О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

© Зубань О. М., 2012до прикметника нічний

 

до прикметника со­лодкий


Власне-відносні прикметники (який?) називають ознаки предметів, які встановлюються за відношенням до інших предметів, явищ, понять. Наприклад: полотняна (сорочка) - це сорочка з полотна

Якісні прикметники (який?) називають ознаки предметів, які мисляться поза відношенням до інших предметів і можуть виражатися більшою або меншою мірою. Наприклад: гарячий / дуже гарячий (борщ)Вивчення теоретичного лінгвістичного матеріалу передбачає проведення різних видів лінгвістичного аналізу на всіх рівнях організації мовної системи, тому в електронному підручнику у модулі ''Тестові завдання'' пред­ставлено різноманітні автоматизовані лінгвістичні аналізи (фонетичний, орфографічний, пунктуаційний, мор­фемний, словотвірний, морфологічний і синтаксичний) у формі тестових завдань.

До кожного теоретичного розділу пропонуються тестові завдання шести типів:

Завдання часткового лінгвістичного аналізу

1) вибрати правильний варіант формулювання теоретичного питання;

2) вибрати правильний варіант лінгвістично проаналізованих мовних одиниць із декількох поданих;

3) провести класифікацію лінгвістичних явищ за переліком поданих теоретичних визначень;

4) виправити помилки у поданих орфограмах та пунктограмах;

5) записати мовну одиницю, утворену за сформульованою схемою синтезу;

Завдання повного лінгвістичного аналізу

6) провести повний лінгвістичний аналіз: фонетичний, морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний.

Тестові завдання працюють за двома основними принципами: 1 - вибрати правильну відповідь із числа про­понованих; 2 - записати у вказане поле правильну відповідь. Лінгвістичні аналізи базуються на методиці авто­матизованого аналізу, яка була розроблена в нашій лабораторії при укладанні різних типів лінгвістичних баз даних Корпусу текстів української мови: морфемної, словотвірної, морфологічної синтаксичної. Програмне за­безпечення автоматизованого лінгвістичного аналізу було розроблено програмістом (В. Сорокіним) спеціально для цієї системи навчання, яка передбачає автоматичну перевірку проведеного аналізу. Перевірка здійснюється автоматично через зіставлення з номером правильної відповіді з трьох (чотирьох,...) пропонованих (у тестах 1, 2, 3-го типів) або через програмну ідентифікацію із правильною відповіддю (у тестах 4, 5, 6-го типів).

Тести, що працюють за принципом вибору правильної відповіді із числа пропонованих

У стверджувальній формі формулюється теоретичне питання, яке має три варіанти відповіді. Користувач кур­сором вибирає один з варіантів. Якщо користувачеві необхідно згадати теорію до виконуваного завдання, він натискає маркер -"теорія" і перед ним висвітлюється теоретичне правило, яке допоможе йому вибрати пра­вильну відпо-^відь. Зв'язок із теорією працює тільки у режимі самоконтролю, а в режимі контрольного тес­тування така навігація можлива тільки після виконання всіх завдань до розділу в процесі роботи над помилками.

Тести з практичним матеріалом, як правило є комплексними, тобто вони об'єднують декілька завдань: аналіз кожного слова - це окремий тест, який потребує окремого програмування. Кожне слово тесту програмується в окремій програмній картці за методикою аналогічною першому тесту. Виконання цього тесту теж грунтується на тій же технології: користувач біглим курсором, який маркує текст чорним фоном, вибирає потрібний варіантвідповіді, а у разі неправильної відповіді звертається до теорії. Комплексні тести застосовуються не тільки у за­вданнях практичного характеру, а також і для систематизації теорії.

Тести, що працюють за принципом - записати у вказане поле мовну одиницю, утворену за сформульо­ваною схемою синтезу
Голосний заднього ряду, середнього підняття, огублений; Приголосний шумний, дзвінкий, передньоязиковий, зімкнений, ротовий, твердий; Голосний переднього ряду, середнього підняття, неогублений; Приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, щілинний, твердий, свистячий Голосний заднього ряду, низького підняття, неогублений


т

W

 

т

WНаступне питання

Користувач записує відповідь у вільне поле.

Тести, що працюють за методикою автоматизованих лінгвістичних аналізів

Цей тип тестів базується на методиці автоматизованого морфемного сегментування, розробленої у процесі створення морфемно-словотвірної бази слів української мови Корпусу текстів української мови (170 тис. слів). Користувач курсором визначає межі морфа, а в полі "Виберіть" у випадному списку вибирає тип визначеного

морфа. При цьому нижче поля "Робочий                              г^г] рядок" автоматично формується

Визначте норфну структуру слова!

морфна структура аналізованого слова, де кожний тип морфа визначається своїм кольором: корінь - зеленим, суфікс - синім, флексія - жовтим і т. ін. За таким принципом проходить автоматизація словотвірного та синтак­сичного аналізів. Повний морфологічний аналіз є найскладнішим, тому що він об'єднує велику кількість грама­тичних характеристик аналізованої граматичної форми. Автоматизований морфологічний аналіз синтезує різні види часткового лінгвістичного аналізу, морфемний аналіз та словотвірний і базується на всіх трьох принципах програмування тестів.

Модуль "Контрольне тестування" представлений такими ж типами тестів, що й у практичній частині під­ручника. Ці тести можуть працювати як в режимі самоконтролю (з теоретичними підказками), так і в режимі контрольного тестування.

Автоматизація лінгвістичного аналізу дозволяє автоматично оцінити виконане завдання, що здійснюється в модулі "Система оцінювання". Цей модуль працює на початковому і завершальному етапах навчання: робота автоматизованої навчальної системи розпочинається з реєстрації користувача і завершується оцінюванням його знань. Модуль "Система оцінювання" складається з таких блоків:

1) Реєстрація користувачів - формує базу даних користувачів;

2) Таймер - здійснює диференційоване фіксування:

 

-   загального часу, витраченого на проходження всієї програми тестів;

часу, витраченого на виконання тематичних блоків тестів;- часу, витраченого на виконання окремих тестових завдань.

3) Класифікатор помилок - фіксує та кодує помилки, які розпізнаються за цим кодом у статистичному блоці та персональній картці успішності;

4) Конструктор персональних карток успішності;

5) Статистичний блок.

Картка успішності користувача

 

Назва тесту:

Фонетика. 7. Голосні звуки української мови.

Кількість набраний балів:

5 з 11

Дата:

15.04.2004 1:49:00

Витрачено часу:

2 хвилин(и)

Еталонний час:

2 хвилин(и)

 

Визначте голосний звук за артикуляційною характеристикою і запишіть у вільне поле.1_^_І

Голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований                  [а       

Голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, нелабіалізований [й           

Голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований              [і         

Голосний заднього ряду, високого підняття, лабіалізований                      [о     

Голосний переднього ряду, середнього підняття, нелабіалізований           [є           \*

Кожне тестування закінчується карткою успішності, в якій фіксуються такі параметри:

1) кількість набраних балів з числа можливих (за кількістю тестових завдань);

2) дата і час тестування;

3) фіксація правильних і неправильних відповідей (зелений кружок - правильна відповідь; червоний кружок - неправильна відповідь);

Автоматичне маркування неправильних відповідей дозволяє провести самостійний аналіз зроблених поми­лок. Користувач, натиснувши мишею на червоні кружечки, отримує можливість ще раз виконати завдання, про­читавши у разі потреби відповідну теорію.

Реєстрація користувача дозволяє автоматично створювати:

1) картку успішності для кожного користувача, де фіксується інформація про результати тестування за кож­ною темою, розділом;

2) базу даних про результати тестування всіх користувачів - це функція статистичного блоку.

Статистичний блок в двох режимах (індивідуальне оцінювання та загальний моніторинг) систематизує ін­формацію за такими параметрами: кількість набраних балів і зіставлення їх із кількістю максимально можливих; диференційовані дані про час проходження тестів і їх зіставлення з еталонним часом; кількість помилок їх тема­тичний характер.

Така база даних є цікавою з методичної точи зору для викладачів, оскільки зібрана тут інформація дозволяє не тільки оцінювати знання кожного користувача, але й визначати: статистику помилок; статистику часу на ви­конання тестових завдань; складність тестового питання через зіставлення кількості помилок з конкретного за­вдання з часовою статистикою; типові помилки; коефіцієнт успішності кожного студента і групи та ін.

Колектив авторів автоматизованої навчальної системи з української мови запрошує вас познайомитися з ро­бочою версією на сайті www.mova.info і чекає ваших пропозицій та зауважень.УДК:811. 111: 616. 31 (07)

Ісаєва О. С., Шумило М. Ю.,

Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького

ТЕРМІНИ І ТЕРМІНОТВОРЕННЯ

ЯК ВАЖЛИВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИКИ

У статті подано теоретичні критерії морфологічних та семантичних змін в історії розвитку різнострук-турних мов. Мета статті - відобразити основні поняття термінів і термінотворення, а також показати роль терміноелемента як важливого компонента професійної лексики.

Ключові слова: різноструктурні мови, морфологічні та семантичні зміни, термін, термінознавство, термі-ноелемент.

В статье рассматриваются теоретические критерии морфологических и семантических изменений в исто­рии развития разноструктурных языков. Задание статьи - отобразить понятия терминов и их терминообра-зование, а также показать роль терминоэлемента как значительного компонента профессиональной лексики.

Ключевые слова: разноструктурные языки, морфологические и семантические изменения, термин, термино-ведение, терминоэлемент.

The article deals with certain insights into theoretical criteria of morphological and semantic changes in the history of development of languages with different structures. The aim of the article is to depict basic notions of terms and term-formation as well as to show the role of the term element as an important component ofprofessional vocabulary.

Key words: languages with different structures, morphological and semantic changes, term, terminology study, term element.

Принципи морфологічних змін корелюють у дослідженнях мовознавців, проте сам опис механізму цих змін відрізняється у кожного з них залежно від того, яке місце надається в них слову як мовному знаку. Є. Курилович дотримується поглядів, що морфологічні зміни є наслідком фонетичних та семантичних зрушень слова. Сама по собі морфологічна система не виявляє динаміки, а залежить від постійних реорганізацій позначення і позна-чуваного. Фонетичні зміни в теорії Є. Куриловича є початковим етапом змін морфологічних за аналогією і за векторною лінією заздалегідь передбачуваних і визначених мовних закономірностей [10]. Прогнозований напрям мовних змін покликав до дискусії іншого відомого польського мовознавця Вітольда Маньчака, який загострив увагу також на низці інших, переважно позамовних чинників, причетних до мовного розвитку. Відволікання ува­ги від зовнішніх факторів, на його думку, підсилює абстрактність погляду на мову як знакову систему [11, с. 12].

Семантичні зміни в концепції Є. Куриловича є нічим іншим, як результатом альтернацій фонетичного харак­теру, тобто, взаємного перетину форми і змісту двох сторін одного явища, що яскраво представлено в основній визначній віртуальній концепції Празької лінгвістичної школи, розробленій В. Матезіусом [7]. Тобто, крім фоне­тичних варіацій слова як такого, Є. Курилович розрізняє і ті, які супроводжуються появою нової його структур­ної форми з видозміненою семантикою.

Морфологічні зміни з погляду неограматистів є наслідком лише змін фонетичних. Форма слова видозміню­ється константно. Його фонетична ерозія супроводжується низкою явищ асиміляційного характеру аж до втрати словом морфологічних критеріїв, тобто, комунікативної функції. Найкраще це простежується на етапах еволюції латини і романських мов, де чітко виділяється ниткоподібний шлях розвитку у властиві їм історичні періоди. Процеси, що протидіють ерозії, викликані необхідністю зберегти (стабілізувати) фонетико-граматичну маркова-ність слова задля можливості комунікації, тобто, можливості конструювання речення [1].

Фактор аналогії у таких випадках, протидіючи фонетичній ерозії, може сприяти появі інновацій. У загальних рисах такий психологічний підхід до мовних змін висвітлений у дослідженнях Германа Пауля і з певними моди­фікаціями повторений у працях ранніх структуралістів, зокрема, Єжи Куриловича [10].

В наш час значно зросла роль професійного спілкування в галузі медицини, ефективність якого зумовлюється такими основними компонентами: термінологічним фондом відповідної спеціальності та професійно-орієнтова­ної лексики; професійно-орієнтованими мовними структурами різного типу (від словосполучень і фразеологіч­них одиниць до речень); функціонально-стильовими жанровими варіантами професійного мовлення у зв'язку з ролями комунікантів, умовами та обставинами спілкування.

Інтенсивний розвиток науки, як відомо, супроводжується появою спеціальних слів для позначення об'єктів, що визначаються. Узагальнення термінологічних понять дозволяє стверджувати, що кожна наука складається з трьох компонентів: з фактів, що становлять її зміст, із уявлень, що викликаються цими фактами, і з термінів, що є виразом цих уявлень [4]. Термін визначається як спеціальне слово або словосполучення, прийняте у професій­ній діяльності і вживане в особливих умовах його функціонування. Термін - це словесне позначення поняття, що входить у систему понять певної галузі професійних знань. Термін розглядається як основний понятійний елемент мови для спеціальних цілей, всередині свого термінологічного поля термін є однозначним.

Терміни, за допомогою яких спілкуються спеціалісти конкретної галузі знань, являють собою особливі когні-тивні рамочні структури - фрейми, що потребують відповідного погодження. Основні точки зору на термінологію як сукупність термінів можна узагальнити наступним чином: термінологія - це складова частина лексики літера­турної мови або термінологія являє собою автономний розділ лексики національної мови, що має мало спільного з літературною мовою, а також термінологія - це взагалі не мова, а система штучно створених знаків.

Терміни кожної галузі науки формують власну термінологію, а значення кожного терміну розкривається по­вністю лише у контексті останньої. Вчення про склад термінів певної галузі знань, а також роботи з упорядкуван-

© Ісаєва О. С., Шумило М. Ю., 2012ня цих термінів, дослідження їх функціонування вважають термінознавством. Слово термінознавство означає:

1) сукупність термінів-слів в цілому;

2) сукупність термінів (понять і назв) певної галузі науки, наприклад: cold sores (general medicine) - звичай­ний герпес при застуді; cancer sores (dentistry) - афтозний стоматит; sore - виразка;

3) вчення про утворення, склад і функціонування термінів взагалі;

4) вчення про утворення, склад і функціонування термінів певної галузі науки, що вживаються в певній мові та їх еквіваленти в інших мовах;

5) загальне термінологічне вчення.

Визначення термінологія у значенні "загальне термінологічне вчення" саме завдяки включенню в нього тер-міноелемента -логія (-logy) ширше ніж термінознавство, оскільки крім дослідження терміновживання, перед­бачає і дослідження таких проблем, як вибір "мови-джерела" термінів (класичні чи національна мови), вибір "мовного стану" (класична латинська мова, вульгарна латинська мова, старогрецька чи новогрецька мова), вибір форми терміноелемента в медицині: сомо som(o)- чи сомат-о - somat(o)-, стом-о - stom(o)- чи стомато -stomat(o)-, наприклад: soma G. soma, body 1. тіло (голова, шия, тулуб); 2. сома- весь організм, за винятком ре­продуктивних клітин; 3. тіло (фізична субстанція людини); somatalgia - [somat - G. algos, pain, + -ia] соматалгія - біль у тілі, пов'язаний з органічними причинами [13].

Період лінгвоцентричного термінознавства згідно з установчо-передумовним параметром може характеризу­ватися як інтегративний, орієнтований на зв'язок з лінгвістикою [3]. За смисловим критерієм лінгвоцентричне термінознавство поділяється на два напрямки: перший зосереджує увагу на вивченні "терміна у словнику", а другий - на вивченні "терміна в тексті". Предметом дослідження обох напрямків лінгвоцентричного терміноз-навства є специфіка терміна як мовного знака. Суттєвим методологічним рішенням цього періоду слід визнати формування динамічного підходу щодо досліджуваного терміна[9].

Основний принцип сучасної лінгвістики якнайповніше відповідає фундаментальному принципу сучасної ме­дичної науки: де відображено спільний підхід до наукових досліджень в тих важливих галузях гуманітарної сфе­ри, центральним об'єктом і суб'єктом яких виступає людина у багатогранному розмаїтті проявів своєї діяльності. Бурхливий розвиток медичної науки нероздільний з процесом становлення і створення нових понять, що визна­чають та узагальнюють результати цієї еволюції. Кожного року арсенал медичної лексики поповнюється сотнями нових назв. Серед них: CT - computerized tomography - комп'ютерна томографія; NMR - nuclear magnetic resonance visualization - ядерний магнітний резонанс, тощо.

Важливим підсумком даного періоду розвитку термінознавства є усвідомлення обмеженості іманентних уста­новок вивчення терміна лише у терміносистемі та необхідності виявлення його місця і функції у лінгворозумовій діяльності людини [9], виходячи з того, що термінологія - це комплексний процес, при якому слово природної мови проходить глибинну стадію концептуальної обробки.

Завершення етапу ознайомлення та узагальнення термінологічних понять дозволяє зробити висновок щодо основної точки зору на термінологію як сукупність термінів, а саме: термінологія - це складова частина лексики літературної мови; термінологія - це взагалі не мова, а система штучно створених знаків; термінологія являє собою автономний розділ лексики національної мови, що має мало спільного з літературною мовою. Терміни кожної галузі знань формують свою власну термінологію, а значення кожного терміну розкривається повністю лише в контексті останньої, тому будь-яка галузь науки - це понятійна сфера.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство