О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Безперечною перевагою використання корпусів при дослідженні фразеології є можливість отримання об'єктивних статистичних даних щодо частотності уживання певних ФО чи фразеологічних варіантів в сучас­ному узусі, що, відповідно дасть можливість робити висновки про рецесивний або експансивний характер ФО або фразеологічних варіантів на сучасному етапі розвитку мови. Рівнозначною альтернативою у дослідженнях такого типу, очевидно, не можуть бути ані компетенція дослідника, ані оцінки учасників соціолінгвістичнихопитувань, що значною мірою є суб'єктивними та вимагають верифікації великою кількістю респондентів. Так, саме завдяки роботі із корпусами текстів нам вдалося встановити, що 50 із 350 врахованих у дослідженні систем­них ФО з АК в сучасному узусі вже не вживаються (напр., chwalic sie jaksroka ogonem "надмірно підкреслювати свої переваги, хвалитися" [WSFJP], kqpac sie w oslim mleku "ірон. жити в добробуті, розкошах" [WSFJP], а ще понад 20 ФО характеризуються зниженою фреквентністю (виявлено 1 або 2 контексти уживання - напр., miec kogos zapsipazur /psi ogon "зневажл. вважати когось невартим уваги та поваги" [WSFJP], bycpodmuchq "розм., заст. бути напідпитку" [WSFJP; USJP] / "носити метелик" [WSF]. Натомість фреквентними у сучасному узусі є неофразеологізми1 з АК zobaczyc cos jak swinia niebo (38 контекстів), kombinowac jak kon pod gore / gorke (22 кон­тексти), tiumaczyc co komu jak krowie na rowie (21 контекст), що, на нашу думку, є достатньою передумовою для внесення цих ФО у джерела кодифікації сучасної польської мови із відповідною поміткою про їхнє стилістичне забарвлення (розм.).

Вагомим є значення роботи з корпусами текстів при дослідженні структурних модифікацій ФО (завдяки ви­користанню корпусів вдалося зібрати 830 структурних інновацій на базі 120 ФО з АК). При цьому використання корпусів не лише створює можливість нагромадження кількісно значної бази структурно модифікованих ФО (довільні зміни параметрів пошуку дають змогу натрапити на модифікації усіх елементів компонентного складу ФО), а й уможливлює фіксацію дослідником підвищеної частотності деяких інноваційних уживань. Можливість автоматичної зміни параметрів пошуку дає змогу одразу перевірити слушність припущення про експансивність тієї чи іншої інновації, що може бути передумовою введення її у норму. Так, наприклад, саме використання корпусних методів дослідження виразно засвідчило поширеність в сучасному узусі інноваційних ФО postawic / stawiac na wiasciwego konia (зібрано 25 контекстів) та postawic / stawiac na niewiasciwego konia (24 контексти), значення та образність яких не суперечать значенню та образності нормативних конструкцій postawic / stawiac na dobrego konia "не розчаруватися (не розчаровуватися) у комусь (або чомусь), на кого (на що) розраховував, кому (чому) довіряв" [USJP] та, відповідно, postawic / stawiac na ziego konia "розчаруватися (розчаровуватися) у комусь (або чомусь), на кого (на що) розраховував, кому (чому) довіряв" [USJP], що, на нашу думку, може свідчити про виникнення експансивних варіантних прикметникових компонентів у структурі традиційної ФО.

Корпусні дані є вагомим джерелом дослідження процесів неосемантизації ФО шляхом виникнення нових значень або нових сигніфікативних, денотативних та конотативних сем у структурі традиційних значень ФО. Адже, як пише М. І. Тепляков: "все багатство інформації, яку несе ФО, повністю "розкривається" лише у функці­онуванні, коли "відбувається ситуативна прив'язка ФО, а відповідно - актуалізація індивідуального набору сем ФО, який і становить її парадигматичну значущість" [11, с. 159]. Тому лише врахування обширного текстового матеріалу, доступного завдяки використанню корпусів, дає змогу чітко уяснити семне наповнення смислової структури ФО на усіх рівнях фразеологічного значення, що своєю чергою не лише уможливить вирішення су­перечностей на рівні тлумачення значення ФО у різних словниках2, а й допоможе виявити семантичні зміни усіх трьох аспектів фразеологічного значення. (напр., корпусне дослідження показало, що у семантичній структурі ФО biegac, latac jak kot z pecherzem поряд із семами нормативного характеру - "нервово та гарячково переміща­тися з одного місця у інше з метою щось владнати", "переміщатися безперервно та хаотично по певній терито­рії", "мати багато справ і не встигати владнати усе" - з'явилася інноваційна денотативна сема "гарячково і часто відвідувати певне місце, зазвичай, туалет", напр.: Wiasnie o to chodzi, jak jq pijesz, to latasz jak kot zpecherzem i myslaiem, ze moze to odwodniio mnie na tyle, ze wyschiem za bardzo (http://www.sfd. pl)).

1 Під терміном "неофразеологізм" розуміємо ще не зареєстровані в лексикографічних джерелах сучасної польської мови стійкі експресивні утворення, що виникли внаслідок метафоризації вільних словосполучень, фразеологізації крилатих висловів, рекламних слоганів тощо, конструювання слів вільного вжитку у нові структури на основі асоціативного зв'язку між ними та тією ситуацією, що потребувала вербального вираження, а також запозичення з інших мов.

2      Так, наприклад, в ISJP, SFWP та WSK значення ФО biegac / latac jak kot zpecherzem пояснюють як: ''поспішно, гарячково та нервово переміщуватися з одного місця у друге, намагаючись щось владнати". Проаналізувавши контексти вживання ФО у текстах сучасної польської мови, ми помітили, що в такому значенні вона справді вживається найчастіше (напр., Latalem jak kot z pqcherzem od budki do budki, a to po jakqs informacje, a to cos zapiacic. Stamtqd kierowali mnie gdzies indziej i tak w kolko (http://www.globtroter. pl). Структуру значення, відповідно, формують семи: "'переміщатися нервово, хаотично", ^'переміщати­ся із одного місця у інше", "рух, названий ФО, має певну ціль (щось купити, знайти, побачити тощо)". Своєю чергою, дефініції у SFJPMuld-Nieck, USJP та WSF., а також зібрані контексти вживання ФО вказують на можливість загальнішого розуміння значення ФО як "переміщатися по певній території гарячково, нервово, хаотично". Значення "поспішно, гарячково та нервово переміщуватися з одного місця у друге, намагаючись щось владнати" та "переміщатися по певній території гарячково, нерво­во, хаотично" об'єднані сигніфікативною семою "переміщатися нервово та гарячково", однак відрізняються на рівні денотації: адже в першому випадку йшлося про гарячковий та нервовий рух з одного місця в інше з певною метою, а в другому випадку ФО окреслює нервовий та гарячковий рух, який відбувається в певному просторі хаотично (напр., W kazdym niemal zakqtku rozleglego parku mozna napotkac tzw. "Fotografa slubnego" ganiajqcego jak kot z pqcherzem za, i tak przerazonymi samym faktem slubu", mlodymi (http://wielgus71. wordpress.com)). Вибірково словники фіксують появу окремого значення ФО: "мати багато справ і не встигати владнати усе" (USJP), що сформувалося внаслідок зміщення вихідного значення ФО шляхом перенесення акценту із нервового та хаотичного руху із одного місця у інше на причину цього руху (мати багато справ, тому гарячково відвідувати різні місця або переміщатися по певній території). Функціонування ФО в описаному значенні підтверджують кон­тексти: Poniewaz ostatnio bardzo sie spiesze, a moj kalendarzpuchnie od notatek i zapiskow, jak ulalpasuje tu inne przyslowie "latac jak kot zpqcherzem" (http://www.pinezka. pl). Врахування текстових даних, отриманих завдяки роботі із корпусами, виразно засвідчує, що смислову структуру ФО biegac / latac jak kot z pecherzem формують два значення: 1) ''поспішно, гарячково та нервово переміщуватися по певній території або з одного місця у друге, намагаючись щось владнати" та 2) "мати багато справ і не встигати владнати усе".


Не менш цінним джерелом інформації про семантичні переосмислення ФО є соціолінгвістичні дослідження, матеріали для проведення яких, на нашу думку, дослідникові варто укладати після опрацювання лексикографіч­них та корпусних даних, наукових досліджень, присвячених проблематиці, що вивчається, або консультацій із компетентними носіями досліджуваної мови. Попередня підготовка до проведення анкетувань дасть змогу усві­домити, стосовно представлення значення яких ФО існують суперечності у різних лексикографічних джерелах або у семантичній структурі яких ФО ймовірно відбуваються зміни, що, відповідно, обґрунтує вибір фразеологіч­ного матеріалу, введеного у питальники. Так, помітивши суперечності у поясненні значення ФО maipi gaj у різних словниках1, ми вирішили включити її у анкетне дослідження2, результати якого показали, що жоден із опитаних, обираючи між запропонованими у запитанні анкети значеннями - "місце, в якому бракує порядку, все знаходить­ся одне на другому", "місце для зустрічей людей із суспільного дна", "ігровий та спортивний майданчик" - не обрав відповіді "місце для зустрічей людей із суспільного дна"3. Разом із тим анкетне дослідження показало, що у структурі значення аналізованої ФО поряд із втратою значення "місце для зустрічей людей із суспільного дна" відбувається виокремлення інноваційного значення "місце, в якому бракує порядку, все знаходиться одне на дру­гому" (112 із 211 (53 %) опитаних обрали саме цей варіант відповіді). У наступному анкетному дослідженні4 ми звернулися до респондентів із проханням пояснити значення ФО maipi gaj та вжити її у реченні. 12 із 56 опитаних запропонували дефініцію "ігровий майданчик", ілюструючи її цитатами на зразок: mimo otyiosci podczas zabaw w malpim gaju dotrzymywai tempa najbardziej wysportowanym kolegom; dzieci czerpiq olbrzymq radosc z zabawy w malpim gaju. Відповіді понад удвічі більшої кількості респондентів (29) - "місце, у якому немає порядку, панує хаос" (12), "гармидер" (5), "місце, у якому панує сваволя" (5), хаотичний безлад" (5), "місце або ситуація, у якій кожен робить те, що хоче" (2), - корелюють зі значенням, що було обране більшою половиною учасників попе­реднього анкетування - "місце, в якому бракує порядку, все знаходиться одне на другому". Як приклади вживан­ня ФО респонденти пропонують контексти: W twoim pokoju panuje istny malpi gaj, Wpodstawowce na przerwach zawsze panowai malpi gaj, Gdy usiyszeli piosenke caia dyskoteka zamieniia sie w malpi gaj. Таким чином, саме завдяки результатам анкетного дослідження можемо припустити, що ФО maipi gaj на сучасному етапі розвитку польської мови є полісемантичною одиницею, семантичну структуру якої формують значення: 1) "ігровий та спортивний майданчик", 2) "місце, в якому бракує порядку, панує хаос, гармидер, сваволя".

Отже, залучення корпусних та соціолінгвістичних методів дослідження у вивченні інноваційних процесів у фразеології має важливе значення. Використання текстів корпусів IPI PAN, PWN, текстів, створених учасниками соціолінгвістичних опитувань, а особливо інтернет-текстів дає змогу зібрати об'ємну матеріальну базу дослі­дження, опрацювання якої виявляє тенденції до поширеності в узусі певних інноваційних форм чи значень, а від­повідно, створює передумови до висунення припущень щодо їх нормативного характеру. Особливою цінністю соціолінгвістичних методів дослідження є те, що вони виявляють зміни у мовній свідомості носіїв, що, очевидно, з часом можуть матеріалізуватися у вигляді текстових фразеологічних інновацій.

Скорочення:

IPI PAN - Korpus Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk // http://korpus. pl.

ISJP - Inny slownik jezyka polskiego ; [pod red. M. Bariki] : W 2 t. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

PWN - Korpus Redakcji Slownikow Jezyka Polskiego PWN // http://korpus. pwn. pl.

SFWP - Baba S., Liberek J. Slownik frazeologiczny wspolczesnej polszczyzny / S. Baba, J. Liberek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 1096 s.

USJP - Uniwersalny slownik jezyka polskiego : W 4 t. ; [pod red. S. Dubisza]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2006.

1 У WSFJP подано значення "зарослі, парк, ліс (зазв. приміський), де збираються люди із суспільного дна", в ISJP пропонується дефініція "майданчик, призначений для ігор та фізичних вправ на різноманітному спортивному спорядженні"; а в USJP наведено обидва значення, причому на першому місці фіксується значення "майданчик для ігор та фізичних вправ", а на другому місці - "місце, напр., частина парку, зарості, де збираються люди із суспільного дна".

2 Для реалізації цілей дослідження ми провели два анкетні дослідження. У першому взяло участь 95 студентів-полоністів, 15 студентів факультету бібліотекознавства та наукової інформації, 11 студентів-політологів, 16 студентів економічного фа­культету та 14 студентів хімічного факультету Вроцлавського університету, а також студенти Варшавського університету та Варшавської політехніки (відповідно, 40 та 20 студентів). Друге дослідження ми провели на 36 студентах Варшавського уні­верситету та 20 студентах Варшавської політехніки (студенти навчаються на різних факультетах та спеціальностях). Перша анкета містила 70 ФО з АК; запитання, подані в ній можна поділити на три типи: завдання, що мали на меті з'ясувати, чи респонденти усвідомлюють значення ФО та їх нормативну структуру і сполучуваність, завдання-оцінка респондентами фреквентності пропонованих ФО у сучасній польській мові та завдання, де респонденти самостійно наводять необхідний фразеологічний матеріал. У другу анкету ми включили 31 ФО. Створюючи другу анкету, ми відмовилися від запитань, де респонденти оцінювали фреквентність пропонованих ФО (аналіз відповідей попереднього анкетування показав надмірну суб'єктивність подібних оцінок), врахували дані, отримані після першого анкетування (з метою їх перевірки та обґрунтування більшою кількістю відповідей респондентів). Опрацьовуючи другий питальник, ми володіли даними, отриманими із корпусів, щодо тенденцій до інноваційного уживання низки ФО. Саме ці ФО ми включили в анкету, таким чином намагаючись знайти підтвердження висунених припущень.

3 Вихід із норми сучасної польської мови значення "зарослі, парк, ліс (зазв. приміський), де збираються люди із суспіль­ного дна" підтверджують також корпусні дані. Адже контексти вживання ФО maipi gaj, вилучені із корпусів текстів сучасної польської мови, ілюструють уживання ФО виключно в значенні "майданчик для ігор та фізичних вправ" (напр.: Diugo ocze-kiwany przez wszystkich wrociawian malpi gaj zostai juz otwarty. Zobacz jak mozna bawic sie na wyspie opatowieckiej (http://www. wiadomosci24. pl).

4 Респонденти, що взяли участь у другому анкетуванні, не були ознайомлені із першою анкетою, що виключає вплив од­ного досліджень на інше.


WKS - Mosiolek-Klosiriska K., Ciesielska A. W kilku slowach. Slownik frazeologiczny jezyka polskiego / K. Mosiolek-Klosiriska, A. Ciesielska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. - 540 s.WSF - Lebda R. Wielki slownik frazeologiczny / R. Lebda ; [pod red. A. Latuska]. - Krakow: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2008. - 718 s.

WSFJP - Muldner-Nieckowski P. Wielki slownik frazeologiczny jezyka polskiego / P. Muldner-Nieckowski. -Warszawa : Swiat Ksiazki, 2003. - 1088 s.

Література:

1.Бакина М. А. Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц в современной поэзии / М. А. Бакина // Русский язык в школе. - Москва : Просвещение. - 1980. - № 3. - С. 67-72.

2.Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. - Київ : Наук. думка, 1989. - 156 с.

3.Вакуров В. Н. Основы стилистики фразеологических единиц / В. В. Вакуров. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1983. - 176 с.

4.Демська-Кульчицька О. Основи національного корпусу української мови / О. Демська-Кульчицька. - Київ : Інститут української мови національної академії наук України, 2005. - 219 с.

5.Дільна Ю. М. Концепції фразеологічних інновацій у працях польських та східнослов'янських мовознавців / Ю. М. Дільна // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. - № 40. - Ч. 2. - Львів, 2007. - С. 127-134.

6.Еременко И. Фразеология в системе русского языка и эпистолярном дискурсе: Учебное пособие. - Львов, 2009. - 165 с

7.Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов'янських мов : Монографія / М. В. Жуйкова. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. - 416 с.

8.Мокиенко В. М. Славянская фразеологія : [учеб. пособ.] / В. М. Мокиенко. - М. : Высшая школа, 1989. - 287 с.

9.Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка / А. И. Молотков. - Л : Наука, 1977. - 283 с.

 

10.Супрун А. П. Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць : автореф. дис. ... канд. філол. Наук / А. П. Супрун. - Дніпропетровськ, 1999. - 19 с.

11.Тепляков І. М. Фразеологічна семантика (на матеріалі деяких слов'янських мов) / І. М. Тепляков // Проблеми слов'янознавства. - 2005. - № 55. - С. 156-163.

12.Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови : Навч. Посібник / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - Київ : Знання, 2007. - 494 с.

13.Шварцкопф Б. C. Диапазон варьирования фразеологической единицы и норма Б. С. Шварцкопф // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. - Тула : Тульский Государственный Педагогический Инст., 1968, - С. 128-132.

14.Bierikowska D. Funkcjonowanie zwiqzkow frazeologicznych z nomen proprium w dzisiejszej swiadomosci jezykowej D. Bierikowska // Przemiany wspolczesnej polszczyzny : Materialy konferencji naukowej ; [red. S. Gajda, Z. Adamiszyn]. - Opole : Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstaricow Slqskich, 1994. - S. 283-287.

15.Buttler D. Glowne kierunki innowacji dwudziestowiecznej polszczyzny / D. Buttler // Z problemow wspolczesnych jezykow i literatur slowiariskich. - Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1976. - S. 23-37.

16.Chlebda W. Poszukiwanie idiomatykonu (szkic informacyjny o najnowszych dociekaniach frazeologii rosyjskiej) / W. Chlebda // Problemy frazeologii europejskiej, V ; [pod red. A. M. Lewickiego]. - Lublin : Norbertinum, 2002. - S. 9-21.

17.Dziamska-Lenart G. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej / G. Dziamska-Lenart. - Poznari : Wydawnictwo "Poznariskie Studia Polonistyczne", 2004. - 151 s.

18.Fliciriski P. Wieloksztaltnosc zwiqzkow idiomatycznych a norma frazeologiczna (na marginesie projektu indeksu "rozgalezionego" FRAZIR) / P. Fliciriski // Ksztaltowanie sie wzorow i wzorcow jezykowych ; [pod. red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka]. - Poznari, 2009. - S. 163-173.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство