В К Рудик - Вплив системи пенсійного страхування на розвиток фінансової системи україни - страница 1

Страницы:
1 

Література

1. Sowa B., Rola funduszy pozyczkowych i poreczeniowych w wsparciu finansowym sektora MMSP [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarzadzanie i Marketing Z. 14, Rzeszow, 2008.

2. Filip P., Sowa B., Konkurencja podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki swiatowej [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynkow finansowych, TNOiK O/Rzeszow, Rzeszow 2008.

3. Gwizdala J., Rozwoj bancassurance w Polsce w latach 2007 — 2009, Wiadomosci ubezpieczeniowe, nr 4/2010.

4. Rejman K., Споживатство у постіндустріальному суспільстві. Со­ціальний та економічний вимір, [в:] Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей, Львів 2009.

5. Gwizdala J., Kowalczyk D., Sadowski M., Holdingi finansowe bankow i towarzystw ubezpieczeniowych podstawa nowego ladu finansowo-bankowego w Polsce [w:] Finanse i bankowoscdzwignie wzrostu gospodarczego, czesc I: Finanse publiczne. Bankowosc i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczecinski, 1998.

6. Kafkova E. a kolektiv, Zaklady poistovnictva, Vydavatel'stvo EKO-

NOM, 2012.

7. Pukala R., Bancassurance, Матеріали ІІІ міжнародного Ялтинсько­го форуму учасників страхового ринку 22-26 вересня 2003 ст. 66-68.

8. Pukala R., «Bancassurance experiences of the Polish insurance market», Trends of development in insurance 2012, Reviewed book of pro­ceedings from the international scientific conference, CD book, Bratislava, 2012.

9. Sliperski M., Zwiazki bankow komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, Fundacja WARTA, Warszawa, 2002.

10. Zacharska A., Rynek bancassurance w Polsce, Fundacja WARTY i

Kredyt Banku, Warsaw, 2008.

11. Zawisza P. Presentation «Quo Vadis Bancassurance» in VI Assis­tance Forum, 10 may 2012, Warsaw.

Статтю подано до редакції 10.10.2012 р.

УДК 631:368.914.2

РудикВ.К., канд. екон. наук, доцент, директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, Подільський державний аграрно-технічний університет

ВПЛИВ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Висвітлено питання визначення ролі і місця системи пенсійного страхування у формуванні фінансової системи Украї­ни, її вплив на розвиток національної економіки. Особливу увагу

© В. К. Рудик, 2012

258приділено вивченню фінансових взаємовідносин національної пе­нсійної системи з основними сферами фінансової системи держа­ви в умовах проведення пенсійної реформи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: система пенсійного страхування, фінансова система України, державні фінанси, фінанси населення, фінанси суб'єктів господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок.

АННОТАЦИЯ. Освещаются вопросы определения роли и места системы пенсионного страхования при формировании финансо­вой системы Украины, ее влияние на развитие национальной эко­номики. Особое внимание уделяется изучению финансовых вза­имоотношений национальной пенсионной системы с основными сферами финансовой системы государства в условиях проведе­ния пенсионной реформы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система пенсионного страхования, финан­совая система Украины, государственные финансы, финансы на­селения, финансы субъектов хозяйствования, международные финансы, финансовый рынок.

ANNOTATION. The questions of determination of role and place of the system of pension insurance are illuminated in forming of the financial system of Ukraine, her influence on development of national economy. The special attention is spared to the study of financial mutual relations of the national pension system with the basic spheres of the financial system of the state in the conditions of realization of pension reform.

KEYWORDS: system of pension insurance, financial system of Ukraine, public finances, finances of population, finances of subjects of menage, international finances, financial market.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день фінансова сис­тема країни продовжує розвиватися і вдосконалюватися, врахо­вуючи і загальносвітові тенденції розвитку фінансових відносин. Значний вплив на неї здійснює система пенсійного страхування, яка є основою формування вітчизняної пенсійної моделі і має значний фінансовий потенціал. Пенсійна реформа повинна ще більше підвищити роль системи пенсійного страхування і сприя­ти розвитку національної фінансової системи. Тому завдання ба­гатьох науковців полягає в тому, щоб дослідити вплив системи пенсійного страхування на її подальший розвиток, проаналізува­ти взаємозв'язок її з основними сферами фінансової системи.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Необхідність проведен­ня пенсійної реформи, реформування фінансової системи держави сприяє залученню провідних науковців, фінансистів до дослі­дження питань у даних сферах економіки. Вивченню теоретичнихаспектів формування, розвитку, структурної будови фінансової си­стеми нашої країни присвятили свої наукові праці вчені О.Д. Ва-силик, В. Федосов, В.М. Опарін, О.Р. Романенко, В.С. Загорський, С.І. Юрій, О.Д. Данілов, М.В. Грідчіна, В.В. Захожай, Л.Л. Осіп-чук, В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова та ін.

Питанням реформування пенсійної системи на принципах пен­сійного страхування, її впливу на розвиток фінансової системи України в сучасних умовах значну увагу у своїх наукових дослі­дженнях приділяли І. Надточій, В. Яценко, Е. Лібанова, Д. Поло-зенко, Б. Зайчук, С. Мельник, О. Гаряча, Н. Ткаченко, М. Лазеб-на, Т. Кір' ян і багато інших вітчизняних учених.

Постановка завдання. Система пенсійного страхування в нашій країні з кожним роком займає усе вагоміше місце у за­гальній фінансовій системі держави. Акумулюючи значні фі­нансові ресурси, які можна використовувати в національній економіці, її роль на макроекономічному рівні зростає. На на­шу думку, корисним для всестороннього і комплексного ви­вчення пенсійного страхування є дослідження взаємовідносин його із основними сферами загальнодержавної фінансової сис­теми, визначити його роль і вплив на її розвиток і удоскона­лення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні ре­формування у пенсійній сфері відбувається паралельно із ре­формуванням фінансової системи. Варто зазначити, що ці два процеси є взаємозв' язаними і впливають один на одного. Ни­нішні тенденції розвитку фінансової системи показують зрос­тання ролі в ній системи пенсійного страхування. Враховуючи, що пенсійне страхування відноситься до сфери страхування, можна стверджувати, що воно також є складовою фінансової системи держави.

На сьогоднішній день фінансові відносини системи пенсійно­го страхування із основними сферами фінансової системи держа­ви стають усе тіснішими і мають тенденцію до подальшого роз­витку.

Відносно структурної побудови національної фінансової систе­ми, то у наукових колах є деякі розбіжності по цьому питанню. Од­на група вчених зауважує, що до фінансової системи належать сфе­ри державних фінансів, фінансів суб' єктів господарювання, фінан­сів домогосподарств [1, с. 32—33; 2, с. 17]. Інші фінансисти вважа­ють, що в дану структуру повинні бути включені міжнародні фінан­си і фінансовий ринок, але не передбачається в ній така сфера, як фінанси домогосподарств [3, с. 39; 4, с. 22]. В.М. Опарін, виражаю­чи думку переважної більшості вітчизняних фахівців у сфері фінан­сів, включає в структуру фінансової системи п' ять основних сфер: державні фінанси, страхування, фінанси підприємств, міжнародні фінанси і фінансовий ринок [5, с. 26—27].

Ці та інші фактори дають підставу вітчизняним вченим-фінан-систам виділити фінанси страхування, як окрему сферу націо­нальної фінансової системи, поряд із державними фінансами, фі­нансами підприємств, установ і організацій, фінансами домогос-подарств [2, с. 18—19].

Фінанси страхування, на їхню думку, включають такі ланки, як: фінанси цільових централізованих фондів загальнообов' яз-кового державного страхування, фінанси страхових компаній, фінанси товариств взаємного страхування. Серед виділених ла­нок фінансів страхування важливе місце займають фінанси цент­ралізованих фондів загальнообов' язкового державного страху­вання, які саме функціонують у сфері соціального страхування. Вони забезпечують виконання державою функції соціального за­хисту населення. В умовах зростання соціальних стандартів, збіль­шення частки громадян пенсійного віку роль даних фондів у фі­нансовій системі держави стає дедалі помітнішою і надзвичайно важливою.

Погоджуючись із зростаючою роллю страхування, на нашу думку, окремо у фінансовій системі країни доцільно виділити загальну систему пенсійного страхування, яка включає і обов' язкову і добровільну її складові. Розвиток вітчизняної пенсійної системи повністю базується на принципах пенсій­ного страхування. Дану стратегічну лінію держави повністю підтверджують нові законодавчі документи. Тому система пенсійного страхування обґрунтовано може бути виділена і відмічена у структурі фінансової системи держави. Її роль ще більше зросте із запровадженням другого рівня — обов' яз-кової накопичувальної пенсійної системи, що дасть змогу значно збільшити обсяги фінансових ресурсів і можливість їх використання фінансовою системою країни в цілому протя­гом тривалого періоду.

Варто зазначити, що тенденції, які проявляються у суспільно­му, економічному, фінансовому житті держави в сучасних умо­вах, показують зростання взаємозв' язку системи пенсійного страхування майже з усіма сферами сучасної фінансової системи України. Роль і місце в ній системи пенсійного страхування пока­зано на рис. 1.

Фінансова система України

Рис. 1. Роль і місце системи пенсійного страхування у фінансовій системі держави (власні розробки автора)

Актуальність практичної реалізації пенсійної реформи, побу­дованої на страхових принципах, показує, що система пенсійного страхування розвиває фінансові відносини з основними складо­вими української фінансової системи. Майже кожна сфера її без­посередньо, або опосередковано, пов' язана з нею і приймає участь у її функціонуванні. Ці відносини мають прямий і зворот­ній зв' язок, тобто суб' єкти фінансової системи в більшій або мен­шій мірі залучаються до функціонування системи пенсійного страхування і впливають на ефективність її діяльності.

На рис. 2 зроблено спробу відобразити формування фінансо­вих відносин між державними фінансами і системою пенсійного страхування.

Як бачимо, під час перехідного періоду до формування опти­мальної вітчизняної пенсійної моделі, між цими двома складови­ми фінансової системи фінансові відносини розвиваються досить динамічно і конструктивно. Це пов' язано з тим, що держава при­ймає активну участь у розвитку загальнообов' язкового пенсійно­го страхування. За допомогою своїх фінансових ресурсів вона покриває дефіцит бюджету Пенсійного фонду України, що мав місце протягом останніх років. Цим самим держава підкреслює, що вона за будь-яких економічних і фінансових умов, буде про­довжувати здійснювати соціальний захист громадян пенсійного віку і сприяти тому, щоб по пенсійним виплатам затримки прак­тично не було.

Обліковує і розподіляє єдиний соціальний внесок між фондами соціального страхування

Здійснює пенсійні виплати працівникам бюджетної сфери

Інвестує пенсійні ресурси в національну економіку

ЦІ

Державні фінанси

Система пенсійного страхування

Покриває дефіцит бюджету ПФУ '{

Рис. 2. Фінансові відносини між системою пенсійного страхування і сферою державних фінансів (власні розробки автора).

Другий важливий аспект фінансових відносин між даними сферами полягає в тому, що держава бере на себе зобов' язання здійснювати державний нагляд за діяльністю фінансових інсти­тутів у системі пенсійного страхування з метою захистити пенсії громадян, їхні пенсійні активи від різноманітних фінансових ри­зиків. Для цього вона, відповідно до вітчизняного законодавства, формує спеціалізовані державні фінансові інститути, які контро­люють рух і використання фінансових ресурсів у системі пенсій­ного страхування, видають і забирають ліцензії спеціалізованим фінансовим установам, що мають право вести свою діяльність у даній сфері.

Зі своєї сторони сфера пенсійного страхування забезпечує пен­сійними виплатами працівників, які працювали і працюють у бю­джетній сфері. Тенденції розвитку недержавного пенсійного за­безпечення, а також запровадження обов' язкового накопичуваль­ного пенсійного страхування сприятимуть інвестуванню пенсій­них активів їх учасників в національну економіку.

Нове пенсійне законодавство [6—8] зміцнює позиції Пенсій­ного фонду України в управлінні солідарною пенсійною систе­мою, а також відводить йому головну роль у розподілі єдиного соціального внеску між державними фондами системи обов' яз-кового соціального страхування. Відповідно до діючого україн­ського законодавства всі загальнообов' язкові фонди системи со­ціального страхування входять до складу державних фінансів, які і регламентують відносини між ними.

Не менш важливими є розвиток фінансових відносин системи пенсійного страхування із іншими сферами фінансової системи країни фінансами суб' єктів господарювання, фінансами насе­лення, міжнародними фінансами і фінансовим ринком. Вони та­кож підтверджують зростаючу роль даної системи на макрорівні і зміцнення її позицій у національній фінансовій системі.

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи ви­кладене, слід зазначити, що з кожним роком система пенсійного страхування країни все більше посилює і зміцнює свої позиції у структурі фінансової системи держави. Зростаючий фінансовий потенціал даної сфери повинен сприяти розвиткові національної економіки і поставити її в один ряд із іншими основними сфера­ми української фінансової системи.

Оцінюючи роль і місце системи пенсійного страхування у за­гальнодержавній фінансовій системі, варто зазначити, що вона розвиває фінансові відносини фактично з усіма її сферами. Дані відносини, з проведенням пенсійної реформи, розширюються, набувають нового змісту і сприяють взаємному їх розвитку і удо­сконаленню фінансової системи в цілому.

Література

1. Фінанси: вишкіл студії. Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І. — Тернопіль: Карт — бланш, 2002. — 357 с. — С. 32—33.

2. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захо-жай, Л.Л. Осіпчук та ін.: Під кер. і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захо­жая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2007. — 312 с. — С. 17.

3. Фінанси: Навч. посібник / В.С Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Гла­дун, І.Р. Чуй. — К.: Знання, 2006. — 241 с. — С. 39.

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної лі­тератури, 2006. — 312 с. — С. 22.

5. В.М. Опарін. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник / Опарін В.М. — 2-ге вид. доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2005. — 240 с. — С. 26—27.

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-УІ, 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»(із змінами і доповненнями) від 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

8. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 3668-УІ // від 8 липня 2011р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

Статтю подано до редакції 03.10.2012 р.

УДК 368.86

Сліпко К.О., канд. екон. наук, доцент кафедри страхування, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

УКРАЇНСЬКА СИСТЕМА БОНУС-МАЛУС: ОЦІНКА ЖОРСТКОСТІ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ З СИСТЕМАМИ ІНШИХ КРАЇН

АНОТАЦІЯ. Розкрито сутність і призначення системи бонус-малус в автотранспортному страхуванні; охарактеризовано українську систему бонус-малус як систему з «відсутністю пам'яті»; проведе­но аналіз оцінки жорсткості системи за допомогою показника від­носного стаціонарного середнього рівня страхової премії у порів­нянні з іншими країнами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: система бонус-малус, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засо­бів, відносний стаціонарний середній рівень страхової премії, жор­сткість системи бонус-малус.

АННОТАЦИЯ. Раскрыто сущность и предназначение системы бо-нус-малус а автотранспортном страховании; охарактеризовано украинскую систему бонус-малус как систему с «отсутствием па­мяти»; проведен анализ оценки жесткости системы с помощью показателя относительного стационарного уровня страховой пре­мии в сравнении с другими странами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система бонус-малус, страхование граждан­ской ответственности владельцев автотранспортных средств, от­носительный стационарный средний уровень страховой премии, жесткость системы бонус-малус.

ANNOTATION. The nature and purpose of the bonus-malus system in a sector of motor insurance are investigated, the Ukrainian bonus-malus system is characterized as the system «without memory», the severity rating of the system using relative stationary average level is analyzed in comparison with other countries.

© К. О. Сліпко, 2012

265

Страницы:
1 


Похожие статьи

В К Рудик - Вплив системи пенсійного страхування на розвиток фінансової системи україни