О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство - страница 96

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 

Лісова Ю. О.

МЕТОДИКА ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ САМОТНОСТІ ПЕРСОНАЖА

У ФРАНЦУЗЬКІЙ ПОСТ МОДЕРНІСТ СЬКІЙ ПРОЗІ                           

Лісовська І. В.

АНІМАЛІЗАЦІЯ - ДІЮЧИЙ ПРИЙОМ СТВОРЕННЯ КОМІЧНИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ

О. ГАКСЛІ ТА РОМАНІ В. ВИННИЧЕНКА "СОНЯЧНА МАШИНА"

Лопушанський Я. М., Коцюба І. П.

РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ КАРЛА ЕМІЛЯ ФРАНЦОЗА В УКРАЇНІ.........

Лубас О. С.


 

163

167

170

172

 

175

 

 

178

181

 

184

187

191

 

195

 

199

 

201

 

204

207ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ І ПРОБЛЕМАТИКА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ У СУЧАСНОМУ
ЖІНОЧОМУ ОПОВІДАННІ
США І УКРАЇНИ (ДЖ. ВАЙНЕР І І. РОЗДОБУДЬКО)    

Лугова Т. М.

МЕТОДОЛОГІЯ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ В КОНТЕКСТІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ                                                  

Малишівська І. В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ Ж.-П. САРТРА

ТА А. КАМЮ У ТВОРЧОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
(А. МЕРДОК, В. ГОЛДІНГ, К. УІЛСОН)
....................................................

Махова К. С.

ЕЗОПОВІ СЮЖЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ БАЙЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ  

Мельник О. В.

ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗІВ ТА МОТИВІВ

ТВОРІВ Ф. ШИЛЛЕРА У ТВОРЧОСТІ М. МАРКЕВИЧА                       

Мельнікава А. М.

ПСТОРЫЯ ЯК ФАКТАР НАЦЬІЯНАЛЬНАЙІДЗНТЬІЧНАСІЛ

(ПАВОДЛЕ ПУБШЦЬІСТЬІКІ ВАЦЛАВА ЛАСТОУСКАГА)               

Мислива В. М.

ФАУСТІВСЬКІ МОТИВИ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ТЛО

ПОВІСТІ "ІНОПЛАНЕТЯНКА" ОКСАНИ ЗАБУЖКО                            

Михальчук Н. О.

СВОЄРІДНІСТЬ АБСУРДУ В ТВОРАХ В. ШЕКСПІРА..............................

Нісевич С. І.

"ПРЕРАФАЕЛІТСЬКЕ БРАТСТВО" І "МОЛОДА МУЗА В ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Осипов П. І.

СПОЧАТКУ/СПОКОНВІКУ БУЛО СЛОВО?

(ДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ВІДОМИХ РЯДКІВ Й. В. ГЕТЕ)       


213

 

217

 

 

220

223

 

228

 

231

 

233

236

240Плетньова О. Ю.

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКОВОЇ ПРОЗИ В СЕРЕДИНІ ХХ СТ.................... 247

Поневчинська Н. В.

КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОЇ ЕПІГРАМИ XIV-XIX СТОРІЧЧЯ       249

Попадинець О. О.

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ В. СКОТТА

І М. СТАРИЦЬКОГО..................................................................................................... 252

Присяжна О. Д.

НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ У ПРОЗІ ДМИТРА МАКОГОНА....................................... 256

Романенко Н. В.

ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ

У ТВОРЧОСТІ В. СТЕФАНИКА, Е. ХЕМІНГУЕЯ ТА ДЖ. СТЕЙНБЕКА            259

Сенчило Н. О.

ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ТУРЕЦЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ НОВЕЛІ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ...................................................................... 263

Скалевська Г. О.

ФРАГМЕНТАРНА ПОЕТИКА ГЕРІ СНАЙДЕРА КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ       267

Снітовська О. Й.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ

ЯК ЯВИЩА КУЛЬТУРНО-ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ..................................... 270

Сподарик О. В.

ПОСТМОДЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІКОДОВОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ       274

Сухомлинов О. М.

ПРОБЛЕМА ЕТИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ В "ЧОРНОМУ ПОТОЦІ" ЛЕОПОЛЬДА БУЧКОВСЬКОГО    277

Тиха У. І.

ПАСТИШ ЯК ВИЯВ ГІПЕРРЕЦЕПТИВНОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ         283

Ткачук О. П.

РОСІЙСЬКИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ ДЖОЗЕФА КОНРАДА................................ 286

Трухан О. І.

АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КАТАСТРОФІЧНОГО ДИСКУРСУ У "РОМАНІ-СВІДЧЕННІ"

С. АЛЕКСІЄВИЧ "ЧОРНОБИЛЬ: ХРОНІКА МАЙБУТНЬОГО"

ТА РОМАНІ АЙРІН ЗАБИТКО "НЕВМИТЕ НЕБО"................................................ 288

Турчанська О. С.

ПРОБЛЕМА КОНФОРМІЗМУ / НОНКОНФОРМІЗМУ ЖІНКИ У ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

"ЦАРІВНА" ТА РОМАНІ Е. ГАСКЕЛЛ "ДРУЖИНИ І ДОЧКИ"                            292

Турчин М. М., Турчин В. В.

СЕМАНТИЧНО-ТРОПЕЇЧНІ ПРОЯВИ ПОЕТИЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Л. ФОЙХТВАНГЕРА

У РОМАНІ "DIE HASSLICHE HERZOGIN MARGARETE MAULTASCH"          296

Улюра Г. А.

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА В ПЕРЕКЛАДАХ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ: ДОСВІДИ І ПРАКТИКИ............................................................................................................................................... 299

Халюк Л.

УСНЕ НАРОДНЕ ОПОВІДАННЯ В СУЧАСНІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ.................. 302

Хрущ Л. М.

ТЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ СИЛЬВІЇ ПЛАТ ТА ЕЛІЗАБЕТ БІШОП......... 308

Циганок О. М.

ІТАЛІЙСЬКІ РЕНЕСАНСНІ ЕПІТАФІЇ З ТРАКТАТУ ЯКОБА ПОНТАНА (1594)

В УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТИКАХ XVII-ХVШ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ....................................................................................................................... 310

Чепелик О. А.

ФЛОРИСТИЧНА СИМВОЛІКА В ЛІРИЦІ ФРАНЦУЗЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ СИМВОЛІСТІВ 313 Чик Д. Ч.

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА "ФІЗІОЛОГІЧНОГО НАРИСУ" В УКРАЇНСЬКІЙ

ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.                        317

Шевченко-Савчинська Л. Г.

НОВОЛАТИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - КЛАСИЧНА ОБЛАСТЬ ПОГРАНИЧЧЯ КУЛЬТУР.

УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ............................................................................................ 321

Штохман Л. М. ФЕМІНІСТИЧНА НАРАТОЛОГІЯ:

ОПОВІДНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ'ЄКТ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ                325

Ясній Я. О.

"НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ" СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА

НА ТЛІ ПОЛЬСЬКИХ ТВОРІВ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ТЕМАТИКИ............................... 328

Госовська М. Є.

ФЕМІНІСТИЧНА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ

ІВАНА ФРАНКА........................................................................................................... 331

Задільська Г. М.

РІЗНОВИДИ КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДІЄСЛІВ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД            334Конопленко Л. О.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОГЛЯДОВОГО ЧИТАННЯ

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ                           337

Криловець Н.

ФІЛОСОФІЯ ТВОРЧОСТІ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО........................................... 341

Накашидзе І. С.

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ МІКРОБАТЬКІВЩИНИ В УКРАЇНОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ КАНАДИ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.       345Новоселецька С. В., Сімак К. В.

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE AND CANADIAN MULTUCULTURALISM        

Романова О. О.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

Шевчук Н. В.

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ                         

Шемуда М. Г.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Шкловська О. Н.

WAYS OF PROMOTING INTERPRETATIVE OUTCOMES OF THE TEXT SETTING          


..348

..352

 

354

357

359Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 27

 

 

 

 

Головний редактор Пасічник І. Д. Відповідальний за випуск Коцюк Л. М. Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Новоселецька С. В. Технічний редактор Свинарчук Р. В. Комп'ютерна верстка КрушинськоїН. О. Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 24. 04. 2012. Формат 42x30/4. Папір офсетний. Друк різографія. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.


[1] Тут і далі назви українських творів при обговоренні їхніх переспівів російською мовою наводяться не в оригіналі, а в актуалізованому російському перекладі. Суто з інформаційною метою.

© Улюра Г. А., 2012

[2] Назви українських поетик подаються скорочено, за початком. Перша арабська цифра вказує рік написання поетики, друга - аркуш рукопису. Повні назви рукописів див. у дослідженні Ольги Циганок. Оскільки епітафії з поетики "Arctos ... " (1704-1705) розглядаються уперше, посилання на цей трактат у списку літератури подається окремо [6].

© Циганок О. М, 2012

[3] Базилевич Мануїл, Бучинський-Яскольд Олександр, Довгалевський Митрофан, Кальнофойський Афанасій, Козачинський Михайло, Кондратович Киріяк, Кониський Георгій, Конюскевич Павло, Крщонович Лаврентій, Лащевський Варлаам,

© Шевченко-Савчинська Л. Г., 2012

Некрашевич Іван, Орновський Іван, Полоцький Симеон, Прокопович Феофан, Сковорода Григорій, Яворський Стефан, Ярошевицький Іларіон, Максимович Іван та ін.

[4] Художній, -я, -є - основне значення - який стосується мистецтва, відтворення дійсності в образах. [9, c. 170].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 


Похожие статьи

О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство