О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

На відміну від нормативних термінів, професіоналізми створюються для того, щоб надати емоційного забарв­лення термінам, урізноманітнити їх мовні засоби. У лінгвістичному енциклопедичному словнику Ярцевої зазна­чається, що"професіоналізми - слова і словосполучення, притаманні представникам певної професії, або сфери діяльності" [9, с. 403], що зрозумілі у вузькопрофесійній сфері. А. В. Суперанська зазначає, що "професіоналізми вказують на зовнішні найбільш характерні ознаки іменованого предмета, тому слугують просторічними еквіва­лентами наукових номенів" [7, с. 74]:

-  bageljob - a set won in six straight games (from resemblance of the loser's zero score to a bagel) - отримати бублика (програш з рахунком 6:0)

-  breadstick - a situation where in the player either wms or loses with a set 6-1, as 1 has a breadstick shape - гра, у якій гравець програє, або перемагає з рахунком 6-1 (оскільки 1 за формою нагадує французьку булку);

-  fry - referes to the score 6-1(whereby the shape of 1 is similar to a fried potato) - гра з рахунком 6-1(оскільки 1 нагадує жарену картоплину);

-  hacker - a poor player - поганий гравець;

-  love-five - colloquial term for a score of love-fifteen - розмовна назва рахунку 0-15.

- moonball - colloquial term for a very high lob - розмовна назва для дуже високо підкинутого м'яча. Проведений лексико-семантичний аналіз термінів підмови тенісу та настільного тенісу дав можливість дійти

таких висновків:

терміни, які обслуговують дані види спорту виникають здебільшого шляхом термінологізації, на основі лексичних одиниць загальновживаної мови, що свідчить про їх соціальний характер, інтерес до них із боку сус­пільства;

ключову частину досліджуваних термінів утворено шляхом метафоричного переносу, та запозичення, які допомагають зрозуміти походження та функціонування спеціальних термінів;

дослідження термінів у плані їх функціонування показує вплив спеціального контексту на появу термінів. У текстах, терміни появляються динамічніше, вони уточнюються завдяки іншим елементам, утворюють термі-носполуки.

термінам притаманні такі лексико-семнтичні процеси, як: омонімія, синонімія та рідше полісемія.

на основі наукових понять, шляхом залучення слів із розмовної мови, виникають емоційно забарвлені екві­валенти терміни - професіоналізми.

Література:

1.Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. - М. : "Высшая школа", 1987. - 103 с.

2.Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. - М. : "Наука", 1977. - 246 с.

3.Дяков А. С. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Дяков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. - К. : Видавн. дім "КМ Академія", 2000. - 218 с.

4.Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов / Т. Л. Канделаки; АН СССР. Ком. Науч.-техн. тер­минологии. - М. : "Наука", 1977. - 167 с.

5.Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 3-е. - М. : Издательство ЛКИ, 2007. - 256 с.

6.Лотте Д. С. Как работать над терминологией. Основы и методы. Академия наук СССР. Комитет научно-техни­ческой терминологии. - М. : "Наука", 1968. - 63 с.

7.Суперанская А. В. Общая термінологія : Вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васи­льева; Отв. ред. Т. Л. Канделаки; АН СССР, Ин-т языкознания. - М. : Наука, 1989. - 243 с.

8.Шмелёва О. Ю. Терминологические процессы в синхронии и диахронии (на материале английского языка). -СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. - 120 с.

9.Ярцева В. Н. Лингвистический Энциклопедический словарь - М. : "Советская Энциклопедия", 1990. - 682 с.

 

10.Dictionary of Sport and Exercise Science / A & С Black _ London 2006 - 258 р.

11.Dictionary of Sports and Games Terminology / Adrian Room Edited by Mc Farland and Company Inc. - Jefferson, North Carolina, and London 2010. - 188 p.

12.Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English / AS Hornby Edited by Sally Wehmeier. - Oxford University Press 2000. - 1538 c.

13.Sports Engineering - Blackwell Science Ltd., 1998.

14.Tenis World International. - MatchballTennis (Pty) LTD Issues 1-15.

Tennis - Prepared for the Royal Navy in association with the Lawn Tennis Association / Produced by Education and Youth Limited, London.УДК 001. 4=133. 1+161. 2:615. 825

Коваль Р. С.,

Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНОЛОГІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ - СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(на матеріалі французької та української мов)

Статтю присвячено аналізу сучасного стану термінології реабілітації у французькій та українській мовах. Опи­сано найбільш відомі галузеві словники, котрі виходили французькою, російською та українською мовами. Окресле­но перспективи подальших досліджень, зокрема, проблем перекладу спеціалізованої лексики фізичної та медичної реабілітації, а також причин виникнення та функціонування явища термінологічної синонімії у зазначених галузях.

Ключові слова: термінологія, реабілітація, словник, французька мова, українська мова, переклад, синонімія.

Статья посвящена анализу современного состояния терминологии реабилитации во французском и украин­ском языках. Описаны наиболее известные отраслевые словари, выходившие на французском, русском и украин­ском языках. Очерчены перспективы дальнейших исследований, в частности, проблем перевода специализиро­ванной лексики физической и медицинской реабилитации, а также причин возникновения и функционирования явления терминологической синонимии в указанных отраслях.

Ключевые слова: терминология, реабилитация, словарь, французский язык, украинский язык, перевод, синонимия.

The article deals with the analysis of the current state of rehabilitation terminology in French and Ukrainian languages. The most famous specialized dictionaries published in French, Russian and Ukrainian languages, are described. Problems of translation of specialized vocabulary of rehabilitation as well as causes and effects of terminological synonymy functioning in these areas are outlined as prospects for further research.

Key words: terminology, rehabilitation, dictionary, French language, Ukrainian language, translation, synonymy.

Останнім часом у медицині все більше утверджується реабілітаційний напрям, стрижнем якого є етапне, відновне комплексне лікування захворювань і ушкоджень [6]. У повній мірі вирішенню проблеми зміцнення здоров'я населення, зниження рівня і тягару інвалідності, збільшення тривалості життя та покращення його якос­ті сприяє реабілітація, котра охоплює весь комплекс заходів, необхідних для того, щоб людину, котра внаслідок хвороби, вродженого захворювання або травми, фізично, розумово або душевно неповноцінну, привести після лікування гострого періоду у відповідний, належний стан, щоби вона знову змогла зайняти своє місце у повсяк­денному житті, суспільстві та професійній діяльності [9].

Фізична реабілітація - це застосування фізичних вправ та природних чинників з профілактичною і лікуваль­ною метою у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану і працездатності хворих та інвалідів. Термін "реабілітація" у перекладі з латинської означає "відновлення"; вперше його визначення зробив Франц Йозеф Ріттер фон Бус у 1903 році у книзі "Система загального догляду за бідними". Як програма дій щодо осіб з фізичними каліцтвами вона була прийнята в 1918 році при заснуванні у Нью-Йорку інституту Червоного Хреста для інвалідів. Розвиткові фізичної реабілітації сприяли наслідки Другої світової війни, котра породила небувалу в історії людства кількість інвалідів, яких треба було не лише лікувати, а й відновлювати до праці чи самообслу­говування і, тим самим, не викреслювати їх з життя суспільства, за яке вони віддавали здоров'я [6].

Фізична реабілітація є складовою частиною медичної реабілітації - сукупності заходів, спрямованих на від­новлення здоров'я, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень, відновлення або часткову ком­пенсацію порушених функцій, протидію інвалідності, підготовку тих, що одужують, та інвалідів до побутових і трудових навантажень [5].

Мета статті полягає в аналізі терміносистеми реабілітації у французькій та українській мовах, а також в описі тлумачних та перекладних галузевих словників. Об'єктом розвідки є терміни реабілітації, предметом - їхнє функціонування у мові та проблеми перекладу.

Матеріал дослідження буде взятий з джерела фактичного матеріалу: словників реабілітаційного напрямку та спеціалізованих інтернет-сайтів.

Передовсім, нам варто розпочати з аналізу джерел фактичного матеріалу, тобто відповідних словників та Web-ресурсів французькою та українською мовами. Першим спеціалізованим словником цієї галузі французькою мовою можна вважати "Dictionnaire de medecine physique de reeducation et de readaptation fonctionnelles" (автори: Herman Kamenetz та Georgette Kamenetz), який з'явився у 1972 році. У ньому були представлені терміни (приблизно 2,500), ко­трі стосувалися фізичної реабілітації неповносправних [11]. У 1981 році, в Женеві виходить "Glossaire de la readaptation professionnelle et de l'emploi des handicapes" (також містить терміни у галузі реабілітації), а в Канаді з різницею у два роки публікуються "Dictionnaire de la readaptation. Tome 1, termes techniques d'evaluation: index francais-anglais / anglais-francais" (Квебек, 1995) (924 терміни + алфавітний французько-англійський та англо-французький покажчик) та "Dictionnaire de la readaptation. Tome 2, termes d'intervention et d'aides techniques: index francais-anglais / anglais-francais" (Квебек, 1997) (1153 терміни + алфавітний французько-англійський та англо-французький покажчик), автором яких був Моріс Блуен (Maurice Blouin) з Інституту реабілітації фізичних вад Квебеку (Institut de readaptation en deficience physique de Quebec / IRDPQ) [15]. У Франції, в місті Ренн того ж року друкують "Dictionnaire du handicap" (автори: Gerard Zribi та Dominique Poupee-Fontaine), котрий витримав декілька перевидань. Словник містить близько 400 ста­тей, присвячених усім аспектам життя і роботи з неповносправними людьми [12]. В Парижі у 2007 році Мішель Дю-фур (Michel Dufour) та Мішель Гедда (Michel Gedda) у видавництві "Maloine" видають "Dictionnaire de kinesitherapie et readaptation". Окрім найбільш уживаних термінів з тлумаченнями, подано також етимологію, переклад англійською мовою та коротку історичну довідку до кожного терміну, який стосуєтьтя професії масажиста-кінезітерапевта [10].

© Коваль Р. С., 2012Що ж стосується Web-ресурсів, то у 1999 році під керівництвом Моріса Блуена, Лабораторія автоматичної обробки інформації та термінології Інституту реабілітації фізичних вад Квебеку (Laboratoire d'informatique et de terminologie de l'Institut de readaptation en deficience physique de Quebec) розмістила французькою мовою "Service international scientifique de readaptation sur l'autoroute de l'information" (SISRAI) (http://www.med. univ-rennes1. fr/ sisrai), а в 2003 році l'Index International et Dictionnaire de la Readaptation et de l'Integration Sociale (IIDRIS), термі­нологічний корпус якого складається з 18,000 термінів англійською, французькою та іспанською мовами (http:// www.med. univ-rennes1. fr/iidris). У цьому масштабному проекті значна увага приділена термінам, котрі викорис­товуються для номінації хворіб, симптомів, синдромів, методів діагностики та лікування, медичних приладів, а також анатомічній номенклатурі.

Стійкий інтерес до уніфікації та впорядкування термінології реабілітації прослідковується і в працях україн­ських фахівців. Для прикладу можемо навести такі роботи як: "Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації" (Дубогай О. Д., Ткачук А. М., Костікова С. Д., Єфімов А. О., 1998), "Медико-біологічна та реабілітаційна термінологія для студентів спеціальностей "Фізична реабілітація", "Фізична культура". Навчальний посібник" (Кравченко А. І., Лянной Ю. О., Купина В. В., 2002) та "Тлумачний словник термінів і словосполучень фізичної реабілітації" (Мерзлікіна О. А., Гузій О. В., 2002). Варто зазначити, що у видавництві "Советский спорт" (Москва) 2009 року з'являється словник "Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитера-пия. Учебный словарь-справочник", у якому представлені найбільш відомі, а також рідковживані термінологічні поняття, котрі використовуються у лікувальній фізичній культурі, масажі, фізіо- та мануальній терапії.

Як бачимо, потреба у дослідженнях лексико-семантичних особливостей та проблем перекладу термінології фі­зичної та медичної реабілітації, зважаючи на рівень розвитку її засобів та методів у Франції та Канаді, лексикогра­фічні праці, а також швидке поширення зазначеної галузі в Україні, співпрацю вчених та міжнародні конференції, присвячені питанням комплексної реабілітації хворих та неповносправних, зумовлюють актуальність роботи.

Відомо, що основним об'єктом дослідження термінології є спеціальні лексичні одиниці, у першу чергу, тер­міни. Спеціальні лексеми досліджуються у термінології з точки зору їхньої типології, походження, форми, змісту (значення) та функціонування, а також використання, впорядкування та творення [1, с. 9]. Що ж стосується тер­мінології реабілітації, важливо працювати над інвентаризацією, уніфікацією та стандартизацією термінів. Хоча впорядкування термінів є центральною термінологічною роботою, ключове завдання на даний час для відповід­них франкомовних та україномовних фахівців є одним - створення великого за об'ємом перекладного словника, котрий повинен був би задовольнити потреби користувачів. Додамо, що на сьогоднішній день в українській лексикографії немає французько-українського та українсько-французького медичного словника, не говорячи про такого роду праці з окремих медичних галузей.

Більше 90 % нових слів, котрі з'являються у сучасних мовах, складає спеціальна лексика. Спеціальна лексика - це сукупність лексичних одиниць (в першу чергу, термінів) спеціальних галузей знань, котра творить особли­вий пласт лексики, яка найбільш легко піддається усвідомленому регулюванню та впорядкуванню [1, с. 5]. С. В. Гриньов-Гриневич зазначає, що у спеціальній лексиці є поширеними такі негативні явища як омонімія, від­мінне тлумачення термінів представниками різних наукових шкіл та напрямків, синонімія, котра сягає у деяких галузях знань 50 % від загальної кількості термінів, довільна варіативність форм термінів, нечітке визначення багатьох понять, необгрунтоване введення запозичених термінів, поширення немотивованих та хибних термінів, відсутність науково обгрунтованих загальних принципів творення термінів і конкретних оптимальних моделей утворення термінів більшості галузей знань [1, с. 6].

На початковому етапі розвитку термінології основним способом утворення термінів є запозичення із суміж­них дисциплін [1, с. 6]. С. В. Гриньов-Гриневич наголошує на тому, що влучні терміни можуть сприяти розвитку науки, а невдалі - гальмувати [1, с. 6]. Кожний термін повинен відповідати таким критеріям як адекватність, точність, моносемія.

Аналізуючи терміносистему реабілітації, ми бачимо, що постійно з'являються нові терміни для вираження тих чи інших понять зазначеної галузі, тому одним з наслідків неологізації є поява розмитості та багатозначності термінів, і, як наслідок, великої кількості синонімів. Крім цього, вона активно послуговується термінологічним апаратом ортопедії, хірургії, неврології, травматології, спортивної медицини, психіатрії, кардіології та інших медичних галузей, що є додатковим чинником виникнення та функціонування синонімів.

Ми знаємо, що синоніми - це слова однієї і тієї ж частини мови (а також, у більш широкому розумінні, фра­зеологізми, морфеми, синтаксичні конструкції), значення котрих повністю або частково співпадають. В якості одиниці змістового співставлення лексичних синонімів виступає елементарне значення слова, його лексико-се-мантичний варіант. Саме тому багатозначне слово може входити відразу у декілька синонімічних рядів (або па­радигм). Члени кожного ряду ідентифікуються семантично і стилістично відносно домінанти ряду, тобто слова, семантично найбільш простого, стилістично нейтрального і синтагматично найменш закріпленого [4, с. 447].

Аналіз термінів французькою мовою з l'Index International et Dictionnaire de la Readaptation et de l'Integration Sociale (IIDRIS) (http://www.med. univ-rennes1. fr/iidris) свідчить про те, що термінологічна синонімія поширена серед термінів, котрі використовуються для позначення номінацій захворювань та синдромів, які також мають у якості відповідника епонімічну назву.

Розглянемо лише декілька прикладів явища термінологічної синонімії. Науковий термін "ахроматопсія" (від лат. achromatopsia, -ae, f), котрий в українській мові має також відповідниками такі лексичні одиниці як "бар-восліпота" та "барвонебачність" [7, с. 63], французькою мовою перекладаємо як "vision (f) achromatique" та "achromatopsie" (f). Термін "аденокарцинома" (лат. adenocarcinoma, -atis, n) / "залозопістряк" / "залозорак" / "за­лозистий рак" [7, с. 39] перекладаємо французькою мовою як "adenocancer" (m) / "cancer (m) adenoi'de" / "cancer (m) glandulaire". Термін "алексія" (від лат. alexia, -ae, f) / "невчит" / "нечиття" / "нечитальність" / "читонеспромога" /"читонеспроможність" / "читальнонеспромога" / "читальнонеспроможність" / "словосліпота" [7, с. 45] переклада­ємо французькою мовою як "alexie" (f) / "cecite f verbale". Термін "булімія" (від лат. bulimia, -ae, f від гр. bus - бик + limos - голод; kynorexia, -ae, f від гр. kyon, kynos - собака + orexis - їжохіть, апетит) / "ненасить" / "ненасиття" / "не­наситність" / "вовчий голод" / "кінорексія" [7, с. 77] перекладаємо французькою мовою як "boulimie" (f) / "fringale" (f) / "hyperoresie" (f). Поширеними є епонімічні терміни, котрі утворені від прізвища фахівця, котрий вперше опи­сав та кваліфікував певне захворювання: "maladie (f) d'Alzheimer" - "хвороба Альцгеймера" / "форма несильної деменції старечого слабоумства"; "maladie (f) de Parkinson" - "хвороба Паркінсона" / "тримтячий параліч". Одне з основних завдань фахівців з термінології полягає у пошуку вдалого та найбільш оптимального терміну.

Взявши лише декілька термінів на позначення захворювать та різноманітних вад з сайту http://www.med. univ-rennes1. fr/iidris, ми бачимо, наскільки явище термінологічної синонімії є поширеним в терміносистемі реабіліта­ції французької та української мов. Завдання подальших досліджень полягатимуть в детальному аналізі термінів, котрі видається доцільним сформувати у наступні тематичні блоки - 1. назви хвороб; 2. назви симптомів; 3. назви синдромів; 4. назви методів діагностики та лікування; 5. назви медичних та реабілітаційних приладів (інвалідні візки, тренажери тощо); 6. анатомічна номенклатура. Зокрема, зібравши відповідний матеріал, необхідно буде проаналізувати явище термінологічної синонімії у цих тематичних групах та причини його виникнення та функ­ціонування, особливості орфоепії та орфографії термінів латинського та грецького походження, прослідкувати, наскільки поширеними є епонімічні назви, неологізми, запозичення, визначити роль метафори та метонімії у творенні цих термінів, а також встановити етапи формування термінології фізичної та медичної реабілітації у французькій та українській мовах.

Аналіз проблем перекладу термінів буде не менш важливою складовою нашої роботи. На жаль, через від­сутність відповідного словника, нам доводиться користуватися або інтернетом, або ж французько-російськими словниками. Однак, ввівши до багатомовного електронного словника Abbyy Lingvo X3 певні терміни (виби­раємо опцію "переклад з французької російською мовою"), котрі є зафіксованими у словнику "Dictionnaire de kinesitherapie et readaptation" (2007), наприклад, "baignoire (f) trefle", "feeder" (m), "kinedisk" (m), "piegeage" (m), перекладу ми не отримуємо. Саме тому укладення фахового словника принесе величезну користь усім, хто ціка­виться термінологією реабілітації.

Дослідження мовних ресурсів та засобів маніфестації спеціальних понять фізичної та медичної реабілітації, з одного боку, допомагає розв'язати теоретичні питання загальних закономірностей розвитку окремої терміносис-теми, з іншого - вирішити практичні проблеми розбудови, впорядкування, уніфікації та стандартизації галузевої лексики, що сприяє оптимізації наукової комунікації в галузі реабілітації.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство