Автор неизвестен - Вісник донецького національного університету - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ

Економіка

Ахновська І ., Тофан А . Визначення конкурентноздатності економік Вірменії й України в рейтингах світових організацій 7 Безгін    К . С .,    Гришина    І . В .,    Ушкальов    В . В .   Система категорій і понять, пов'язаних з мотивацією

інноваційно активного персоналу підприємства 13

Бережна   О . О . Принципові засади діагностики функціонування рекреаційно-оздоровчих комплексів 19

Біла   С . О . Механізми державного регулювання модернізації ринку освітніх послуг ВНЗ України 23

Білецький   В . Модернізація вугільної промисловості в Україні техніко-економічні та суспільно-політичні аспекти 29

Білик   О . С . Здійснення регулювання діяльності підприємств на екологічних засадах 34

Бородач   Ю . В . Класифікація матеріальних потоків складального виробництва 38

Бочарова   А . С . Оцінка ефективності соціально-трудових відносин на Донецькій залізниці 42

Бунтовська   Л . Л .,   Стрельченко   Д . І . Соціально-трудові відносини: стан, особливості врегулювання 47

Верховод   І . С . Міра впливу процесів інформатизації на ефективність суспільного виробництва 51

Власова Т . В . , Політік А . Нові вміння для ринку праці 57 Гончаренко     Н . І .,     Кушнаренко     Н . П .   Концептуальні засади розвитку світового  господарства в контексті

економічного лібералізму 64

Горова   К . А .,   Гонтар   Я . В . Керування функціональної складової економічної безпеки підприємства 71

Гуляєв   А . М .,   Ліннік   А . Економічні проблеми організації діяльності в галузі фізкультури та спорту в сучасній Україні 75

Дацко   О . І . Застосування ціннісного підходу для забезпечення конкурентоспроможності регіону в умовах глокалізації 78

Денисенко   Н . О . Регулювання дисбалансу грошових потоків підприємств ЖКГ 90

Деркач   Т . В . Питання державного регулювання аграрного сектору економіки США в умовах переходу до високих технологій 94

До нец А . С . Концепція моделювання інтеграції інноваційної діяльності економічних суб'єктів України 99 Єфімова    Г . В .,    Пащенко    О . В .   Дослідження впливу факторів ризику на рівень інвестиційної діяльності областей

України 103

Жня кін   Б . О . Методологічні принципи оцінки фінансового стану регіону 107

Жогова   І. В. Теоретичні основи економічної ефективності підприємства як фактора його стійкого розвитку 111

Казакова   О. К.,   Лагутіна   І. С. Ринковий механізм у сучасній економіці 117

Калапа   Т. В. Розвиток машинобудівельного підприємства в контексті його конкурентних переваг 122

Кірова   Л. Л. Шляхи удосконалення транскордонної співпраці в агропродовольчому секторі України 127

Колеснік І. М. Перспективи розвитку регіональних морських кластерів в Україні 131 Коломіцева     А. О.,     Ткачова    І. А.   Вивчення й аналіз стратегічних альтернатив у виборі об'єктів реального

інвестування 136

Кондаурова   І. О. Світові тенденції розвитку національних інноваційних систем в умовах економіки знань 142

Конік   О. В. Сутність оцінки інвестиційної привабливості суб'єктів РСЕ 148

Костенко   Н. Вплив інструментів торговельної політики на конкурентоздатність Японії 154

Кошевцова   М. А. Організація управлінського обліку на підприємстві: японський досвід 160

Кримова   М. О. Компетентністна основа освітньої системи України та її роль в формуванні конкурентоспроможності фахівця 165

Кухарська   Н. О. Вибір стратегії структурних перетворень економіки регіону 169

Кучер   В. А.,   Пасічка   Я. О . Організаційні системи управління виробничою потужністю промислових підприємств 175

Лимар   В. В. Державна політика регулювання міжнародного трансферу знань: підходи до визначення та шляхи удосконалення 181

Лук ' янченко   Н . Д .,   Хромов   М . І . Економічний розвиток і людський капітал: фактори впливу 185

Любимова   К . О . Фондовий ринок Європи: практика виходу з світової фінансової кризи 190

Лясковець   Г. М. Аналіз ринку фінансових послуг України в умовах циклічності економіки 195

Макогон   Ю . В . Пік кризи пройдений, що в перспективі? 203

Мариніна   С . В . Економічні наслідки у міжнародній торгівлі України після вступу до світової організації торгівлі 211

Мартякова   О . В. Інструменти регулювання розвитку старопромислових регіонів 217

Мєсєчко   І. М. Індикаторна оцінка рівня фінансової безпеки України 222

Медведкіна   Є. О.,   Бєлаш   О. Теоретичні й прикладні аспекти реалізації концепції фінансової безпеки держави 229

Мельник   С. І. Сучасний стан підготовки фахівців для забезпечення економічної безпеки банків 234

Мизевич Р. С. Визначення основних характеристик у моделях розподільної логістики 238 Мокій    А. І.,    Флейчук    М. І.,    Полякова    Ю. В.   Моделювання соціально-економічного розвитку України в

умовах обмежених ресурсів 241 Молдован   О. О.  Оподаткування господарської діяльності, пов'язаної з експлуатацією природних ресурсів: механізми реалізації

фіскального та стимулюючого потенціалів 247

Мунтіян В. І. Перспективи інтеграційних векторів України в умовах глобалізації й регіоналізації 253 Нікітін    М . М .,    Астапова    Г . В .   Особливості проведення лістингу корпоративних цінних паперів на глобальних

фондових біржах 260

Ніколайчук В. Є. Сприйняття тіньової економіки як змушеної альтернативи соціально-економічної деградації 266 Нусінов   В . Я .,   Буркова   Л . А . Визначення рівня фінансового стану за умови, що підприємство не отримало прибуток

або збиток в оцінюваному періоді 267

Нусінова   О .   В .,   Лебідь   І . О . Аналіз впливу якості корпоративного управління на ринкову вартість підприємств 271

Паршиков   О. М. Проблеми й перспективи розвитку міжнародного залізничного транспорту 275

Пилипенко В. В. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи України 278 Подольський   Р . Ю .  Методика визначення наукового рейтингу вступників на навчання на ОКР «Магістр» у наданні освітніх

послуг ВНЗ 283

Полянська    Я . Л .,    Морозова    А . І .   Оптимізація взаємозв'язку економічного зростання, зайнятості й людського 287

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

№1/2011розвитку

Семенова   Д . А ..,   Кобліанідзе   Я . Р . Сучасні національні та зарубіжні підходи до оцінки нематеріальних активів 291

Сторож   В . В .,   Герасименко   О . І . Наркоманія в Україні як об'єкт соціально-економічного аналізу 297

Струлєв   О . О . Споживче ціннісний маркетинг об'єктів промислової нерухомості 300

Тарасова О . О . Сценарно-динамічна модель визначення напрямків структурних змін в регіональній економічній системі 305 Тульку   Я . І .,   Гадзіна   Д . О . Інформаційні технології (ІТ) як інструмент адаптації бізнесу до умов глобальної конкуренції

(досвід Японії) 311

Федотов   О . О .До питання про сутності інституціонального середовища інноваційної діяльності 317

Федотова   М . М . Сучасні моделі розвитку корпорацій: порівняльна характеристика 325

Філахтова   Т . В . Забезпечення безпечних умов праці як гарантія формування гідної праці в Україні 329

Ходикіна В . В ., Зайцева Н . В . Просторові форми організації інноваційної інфраструктури в японській економіці 333 Чаусовський    О . М .,    Тахтарова    В . С .,    Матюніна    М . В .   Ліберальна модель модернізації як фактор

економічного розвитку 338

Черненко   Н . О . Управління потенціалом підприємства з позицій галузі (об'єднання) 344

Шукліна   В . В . Визначення умов успішного функціонування партнерських відносин між туристичними підприємствами 348

Право

Акаєв    Т . Ш .   Особливості системи правового регулювання й правова природа трудових відносин працівників органів внутрішніх

справ, що мають спеціальні звання міліції України (у контексті аналізу проекту нового трудового кодексу України) 352

Антошкіна   В . К . Проблеми тлумачення правочинів 358

Бардашевич   Н. О. Релігійні організації як суб'єкти господарського права 361

Бєлкін   Л. М. Проблеми та практика «роз'яснення законів» органами державної податкової служби 365

Білий   О. І. Роль держави у стимулюванні інвестування структурної модернізації національного господарства України 370

Віхров   О. П. Організаційно-господарські зобов'язання у сфері обмеження монополізму і захисту конкуренції 377

Владиченко О. О. До питання вдосконалення законодавства про реалізацію вугільної продукції 382 Грабельников   В. А.,   Пугач   М. О.  Аспекти дотримання міжнародних нормативів та стандартів у сфері перевезення

небезпечних вантажів автомобільним транспортом 388

Грудницька   С. М. Необхідність удосконалювання господарської правосуб'єктності державних підприємств 391

Грушкевич Т. В. Конституційні засади екологічного інформаційного забезпечення 396 Деревянко   Б. В.,   Савченко   М. В. Формування правового статусу суб'єктів господарювання у сфері надання освітніх

послуг до початку ХХ століття 399 Заяць   Н. Я. Юрисдикційне повноваження суду касаційної інстанції щодо прийняття нового рішення та зміни рішення по справі як

запорука ефективного судочинства у цивільних справах 404

Звєрєва   О. В. Захист споживчого ринку господарсько-правовими засобами 408

Калініна   С. П.,   Тахктарова   К. А. Тенденції розвитку зайнятості в Європі 412

Комарова   О . С . Правові форми залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг 420

Кур т а   О . О . Поняття та суть правової доктрини: теоретичний аспект 425

Кучер   О . С . Удосконалювання правового регулювання загальнодержавного планування з урахуванням досвіду КНР 431

Лавріненко   О. В. Історія становлення і розвитку вчення про принципи трудового права: парадокси, проблеми 436

Міц   М. М. Правове регулювання рекрутської повинності «малоросійського козацтва» за зводом законів російської імперії 443

Одінцова   О . О . Правове регулювання лобізму в Україні: проект професійного (етичного) кодексу лобіста 447

Пархоменко   М. М. Органи державного управління якістю продукції 451

Полюхович В. І. Особливості правового регулювання поєднання видів депозитарної діяльності на фондовому ринку України 455 Разбейко   Н. В. Стратегічні направлення співпраці місцевої влади та суспільства у рамках європейського інструменту партнерства

та сусідства 459

Романюк Е . И ., Дубина А . Ю . Захист прав інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі 464 Руцинська   Т . П .  Господарсько-правовий статус громадських організацій у країнах Кавказу та Центральної Азії (на прикладах

Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану) 467

Сид о р   В . Д . Про концепцію розвитку земельного законодавства України 472

Сидорченко Т . Ф . Теоретичні передумови формування цілісного земельно-майнового комплексу на регіональному рівні 477 Тарасевич    О . В .,    Нестеров    Г . Г .  Економіко-правові основи співробітництва органів місцевого самоврядування й

суб'єктів господарювання в містах України 482

Татькова   З . Ф . Відповідальність у формі застосування оперативно-господарських санкцій 486

Тимофіїва   Г . А . Термінологічні проблеми сучасного трудового права та права соціального забезпечення України 493

Уваров   А . А .,   Бороздін   М . С .До питання про доцільність уживання поняття "правовий статус мови" 498

Удод   М .   В .,   Рябчиць   Ю . Г . Щодо поняття правова допомога 502

Філіпенко   Є . С . Удосконалення порядку обігу акцій 506

Фролов   Ю . М . Проблемні аспекти укладення договору застави та реалізації заставленого майна в Україні 509

Черленяк   Н.   И.,   Переверзев   А. Н. Про передачу майна релігійного значення релігійним організаціям 513

Черняк   Г. М. Проблема розмежування конструкцій недійсних та неукладених правочинів 518

Ямкова І. М. До питання щодо правового регулювання та правового забезпечення підприємницької діяльності громадян 521 Ярчук   В. С.  Трудовий договір як основний чинник структуризації і систематизації елементного складу предмета трудового права

України 525

Рецензії

Ляшенко   В . І .   Міжнародна економічна діяльність України 531

Петенко   І. В. Імперативи розвитку людського капіталу 532

Наукове життя

Щодо доцільності заснування на українсько-російському кордоні єврорегіону «Азов» 534

Вірменія - Україна: перспективи взаємовигідного співробітництва 541

Міжнаціональна згода в контексті діалогу влади й суспільства 560

Перспективи та напрямки розвитку старопромислових регіонів України у посткризовий період 565 Дев' ята міжнародна наукова конференція «Проблеми й перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках

Чорноморського економічного співробітництва та ГУАМ» 568

Некролог

Пам' яті Новицького В.Є. 585

Вестник НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

национального университета

Серия В. Экономика и право №1/2011

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Ахновская    И . А .,    Тофан    А . Л .   Определение конкурентоспособности экономик Армении и Украины в рейтингах мировых

организаций 7 Безгин   К . С        Гришина    И . В        Ушкалёв    В . В .  Система категорий и понятий, связанных с мотивацией инновационно

активного персонала предприятия 13

Бережная   О . О . Принципиальные основы диагностики функционирования рекреационно-оздоровительных комплексов 19

Белая   С . А . Механизмы государственного регулирования модернизации рынка образовательных услуг вузов Украины 23

Билецкий   В . С . Модернизация угольной промышленности в Украине технико-экономические и общественно-политические аспекты 29

Билик   О . С . Осуществление регулирования деятельности предприятий на экологических началах 34

Бородач   Ю . В . Классификация материальных потоков сборочного производства 38

Бочарова   А . С . Оценка эффективности социально-трудовых отношений на Донецкой железной дороге 42

Бунтовская   Л . Л        Стрельченко   Д . И . Социально-трудовые отношения: состояние, особенности урегулирования 47

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа