О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Розбудова термінологічних систем є визначальним чинником у розвитку наукового стилю в усьому його професійно зумовленому розмаїтті. Вона відбувається за об'єктивними законами розвитку лексики та водночас коригується науковцями [10, с. 7]. В основу кожного терміна закладаються ознаки, пов'язані з процесами, яви­щами, предметами і тощо, до яких поняття відноситься. Від науково-технічного терміна необхідно вимагати, щоб ознаки які він відображає не носили випадково характеру і чітко характеризували б відповідне поняття, під­креслюючи тим самим як схожість з однорідними поняттями, так і свою індивідуальність [8, с. 29]. Однак пред­метно-логічна мотивація в епонімах відсутня. Власна назва, яка є його складовою, - це особливий розряд слів, мовне призначення якого - виділити об'єкт з низки йому подібних. У таких термінах поєднуються основні мовні функції апелятивів та власних назв. Апелятив позначає клас об'єкту, а пропріативу належить ідентифікуюча роль. Поняття хвороба (порушення нормальної життєдіяльності організму людини внаслідок несприятливих чин­ників), синдром (комплекс симптомів, характерних для певного захворювання), тест (стандартне завдання, що застосовується для одержання кількісної характеристики певних явищ у різних галузях науки) та пристрій (при­лад за допомогою якого виконується певна робота) - ці найменування не є носіями конкретної інформації. Щоб охарактеризувати будь-які терміни з відпрізвищевим компонентом та для їхнього точного позначення необхідна ціла низка описів. Такий громіздкий описовий термін не може ефективно існувати в професійному спілкуванні. В цьому відношенні більше шансів на існування мають терміни-епоніми, які є стислими та лаконічними.

Основною характеристикою власної назви, яка використовується в прямій та непереносній функції, є відсут­ність причинно-наслідкового зв'язку з номінуючим одиночним об'єктом. Тому, в подальшому, власні назви, які є складовою терміна, піддаються апелятивації. В результаті цього відбувається "відривання" імені від носія і "при­кріплення" його до наукового термінопоняття. Термін, який виник на базі власної назви, втрачає зв'язок з оди­ничним об'єктом, набуваючи тісного зв'язку з поняттям і співвідноситься з класом однотипних об'єктів [2, с. 96]. Таким чином, епоніми - це особливий розряд слів, призначення якого виділити один об'єкт з переліку схожих.

Термінологія розвивається в оточенні загальновживаних слів, і це з часом призводить до заміни термінів-епонімів більш зрозумілими та зручними (легкими) для вимови словами, але втрачається пріоритет вченого у відкритті та описанні нового явища. Так, у 1959 американський стоматолог Аддельстон (H. K. Addelston) запро­понував новий стоматологічний термін, який було названо "Addelston technique" . Однак, за даними сучасної на­укової літератури [13; 14], в стоматологічній лексиці активно використовується його термін-синонім "Tell-Show-Do technique" (The aim of this technique is to guide the behavior and reduce the normal fear of children - dental patientsduring different stages of their psychological development [13, с. 47]): "... Most behaviour management techniques involve giving children information and explanations as a way of helping them cope. This is consolidated in the Tell-Show-Do (TSD) technique, which is a widely used technique in the paediatric context ..." [14, с. 9].

Дослідити етимологію даного терміна, з часом, стане просто неможливо, оскільки прослідковуються подаль­ші динамічні процеси, в результаті яких термін вживається як абревіатура TSD technique: "... It has been found that female dentists were more likely to use the TSD technique, which reflects many of the monitoring strategies on this subscale. However, the mean monitoring score for both genders was high indicating that male dentists also employ monitoring strategies frequently ..." [14, с. 11].

Висновки та перспективи подальших досліджень

Отже, термінополе субмови стоматології має динамічний характер про що свідчить виникнення різних но­вих лексичних одиниць, у тому числі й з відпрізвищевим компонентом. Термінологічна епонімізація є цікавим лінгвістичним явищем, оскільки в ній відображаються етапи розвитку медичного пізнання. Їй належить важливе місце у формуванні терміносистеми за необхідності номінації понять, які виникають, де апелятив слугує для ви­значення класу об'єкта, а пропріативу відводиться ідентифікуюча роль. Власним назвам належить чільне місце в накопиченні, збереженні та передачі культурної інформації.

Безумовно, необхідним є більш детальний аналіз епонімічних одиниць стоматологічної лексики. Тому, в по­дальшому, ми плануємо виокремити основні складники концепту "стоматологія" та здійснити квантитативний та квалітативний аналіз відібраних термінів-епонімів (на матеріалі англійської мови).

Література:

1. Бицко Н. До питання формування української стоматологічної клінічної термінології / Наталія Бицко // Акту­альні наукові досягнення : матеріали Інтернет-конференції. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 40-43.

2. Вит Ю. В. Эпонимы в англоязычной офтальмологической терминологии / Юлия Вит // Записки з ономастики : зб. наук. праць. - Одеса : Астропринт, 2008. - Вип. 11. - 124 с.

3. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. - М. : "Наука", 1977. - 248 с.

4. Дзюба М. Диференціація епонімічних термінів і номенів / Майя Дзюба / Вісник Нац. у-ту "Львівська політех­ніка" : Серія "Проблеми української термінології". - 2010. - № 676. - С. 15-18.

5. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови : Структура наукового тексту / А. П. Ко­валь. - К. : Вид-во Київ. у-ту, 1970. - 308 с.

6. Котович В. Ономастичний простір Львівщини : ойконімія Миколаївського району / Віра Котович // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ : Філологія. - 2009. - Вип. 24. - С. 134-145.

7. Лисенко В. Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології / Валентина Лисенко // Вісник Нац. у-ту "Львівська політехніка" : Серія "Проблеми української термінології". - 2009. - № 648. - С. 66-70.

8. Лотте Д. С. Краткие формы научно-технических терминов. / Д. С. Лотте. - М. : Наука, 1971. - 84 с.

9. Маковська О. О. Ономастичний простір англійських термінів пластичної хірургії / О. О. Маковська // Науко­вий вісник Волинського Нац. у-ту ім. Л. Українки, 2011. - Ч. 2. - № 6. - С. 164-168.

 

10.Панько Т. І. Українське термінознавство : підруч. / Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. - Львів : Світ, 1994. - 216 с.

11.Синиця В. Статус епонімічних утворень в латинській стоматологічній термінології / Валентина Синиця // На­уковий Вісник Чернівецького у-ту : Романо-словянський дискурс : зб. наук. праць. - 2011. - Вип. 565. - С. 134-137.

12.Семисюк А. М. Співвіднесеність епонімних утворень у медичній термінології (на матеріалі латинської, ан­глійської та німецької мов) / А. М. Семисюк, В. Г. Синиця, Н. М. Соловйова // Взаємодія одиниць різних рівнів германських, романських і слов'янських мов. - К. : КДПІІМ, 1992. - С. 139-142.

13.Nikolova-Varlinkova K., Kabaktchieva R. Reaction of 5 and 6 year old children to local anesthesia during dental treatment / K. Nikolova-Varlinkova, R. Kabaktchieva // Journal of IMAB : Annual Proceeding (Scientific Papers). -2008. - Book 2. - P. 47-51. - Режим доступу: http://www.journal-imab-bg.org/statii-08/vol08_2_47-51str.pdf

14.Buchanan H, Niven N. Self-report treatment techniques used by dentists to treat dentally anxious children : a preliminary investigation / H. Buchanan, N. Niven // International Journal of Paediatric Dentistry. - 2003. - № 13. -P. 9-12. - Режим доступу: http://www.dental.ufl.edu/Faculty/JRiley/kidsweb/Buchanan%20and %20Niven.pdf

15.http://medical-dictionary.thefreedictionary

http://www.whonamedit.com/eponyms/УДК 81'373:811. 111]316

Холодій І. О.,

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНОНІМІЧНИХ ОДИНИЦЬ

СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена дослідженню структурно-семантичних характеристик синонімічних одиниць соціоло­гічної термінології сучасної англійської мови. Розглянуто основні механізми організації синонімічних відносин у соціологічній термінології сучасної англійської мови.

Ключові слова: термінологічна синонімія, дублетні пари, термінологічна варіантність, функціональна номі­нація, абсолютні синоніми, відносні синоніми.

Статья посвящена изучению структурно-семантических характеристик синонимических единиц социологи­ческой терминологии современного английского языка. Рассмотрены основные механизмы организации синоними­ческих отношений в социологической терминологии английского языка.

Ключевые слова: терминологическая синонимия, дублетные пары, терминологическая вариантность, функ­циональная номинация, абсолютные синонимы, относительные синонимы.

The article is dedicated to the analysis of the structural and semantic characteristics of Modern English sociological terminology. It deals with the basic mechanisms of synonymic relations in sociological terminology of Modern English.

Key words: terminological synonymy, duplicate pairs, terminological variation, functional nomination, absolute synonyms, relative synonyms.

Англійська соціологічна термінологія, як частина словникового складу англійської мови, перебуває в стані активного розвитку. Це зумовлено передусім своєрідністю соціології як самостійної науки, яка вивчає найбільш складний, мінливий об'єкт - людське суспільство, формує та утверджує погляд на нього як на взаємопов'язану цілісність, яка постійно перебуває у стані мінливості та розвитку. Специфічна природа соціологічного феноме­ну, поняття, явища спричиняє протидію двох закономірностей: по-перше, науковий стиль вимагає максимальної точності визначень та формулювань; по-друге, в процесі безперервного розвитку соціологічної думки постійно збільшується кількість нових термінів на позначення вже відомих предметів та явищ, що становлять предмет соціологічного пізнання.

Вищезазначена протидія, як наслідок, викликає необхідність дослідження проблеми термінологічної синоні­мії, що є надзвичайно важливою, складною і неоднозначною.

Актуальність дослідження визначається суперечливою природою термінологічної синонімії та відсутністю комплексного дослідження синонімічних відносин у сфері соціологічної термінології сучасної англійської мови.

Метою цієї статті є комплексне дослідження синонімічних відносин, виявлення особливостей семантики синонімічних одиниць соціологічної термінології.

Об'єктом дослідження є номінативні одиниці соціологічної термінології, які вступають у синонімічні від­носини та формують синонімічні ряди.

Джерельною базою дослідження є сучасні словники: Соціологічний тлумачний словник "Oxford Dictionary of Sociology" [14], Англо-український соціологічний словник [1], Encyclopedia Britannica [13], Новий англо-росій-ський словник "Экономика, социология, политология" [11].

Термінологічну синонімію досліджували як вітчизняні так і зарубіжні мовознавці (О. В. Суперанська [12], Ю. Д. Апресян [2], С. Бережан [3], В. Даниленко [4], А. П. Коваль [6], І. М. Кочан [7], Л. О. Симоненко [ю], Т. Михайленко [8] та інші). Майже всі вони, як зазначає Т. Михайленко, визнають "природність і неминучість синонімічних відношень між термінами як вияв загальномовних процесів, проте залишаються дискусійними де­які проблеми, зокрема з'ясування меж термінологічної синонімії та визначення критеріїв синонімічності в термі­нології" [8]. На думку А. П. Коваль "наявність синонімічних термінів у науковому стилі є хоч і небажаним, але неминучим наслідком бурхливого розвитку науки й техніки" [6, с. 158]. О. В. Суперанська вважає, що "явище синонімії в термінології тимчасове та свідчить або про зміни термінологічних норм, або про подальше, погли­блене вивчення тих явищ, які за певних причин могли якийсь час іменуватися різними словами" [12, с. 89]. В. П. Даниленко стверджує, що "терміни, які виражають певне поняття, як правило, не характеризують його з різ­них боків, а є дублетними найменуваннями, що ввійшли до термінологічної системи внаслідок мовних контактів і різноспрямованих тенденцій у процесі її формування" [4, с. 53].

Аналіз соціологічної термінології англійської мови дозволив встановити, що за ступенем спільності семан­тики соціологічні терміни англійської мови представлені абсолютними та відносними синонімами. Існування абсолютних термінів-синонімів - результат процесу інтернаціоналізації соціологічної термінології англійської мови. Виникнення термінів-синонімів з різною внутрішньою структурою (відносні синоніми) - результат діяль­ності вченого-соціолога, який намагається поглибити наукові знання щодо об'єкта дослідження в межах певного наукового напрямку, концепції, школи.

Абсолютні соціологічні терміни-синоніми англійської мови представлені дублетами та варіантами. Ду­блетні пари (13 одиниць) складаються з утворень грецького, латинського походження, об'єднуються особливою термінологічною співвіднесеністю з тим самим соціологічним поняттям й об'єктом дійсності, мають спільний денотат та не мають жодних семантичних відмінностей: addressee (< фр.) - communicant (< лат.) - informant (< лат.) - respondent (< лат.) 'реципієнт, комунікант, отримувач інформації', aetiology (< грецьк.) - deviation (< лат.) 'етіологія', gynaecocracy (< грецьк.) - matriarchy (< лат.) 'гінекократія'. Наведемо синонімічні пари

© Холодій І. О., 2012соціологічних термінів англійської мови, в яких один термін є запозиченням, а інший - питомо англійський: chauvinism (< фр.) - jingoism 'шовінізм', questionnaire (< фр.) - worksheet 'анкета, опитувальник', retreatism (< фр.) - escapism (am. eng) 'ретреатизм'.

Важливою проблемою сучасного мовознавства є розмежування синонімів і варіантів у термінологічній лек­сиці. Досліджуючи явище термінологічної варіантності, Р. Г. Попович виділяє поряд з семантичними та фор­мальними варіантами терміна особливий тип варіювання - міжрівневий, такий, що "охоплює одиниці лексики, словотворення, синтаксису та вживається для позначення одного й того ж об'єкта, явища чи ситуації" [9, с. 216]. Оскільки термінологічна номінація - явище функціональне, необхідною умовою виявлення номінативних варі­антів у соціологічній термінології англійської мови є функціональне ототожнення. Підтвердження цієї думки знаходимо в працях Г. А. Іванової, яка підкреслює необхідність комплексного дослідження синонімічних коре­ляцій, "враховуючи семасіологічний та ономасіологічний аспекти" [5].

Синоніми-варіанти соціологічної термінології (147 одиниць, відповідно 46 %) англійської мови класифіку­ються за ознакою повноти та за ознакою рівня мовної системи.

За ознакою повноти виділяємо повні та короткі соціологічні синоніми-варіанти. Повні соціологічні синоні­ми-варіанти (135 одиниць) повністю зберігають свою форму та характеризуються варіюванням тільки одного елемента: achievement age - educational age 'освітній вік', age-sex group - age-gender group 'статевовікова група', attitude research - attitude survey 'дослідження установок', billboard liberation - billboard alteration '"звільнення білбордів"', double descent - bilineal descent 'подвійне спадкування', egalitarian family - symmetrical family 'егалі­тарна, симетрична родина' (форма родини, в якій у домашній роботі між чоловіком і дружиною спостерігається менший розподіл праці) [11], giving age - productive age 'працездатний вік', neighbourhood effect - environmental effect 'сусідський ефект', non-directive interview - non-structured interview 'некероване інтерв'ю', population ageing

-   demographic ageing 'демографічне старіння', private behaviour - private life 'особисте життя' (поведінка людини у себе вдома, в сім'ї або з друзями) [11], questioning technique - questionnaire design 'методика опитування', social zone - social distance 'соціальна дистанція', understanding sociology - comprehensive sociology 'розуміюча соціо­логія', family of orientation - family of origin 'родина походження', sex division of labour - gender division of labour 'розподіл праці за ознакою статі'.

У коротких синонімах-варіантах (12 одиниць) кількість слів-компонентів соціологічного терміна скоро­чується: class divided society - class society 'класове суспільство', close-ended question - closed question 'закрите питання', formal school in sociology -formal sociology 'формальна соціологія', new communist man - new man 'нова людина', open-ended question - open question 'відкрите питання'.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство