О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Соловій В. З.,

Львівський державний університет внутрішніх справ

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ ПІД ВПЛИВОМ КОНТЕКСТУ

У статті розглядаються особливості функціонування юридичних термінів у текстах публіцистичного харак­теру. Аналізується вплив контексту на значення терміна, зокрема на його конотативні прирости.

Ключові слова: термін, контекстуальний термін, контекст, мова, мовлення, сфера функціонування, конота­тивне значення.

В статье рассматриваются особенности функционирования юридических терминов в текстах публицистического характера. Анализируется влияние контекста на значение термина, в частности на его коннотативные приращения.

Ключевые слова: термин, контекстуальный термин, контекст, язык, речь, сфера функционирования, конно-тативное значение.

The peculiarities of legal terms functioning in publicistic texts are examined in the article. Influence of context on the meaning of a term, in particular on its connotative augments is analyzed.

Keywords: term, contextual term, context, language, discourse, sphere of functioning, connotative meaning.

Терміни - це не тільки одиниці словника, а й живі одиниці, що функціонують та використовуються в мові, зберігаючи свої властивості і "набираючи" нові, характерні словам загальновживаної лексики. Сфери фіксації та функціонування терміна можуть бути різними. "Нормативні словникові матеріали, академічні видання, що ха­рактеризуються чітким канонічним підходом до узуальних утворень, умовно позначені як сфера фіксації; тексти різних жанрів спеціальної літератури - сфера функціонування" [3, с. 7].

Основну сферу функціонування термінів юриспруденції поділяють на дві сфери - формальну і неформальну. До формальної можна віднести документи, угоди та спеціальні тексти наукового та навчального характеру. До неформальної сфери функціонування термінів належать публіцистичні тексти, тобто тексти газет, журналів, веб-порталів, а також художні тексти. Публіцистичні тексти зазвичай наповнені словами, вжитими в переносному значенні, епітетами, порівняннями, алегорією, гіперболою, перифразою та іншими художніми засобами, які при­вертають увагу слухача чи читача. Можна зустріти тексти, в яких саме терміни потрапляють у синтагматичні відносини, де термін вживається в певній ролі чи просто у певному словосполученні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. "Функціональний аспект у вивченні термінології має велике і само­стійне дослідницьке значення, оскільки всі істинні властивості і якості терміна проявляються тільки при функціо­нуванні його у спеціальних текстах або в усних формах професійного спілкування" [1, с. 21]. Термінологічне слово системи мови, що існує в межах власної терміносистеми, перетворюється на термін мовлення, коли використо­вується спеціалістами в усному чи письмовому спілкуванні [1, с. 21]. "Коли термін вживається в мовленні, то на нього діє ціла низка чинників, які істотно впливають на його значення. Передусім, це екстралінгвістичні чинники (тобто зовнішні соціокультурні і ситуативні чинники) і лінгвістичні (тобто контекст). Як тільки термін потрапляє в контекст, він здебільшого набуває конотативного значення, чого в ідеалі бути не повинно, оскільки термін має бути нейтральним і емоційно незабарвленим" [4, с. 16]. Отже, "умови конкретно-мовленнєвого функціонування термінів, таким чином, постійно вступають у протиріччя з категоричністю вимог, що пред'являються до "ідеаль­ного" терміна" [Цит за: 2, с. 53]. "Значення терміна обумовлено відповідною термінологічною системою, проте ця обставина не може заперечувати можливості набуття терміном будь-яких семантичних чи прагматичних прирос­тів саме під впливом контексту - вузького контексту висловлювання чи широкого контексту ситуації" [2, с. 53].

Це і зумовлює актуальність дослідження, оскільки юридичні терміни до сьогодні досліджувались у сфері фіксації чи навіть частково у сфері функціонування, проте окремого аналізу функціонування юридичних термі­нів, на які значний вплив має контекст, немає.

Мета статті полягає у вивченні юридичних термінів у сфері функціонування саме під впливом контексту.

Терміни мовлення, на які значний вплив має вузький чи широкий контекст, які набувають прагматичних та конотативних приростів, яким не зовсім характерна властива дистрибуція чи синтагматика, можна назвати кон­текстуальними термінами.

Об'єктом аналізу слугують вибрані речення з електронних видань та газет, в яких вживаються юридичні кон­текстуальні терміни та терміни-словосполучення неформальної сфери функціонування чи слова, що знаходяться з цими термінами в синтагматичних відносинах, чи навіть цілі словосполучення, які мають вплив на значення терміна. Здебільшого в таких випадках використовуються лапки для підсилення переносного значення терміна, слова чи цілого словосполучення.

Виклад основного матеріалу. Існують різні емоційно-експресивні мовні засоби, з якими чи в яких вживаєть­ся термін. Ці засоби використовуються для того, щоб наповнити текст термінами, зробити його більш цікавим та доступним для читача, привернути увагу до тексту, який може мати певний вплив на читацьку чи слухацьку аудиторію. Серед таких мовних засобів є зевгма. Якщо термін вживається як компонент зевгми, то він отримує деякий конотативний відтінок, набуває стилістичного забарвлення. Уся фігура зевгми навмисно була створена автором як семантико-синтаксичний прийом для підкреслення ідеї, створення певного комічного ефекту:

An allegedly defective motor has some Mercedes-Benz drivers racing to court rather than the open road [7].

Law departments have looked into both their ledgers and their crystal balls, and have seen a little less litigation but a lot more regulation [8].

Метафоричне перенесення також часто має місце, але при цьому в терміні зберігаються зв'язки між основним та переносним значенням:

© Соловій В. З., 2012TiVo may have wound up on the winning end of its long-running patent litigation battle with EchoStar, but the case remains a prime example of how difficult it can be for legitimate inventors to enforce their patent rights [9]. Motorola sues Microsoft, alleges patent infringement; litigation battle grows [12].

In a court battle that lasted 11 years, Verrilli won a new sentencing hearing for his client after the Supreme Court ruled that the client had ineffective counsel [10].

Терміни "litigation" і "court" зберігають своє значення, але слово "battle", яке знаходиться з ними в синтагма­тичних відносинах, створює метафоричне словосполучення і хоча не змінює значення самих термінів, проте надає їм експресивності. Це можна побачити і в наступному прикладі: While the marriage law and economics has caught on within the United States, the movement has not been widely embraced internationally [15]. Слово "marriage" вживається в значенні "union" і фактично не мало би стосуватися термінів "law and economics", проте воно все ж вживається та впливає таким чином, ніби "забирає" нейтральність термінів, надаючи їм певного відтінку емоційності.

У публіцистиці можна також зустріти перифразу, що дає змогу автору замінити термін синонімічним словом чи словосполученням, щоб не повторюватись, урізноманітнити, "розбавити" текст, підкреслюючи важливу для тексту ознаку слова чи словосполучення. Проте це зовсім не схвалюється у науковій літературі:

Minnesota Rep. Michelle Bachmann, in criticizing Iowa judges who ruled same-sex marriage legal in the state, described judges as "black-robedmasters" [14].

Використання яскравих епітетів - найефективніший спосіб конотативного вживання терміна [4, c. 16]:

The net result is that our team of 30 lawyers has tremendous litigation experience ... [5]. Justice Walker found that [i]n this matter it would work a tremendous injustice upon the Plaintiff to reward Defendant's numerous and contemptuous defaults [6].

This was an extremely hard-fought case for seven years [13]. James's adoptive mother gave "extremely brief testimony [11]. "This was an extremely hard-fought case for seven years," Roda said [13].

In re Wellbutrin Antitrust Litigation ... GSK had violated the Sherman Antitrust Act by filing "baseless" patent suits against manufacturers of generic versions of the sustained release form of its popular antidepressant Wellbutrin SR [13].

Висновки. Таким чином, терміни можна розрізняти за своїм функціонуванням в мові, де вони знаходять­ся в ідеальному середовищі, і в мовленні, де вони схильні до впливу екстралінгвістичних чинників, контексту і особливостей власного сприйняття, що істотно впливає на їх природу. Хоча деякі дослідники і заперечують стилістичні функції терміна або допускають їх обмежене вживання, на практиці терміни можуть виконувати не­властиві їм стилістичні та експресивні функції [4, c. 19]. Зокрема в неформальній сфері функціонування термінів стилістичні відтінки та конотації проявляються найбільше.

Література:

1.Даниленко В. П. Актуальные проблемы лингвистического исследования русской терминологии / В. П. Дани­ленко // Современные проблемы русской терминологии / Под ред. В. П. Даниленко. - М., 1986. - С. 5-23.

2.Ларина Ю. Е. Прагматика термина как семиотическое свойство (на материале русской лингвистической тер­минологии) : дис. ... канд. філол. наук : 10. 02. 04 / Юлия Евгеньевна Ларина - Краснодар, 2007. -164 с.

3.Локтионова Н. М. Лексико-семантическая характеристика термина / Н. М. Локтионова. - Ростов н/Д, 2001. - 176 с.

4.Яжгунович О. А. Функционирование и перевод терминов гражданского права (на материале терминологии недвижимости) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10. 02. 04. "Германские языки" / Яжгунович О. А. - Москва - 2011. - 28 c.

5.A Litigation Firm Serving Kentucky and Surrounding States [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://whtlaw.com/

6.Christopher L. W. A., Plaintiff v. D. A., Defendant, [Index Number Redacted by Court] / Linda Christopher // Supreme Court, Westchester County, October 4, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.newyorklawjournal. com/CaseDecisionNY. jsp?id=1202517519555

7.Gialanella D. Mercedes Faces Class Action Alleging Defective Camshafts in Prime Engines / David Gialanella // New Jersey Law Journal, September 27, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.law.com/jsp/nj/PubArticleNJ. jsp?id=1202517073146&hubtype=Mercedes_Faces_Class_Action_Alleging_Defective_Camshafts_in_Prime_Engines

8.Glaser B. U. S. and U. K. Corporate Counsel See Less Litigation, More Regulation / Brian Glaser // Corporate Counsel, October 19, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.law.com/jsp/article. jsp?id=1202519308455&US_ and_UK_Corporate_Counsel_See_Less_Litigation_More_Regulation

9.Hansen S. Tough to Tame / Susan Hansen [Електронний ресурс] - Режим доступу : ttp://www.law.com/jsp/cc/ ip_report_fall2011.jsp

 

10.Huisman M. Veteran Lawyers Expound on Value of Public Service / Matthew Huisman // The National Law Journal, October 24, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.lawjobs.com/newsandviews/LawArticle. jsp?hub type=News&id=1202519881995&slreturn=1

11.James v. Schriro // The Recorder, October 12, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.law.com/ jsp/ca/PubArticleCA.jsp?id=1202518718866

12.Motorola sues Microsoft, alleges patent infringement; litigation battle grows // Los Angeles Times, November 11, 2010 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/11/microsoft-vs-motorola-continues-.html

13.Needles Z. Wellbutrin Class Action Settles for $49 Million / Zack Needles // The Legal Intelligencer, October 19, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.law.com/jsp/pa/PubArticlePA. jsp?id=1202519373716

14.Sherman M. GoP Candidates Would Cut Federal Judges' Power / Mark Sherman // The Associated Press, October 25, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.law.com/jsp/article. jsp?id=1202520040766&slreturn=1

Sloan K. Chicago aims to protect its supremacy in law-and-economics movement /Karen Sloan // The National Law Journal, October 10, 2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.law.com/jsp/nlj/legaltimes/PubArticleLT. jsp?id=1202518430582УДК811. 111'373. 46:616. 314

Стегніцька Л. В.,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

СТАТУС ВІДПРІЗВИЩЕВИХ УТВОРЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ

Розглянуто статус відпрізвищевих утворень в англійській стоматологічній лексиці, які присутні майже у всіх понятійних полях субмови "стоматологія". Здійснено спробу простежити динамічні процеси транспозиції відпрізвищевих утворень в апелятиви.

Ключові слова: епоніми, статус, стоматологічна лексика, апелятив, пропріатив.

Рассматривается статус отфамильных образований в английской стоматологической лексике, которые присутствуют практически во всех понятийных полях субъязыка "стоматология". Осуществлена попытка про­следить динамические процессы транспозиции отфамильных образований в аппелятивы.

Ключевые слова: эпонимы, статус, стоматологическая лексика, аппелятив, проприатив.

This article deals with the status of eponymic units in English stomatological lexis. These units are present almost in all conceptfields of stomatology. An attempt is made to reveal the way of transposition of eponymic units into appellatives. Key words: eponym, status, stomatological lexis, appellative, propriative.

Постановка наукової проблеми та її значення. Нові відкриття та обмін знаннями в галузі медицини, зо­крема в стоматології, сприяють інтенсивному розвитку її термінологічного фонду. Серед численних шляхів по­повнення стоматологічної лексики особливе місце відводиться композитам апелятивів, до складу яких входить відпрізвищевий компонент. Відпрізвищеві утворення, тобто епоніми, - це особливий пласт лексики, який ціка­вий з точки зору когнітивних процесів антропоцентричного характеру, що є притаманним всім етапам розвитку медицини як науки.

Актуальність. Основними положеннями сучасної ономастичної теорії є твердження того, що власні назви - знаки вторинні. Їхня вторинність проявляється у втраті зв'язку первинної семантики слова, від якого вони по­ходять. Семантика таких назв не то що відсутня, але в процесі використання стирається. Як результат, проблема співвідношення власних та загальних назв, питання їхнього лінгвістичного та когнітивного статусу є актуальною на часі. Дане дослідження зумовлене недостатнім вивченням англійських медичних термінологічних одиниць з відпрізвищевим компонентом з позиції когнітивної термінології субмови "стоматологія". Адже когнітивний по­тенціал відпрізвищевих утворень та набуття ними додаткових значень - це динамічний процес, що призводить до їхньої транспозиції в апелятиви.

Об'єктом аналізу є особливості функціонування та когнітивний потенціал англійських стоматологічних епонімів.

Мета дослідження - здійснити комплексне вивчення стоматологічної лексики англійської мови, виявити ког-нітивні чинники, які впливають на значення та функціональні особливості епонімів, та прослідкувати їхній статус.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Розвиток лексики кожної галузі науки проходить від свого зародження до розквіту складний і довгий шлях: тут постійно здійсню­ється добір одних мовних засобів, відкидання інших, спеціалізація відібраних [5, с. 211]. Основним джерелом поповнення мови термінами були грецька та латинська мови, але з часом цю роль перейняли на себе європейські мови - спочатку французька, а потім англійська. Французька та англійська мови стали, фактично, найбільшими донорами у новітній історії європейських мов, через те що засвоїли латинську лексику в досить великому обсязі. У ХХ столітті на зміну французькій поступово прийшла англійська, яка протягом останніх десятиліть набула дуже широкої популярності та майже повністю витіснила французьку мову з міжнародного спілкування [10, с. 116]. Терміни, терміносистеми і термінологія як цілий лексичний пласт є предметом аналізу багатьох дослідни­ків. І з кожним роком зацікавленість проблемою термінології зростає. Впродовж останніх років з'явилися праці, спрямовані на вивчення епонімів, як одного з способів термінотворення. Це викликано надзвичайним ростом значимості термінології, яка є прямим відображенням особливої ролі науки в сучасному суспільстві [3, с. 3].

Вивченням власних імен займаються Р. Микульчик (фізичні терміни), В. Лисенко (анатомічні терміни), Н. Місник (клінічні терміни), Є. Какзанова (математичні, медичні терміни), Т. Лепеха (терміни судової меди­цини), О. Маковська (терміни пластичної хірургії), Р. Стецюк (кардіологічні терміни). Відпрізвищеві утворення субмови "стоматологія" в англійській мові ще не були предметом дослідження, хоча поодинокі згадки зустрі­чаються у низці публікацій В. Синиці [11], Н. Соловйової, А. Семисюк [12], М. Дзюби [4], О. Маковської [9], Н. Бицко [1] та інші.

Словосполучення, до складу яких входять прізвища осіб, і які з часом стають повноправними термінами та активно використовуються в професійному мовленні, все частіше зустрічаються в англійській стоматологічній лексиці. Професійне мовлення - це комунікативна ситуація, в якій співрозмовники проникають в понятійне поле один одного. Отже, для повного розуміння комунікантів, їхні фрейми мають повністю співпадати. Відсутність у свідомості схожих когнітивних моделей перешкоджає адаптації комунікативних дій стосовно певної ситуації. Стратегія поведінки учасників комунікації у сфері науки реалізується за допомогою конкретних мовних вчинків, спричинених шляхом підбору оптимальних засобів і способів комунікації. Тому при вивченні лексичного складу фахового мовлення основна увага приділяється термінологічній лексиці, що сприяє опануванню мови спеціаль­ності. Адже знання цих назв для дипломованого лікаря, викладача, науковця важливе насамперед із професійних позицій. Фахівці широко користуються термінами-епонімами, що сприяє професійній компетенції та підвищує інтелектуальний рівень медика, адже в епонімі закладена частина історії, культури, яка творилася великими спо­движниками медичної галузі знань, починаючи від найдавніших часів, до сьогодення [7, с. 66].

© Стегніцька Л. В., 2012Власні назви є одним із важливих джерел дослідження лексичного складу, словотвору і звукової системи мови, нерідко можуть бути єдиною основою суджень про хронологію і територіальне поширення мовних фактів, мають велике значення для вивчення історії лексики. Образно кажучи, - це мова, архів, літопис землі, це унікаль­ні мовні пам'ятки; структурно майже не змінюючись, вони несуть із глибини століть інформацію про людей, які дали назву відповідним об'єктам [6, с. 135-136].

Завдяки епонімам можна дослідити етимологію того чи іншого терміна та внесок кожного вченого у його становлення.

Для прикладу згадаємо невростоматологічний синдром Мелькерссона-Розенталя (Melkersson-Rosenthal syndrome), який ще називають синдромом Россолімо-Мелькерссона-Розенталя (Rossolimo-Melkersson-Rosenthal syndrome). У 1928 році швейцарський лікар Мелькерссон описав хворого з рецидивуючим парезом лицевого нерва і стійким набряком губ. В 1931році німецький невропатолог Розенталь вказав на третій синдром цього за­хворювання - складчастий або скротальний язик. Отже, захворювання, яке характеризується невритом лицевого нерва, набряком обличчя і складчастим язиком, було названо синдромом Мелькерссона-Розенталя. На тріаду симптомів, характерних для даного захворювання ще в 1901 році вказав російський невропатолог Г. І. Россолімо. Тому більшість невропатологів використовують назву "синдром Россолімо-Мелькерссона-Розенталя".

Характерною особливістю медичної термінології є широке використання епонімів. В цьому плані стоматоло­гічна лексика не є виключенням. В субмові "стоматологія" епоніми використовують для позначення різноманіт­них понять: хвороб - Kawasaki disease (is a condition that causes inflammation in the walls of small- and medium-sized arteries throughout the body, including the coronary arteries, which supply blood to the heart muscle. Kawasaki disease is also called mucocutaneous lymph node syndrome because it also affects lymph nodes, skin, and the mucous membranes inside the mouth, nose and throat), симптомів та синдромів - Ellis-van Creveld syndrome (is an inherited disorder of bone growth that results in very short stature (dwarfism). People with this condition have particularly short forearms and lower legs and a narrow chest with short ribs. Ellis-van Creveld syndrome is also characterized by the presence of extra fingers and toes (polydactyly), unusually formed nails and teeth, and heart defects), клінічних класифікацій - Angle's classification method (classification is based on the relative position of the maxillary first molar. According to Angle, the mesiobuccal cusp of the upper first molar should rest on the mesiobuccal groove of the mandibular first molar. Any variations from this resulted in malocclusion types. It is also possible to have different classes of maloclusion on left and right sides, методів дослідження, - The Venham Picture Test (it is a self-report instrument using a picture technique for aswering and consists of eight items measuring situational or state of anxiety. The child is presented 8 pairs ofpicture of children exhibiting various emotions and is asked to choose the child that the best reflects his own emotions/ scores are determined by summing the number of instances in which the child selects the high-fear stimulus. This scale has range of "0", meaning no fear, to "8", meaning high fear), методів лікування - Johnson method (a technique for filling root canals, in which gutta-percha cones are dissolved in a chloroform-rosin solution in the root canal to form a plastic mass. The plastic material is forced into the apex of the root canal, and more is added until the canal is sealed), медич­ного обладнання та пристроїв - Andresen appliance (an appliance intended to function as a passive transmitter and sometimes stimulator of the forces of the perioral muscles. One of the activator types of orthodontic appliances that induces or directs oral forces to contribute to improved tooth position and jaw relationship), тощо [15; 16].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство