В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Nb3+/Nb

-1,100

Os2+/Os

+0,850

V3+/V

-0,868

Hg2+/Hg

+0,852

Cr2+/Cr

-0,913

Pd2+/Pd

+0,915

Zn2+/Zn

-0,763

Ir3+/Ir

+ 1,150

Cr3+/Cr

-0,744

Pt2+/Pt

+ 1,190

Ga3+/Ga

-0,560

Au3+/Au

+ 1,498

Fe2+/Fe

-0,440

Au+/Au

+ 1,691

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.     Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 1998. -743 с.

2.     Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія. В 2 т. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1968. - Т.1. - 442 с.

3.     Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. Ч. 1. - К.: Педагогічна преса, 2002. - 580 с.

4.     Степаненко О.М., Рейтер Л.Г. Загальна та неорганічна хімія. Ч. 2. -К.: Техніка, 2000. - 784 с.

5.     Глинка М. Л. Загальна хімія. - К.: Вища школа, 1982. - 608 с.

6.     Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 2000. - 559 с.

7.     Павлов Н.Н. Теоретические основы общей химии. - М.: Высшая школа, 1978. - 304 с.

8.     Соколовская Е.М., Гузей Л.С. Общая химия. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1989, 639 с.

9.     Эткинс П. Молекулы. - М.: Мир, 1991. - 215 с.

10. Яцимирський К.Б., Яцимирський В. К. Хімічний зв'язок. - Київ: Вища школа, 1993. - 309 с.

11. Фримантл М. Химия в действии. В 2-х ч. - М.: Мир, 1991. - Ч.1. - 528 с. -Ч.2. - 622 с.

12. Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії: Навчальний посібник / Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П. - К.: Каравела, 2003. - 344 с.

13. Каличак Я.М. Хімія : Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. - Львів: Світ, 2001. - 176 с.

14. Приседський В.В. Атоми. Будова. Походження, Зв'язок: Навч. посібник / В.В. Приседський. - Донецьк: Видавництво «Ноулідж», 2011. - 160 с.

15. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.А.Рабиновича, Х.М.Рубиной. - М.: Интеграл-Пресс, 2005. - 240 с.

16. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. Київ: Либідь, 2001. - 398 с.

Задачи и упражнения по общей химии / Под ред.Н.В.Коровина. М.: Высшая школа, 2004. - 253 с.Аналоги електронні 56 Аніон 146, 164, 165 Анод 221

Анодний процес 232, 235, 240 Атом(и)

-   заряд ядра

-   багатоелектронний

-   розмір (радіус)

-   електронна структура

-   ефективний заряд

Баланс електронний 201

Валентність 57, 73 Відновник 198 Властивості

-   кислотно-основні 60

-   металеві 58, 60

-   неметалеві 58, 60

Гібридизація 68, 70 Гідроксид 13 Гідроліз 163 Густина відносна 12

Деполяризатор 275 Диполь 71

Дисоціація 143, 161, 191

-   електролітична 144, 161

-   комплексних сполук 193

-   ступінь 135, 143, 152 Диспропорціонування 218 Добуток розчинності 156

Еквівалент 28

Електрод водневий 202, 205 Електроліт 15 Електронегативність 58 Електрону «провал » 51 Енергія

-   активації 97

-   внутрішня 77, 79

-   Гіббса 77, 209, 228, 284, 302

-   іонізації 58

-   спорідненості до електрону 58

-    хімічного зв'язку 63 Ентальпія 77, 79 Ентропія 77, 82

ПОКАЖЧИК

Закон

-   Авогадро 12

-   Бойля-Маріотта 11

-   Гей-Люссака 11

-   Дальтону 12

-   еквівалентів 35, 37

-   електролізу 246

-   об'єднаний газовий 11

-   періодичний Менделєєва 53

-   розбавлення (Оствальда) 143

Рауля 129, 133 Зв'язок

-   іонний 64, 72

-   ковалентний 63, 65

-   металевий 64

-   полярний 71, 144

Інгібітор корозії 101 Іонний добуток води 162 Іонно-молекулярне рівняння 157

Каталіз 101 Катіон 144, 164 Катод 221

Катодні процеси 220, 233, 269, 275 Квантове число 41, 50, 55

-         головне 41, 55

-         магнітне 41

-         орбітальне 41

 

-         спінове 41 Ковалентність 67

Коефіцієнт ізотонічний 129, 132, 148 Комплекс активований 97 Комплексні сполуки 181, 184 Комплексоутворювач 182 Константа

-         гідролізу 166, 167

-         дисоціації 150

-         ебуліоскопічна 132

-         кріоскопічна 132

-         нестійкості 191

-         стійкості 192

-         хімічної рівноваги 104

-         швидкості 92 Концентрація

-         масова 118

-         моляльна 118

-        молярна 11нормальна 119

-        процентна 118 Координати арреніусівські 97 Координаційна сфера 183 Кут валентний 67

Легування 275 Ліганд 182

Маса

-        атомна відносна 8

-        молекулярна відносна 8

-        молярна 9

-        молярна еквівалентів 34 Метод

-        валентних зв'язків 63

-        молекулярних орбіталей 63 Множник передекспоненційний 97 Момент дипольний 71

Моль 8

-        еквівалентів 34

Напруга розкладання 234

Об'єм

-        молярний 9

-        молярний еквівалентів 35 Окисник 198

Оксид 13 Основа 13

Пасивація 275 Принцип

-        Ле Шательє 113, 145, 156

-        Паулі 42

Перенапруження 237, 239 Потенціал

-        іонний 171

-        хімічний 139, 149 Правило

-        Вант-Гоффа 99, 137

-        Клечковського 42

-        «хреста» 126

-        Хунда 42

Реакції

-        диспропорціонування 218

-        окисно-відновні 198

-        порядок 92

-        швидкість 89

Рівняння

-      Арреніуса 96

-      кінетичне 92

-      Менделєєва-Клапейрона 12

-      Нернста 203, 238

-      стану ідеального газу 11

-      термохімічне 79 Розчин 128

 

-        ідеальний 133

Сила електрорушійна 209, 223 Стадія лімітуюча 92 Стала

-  Авогадро 9

-  газова 11 Ступінь

-  гідролізу 166

-  дисоціації 144, 152

-  окиснення 57

-  уявний 148

Температура

-        кипіння 131

-        кристалізації 131

-        стандартна 77 Тиск

-        насиченої пари 129

-        осмотичний 136

-        парціальний 12

Умови

-        нормальні 11

-        стандартні 77

Фактор

-        Больцмана 97

-        еквівалентності 28 Функція

-        стану 76

-        термодинамічна 76

-        критеріальна 83

-        хвилева 40

Частка

-        масова 10, 118

-        молярна 10, 119

-        об'ємна 10 Число

-        квантове 41

-        координаційне 182

-        масове 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах