О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

4.Гавришків Б. Світова слава Т. Шевченка // Жовтень. - 1958. - № 3. - С. 135.

5.Головин Б. Дослідник і популяризатор української літератури // Свобода. - 1998. - 24 жовт. - С. 4.

6.Головин Б. Ювілей Карла-Еміля Францоза пройде змістовно і цікаво... // Тернопіль Вечірній. - 1998. - 26 серп.

7.Джурбій Т. Історична правда та художня інтерпретація образу народного месника Юрка Довбиша у творах М. Старицького та К.-Е. Францоза. - Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu_fil/2009... /2_30_Djurbyy. pdf. - С. 279-282.

Західноєвропейські письменники і Україна // Воловець Л. Братання словом. Взаємозв'язки української та за­рубіжної літератур: Посібник для вчителів-філологів. - Львів, 2000. - С. 11-14.9.     Зимомря І. Австрійська мала проза ХХ століття: феномен мультикультурності // Питання літературознавства:
Науковий збірник.
- Чернівці : Рута, 2009. - Вип. 78. - С. 126-134.

10.Зимомря І. Австрійська новела ХХ століття: поетика слов'янських мотивів // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : Зб. наук. пр. - Вип. 6 : У 2-х ч. Ч. ІІ / Упоряд. Л. К. Оляндер. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. - С. 82-83.

11.Зимомря І. Іван Франко та Карл-Еміль Францоз : критерії естетичної вартості у контексті рецептивно-гено-логічної парадигми // Українознавство. - 2009. - № 3. - С. 211-215.

12.Зимомря І. Тематично-стильові тенденції австрійського літературного процесу ХХ століття: рецептивні оцін­ки // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2009, лютий. -№ 3 (166). - Ч. І. - С. 199.

13.Зимомря М., Білоус О. Опанування літературного досвіду. Переємність традиції сприйняття творчості Шев­ченка. - Дрогобич : КОЛО, 2003. - 280 с.

14.Зимомря М. Карл-Еміль Францоз у контексті українсько-німецько-єврейських культурних взаємодій на зламі ХІХ ст. // Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. - К., 1998. - С. 52-55.

15.Зимомря М. Примітки // Францоз К.-Е. За правду : Роман, повість, оповідання. Пер. з нім. / Передм. Д. На­ливайка. - Ужгород : Карпати, 1982. - С. 474-479.

16.Зимомря Н. К проблеме освоения литературного опыта посредством художественного перевода // Н. И. Зи­момря. - Ужгород, 1982. - С. 118-120.

17.Із австрійсько-німецької україніки / Упорядкування, переклад, коментар Б. Гавришківа. - Львів : Аверс, 2008. - С. 5, 73-79, 94-97.

18.Ковалець Л. Листи Карла Еміля Францоза до Юрія Федьковича як портрети автора й адресата (спроба рес­таврації заретушованого) // Буковинський журнал. - 2009. - Ч. 1-2. - С. 152.

19.Кузяк Т. Він народився у Чорткові // Вільне життя. - 1998. - 17 груд.

20.Лопушанський Я. Історія німецькомовної літератури. Від витоків до сьогодення / Упор. та ред. Ярослав Ло-пушанський. - Дрогобич : Видавець Святослав Сурма, 2010. - С. 259-260.

21.Миронов О. О. Поезія Тараса Шевченка "Минули літа молодії... " в німецькому перекладі К.-Е. Францоза і нор­везьких перекладах А. Г. Юнге та Б. Валлергава // Слово про Шевченка: Збірник. - Харків : Основа, 1998. - С. 115-164.

22.Нагірний М. Ідея української незалежності в інтерпретації К.-Е. Францоза // Тернопілля' 95 : Регіон. річник. - Тернопіль, 1995. - С. 397-400.

23.Нагірний М. Творчість К. Е. Францоза в контексті німецько-українських літературних зв'язків : дис. ... канд. філол. наук. - Львів, 1975. - 225 c.

24.Наливайко Д. К.-Е. Францоз і його роман "За правду" // Францоз Карл-Еміль. За правду. - К., 1972. - С. 342-351.

25.Наливайко Д. Українська тема в творчості К. Е. Францоза // Францоз К. Е. За правду : Роман, повість, опо­відання. Пер. з нім. / Прим. М. Зимомрі. - Ужгород : Карпати, 1982. - С. 5-20.

26.Нечепорук Е. История австрийской литературы ХІХ века. - Симферополь : издательство Таврического экологического института, 1997. - С. 206 -210.

27.Ониськів М. "Ми не хочемо падати духом..." // Вільне життя. - 1998. - 24 жовт. - С. 2.

28.Павлюк М. Інтерпретація поезії Шевченка на землях Австро-Угорщини // Українська література в Австрії, австрійська - в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). - Київ : Брама ЛТД, 1994. - С. 31-33.

29.Повернення. Антологія німецькомовної літератури Галичини та Буковини / За ред. Ярослава Лопушанського та Наталії Дашко. - Дрогобич : Видавець Сурма, 2010. - С. 39-41.

30.Погребенник Ф. Українська пісня серед народів світу // Народна творчість та етнографія. - 1962. - № 1. - С. 135.

31.Погребенник Я. Творчість Тараса Шевченка в дослідженнях Карла Еміля Францоза // Погребенник Я. Шев­ченко німецькою мовою. - К. : Наукова думка, 1973. - С. 94-109.

32.Погребенник Я. Шевченко в німецькомовному світі // Шевченко і світ. Літературно-критичні статті. - К., 1989. - С. 167-200.

33.Попов В. Громадські та культурні зв'язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60-80-х р. р. ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук. - Донецьк, 2002. - С. 12.

34.Притолюк С. Збірка "Від Дону до Дунаю" в контексті діалогу культур // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : Зб. наук. пр. Вип. 6 : У 2-х ч. Ч. І. / Упоряд. Л. К. Оляндер. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. - С. 234-240.

35.Притолюк С. А. Карл Еміль Францоз. "Блазень" : запізніла версія роману виховання чи антироман вихован­ня? // Наукові записки. Серія : Літературознавство. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - Вип. VIII. - С. 192-199.

36.Притолюк С. Рецептивна стратегія та наративна система в романі К. Е. Францоза "За правду" // Наукові за­писки. Серія : Літературознавство. - Тернопіль : ТДПУ, 2002. - Вип. XI. - С. 171-187.

37.Притолюк С. Романи Карла Еміля Францоза в контексті європейського роману виховання до кінця ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

38.Притолюк С. Типологія головного героя у романі К. Ф. Моріца "Антон Райзер" та у романі "Блазень" К. Е. Францоза // Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов // Тези міжнародної науково-практичної конфе­ренції. - Тернопіль : ТДПУ, 2004. - С. 227-228.

39.Рихло П. Шібболет. Пошуки єврейської ідентичності в німецькомовній поезії Буковини : Наукова моногра­фія. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - С. 16-17.

40.Табак Ф. Український фольклор у творах Карла Францоза // Народна творчість та етнографія. - 1969. - № 1. - С. 24-28.

41.Францоз К. Боротьба за право / Пер. з деякими одмінами Марія Загірня. - К. : Українські книгарні, 1913. - 432 с.

42.Францоз Карл-Еміль (25. 10. 1848-28. 01. 1904) // Панчук І. Тернопільщина в іменах. - Т., 2006. - С. 169.

43.Францоз К. Е. Два спасителя : Из рассказов бабушки. Обработано для юношества. - Одесса : Juventus, 1911. - 16 с.Францоз К. Е. За правду: Роман / Пер. Л. Горлач і Б. Савченко, післямова Д. Наливайка. - К. : Дніпро, 1972. - 351 с.

44.Францоз К.-Е. За правду : Роман, повість, оповідання / Пер. Л. Горлач і Б. Савченко; Вступ. стаття Д. Нали­вайка, прим. М. Зимомрі. - Ужгород : Карпати, 1982. - 480 с.

45.Францоз К. Е. Избранные сочинения / Пер. с нем. под ред. Н. М. Осиповича. - Одесса : Культура и труд, 1932. - Т. 1. - 168 с.

46.Францоз К. Е. "Той скорботний хрест, що доля присудила" : Вірш // Свобода. - 1998. - 24 жовт. - С. 4.

47.Францоз К. Е. Ucrainica. Культурологічні нариси / Пер. з нім., передмова й коментар Петра Рихла. -Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. - 292 с.

48.Цибенко Л. Галицький топос австрійської літератури // Вікно в світ. - 2000. - № 2 (11). - С. 137-157.

Zymomrja M. K. E. Franzos und sein Aufsatz iiber Taras Schevtschenko // Mykola Zymomrja. Deutschland und Ukraine: durch die Abrisse zur Wechselseitigkeit von Kulturen. - Furth / Bayern : Flacius Verlag, 1999. - S. 36-43.УДК 821. 161. 2-31. 091 + 821. 111(73)-31. 091

Лубас О. С.,

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ І ПРОБЛЕМАТИКА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ У СУЧАСНОМУ ЖІНОЧОМУ ОПОВІДАННІ США І УКРАЇНИ (ДЖ. ВАЙНЕР І І. РОЗДОБУДЬКО)

У статті проводиться компаративний аналіз головних персонажів оповідань Дженіфер Вайнер "Весільне ліжко" (Wedding Bed), "Лише десерти" (Just Desserts) і Ірен Роздобудько "Формула кохання", "Сова". На під­ставі порівняльного аналізу текстів творів робиться висновок про те, що, за допомогою протагоністів-жінок, сучасні американські й українські письменниці жанру малої прози змальовують драму душевних переживань жі­нок й причини подій, що привели до їх появи. Письменниці представили національні концепти вираження фемініс­тичного дискурсу в своїх творах, які, окрім цього, містять тематичне і проблематичне навантаження.

Ключові слова: компаративний аналіз,сучасне жіноче оповідання,протагоніст.

В статье проводится компаративный анализ главных персонажей рассказов Дженнифер Вайнер "Свадебная кровать" (Wedding Bed), "Только десерты" (Just Desserts) и Ирэн Роздобудько "Формула любви", "Сова". На основании сравнительного анализа текстов делается вывод о том, что, с помощью протагонистов-женщин, современные американские и украинские писательницы жанра малой прозы изображают драму душевных пере­живаний женщин и указывают на причины, приведшие к их появлению. Писательницы представили национальные концепты выражения феминистического дискурса в своих произведениях, которые, кроме этого, содержат те­матическую и проблематичную нагрузки.

Ключевые слова: компаративный анализ, современный женский рассказ, протагонист.

In the article it is going about the comparative analysis of the main characters in the stories by Jennifer Weiner "Wedding bed", "Just desserts" and Irene Rozdobud'ko "Formula of love", "The Owl. " Based on comparative analysis of the texts it was concluded that, by means of depicting protagonists- women, modern American and Ukrainian writers of short story genre show emotional experiences of women and the causes of events that led to their appearance. The writers presented the concepts of national expression of feminist discourse, which, in addition, contain thematic and problematic load.

Keywords: comparative analysis, contemporary short story, protagonist.

Типологія персонажа у жіночому оповіданні на сьогодні представляє одну з найскладніших проблем сучас­ного порівняльного літературознавства. Незважаючи на те, що характер цих персонажів, їх основні характерис­тики неодноразово привертали увагу літературознавців (С. Філоненко, Г. Седих, Н. Зборовська, Н. Назаренко, Я. Голобородько, М. Хмелюк, А. Агафонова, К. Чевересан, А. Двіведі, Дж. Джейн, Т. Шоу, Г. Сінгейдж та інші), у порівняльному аспекті вони ще не досліджувались. Сучасна жіноча література виступає презентацією порівняно нового соціокультурного феномену, створивши у літературі новий тип протагоніста - феміністичний тип жінки, що репрезентується в сучасних жіночих оповіданнях на тематичному, образному, стилістично-композиційному рівнях. Наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття такий персонаж набуває вагомого статусу завдяки ідейним принципам, які мають тендерну мотивацію [9, с. 1]. Популярність у жіночій прозі такої типажу протагоніста дозволяє стверджувати про оновлення сучасними письменницями певних літературних канонів і навіть про "по­рушення правил художньої поведінки" [10, с. 5]. У рамках дослідження мова йде про формування образу за до­помогою жіночої стилістики, проблематики, наратології, тонкої психологічної організації імпліцитної структури твору тощо. Вибір письменницями характерів персонажів пояснюється авторським бажанням висвітлити пробле­матику, що часто базується на власному досвіді письменниць. Певною мірою це може пояснити і вибір головної героїні у жіночому оповіданні із урахуванням її психологічних особливостей [6, с. 21]. Таке самовираження авто­рок спричинило специфічне образотворення в сучасному жіночому оповіданні як США, так і України.

Ще у минулому столітті, відома феміністка і письменниця В. Вульф помітила, що жінки-автори обирають го­ловними персонажами своїх творів саме жінок [13, p. 27-28]. Ситуація, в якій жінка одночасно виступає автором, героїнею впливає на формування проблематики, пов'язаної з жіночою долею. В результаті цього протагоністи насамперед вирішують питання пов'язані з власними мріями, щастям, коханням, дитинством [6, с. 22]. Така фор­ма взаємодії в оповіданні героя і автора, яка дає повну картину уявлення про характер персонажа й несе характе­рологічну функцію, а також веде нас до відповіді на запитання: "Хто він?" [3, с. 151]. Принциповість авторської позиції в тій чи іншій формі може проявлятися у бажанні головної героїні вирішити власний внутрішній конфлікт. Прикладом є національний і американський варіант пошуку жінкою "свого" чоловіка і бажання/прагнення нео­дмінно одружитися із ним. Подібна тематика є результатом наслідування письменницями феміністичних традицій і принципів при творенні образів. Але внутрішнім конфліктом героїнь тут виступає тиск суспільства на жіночу свідомість щодо "неповноцінності" неодруженої дівчини з точки зору соціального статусу. На думку Т. Гребенюк, "своєрідним поштовхом до переоцінки стереотипів соціокультурного буття особистості, і зокрема, стереотипів, пов'язаних із ґендерною ідентифікацією й самоідентифікацією людини, стала ситуація постмодерну. Постмодер-ний світогляд став тим лакмусовим папірцем, який унаочнив наявність у соціумі застиглих ґендерних ієрархій і врешті призвів до поступового їх розхитування" [5, с. 29]. Саме таке "розхитування" спричинило поштовх пись­менниць до використання прийомів творення художньої особистості підкреслюючи роль конфлікту у формуванні структури сюжету. "Сюжет є рухомою колізією, його зміст (тематичну окресленість) складає розгортання кон­флікту" (А. Корабльова) [7, с. 254]. Отже, проведення дослідження крізь призму аналізу, що полягає у тому, щоб "не обмежуючись переважно соціальною, але й зміщуючи акценти на індивідуально-психологічну проблематику", дозволяє побачити у творі саме жіночу точку зору на життя персонажів [1, с. 343]. Насамперед, вона проявляється у тому, що протистоїть гендерним стереотипам і містить у собі елемент виклику загальноприйнятим стандартам.

© Лубас О. С., 2012Згідно ідей і принципів, викладеним в оповіданнях письменниць (концентрація уваги на індивідуально-пси­хологічній проблематиці, перегляд основних засад сучасної культури, розкриття сфери жіночого буття в соціумі, принцип здійснення певних дій навіть всупереч загальноприйнятим настановам [2, с. 424-426]), їх можна відне­сти до категорії творів із акцентом, зміщеним у бік висвітлення тематики/проблематики феміністичного або ген-дерного характеру. героїні таких оповідань часто переживають неповноту власної екзистенції. Як правило, такий внутрішній стан спричиняє у жінок-протагоністів ряд специфічних особливостей. Насамперед те, що героїня сучасного жіночого оповідання шукає себе і демонструє наявність власних життєвих принципів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство