О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

39.Thomas J. Methodologies for studying a corpus of doctor-patient interaction / Thomas J., A. Wilson; eds. Thomas and Short. - 1996. - P. 92-109.

Wilson A. and Thomas J. Semantic annotation / A. Wilson, J. Thomas; eds. Garside et al. - 1997. - P. 53-65.УДК881. 1112:796. 32

Дегтярьова І. О.,

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Статтю присвячено дослідженню основних шляхів формування сучасної англомовної баскетбольної терміно­логії. Визначено та проаналізовано найбільш поширені тематичні групи баскетбольних термінів, терміносполук і сталих виразів.

Ключові слова: термін, баскетбольна терміносистема, термінотворення, семантика, метафоричність, те­матична група.

Статья посвящена исследованию основных путей формирования современной англоязычной баскетбольной терминологии. Выделены и проанализированы наиболее распространенные тематические группы баскетбольных терминов, терминологических сочетаний и устойчивых выражений.

Ключевые слова: термин, баскетбольная термиосистема, терминообразование, семантика, метафорич­ность, тематическая группа.

The article is devoted to research of the main ways of formation of the modern English basketball terminology. The most common lexical and thematic groups of basketball terms, terminological combinations and set expressions are defined and analyzed.

Keywords: term, basketball terminological system, term formation, metaphority, semantics, lexical and thematic group.

У сучасній лінгвістичній науці значний інтерес дослідників викликають вузькогалузеві термінологічні систе­ми. Термінологія, або терміносистема являє собою організовану систему понять, мовних знаків, термінів (слів, словосполучень) певної галузі науки, знань або сфери діяльності людини, що відповідає її когнітивним засадам і є засобом професійної комунікації. Загальновживаність (загальноприйнятість) у вузькопрофесійній сфері, стиліс­тична нейтральність, семантична однозначність, високий ступінь інформативності, точність дефініції та особливі комунікативні ситуації (норми слововжитку) - такі основні ознаки термінів.

Спортивна терміносистема є однією з найбільш активних і мобільних у своєму формуванні, розвитку й по­ширенні у професійних та позапрофесійних сферах комунікації. Сьогодні можна говорити про існування окремої функціональної підсистеми мови - мови спорту, унікальної за своїм когнітивним змістом, структурними моде­лями та прагматичними характеристиками. Більше того, кожен вид спорту має свою систему термінологічних найменувань, професійну лексику й жаргон, що й зумовлює необхідність і актуальність їх всебічного вивчення, лінгвістичного аналізу та лексикографічного кодифікування спортивної термінології. Актуальність дослідження визначає і той факт, що баскетбольні терміни являють собою кількісно багату й семантично складну систему, формування якої почалося на початку ХХ ст. і триває досі [5].

Зауважимо, що рівень професійних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і спорту цілком залежить від їх комунікативної та термінологічної компетенції. Беручи до уваги "наднаціональ-ність" і транскордонність баскетбольного руху (в українських командах працюють іноземні тренери, грають англомовні гравці, українські спортсмени грають у зарубіжних командах, або взяти діяльність суддів, науково-дослідних груп тощо), бути компетентними в англомовній баскетбольній термінології повинні бути як вчені фіз­культурно-спортивної галузі науки, так і тренери-практики, спортсмени, спортивні журналісти і просто глядачі й уболівальники. Особливої актуальності лінгвістичні дослідження баскетбольної термінолексики набувають у зв'язку з тим, що Україна прийматиме Чемпіонат Європи з баскетболу в 2015 році (EUROBASKET-2015), що, безперечно, стане не менш грандіозною суспільно-політичною подією, ніж футбольне EURO-2012.

Метою статті є висвітлення характерних рис і шляхів формування англійської баскетбольної термінології. Завдан­ня дослідження: визначити особливості сучасної баскетбольної термінології; дослідити шляхи її формування; про­аналізувати структурно-семантичні особливості англомовних баскетбольних термінів і виділити їх тематичні групи.

Об'єкт дослідження - баскетбольна термінологія англійської мови як специфічна підсистема мови спорту, предмет - термінологічні одиниці, їх семантика та способи утворення.

У ході дослідження використано загальнонаукові методи аналізу літературних джерел, описовий, зіставний методи, лінгвістичні методи компонентного аналізу та лексикографічного опису.

Фактичний матеріал для дослідження було дібрано з офіційних документів Міжнародної федерації баскет­болу FIBA, Європейської федерації баскетболу FIBA Europe, Національної федерації баскетболу США NBA, коротких баскетбольних енциклопедій і термінологічних глосаріїв з англомовних спортивних інтернет-ресурсів [1; 4; 6; 7]. Обсяг опрацьованих термінів і терміносполук склав близько 300 одиниць.

Слід зазначити, що дослідженню спортивної термінології присвятили свої наукові розвідки українські вчені М. Паночко, І. Янків, В. Осінчук, Л. Бардіна, Н. Назаренко, О. Боровська, Н. Юрко, О. Матвіяс та ін., російські -А. Рилов, З. Буляж, Є. Птушкіна, Ф. Суслов, Д. Тишлер, І. Юрковський, Р. Попов та ін. Так, ґрунтовними, на нашу думку, є дослідження формування, становлення та розвитку спортивної термінології; термінологічної системи гандболу в англійській мові [3]; труднощів та особливостей перекладу спортивної лексики [2; 3]. Баскетбольну терміносистему російської мови проаналізовано у дисертації Р. Попова [5]. Попри те англійська баскетбольна термінологія ще не була предметом наукового лінгвістичного дослідження.

Важливо зауважити, що баскетбол як гра, спорт, ідеологія, засіб фізичного виховання й оздоровлення моло­ді був винайдений та сформований у 1891 р. у США Джеймсом Нейсмітом, і вже у 1894 р. було видано перші

© Дегтярьова І. О., 2012офіційні правила, а отже, уже наприкінці ХІХ ст. - на початку ХХ ст. було сформовано основний понятійно-ка­тегорійний інструментарій баскетболу. Із бурхливим поширенням цієї цікавої й динамічної спортивної гри від­повідно поширювалася і специфічна баскетбольна лексика, яка часто залишалася безеквівалентною у перекладі іншими мовами (основні способи перекладу - калькування, транслітерація). Таким чином, англійська мова є продуцентом, мовою-джерелом виникнення, формування і розвитку понятійного та лексико-термінологічного апарату баскетболу, тому всі дериваційні процеси можуть ілюструвати загальні тенденції розвитку мови спорту та лексико-семантичні процеси, що відбуваються на сучасному етапі.

Базова баскетбольна термінолексика складається з простих слів-термінів, складних слів і термінів-словоспо-лучень як стилістично нейтральних, так і емоційно забарвлених одиниць. Периферійною сферою є загально-наукова термінологія. Специфіка баскетбольної термінології полягає у їх експресивності та метафоричності, що суперечить законам термінотворення і наведеним вище ознакам термінів як мовних одиниць. Це пояснюється тим, що більшість баскетбольних термінів - це "номінації, "народжені вулицею, .створені в процесі гри амери­канськими підлітками", це влучні розмовні сленгові конструкції, які "в англійській мові дуже точно передають саму суть поняття, ігрового моменту чи ситуації" [2, с. 81]: foul (фол, порушення; букв. брудний, смердючий, зі­псувати); flagrantfoul (жорсткий фол, букв. жахливий, ганебний); tap (добивання, букв. пробка, виймати пробку); dunk (кидок зверху, букв. змочити), to flush (кидати зверху, букв. злітати); to kiss off the glass (здійснити кидок від щита, букв. іди геть).

Формування англомовної баскетбольної термінології здебільшого є результатом звуження предметно-по­няттєвого співвіднесення загальновживаної, стилістично нейтральної лексики: мовні одиниці без суттєвих фор­мальних змін почали вживатися у певній професійній комунікативній ситуації та стали мовним показником чітко сформульованих спортивних понять. Отже, першим способом утворення баскетбольної термінолексики стала спеціалізація значень слів, які у певних контекстах втратили своє пряме значення і набули переносного, потім відбувся процес їх термінологізації. Власне назва basketball є яскравою ілюстрацією: сполученням слів basket + ball позначено і сутність гри, і процес, і мету, і основний інвентар для гри; travelling (зайві кроки (пробіжка) з м'ячем), fake (фінт, обманний рух),finish (завершити ігрову комбінацію, закинути м'яч у кошик), zone (зона - тип захисту), outlet pass (пас після підбору м'яча).

Переважна більшість баскетбольних термінів є словосполученнями. Сполучатися можуть різні частини мови, найпродуктивнішими є такі: /N+N/ bounce pass (передача м'яча з відскоком від підлоги), jump ball (спірний м'яч); /Adj+N/ free throw (штрафний кидок), аlternating possession (володіння за чергою), double dribble (подвійне ве­дення, порушення правил); /Num+N/ second chance (другий шанс на атаку), three point shot (трьохочковий ки­док). Інколи такі сполуки зрощуються, і їх починають писати разом або через дефіс, а отже словоскладання також є ефективним джерелом утворення й збагачення англомовної баскетбольної термінолексики: моделі /N+N/ ballgame (гра, переможна гра); /Adj+N/ backcourt (тилова зона), backboard (щит); goaltending (перешкода влучен­ню); /Adv+N/ downtown (далеко від кошика), crossover (прийом нападу, що полягає у миттєвій зміні напрямку руху в інший бік), overtime (додатковий час); /Num+N/ three-point line (трьохочкова лінія), twenty-four (24) seconds (правило 24 секунд).

Поєднанням елементів утворюються складні термінологічні номінації (юкстапозити): coast-to-coast (від одно­го кінця майданчика до іншого), give-and-go (комбінація, коли один гравець дає пас іншому, проривається під кільце, отримує м'яч назад та здійснює близький до кільця кидок), сполучення іменників, дієслів із прийменни­ками: throw-in (вкидання м'яча), time-out (таймаут, переривання гри), out-of-bounds (за межами ігрового майдан­чика), on-ball screen - off-ball screen (типи заслону).

Афіксація є одним із основних способів утворення простих і складних баскетбольних термінів. Суфіксальний спосіб утворення термінолексики баскетболу є досить продуктивним для утворення віддієслівних вторинних номі­націй, що переважно являють собою дієприкметникові форми: a) V+ing disqualifying foul; hand checking; charging; blocking, goaltending; guarding position; b) V+ed (P II) blocked shot, established position, time played, held ball, tied score. Продуктивність суфіксальної деривації зумовлена частотністю вживання дієслівних, іменних форм в ігро­вих видах спорту та динамічністю гри в баскетбол і є окремим напрямком лінгвістичного дослідження.

Метафоризація - переосмислення значення загальновживаних слів, семантичний процес перенесення форми з однієї мовної одиниці на іншу на основі певної подібності, аналогії - є найпродуктивнішим способом номінації та шляхом утворення баскетбольної термінології: windmill - млин, вітряк, у баскетболі, за подібністю форми та руху, означає кидок зверху після пронесення м'яча коловою траєкторією перпендикулярно підлозі); rainbow shot за подібністю форми та місця - кидок, під час якого м'яч летить високою траєкторією; to steal (красти) - баск. пе­рехопити м'яч; to bank (робити насипи, збагачувати) - здійснити кидок від щита так, щоб м'яч відскочив від ньо­го; prayer (богомолець, прохач) - складний кидок, який виконується на останніх секундах гри; to bury (ховати(ся), зануритися) - виконати вдалий, часто важкий кидок; key (ключ) - трапеція, основна частина поля (під кільцем до штрафної лінії); назви швидких змін руху (ривків): cut - banana cut, curl cut, fade cut, flare cut, flash cut, flex cut, popout cut, shuffle cut, shallow cut.

Слід зауважити, що особливо емоційно-оцінні конотації мають назви кидків та ігрових ситуацій (близько 70 % назв), що пояснюється емоційною насиченістю і напруженістю відповідних ігрових моментів.

Інколи процес метафоризації супроводжує явище конверсії (перехід слів з однієї частини мови в іншу), зо­крема вербалізація іменників: слово school (школа) у баскетболі набуло значення, абсолютно не пов'язане з пер­винним, - здійснити ефективний прийом у нападі та закинути м'яч; субстантивація: alley oop (прийняття пасу та кидок в одному стрибку, часто зверху).

Незначна кількість термінів утворена шляхом конденсації - скороченням конструкції та лексикалізації й се­мантичного збагачення одного її компонента (словосполучення, слова, літери): nothing but net (влучний кидок,під час якого м'яч не торкається кільця), and one (вдалий кидок з фолом), j (скорочено від jumper - кидок у стриб­ку), two (двоочковий кидок), no-charge (без фолу зіткнення), five seconds (правило 5 секунд).

Експресивність баскетбольних термінів забезпечує яскраво виражене емоційне забарвлення слова або одно­го з компонентів терміносполуки, його семантичний контраст з первинним або іншим, переважно стилістично нейтральним, значенням: tomahawk (кидок зверху прямою рукою), rock (м'яч), skywalk (горизонтальний рух під час стрибку), garbage time (час, який залишився у грі, результат якої зрозумілий, букв. сміття, щось непотрібне).

Баскетбольні терміноодиниці можуть вступати у лексико-семантичні зв'язки: антонімічні, синонімічні, омонімічні відносини, наприклад синонімічні basket - hole - hoop - rim (кільце, кошик), triple - three point shot (трьохочковий кидок), box out - block out (блокувати супернику доступ (шлях) до кошика); антонімічні high post - low post (місце біля штрафної лінії - місце, найближче до кільця), live ball - dead ball (живий - мертвий м'яч(у грі), frontcourt - backcourt (передова - тилова зона). Омонімічним є слово post у таких значеннях: post І - місце, найближче до кільця; post ІІ - прийом у нападі; слово point: point І - бал, очко; point ІІ - позиція баскетболіста.

Для баскетбольної термінології характерною також є полісемія, що, як правило, виявляється у граматичній природі термінологічних найменувань, наприклад: назви явищ (іменники) та дій і процесів (дієслова): pass -1) пас, 2) віддати пас; jam - 1) кидок зверху, 2) закинути м'яч зверху; guard - 1) захисник, 2) захищати, гра у захисті; block - 1) блок, торкання м'яча після або під час кидка; 2) фол у захисті, силове перешкоджання рухам суперника; 3) поставити блок, доторк до м'яча для попередження його влучення в кільце.

Структурно-семантичну специфіку баскетбольної терміносистеми формують лексико-семантичні (або те­матичні) групи (далі - ТГ), мовні одиниці у яких об'єднані єдиним лінгвокогнітивним контекстом і групуються за наявністю спільної архісеми. Терміни, що номінують предметно-понятійний апарат баскетболу, можна згру­пувати у такі ТГ:

1) ТГ 1 - загальні найменування, спортивна термінолексика, що стосується організації змагань, їх різновидів, структурних частин, наприклад: game, preliminary, quarterfinal, semifinal, final; team, team member, home team, visiting team, coach, athlete; uniform, position, substitution, score, equipment, rule, violation, stopwatch, injury, to blow the whistle.

2) ТГ 2 - назви осіб за родом занять, функціональним призначенням, назви спортсменів за ігровим амплуа: гравці players - center, backcourt, guard, forward, power forward, point guard, swingman, trailer, captain; substitute player, excluded player, free-throw shooter, ball handler; судді officials - referee, scorer, assistant scorer, timer, commissioner, 24-second operator, jury of appeal.

3) ТГ 3 - найменування кидків: tip-off, dunk, jump shot, pivot shot, rainbow shot, air ball, field goal, runner, old fashion three-point play, hook, free throw, finder roll, charge, etc. ; назви фолів: disqualifying foul, double foul, personal foul, technical foul, unsportsmanlike foul, flagrant foul, nonshooting foul.

4) ТГ 4 - назви ігрових дій: to throw, to shoot, to dribble, to pass, to tap, to roll, to loose ball; to lay, to take, to shake, to reject, to switch, to tip, to gain control, to assist, to pull up, to charge, to block, to cut, to finish, to flush, to foul.

5) ТГ 5 - назви на позначення рухів, технічних прийомів у баскетболі. Номінативний простір термінів цієї гру­пи формують компоненти із семантикою OFFENSE (атака/напад): give-and-go, jab step, cut, flash, in-boundsplay, jump-stop, trilpe-threat position, pivot, post, drop-step, crossover; DEFFENCE (захист): lateral side, ready position, help and recover, man-to-man, pick and roll, press, screen, zone; VIOLATION (порушення правил): hand checking, travelling, illegal dribble, double dribble, carrying the ball, 3/5/8 second violation, 24 second shot clock violation, palming, ball returned to back court, out-of-bounds, intentional foot ball, basket interference, goaltending.

ТГ 3-5 становлять ядро баскетбольної терміносистеми, номінації характеризуються динамічністю, компак­тністю (аналітичністю) форми та високою семантичною ємкістю.

6) ТГ 6 - назви ігрових ситуацій у баскетболі: possession, fake, offensive rebound, defensive rebound, outlet pass, fast break, turnover, clear cut, alley oop, fish-hook cut, full-court press, penetration, squaring up, chin it, splitting the trap.

7) ТГ 7 - назви на позначення спортивного інвентаря, баскетбольного обладнання і місць спортивної дії: playing court, boundary line, key, cylinder, baseline, arc, three-point field goal area, no-charge semi-circle line, wing, lane, basket, bench, substitution chairs, game clock, scoresheet, backboards, twenty-four second clock; ball, compression sleeves, compression stockings, knee braces.

8) ТГ 8 - номінації на позначення характеристик, якостей спортивних дій у баскетболі, переважно це назви за ознакою результативності гри, ігрової дії: quadruple-double, double-double, triple-double, goal average, biggest scoring run, biggest lead; fast break point, game lost by forfeit, lost by default.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство