Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 104

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

6.Ильин И. П. Стилистика интертекстуальности. Теоретические аспекты / И. П. Ильин // Проблемы современ­ной стилистики. - М., 1989. - С. 186-207.

7. Киосе М. И. Лингво-когнитивные аспекты аллюзии: На материале заголовков английских и русских
журнальных статей: дисс... . канд. филол. наук: 10.02.20 / М. И. Киосе. - М., 2002. - 281 с.

8.Машкова Л. А. Аллюзивность как категория вертикального контекста / Л. А. Машкова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. - 1989. - №2. - С. 25-33.

9.Наумова О. Е. Прецедентные тексты: аспекты изучения и функционирование в публицистическом дискурсе [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/files/sec/16.doc. - Заголовок з екрану.

 

10.Потылицына И. Г. Дискурсивный аспект аллюзивной интертекстуальности английского эссе: дисс... . канд. филол. наук: 10.02.04. / И. Г. Потылицына. - М., 2005. - 213 с.

11.Тухарели М. Д. Аллюзия в системе художественного произведения: дисс. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / М. Д. Тухарели. - Тбилиси, 1984. - 167 с.

12.Тютенко А. А. Структура і функції алюзії у пресі Німеччини, Австрії та Швейцарії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. А. Тютенко. - Харків, 2000. - 20 с.

13.Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/77-аlyuzya.html. - Заголовок з екрану.

14.Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. - Oxford, New-York : Oxford University Press, 2008. - 368 p.

15.Ben-Porat Z. The Poetics of Literary Allusion. PTL: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature 1 (1976): 105-128.

16.Bloom H. A Map of Misreading. - Oxford : Oxford University Press, 1975. - 206 p.

17.Brower R. A. Alexander Pope: The Poetry of Allusion. - Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1986. - 368 p.

18.Cushman S. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. - Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2012. - 1440 p.

19.Galperin I. R. Stylistics. - Moscow : Higher school Publishing House, 1977. - 372 p.

20.Perri, C. On Alluding. Poetics 7 (1978): 289-307.

The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, ed. by C. T. Onions: Vol. 1. - London, Southampton Street, Strand, 1933. - 1232 p.зміст

 

 

ЛІНГВОДИДАКТИКА ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

 

Bozhesku М. H.

LANGUAGE CHOICE DYNAMICS IN UKRAINE....................................................... 3

Бридко Т. В.

СОЦИОФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОНОРНОГО СОГЛАСНОГО [L]

В НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ................... 5

Корольова В. В.

ПРЕЦЕДЕНТ НІ ФЕНОМЕНИ В МОВІ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ..................................... 8

Морська Л. І.

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ ДИСКУРСІ................................................................................ 11

Навольська Г. І.

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ       15

Негер О. Б.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ЯК ПОЗАМОВНИЙ ЧИННИК

РОЗВИТКУ УРБАНОНІМІЇ ЗАКАРПАТТЯ.............................................................. 17

Нуждак Л. В.

ЕСТЕТИКА ТА МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРІЗВИЩ УКРАЇНЦІВ

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОЛІНВГІСТИКИ              20

Сурмач О. Я.

АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ВЕРБАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ

У ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.................................................... 22

 

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

 

Аладько Д. О.

ВИКОРИСТАННЯ НАЗВ ПОСУДУ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ........................................................ 25

Бенкендорф Г. Д.

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ КОНТИНУУМ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОГО МАКРОТЕКСТУ          27

Бернацька С. М., Бернацька Н. П.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУНКОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ МОДАЛЬНОЇ

МОЖЛИВОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ РЕЧЕННЄВОЇ СЕМАНТИКИ                           30

Боть Л. П.

ПРИНЦИП ВВІЧЛИВОСТІ В ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ

(НА МАТЕРІАЛІ УСНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 6-10 РОКІВ)                               33

Василенко Д. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У СФЕРІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ  36

Вигнанська І. М.

RECHERCHES PUBLICITES AVEC REFERENCES BIBLIQUES 38 Гач Н. О.

СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА «LET» - КОНСТРУКЦІЇ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ         42

Грибок О. М.

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПОБУТОВОГО ДИСКУРСУ НІМЦІВ            46

Гриняк О. О.

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ

ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ       50

Грошко Т. В.

ДИСКУРС У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ: ЖАНРОВА КЛАСИФІКАЦІЯ

(БАНКІВСЬКИЙ, ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ДИСКУРСИ)               52

Доронкіна Н. Є.

КАТЕГОРІЇ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ......................................................................... 54

Дунаєвська О. В.

КОНЦЕПТ «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» В БРИТАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ......... 57

Євенчук О. Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА «FAMILIE - LEBEWESEN»

У НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ........................................... 61

Єсипенко Н. Г.

ПРОФІЛЮВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ II !Х КОНЦЕПТІВ    64Єфименко В. А.

ФОКАЛІЗАЦІЯ ТА МЕДІАЦІЯ В СУЧАСНИХ НАРАТИВАХ...............

Застровська С. О.

ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ..

Зозуля М. О.

СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ

МЕТАФОРИ-ПЕРСОНІФІКАЦІЇ В РОМАНАХ У. ГОЛДІНГА          

Ільченко О. А.

МЕТАФОРИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ В МОВІ ЗМІ ХХІ СТ.:

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.....................................................................

Канова Л. П.

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ                                                  

Кишко С. М.

ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ......................................

Климчук І. О.

ЕМОТИВНІСТЬ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ..............................................

Колесова А. О.

АТРИБУТИВНИЙ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ КОХАНОЇ

В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ XIX-XX СТОЛІТТЯ  

Копчак О. І.

ГЛЮТОНІМИ У ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ                                                 

Коропецька О. І.

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТАКТИКИ ЗАПИТУ ІНФОРМАЦІЇ

В ПАРІ ШАЛЬНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ                            

Косович О. В.

ФРАНЦУЗЬКА НЕОЛОГІЯ: СУТНІСТЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ     

Крутько Т. В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ПРОТИСТАВЛЕННЯ У ТЕКСТАХ РЕКЛАМИ  

Кушнєрова О. А.

ВІРШОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНЕНОГО СТАНУ СВІДОМОСТІ АВТОРА

Лазебна О. А.

ВЖИВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОЦІНКИ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ SICH FUHLEN

У ТВОРАХ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ТА АВСТРІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Лащук О. М.

АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ

«NAHE» ТА «DISTANZ»............................................................................

Магас Н. М.


67

69

 

72

 

75

 

78

81

.83

 

85

 

89

 

93

97

99

102

 

107

 

110СОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ МОДУСУ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ЕМОЦІЙ

У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ...................................................................

Макаренко Ю. В.

ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИК ЯК НОВИЙ ВЕРБАЛЬНИЙ КАНАЛ СПІЛКУВАННЯ  

Марку В. І.

ДЕРИВАТИВИ З АГЕНТИВНИМИ СУФІКСАМИ

У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ ТА ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ                                  

Мицан Д. М.

ЛОКАТИВНЕ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ЧАСТИН ТІЛА

Місягіна І. М.

ДИСКУРСИВНИЙ АКТ УХИЛЬНОСТІ........................................................

Молодоженя О. Ю.

ЗАСОБИ МОВНОЇ ГРИ В МАГІЧНИХ РИТУАЛАХ...................................

Мясоєдова C. В.

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ                                                           

Науменко Л.

ПЕРСОНАЖ ЯК МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У МАЛІЙ ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА  

Неклесова В. Ю.

ДОМІНАНТНІ СКЛАДОВІ ТРЕТЬОГО КОЛА ХРОНОНІМНОГО ФРЕЙМУ

(ЗА ДАНИМИ ОНОМАСТИЧНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)        

Нікіточкіна І. В.

СЕМАНТИКО-КАТЕГОРІАЛЬНА РОЗБІЖНІСТЬ ТЕРМІНІВ «СМИСЛ»,

«ЗНАЧЕННЯ», «ПОНЯТТЯ» І «КОНЦЕПТ»                                             

Новак В. Р.

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ

В КОМУНІКАЦІЇ «ЛЮДИНА-КОМП'ЮТЕР»                                          


114

117

 

121

124

128

131

 

133

137

 

140

 

144Новікова Н. Г.

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ        152

Новосадська О. Б.

ПОННЯТЄВО-ОЦІННІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНІСТЬ» В АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ'ЯХ     155

Одарчук Н. А., Одарчук О. С., Мірончук Т. А.

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

MS POWERPOINT 2010 КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАГМАТИКИ...................................... 157

Остапчук Я. В.

НОМІНАТИВНЕ ТА ПОНЯТІЙНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ IMAGINATION................. 161

Піскозуб З. Ф., Потьомкіна І. Ф.

ДО ПИТАННЯ НОМІНАЛІЗАЦІЇ ІНФІНІТИВУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ............ 164

Плисак Д. В.

АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР                        167

Полєжаєв Ю. Г.

СПЕЦИФІКА ПРАГМАТИКИ ТЕКСТІВ БОРТОВОЇ ПРЕСИ.................................... 170

Римяк І. Є.

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ КОМПЛІМЕНТУ ТА ІРОНІЇ

(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ XYII^^ СТОЛІТЬ)      173

Романова Н. В.

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ.... 176

Семенюк І. С.

СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПОРТАЖУ З ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ    180

Сербін С. М.

ІНТЕРВ'Ю В ПРЯМОМУ РАДИМ ФІРІ.......................................................................... 183

Смоляна А. Л.

СЕМІОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР МАКРОСТРУКТУРИ РЕКЛАМНОГО БЛОКУ СУПЕРОБКЛАДИНОК

АНГЛОМОВНИХ КНИГ.............................................................................................. 188

Соловйова О. А.

ТИПИ МІЖМОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТІВ

ДОБРО-ЗЛО СУЧАСНИХ АРАБСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 191 Суддя А. М.

РІВНІ КОНТЕКСТУ ТА ДЕКОДУВАННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ

У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ........................................ 194

Тарабріна Н. А.

ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ І ТАКТИКИ ЙОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ................................. 197

Тараненко К. В.

ТРАНСАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ

ПРАГМАТИЧИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ        200

Тимофєєва І. С.

СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ОДНОСКЛАДОВИХ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ

УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ......................................... 203

Усова Н. В.

ФОНОМОРФЕМІКА ОНІМІВ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ВИМІРІ.............. 205

Хлиніна О. М.

Н КЛАС ИЧНІ ЗАСОБИ НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ КАР'ЄРА................................... 208

Хомицька І. І.

ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ

У ІСПАНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ............................................... 211

Шевченко А. С.

ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ

JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ................................................................................. 214

Шершньова А. В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХАЙКУ:

КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ............................................................... 218

Школяр Н. В.

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПАМ'ЯТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ:

НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ................................ 221

Щепанська Х. А.

КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ОБРАЗУ СЕРЦЯ

В ЛІРИЧНІЙ ДРАМІ І. ФРАНКА «ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ»............................................. 224

Ясіновська О. В.

МЕТАФОРИЧНІ ОБРАЗИ КОНЦЕПТА OOONOZ У КНИГАХ НОВОГО ЗАВІТУ         228ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

 

Абашина В. Н.

СЛОВА КОММУНИКАТИВНОГО ФОНДА

В АССОЦИАТИВНОЙ ПРОЗЕ ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА (ЧАСТИЦА ДАЖЕ)  231

Андрушенко О. Ю.

ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ 234

Антоненко Ю. М.

ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ НАУЧНЫХ РЕЦЕНЗИЙ........................................ 236

Бабенко E. B.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РЕКЛАМНОЙ АННОТАЦИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)......................................................... 239

Багрій О. I.

ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУКОВИХ ДИСКУСІЙНИХ ТЕКСТІВ.. 242

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа