1992, - 630 p.

12.Oxford English Dictionary[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://oxforddictionaries.com/words/

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство