О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

or relating to a legal system based on Roman law as opposed to the English common lawДва значення термінів criminal та civil є співвідносними та попарно антонімічними. Проте, названі антоніми мають також значення, які в антонімічні відношення не вступають: 3 та 4 значення терміна civil. Дані неспів-відносні значення не мають відповідних корелятів: значення "referring to the public in general" не може мати антоніма, а 4 значення протиставляється терміном common law. Стосовно цього наголошує В. Н. Коміссаров: "Наявність у змістовій структурі полісемантичного слова-антоніма ряду неантонімічних значень не перешкоджає визнанню його антонімом у сукупності всіх значень" [6, с. 13]. Первинні (прямі) значення полісемічних опозитів, які є основою їх семантичної структури, завжди виражають протиставлення [3, с. 176]. Для формалізації таких даних нами була використана формула для визначення семантичної подібності, запропонована С. Г. Бережаном [1, с. 65] для розрахунку ступеня синонімічності:

2C '

v =------

n + m

де С - число загальних (співпадаючих) семантичних компонентів чи значень двох слів, а n та m число семан-тичих компонентів чи значень кожного із цих слів. В роботі С. Г. Бережана подібність між синонімами визна­чалась на основі співпадання ЛСВ, тобто значень по словнику. Пізніше ця формула була незалежно використана для визначення антонімічності в рядах робіт [5, 16, 2, 10]. Відповідно до формули, коефіцієнт антонімічності може коливатись від 0 до 1: найбільш антонімічні пари наближаються до 1; менш антонімічні схиляються до 0; при v=1 семантичні структури слів-антонімів повністю протиставляються, тобто n=m. Використаємо дану фор­мулу для обчислення коефіцієнта вищенаведеного протиставлення criminal - civil:

v = ^ = 0,67 2 + 4

Отриманий коефіцієнт уже у формалізованому вигляді вказує нам на те, що дане протиставлення не є абсо­лютним з огляду на полісемантичний склад членів пари.


Семантичні структури слів-антонімів були встановлені не тільки на основі термінологічних словників, але й загальновживаних словників. Це дало змогу вирахувати коефіцієнти антонімічності у двох реєстрах (терміно­логічному та загальновживаному) та визначити причини змін коефіцієнта при термінологізації досліджуваних антонімів. Результати аналізу відображені в наступній таблиці:

Результати, представлені в таблиці, демонструють, що розподілення рівнів антонімічності є неоднаковим у двох досліджуваних реєстрах. Термінологічний фонд представлений значною кількістю коефіцієнтів із висо­ким показником у той час, як його мовний субстрат [8] характеризується меншим ступенем антонімічності. Детально зупинимося на зв'язку між термінологізацією та коефіцієнтом антонімічності. Якщо опозиція felony - misdemeanor володіє коефіцієнтом 0,67, то її термінологізований варіант отримує вже 1. Такі випадки надзви­чайно поширені, тому звернемось до узагальнених змін коефіцієнта, представлених в наступній діаграмі:0,2-0,4

_______________ ■                                 

Діаграма 1. Характер змін коефіцієнта антонімічності при термінологізації

Як бачимо, випадки, коли антоніміка пар не змінються (0), не є частотними (9 %). Наприклад: plaintiff -defendant, executive - legislative, creditor - debtor, to defend - to accuse та ін. мають сталі показники для обох реєстрів. Найчастотніші зміни покривають спектр змін від 0 (виключно) до 0,6. У всіх випадках спостерігається збільшення показника антонімічності термінологізованих пар у порівнянні з їх загальновживаним субстратом. Загалом простежується чітка кореляція між показником коефіцієнта та показником кількісних змін у структу­рі полісеманта при термінологізації: пара антонімів crime - punishment, зазнаючи редукції в процесі терміно­логізації в середньому на два значення, зазнає також скорочення коефіцієнта антонімічності на 0,25 при зміні функціонального поля; за відсутності змін у структурі значень зазвичай не спостерігаються зміни в антоніміці, напр.: plaintiff - defendant, executive - legislative, unilateral - multilateral, creditor - debtor та ін. мають нульовий показник для обох параметрів. Проведений нами аналіз демонструє, що існує чіткий паралелізм між показником скорочення значень та коефіцієнта антонімічності. Що стосується високого показника антонімічності у термі­нології, то тут слушні висновки В. А. Іванової: "чим менша різниця в кількості значень окремих антонімів, тим можливіше, що антонімія пройде по більшості значень, і навпаки, у парах з великою диспропорцією у кількості значень антонімів, антонімічність проявляє себе меншою мірою. Особливо важливо зазначити, що випадки, коли антонімічними відношеннями "охоплені" всі значення багатозначних слів, цілком рідкісні. " [4, с. 29].

Використана формула відображає кількісні характеристики антонімів тільки за парами, проте не дає змоги ви­значити, який антонім має більші опозиційні властивості. Для цього доцільно використати запропоновану нами формулу коефіцієнта антонімічності за процентним співвідношенням:

,   C х100

А =--------- .

M

де С - число загальних (співпадаючих) семантичних компонентів чи значень двох слів, а М - загальна кіль­кість компонентів (значень) антоніма, який протиставляється [10]. Приміром, якщо для пари criminal - civil кое­фіцієнт антонімічності за парами становить 0,67, то за процентним співвідношенням маємо наступний результат: criminal (33 %) - civil (100 %), тобто civil протиставляє абсолютно всі семантичні компоненти criminal, в той час як criminal виступає антонімічним лише для частини значень свого антипода (33 %). В даному випадку ми маємо справу з двома числовими покажчиками, які характеризують антонімічні властивості кожного члена пари, а не пару загалом.

Отже, як продемонстрував наш аналіз, існує складне переплетіння між багатозначністю та антонімією, яке по­лягає у відмінностях семантичної структури антонімів у різних реєстрах. Поліантонімічність як така та пов'язана з нею полісемія загальновживаних та термінологічних одиниць, носить відмінний характер, що пов'язано з про­цесом термінологізації, який супроводжується звуженням функціонального призначення та відповідно редукці­єю семантичної структури термінів-антонімів. Аналіз інших аспектів зв'язку антонімії з полісемією (антонімічна атракція та енантіосемія) постає для нас перспективою подальших розвідок.

Література:

1.Бережан С. Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц. - Кишинев : Штиинца, 1973. - 372 с.

2.Бєлова С. В. Лінгвостатистичні характеристики антонімів просторово-часового континууму (на матеріалі іменників і прислівників сучасної англійської мови) : дис.... канд. філол. наук: 10. 02. 04 / Бєлова Світлана Вікторів­на. - Луцьк, 2000. - 312 с.

3.Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові : Монографія. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - 321 с.

4.Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. - М. : Наука, 1977. - 246 с.

5.Иванова В. А. Антонимия в сиситеме языка. - Кишинев : Штиинца, 1982. - 163 с.

6.Комиссаров В. Н. Словарь антонимов современного английского языка. - М. : Международные отношения, 1964. - 288.

7.Лейчик В. М. O языковом субстрате термина // Вопросы языкознания. - 1986. - № 5. - С. 87-97.

8.Лейчик В. М. Терминоведение : Предмет, методы, структура. Изд. 3-е. - М. : Издательство ЛКИ, 2007. - 256 с.

9.   Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. - Харків : Вища шко­ла, 1977. - 129 с.Минзак О. В. Коефіцієнт антонімічності параметричних прикметників лінійного розміру за процентним співвідношенням (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог : Видавництво національного університету "Острозька академія". - Вип. 11. - 2009. - С. 291-294.

10.Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. - М. : Просвещение, 1975. - 271 с.

11.Тараненко О. О. Полісемічний паралелізм та явище семантичної аналогії. - К. : Наук. думка, 1980. - 116 с.

12.Тихомиров Ю. А. Юридическая коллизия. - М. : Манускрипт, 1994. - 230 с.

13.Шамсеева Г. Х. Морфологический способ образования терминов права в английском языке // Вестник Баш­кирского университета. - БГУ, 2009. - Т. 14. - № 2. - C. 411-414.

14.Jones S. Antonymy : A corpus-based perspective. - London; New York : Routledge, 2002. - xvi, 193 p.

Ogoui A. Bestimmung des Antonymiebeziehungen zwischen den Polysemen deutschen Wortern // Qualico : Third International Conference on Quantitative Linguistics. 26-28. 08. 1997. - Helsinki : Reserach Institute, 1997. - S. 59-60.УДК 81. 001. 4:11:658. 6

Мороз А. В.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВИХ МОВ ТОРГІВЛІ

У статті розглядаються німецька та українська фахові мови торгівлі, описуються і порівнюються їхні дери­ваційні та архітектонічні особливості, досліджуються загальні проблеми термінотворення, словотворчі спосо­би термінологічних одиниць даних підмов.

Ключові слова: фахова мова, деривація, словотворення, термін.

В статье рассматриваются немецкий и украинский специальные языки торговли, описываются и сравнива­ются их деривационные и архитектонические особенности, исследуются общие проблемы терминообразования, словообразовательные способы терминологических единиц данного подъязыка.

Ключевые слова: специальный язык, деривация, словообразование, термин.

The article deals with the German and Ukrainian special trade languages, the author describes and compares their derivative and architectonic peculiarities, investigates general problems of term formation, the word building ways of the terms of the given sublanguage.

Key words: special language, derivation, word building, term.

Актуальність теми роботи зумовлена соціальною та лінгвістичною необхідністю у дослідженні деривацій­них аспектів німецької та української фахових мов торгівлі, спричиненого практичними потребами суспільства. Мета роботи - дослідити та описати дериваційні особливості термінологічних одиниць німецької та української фахових мов торгівлі. Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: 1) дослідити словотворчі процеси терміносистеми торгівлі; 2) охарактеризувати особливості термінотворення у досліджуваній підмові; 3) порівня­ти дериваційні особливості німецької та української фахових мов торгівлі.

Об'єкт дослідження - фахова мова торгівлі німецької та української мов, предмет - дослідження процесів творення термінів даної фахової мови. Наукова новизна дослідження новизна полягає у всесторонньому зі-ставному дослідженні німецької та української фахових мов торгівлі, враховує особливості термінології дослі­джуваної предметної галузі - її мовну специфіку оформлення термінів.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Німецька та укра­їнська фахова мова торгівлі внаслідок того, що торгівля як в Німеччині, так і на Україні перебуває у постійному русі та розвитку, характеризується прагненням до впорядкування та спрямуванням до стандартизації її терміно­логічних одиниць. Класифікація досліджуваних понять залежить значною мірою від процесу термінологічного словотворення - складного процесу, взаємопов'язаного з усіма лексикологічними явищами та ґрунтується на суспільній та науково-технічній обумовленості розвитку. У фаховій мові торгівлі терміни продукуються за давно усталеними моделями та законами.

Способи та засоби творення термінів розглядаються у працях багатьох учених-лінгвістів, проте, єдиної дум­ки про словотвір термінів немає. Б. М. Головін вважає, що вони утворюються лише двома шляхами - на основі "своїх" слів та запозичених з інших мов [1].

Словотворчі засоби грають значну роль у створенні зрозумілої внутрішньої форми терміна, яка служить засо­бом його професійної орієнтації [3, с. 131].

Для словотворчої архітектоніки термінологічних одиниць, а саме термінологічних одиниць торгівлі, харак­терні в цілому такі ж особливості, що й для загальновживаної лексики.

Для того, щоб нові терміни органічно увійшли до літературної мови, вони повинні відповідати архітектоніч­ним особливостям відповідної мови (найперше це стосується афіксів, орфоепії тощо).

Українські термінологи працюють над розв'язанням загальних проблем термінотворення, а саме: як позбу­тися перенасичених багатокомпонентних термінів, як досягти точності термінологічних одиниць на фоні опти­мальної короткості та ін. Словотвірно досконалий термін повинен бути також пластичним - мати здатність до творення похідних термінів. Слід додати, що сьогодні окремі терміни зазнають перегляду і з погляду їхніх дери­ваційних можливостей.

Існує багато різних класифікацій способів термінотворення: семантичний, морфологічний, морфолого-син-таксичний, синтаксичний. У даній роботі, детальніше зупинимось на морфологічному способі термінотворення, оскільки він найбільш продуктивний для фахової мови торгівлі. Продуктивність цього способу пояснюється тим, що у термінах утворених таким способом, закладені основи структурної систематизації, тобто однотипні способи словотвору характерні для позначень однотипних технічних понять.

Більшість термінів фахової мови торгівлі, як показало дослідження структурних моделей, - це іменники, тому й закономірно для детального аналізу обрано саме цей спосіб термінотворення.

Для аналізу дериваційних відносин у німецькій фаховій мові торгівлі взято 2255 термінів. Із них утворені суфіксальним способом 1319 термінів, що становить 58,5 %. Отже, кількість суфіксальних словотворчих форман­тів, за допомогою яких утворюються терміни-іменники, досить значна. Суфікси, приєднуючись до різних основ, продукують терміни з новим лексичним значенням, що позначають певні поняття об'єктивної дійсності. Ступінь активності цих суфіксів неоднаковий. Найчастотніші суфікси, характерні для німецької фахової мови торгівлі, - -ung (297 - 22, 5 %), -e (279 - 21,2 %), -er (145 - 11 %), -el (119 - 9,1 %), -tion (73 - 5,5 %), -schaft (42 - 3,2 %). Велика кількість саме цих суфіксів пояснюється тим, що кожен з них надає терміну певного відтінку у значенні. Суфікс -ung застосовується для творення назв різних дій, процесів, операцій, методів у торговельній діяльності,

© Мороз А. В., 2012наприклад, die Zahlung - платіж, die Kostensenkung - зниження витрат, die Handelsbeschrankung - торговельне обмеження, die Bewertung - оцінка. Терміни із суфіксом -e означають види та назви товарів, форми оплат, пред­мети вжитку та ін., наприклад, die Luxusware - предмет розкоші, die Anleihe - позика, die Strafe - штраф, die Zuwachsrate - темп росту дорожнечі. Суфікс -er позначає виконавця певної дії, наприклад, der Handler - торго­вець, der Vermittler - посередник, der Diensteanbieter - продавець послуг, der Besteller - замовник. Кількісно мало представлені - -ik, -keit, -heit, -ismus, -ist, -ion, -tat, -us, -um, -eur, -at. 27,5 % - це інші суфікси, які слугують для утворення термінів досліджуваної підмови. Різноманіття таких суфіксів дуже велике, але якщо проаналізувати кожен окремо, то у процентному відношенні це буде 3-1 %, або й менше.

Слід зауважити, що для продукування німецьких термінів-прикметників фахової мови торгівлі найчастотні-шим виявився суфікс -ig (34 терміни), менш продуктивні - -iv, -lich, -el, -isch, -ar, -bar, -los. З їхньою допомогою характеризуються торговельні операції, події, процеси, наприклад: wertmafiig - вартісний, zahlungkraftig - пла­тоспроможний, preisgunstig - вигідний, а також kostenlos - безкоштовний, defizitar - дефіцитний, einheimisch -вітчизняний, mangelhaft - бракований, lukrativ - прибутковий.

Перш ніж перейти до характеристики префіксів досліджуваної підмови, слід зауважити, що кожна морфема, в тому числі й префікс має широке категоріальне значення. Тому дослідження префіксів відбувається шляхом аналізу їх як складових компонентів похідних термінів та одночасно як самостійних семантичних структур.

За допомогою префіксації утворено 832 терміни з 2255 досліджуваних, що становить 36, 9 %. Найтиповішими префіксами німецької фахової мови торгівлі виявилися ver- 192 терміни (23,1 %), be- 86 (10,3 %), an- 68 (8,2 %), ab- та ein- по 64 (7,7 %), aus- 65 (7,5 %), er- 50 (6 %), наприклад: der Vertrag - угода, die Verkaufsstelle - торгова точка, der Geldbetrag - сума грошей, der Austausch - обмін, der Absatz - збут, das Warenangebot - пропозиція товарів, der Einfuhrzoll - мито на ввіз, die Preiserhohung - підвищення цін.

На інші префікси припадає лише незначна кількість термінів, які продукуються за їх допомогою um-, auf-, zu-, vor-, uber-, unter-, nach-, mit-, ent-, gegen-, bei-, her- та ін., наприклад: das Entgelt - відшкодування, der Handelsuberschuss - торговельний надлишок, das Einzelhandelsunternehmen - підприємство роздрібної торгівлі, der Nachlass - знижка, der Zuwachs - приріст, der Umsatz - обіг.

Значна кількість термінів фахової мови торгівлі твориться за допомогою безафіксального способу - 460, що становить 20,4 %, наприклад: der Wert - вартість, der Preis - ціна, die Kaufkraft - купівельна спроможність, das Exportgut - експортний товар, der Geldstrom - грошовий потік.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство