О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

За ознакою рівня мовної системи виділяємо:

1) словотвірні варіанти соціологічних термінів (35 одиниць), що розрізняються наявністю різних формотвор­чих афіксів: canvass - canvassing 'збирання голосів, опитування населення',patrilocal - virilocal 'патрілокальний', polling - poll 'опитування', racialist - racist 'расист', achievement motive - achievement motivation 'мотив досягнен­ня', culture jamming - culture jam 'культурний супротив', deviance amplification - deviancy amplification 'девіаційне перебільшення', opinion polls - opinion polling 'опитування громадської думки', pecking order - peck order '"по­рядок клювання", соціальна ієрархія', piloting survey - pilot survey 'пілотажне дослідження', racial discrimination -race discrimination 'расова дискримінація', social realia - social reality 'соціальна реальність', agency of socialization

-   agent of socialization 'суб'єкт соціалізації' (соціальний інститут, колектив, соціальна група або суспільство, що здійснюють соціалізацію індивіда) [11], sociology of ageing - sociology of age 'соціологія віку';

2) орфографічні варіанти соціологічних термінів (4 одиниці): Pan-Islamism -panislamism -panislam -pan-Islam 'панісламізм', non-directive interview - nondirective interview 'некероване інтерв'ю', structural functionalism

-   structural-functionalism 'структурний функціоналізм', value system - value-system 'ціннісна орієнтація';

3) синтаксичні варіанти соціологічних термінів-словосполучень (7 одиниць): data acquisition - acquisition of data 'збирання інформації', deviance amplification - amplification of deviance 'девіаційне перебільшення', character of nation - national character 'національний характер', sociology of agriculture - agrarian sociology 'соціологія сільського господарства';

3) морфолого-синтаксичні варіанти (34 одиниці):

- еліптичні конструкції (6 одиниць), створені внаслідок скорочення багатокомпонентного соціологічного терміна public opinion poll - opinion poll 'голосування', focus group interview - focus group 'фокус-група', social dysfunction - dysfunction 'соціальна дисфункція', survey response - response 'відповідь, отримана під час опитуван­ня', downward social mobility - downward mobility 'низхідна мобільність', social exchange theory - exchange theory 'теорія соціального обміну';

- абревіатурні варіанти (28 одиниць) Anti-Social Behaviour Order /ASBO 'наказ про припинення антисуспіль-ної поведінки', Computer Assisted Personal Interviewing / CAPI 'Автоматизована система особистого інтерв'ю', Centre for Contemporary Cultural Studies / CCCS 'центр дослідження сучасної культури', European Society for Opinion and Marketing Research / ESOMAR 'європейська асоціація (суспільство) маркетингових та соціологічних досліджень', socialized, role-playing and sanctioned man / SRSM 'соціалізована, санкціонована людина, яка грає ролі', Society for the Study of Social Problems / SSSP 'товариство вивчення соціальних проблем'.

Окрім абсолютних синонімів у соціологічній термінології англійської мови є також відносні синоніми, ана­ліз яких дозволив виділити групу квазісинонімів з частковим збігом лексичного значення, що вживаються в межах соціологічної термінології англійської мови як рівнозначні (blank - deadwood 'вільний номер', cafeteria question - closed question 'закрите питання', carceral organization - penal institution 'ізоляція індивідів з проявами девіації', decentered structure - social formation 'децентралізована структура', ethical neutrality - value freedom 'етична нейтральність', field service - interviewing service - data collection company 'служба збирання інформації',human-centred technology - flexible specialization - anthropocentric production system 'технологія, зорієнтована на людину', no-name question - Mr. Smith question - Q-vignettes '"питання про пана Сміта"' (спеціальне пробне пи­тання, яке описує гіпотетичного кандидата (пана Смита)) [11], survey informant - interviewee 'опитувана особа', boiler room operation - telephone bank 'телефонний банк', hired gun poll - advocacy poll 'замовлене опитування'.

Класифікація соціологічних термінів-синонімів англійської мови з точки зору внутрішньої цілісності до­зволила виділити синонімію

-   однокомпонентних соціологічних термінів (44 одиниці) deviance - delinquency 'девіантна поведінка', informant - respondent - communicant 'респондент', nobility - nobles 'шлюбний вік', questionnaire - worksheet 'анкета';

 

-   багатокомпонентних соціологічних термінів (215 одиниць) achievement age - educational age 'освітній

вік', attitude scale - attitude measurement 'вимірювання (соціальних) установок', canned poll - cut-and-paste poll -off-the-rack poll 'заготовлене опитування' , conjugal family - nuclear family 'нуклеарна родина', external migration

-   international migration 'зовнішня (міжнародна) міграція', face-to-face interaction - face-to-face communication 'безпосередня комунікація', postal survey - postal interview 'поштове опитування,', social ties - social relations -social bonds 'соціальні зв'язки', yes-no question - true-false question 'альтернативне питання;

-   однокомпонентних та багатокомпонентних соціологічних термінів (36 одиниць) cultural blindness -ethnocentrism 'культурна сліпота' (схильність людини сприймати і оцінювати життєві явища крізь призму тра­дицій і цінностей власної етнічної групи, яка виступає деяким загальним еталоном) [11], mafia - organized crime family 'мафія', oversampling - booster sampling - disproportionate sampling 'вибірка з запасом', overnight - flash poll - spot survey 'миттєве опитування', overspill town - satellite - suburb 'місто-супутник'.

Терміни-синоніми соціологічної термінології англійської мови формують синонімічні ряди, які можуть вклю­чати до 6 термінів, та характеризуються відносною відкритістю, що засвідчує здатність соціологічної терміноло­гії англійської мови до подальшого розвитку, становлення та систематизації. Наведемо приклади синонімічних рядів, які складаються з:

-  двох соціологічних термінів (190 одиниць): eco-anarchism - green anarchism 'екоанархізм', self-completion

-   self-administered questionnaire 'анкета, яка заповнюється самостійно', antisocial behaviour - deviant social behaviour 'антисоціальна поведінка', mtical theory - critical theory of society 'критична теорія', depth interview -in-depth interview 'глибинне інтерв'ю';

-   трьох соціологічних термінів (34 одиниці): oversampling - booster sampling - disproportionate sampling 'вибірка з запасом', armchair research - desk research - off-the-peg research 'кабінетне (вторинне) дослідження', biographical method - life history method - personal documents method 'біографічний метод', formal sociology -formal school in sociology - formalism 'формальна соціологія', Kish grid - Кish box - Kish method 'відбір одиниць за Кішем', long-term unemployment - chronic unemployment - hard-core unemployment 'хронічне безробіття', one-on-one interview - face-to-face interview - personal interview 'співбесіда один на один', professional socialization

-   occupational socialization - work socialization 'професійна соціалізація', structured interview - directive interview

-   guided interview 'стандартизоване інтерв'ю', functional theory of stratification - Davis-Moore thesis - functional inequality 'функціональна теорія стратифікації', ethnic stew theory - tossed salad theory - salad bowl theory 'теорія салатниці';

-   чотирьох соціологічних термінів (9 одиниць): addressee - communicant - informant - respondent 'опитува­ний', close-ended question - cafeteria question - closed question - fixed-choice question 'закрите питання', deviance amplification - deviancy amplification - amplification of deviance - secondary deviance 'девіаційне перебільшення', physically different - handicapped - disabled - invalid 'з фізичними особливостями';

-   п'яти соціологічних термінів (4 одиниці): opinion polls - opinion polling - public opinion poll - public opinion survey - polling 'опитування громадської думки', unanticipated consequences - unintended consequences - invisible hand - latent function - self-destroying prophecy 'непередбачені наслідки';

-   шести соціологічних термінів (1 одиниця): informal group - non-institutionalized group - non-institutional group - uninstitutionalized group - uninstitutional group - informal organization 'неформальна група, неформальний колектив'.

Отже проведений аналіз показав, що кількість соціологічних термінологічних синонімів англійської мови в межах вибірки складає 319 одиниць; за ступенем спільності семантики соціологічні терміни англійської мови представлені абсолютними та відносними синонімами; за ознакою рівня мовної системи виділено словотвірні (35 одиниць), орфографічні (4 одиниці), синтаксичні (17 одиниць), морфолого-синтаксичні варіанти (34 одиниці); кількість соціологічних термінів у синонімічному ряду варіюється від 2 до 6 одиниць; кількість синонімічних рядів становить 238 одиниць; у синонімічні відношення вступають прості, складні терміни, термінологічні сло­восполучення, абревіатури; продуктивними синонімічними моделями в соціологічній термінології англійської мови є термінологічне словосполучення - термінологічне словосполучення (215 одиниць), термін-слово - тер-мін-слово (44 одиниці), термін-слово - термінологічне словосполучення (36 одиниць).

Перспективу дослідження вбачаємо в аналізі та встановленні ролі соціологічних термінологічних словоспо­лучень вільного типу та фразеологізмів у формуванні синонімічних відносин соціологічної термінології сучасної англійської мови.

Література:

2.1. Англо-український соціологічний словник [уклад. В. Паніотто та ін.]. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилян-ська академія", 2006. - 144 с.Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Ю. Д. Апресян. - М. : Наука, 1974. - 367 с.

3.Бережан С. Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц / С. Г. Бережан. - Кишинев : Штиинца, 1973. - 372 с.

4.Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. - М. : Наука, 1977. - 246 с.

5.Иванова Г. А. Синонимия терминов: ономасиологический аспект : III Международный конгресс исследовате­лей русского языка "Русский язык: исторические судьбы и современность" [Электронный ресурс] / Г. А. Иванова // Сборник тезисов. М. : 2007. - Режим доступа : http://www.philol. msu.ru/~rlc2007/pdf/4.pdf

6.Коваль А. П. Синоніміка в термінології / А. П. Коваль // Дослідження з лексикології та лексикографії : між­відомчий збірник. - К. : Наук. думка, 1965. - С. 157-169.

7.Кочан І. М. Синонімія у термінології / І. М. Кочан // Мовознавство. - К., 1992. - № 3. - С. 32-39.

8.Михайленко Т. Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології / Т. Михайленко // Укра­їнське мовознавство. - 2003. - № 25. - С. 24.

9.Попович Р. Г., Вакуленко О. Л. Термінологічна варіантність у номінативному аспекті. [Електронний ре­сурс] / Р. Г. Попович, О. Л. Вакуленко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. -2004. - № 17. - С. 215-217. - Режим доступу : http://eprints. zu.edu.ua/1986/1/04ppgvna.pdf

 

10.Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології / Л. О. Симоненко. - К. : Наук. думка, 1991. - 151 с.

11.Новий англо-російський словник "Экономика, социология, политология". [Електронний ресурс] - Режим до­ступу : http://ecsocman.edu.ru/db/dict/4693/index.html

12.Суперанская А. В. Литературный язык и терминологическая лексика / А. В. Суперанская // Проблемы работы и упорядочения терминологии в Академии наук союзных республик. - М., 1983. - С. 81-90.

13.Encyclopedia Britannica [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.britannica.com/

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство