О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Отже, термінологія стосується спеціальної лексики, складає основну її частину, вимагає свого особливого підходу для дослідження і тому не може вважатися частиною літературної мови. Для термінології важливими є не слова загалом, а точне визначення певних понять.

Література:

1.Помірко Р. С. Граматична система і типологія мовних змін // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. - Львів, 2001. - Вип. 9. - С. 3-10.

2.Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах // Збірник наукових праць. - К. : Наук. думка, 1993. -247 c.

3.Кубрякова Е. С. Эволюция линвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца ХХ века - М., 1995. - С. 144-238.

4.Кубрякова Е. С. Семантика производного слова. - М. : Наука, 2005.— 329 с.

5.Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века // Язык и наука в конце XX века. - М., 1995. - С. 144-238.

6.Моррис Ч. У Основания теории знаков // Семиотика. Сборник переводов. Под ред. Ю. С. Степанова. - М. : Радуга, 1988. - 701 с.

7.Пражский лингвистический кружок. Сб. статей / Ред. и предисл. Н. А. Кондрашова. - М., 1967.

8.Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая термінологія : Вопросы теории. - М. : Наука. -1989. - 246 с.

9.Шелов С. Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии. / С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. - 233 с.

 

10.Kurylowicz J. La nature des proces dits analgiques // Acta linguistica Ыагшеша. - 1949. - Vol. 5. - P. 5-35.

11.Manczak W. Tendances generales des changements analogiques // Lingua. 1957-58. - N 7. - P. 298-325.

12.Manczak W. Tendances generales du developpment morphologique // Lingua. - 1963. - N 12. - P. 19-38.

Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник у 2-х томах. - Львів, вид-во : ЛДМУ - 1995.УДК37. 018. 43. 111=161. 2

Карачун Ю. Г.,

Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ (на матеріалі підмови із електротехніки)

Стаття комплексно аналізує продуктивні моделі творення складних іменників в електротехнічній галузі су­часної англійської терміносистеми, розглядає структурно-семантичні відносини між словами, які є комплексни­ми основами новоутвореного складного іменника.

Ключові слова: терміносистема, науково-технічна термінологія, термін, складні іменники, складнопохідні іменники, структурно-семантичні властивості, семантичні структури.

Статья комплексно анализирует продуктивные модели образования сложных существительных в современ­ном английском языке в подъязыке электротехники. Также рассматривает структурно-семантические отноше­ния между словами, которые являются комплексными основами новообразованного сложного существительного.

Ключевые слова: терминологическая система, научно-техническая терминология, термин, сложные существительные, структурно-семантические свойства, семантические структуры..

The article represents all-around analysis of complex noun word's building in modern English under the sublanguage of electric engineering. Structural and semantic relations between the words in the neogenic complex noun are also mentioned here.

Key words: terminological system, science and technical terminology, term, complex noun, structural and semantic properties, semantic structures.

Соціально-політичні зміни, що відбулися у світі за останні роки, економічні перетворення, розвиток технологій виробництва, прихід інформаційної ери та інші позамовні фактори значною мірою спричинили посилення процесу створення складних термінологічних одиниць в різних сферах науки та техніки сучасної англійської мови. Одні тер­міни виникають разом із новими поняттями, інші - починають вживатися як синоніми до вже існуючих слів у мові.

Складні терміни як специфічний пласт лексики науково-технічної літератури стають об'єктом комплексного наукового дослідження лише із середини ХХ ст., хоча перша офіційна поява датується ще XVII ст. Зацікавлення термінологією з лінгвістичного погляду зумовлене тим, що цей аналітичний шар лексики активно впливає на розви­ток літературної мови. Науково-технічна термінологія є найбільш рухливою, гнучкою частиною загальновживаної лексики, саме тому нові терміни, як і давно вже існуючі, потребують систематизації, аналізу та впорядкування.

Процес об'єднання двох чи більше основ є важливим засобом поповнення словникового складу мови і вдо­сконалення її структури. У сучасній англійській мові це один з найбільш продуктивних способів творення нових слів, який постійно привертає увагу багатьох дослідників, серед них - О. Н. Бортнічук, І. В. Василенко, О. Д. Мєшков, П. М. Каращук, К. С. Кубрякова, П. В. Царьов та інші. Проте окремі аспекти проблеми словотворення, зокрема структурно-семантичні особливості складних іменників та складних іменникових словосполучень ще не знайшли свого повного висвітлення у сучасній англістиці.

На думку П. М. Каращука, "особливо перспективним є дослідження словоскладання як засобу утворення но­вих лексичних одиниць, його закономірностей, у тому числі й семантичних, у сучасній англійській мові, оскільки саме складні слова найбільш повно відображають гнучкість і мобільність англійської лексико-семантичної систе­ми, її прагнення до певної економії та виразності" [2, с. 56-67].

Поява термінів складної структурної будови найбільше зумовлена потребою передати два значення в одно­му слові, а також прагненням конденсації поняття. Складні терміни (слова композити) утворюються внаслідок об'єднання в одній лексичній одиниці двох чи більше основ повнозначних слів або ж сполученням слів.

Творення складних іменників шляхом складання основ й окремих слів набуває все більшої продуктивності. Вивчення композитів за особливостями їх морфемної та словотвірної будови дозволило виявити деякі властиві їм загальні риси, що стосуються будови слова, поєднання компонентів у ній, а також зв'язку різних типів складних слів із морфологічно співвідносними простими словами. Саме тому в даній статті розкриємо поняття терміносис-теми, складних термінів - іменників, науково-технічних термінів та продуктивного процесу творення складних іменників у сфері електротехніки сучасної англійської мови.

Отже, терміносистема - це система термінів у певній галузі, підгалузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію [1].

Науково-технічні терміни - іменники - мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної професійної галузі науки або техніки, становлять суттєву складову науково-технічних текстів і одну з головних труднощів їх перекладу з огляду на їх неоднозначність та відсутність перекладних відповідників.

Й. А. Багмут зазначив, що складний іменник - це нейтральне слово, яке вживається для точного вираження понять, явищ та назв предметів певної галузі науки та техніки (зокрема сфери електротехніки) [1, с. 10-15]. На­томість Р. Ф. Проніна стверджує, що складний іменник - це мовна одиниця, яка складається із двох слів, що пишуться разом або через дефіс та становлять значну частину словникового запасу науково-технічної терміноло­гії певної мови. Сутність складного іменника полягає у вираженні одного поняття [7, с. 25-36]. "Поєднання двох слів у морфологічно ізольовану одиницю, - зазначає О. Д. Мишков, - є однією із загальних рис мовного розвитку.

Як відзначає О. Д. Мишков, "утворення нових слів виникає шляхом поєднання мовних елементів на основі відношень означене-означуване, що утворює синтагму. Коли на такій основі виникає об'єднання двох чи більше слів у морфологічне ціле, можемо говорити про складне слово" [6].

© Карачун Ю. Г., 2012Більшість складних слів у сучасній англійській мові, у тому числі й іменників, утворюються простим спосо­бом поєднання основ, так званим складанням. При цьому один компонент приєднується до іншого (radiotube -радіо трубка, multitransporder - багатофункціональний передавач, ultraregulator - ультрарегулятор). У сучасній англійській мові існують різні моделі утворення складних іменників, але у сфері електротехніки найпродуктивні­ших серед них можна виділити чотири.

Складні іменники типу "основа іменника + основа іменника". В іменниках цього типу перший компонент сво­їм значенням уточнює, конкретизує значення другого компонента, який виконує функції прикметника (monobasic

-   одноосновний, polymetallic - поліметалевий, macrocrystalline - грубокристалічний).

Структурно-смислові відносини компонентів такого складного іменника близькі до структурно-смислових відносин слів, які входять у певні типи словосполучень. У силу цього між такими складними іменниками є певне співвідношення, синонімічність. Складні іменники цього типу дуже продуктивні і широковживані в сучасній англійській мові. Завдяки прозорості своєї семантичної структури багато з них не зареєстровані словниками. Ці слова можуть писатися разом (electroretarder - електросповільнювач, autoswitch - автовимикач), окремо (autostop lever - важель. electrodischarge gap - між електронний зазор) і через дефіс (integrated-circuit - інте­гральні логічні схеми, purity - circuit - схема регулювання частоти кольору).

Складні іменники типу "основа іменника + основа віддієслівного іменника (герундій)". Структурно вони роз­падаються на групи:

-   де перший компонент - основа іменника - виконує функцію доповнення до другого компонента (перший до­повнює, конкретизує дію, виконувану другим компонентом): rodconnecting- стрижень підключення, shipbuilding

-   кораблебудування;

-   де перший компонент виконує функцію обставини щодо другого: electric-coming - надходження електрич­ного струму.

Складні іменники типу "основа віддієслівного іменника + основа іменника". Перші компоненти виражають дію, пов'язану з предметом, яку означає другий компонент. Саме предмет може виконувати цю дію або не ви­конувати. Складні іменники цього типу поділяються на дві групи:

-   складні слова, що означають предмет, передбачений для будь-чого, є місцем, де виконується дія: grinding valve - притирка клапана, heating control - регулювання теплом;

-   складні слова, що означають предмет, передбачений для будь-чого і сам виконує дію, виражену першим компонентом: adding machine - арифмометр, baking oven - духовка для випічки.

Такі слова широковживані, особливо в технічному та науковому стилях. Написання може бути окремим або через дефіс: filling station - автозаправна станція, reading-device - пристрій для зчитування.

Складні іменники типу "основа дієслова + основа прислівника". Останнім часом у мові почали з'являтися іменники з компонентом -in, out, up, over. утворені від вербальних основ і об'єднані загальним значенням. На­приклад: lead-in - введення, break-out - пробійність, drop-out - спад, build-up - накопичення, push-over - легко подолана перешкода, take-over - захоплення, cover-up - покриття, switch-over - перехід. Даний тип високопро­дуктивний і широковживаний, особливо у розмовному стилі.

Розглянувши, дослідивши та проаналізувавши процес утворення складних іменників сучасної англійської мови на матеріалі науково-технічних текстів із електротехніки ми створили власну класифікацію складних імен­ників за частиномовною ознакою - твірною основою, яка дає класифікацію основних іменникових дериваційних типів. За цією класифікацією ми спробували визначити основні дериваційні типи термінів.

Перший тип. Складні іменники, утворені внаслідок поєднання двох іменникових основ за допомогою ін­терфікса -auto-, electro-, -radio-, -tele. Друга частина складного слова може ускладнюватися суфіксом або вживатися як самостійне слово: еlectreoreterder (електросповільнювач), electroregulator (електрорегулятор), electroconverter (електроконвертер), autoclimator (автокліматор), autoswitch (автовмикач), autotimer (автотай­мер), radiotransformator (радіотрансформато), radioprocessor (радіопроцесор), teleprocessor (тетепроцесор), teletimer (телетаймер).

Другий тип. Складні іменники, які утворені поєднанням числівникової та іменникової основ. Це терміни на позначення назв нових машин, механізмів, приладів. Основи термінів поєднуються інтерфіксом, причому осно­ва ускладнена префіксом -poly-, -mono: рolymetal (поліметал), monobasic (однофазний), monorail (монорейка).

Третій тип. Сюди входить значна частина кількість термінів, що утворюються за допомогою запозичених основ типу: -ultra-, -multi-, -micro-, -macro-: тicromotor (мікромотор), microelement (мікроелемент), macroassembler (макроасамблер), macrochain (макроланюг), macrogenerator (макрогенератор), multiresonator (мультирезонатор), multiboard (багатоярусна плата), ultracapacitor (ультраконденсатор), ultrafilter (ультрафільтр).

Отже, складні іменники утворюються з основ слів, які перебувають між собою в певних структурно-семан­тичних відношеннях, які схожі на подібні відношення мовних утворень іншого плану, а саме словосполучень або речень. Таким чином, словоскладання "передбачає мотивацію не словом, а судженням, висловлюванням, що містить дефініцію предмета".

У сучасній англійській мові, особливо в останні десятиріччя, спостерігається активний процес утворення не тільки складних, але й складнопохідних іменників, серед яких найбільш поширеними є утворення із суфіксом діяча -ег і менш поширеними - із суфіксом -ness, з іншими суфіксами і префіксами слова цього типу порівняно нечисленні. Складнопохідні іменники із суфіксом -ег утворюються за моделями: (n + n) + -er (machine-gunner, headliner), n + (v + -er) - (bulb -checker, bridge-builder), (a + n) + -er (high-riser).

Складні основи іменників даного типу, утворені переважно від різних словосполучень, перебуваючи у струк­турі складнопохідних слів, відтворюють, хоча і в зміненому вигляді, структурно-семантичні відносини цих сло­восполучень. Так, це можуть бути відносини дієслова та іменника (прямого додатка): time-saver (to save time)- "прилад, що економить час"; відносини дієслова та іменника (непрямого додатка або обставини): tape-recorder (to record a tape) - "магнітофон" [2].

Проаналізовані вище дієслівні сполучення, що лежать в основі досліджуваних утворень, є одним з найпоши­реніших видів сполучень, які вживаються переважно в усному мовленні.

Отже, словотворча база досліджуваних моделей характеризується винятковою широтою та різноманітністю твірних слів. Для утворення складнопохідних іменників за цими моделями використовуються, з одного боку, різні за своєю морфологічною будовою основи дієслів, іменників, прикметників, з іншого словосполучення, різні за сво­єю структурою і семантикою (дієслівні, іменникові, ад'єктивні). Складний іменник, таким чином, у структурному плані є складним, оскільки він може об'єднувати навколо себе безліч структур. Отже, у плані номінації складне слово характеризується більшою гнучкістю, здатністю називати значну кількість різновидів. Водночас така різно­манітність структур, що породжується складним словом, створює його структурну і смислову ідіоматичність.

Таким чином, словоскладання відображає специфіку сучасної англійської мови, оскільки поряд із загальними рисами, притаманними багатьом мовам, має національні риси, характерні тільки для даної мови. Аналітичний устрій англійської мови, широке використання порядку слів як засобу вираження лексико-граматичних відносин пояснює існування великої кількості складних іменників, до структури моделей яких уходять основи різних час­тин мови: іменників, прикметників, дієслів, прислівників. За цими моделями утворюються найрізноманітніші за своєю семантикою двокомпонентні іменники, що надають мові певного колориту.

Література:

1.Багмут Й. А. Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою. - К. : НД, 2005. - 201 с.

2.Бортничук Е. Н. Словообразование в современном английском языке / Бортничук Е. Н., Василенко И. В., Пас-тушенко Л. П. - К. : Высш. школа, 1988. - 224 с.

3.Каращук П. М. Роль семантических факторов в образовании сложных глаголов в английском языке / П. М. Каращук // Словообразование. - Владивосток, 1978. - Вып. 6. - С. 56-67.

4.Колшанский Г. В. Категория семантики в синтаксисе / Г. В. Колшанский // Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. - М., 1977. - Вып. 112. - С. 5-12.

5.Кубрякова Е. С. Типы языковых значений / Е. С. Кубрякова. - М., 1981. - 251 с.

6.Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке / О. Д. Мешков. - М. : Высшая школа, 1999. - 215 с.

7.Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы. - М. : Высш. школа, 1996. - 175 с.

8.Степанова М. Д. К вопросу о синтаксической природе словосложения / М. Д. Степанова // Учен. зап. МГПИ­ИЯ им. М. Тореза. - М., 1969. - Т. XIX. - С. 299-315.

9.Сложные слова в английском языке: учебное пособие / П. В. Царев. - М. : Наука, 1980. - 197 с.

 

10.Adams V. An Introduction to Modem English Word-Formation / V Adams. - London, 1996. - 267 р.

11.Lees R. The Grammar of English Nominalization / R. Lees. - Mouton the Hague, 1968. - 115 р.

Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation / H. Marchand. - Mtinchen, 1969. - 234 p.УДК 001. 4:796. 342\386

Коваль О. П.,

Львівський державний університет фізичної культури

СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНА

НАСТІЛЬНОГО ТА ВЕЛИКОГО ТЕНІСУ

У статті здійснено структурно-семантичний аналіз термінів сфери тенісу. Увагу зосереджено на дослі­дженні функціонування термінів, та їх лексико-семнтичних процесах: омонімія, синонімія та полісемія. Шляхом залучення згальновживаних слів простежено появу емоційно забарвлених термінів-професіоналізмів.

Ключові слова: семантична структура, дефініція, професіоналізми, синонімія, омонімія.

В статье проведен структурно-семантический анализ терминов сферы тенниса. Внимание сконцентрирова­но на исследовании функционирования терминов, и их лексико-семантичкских процессах: омонимимя, синонимия, полисемия. Путем привлечения слов из разговорной речи, прослежено появление емоционально окрашенных тер­минов - профессионализмов.

Ключевые слова: семантическая структура, дефиниция, профессионализмы, синонимия, омонимия.

The article deals with structural and semantic analysis of tennis terms. The study is devoted to the research of term functioning and such lexico-semantic processes as: homonymy, synonymy and polysemy. Based on colloquial speech there appear terms for professional use.

Key words: semantic structure, definition, terms for professional use, synonymy, omonymy.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство