Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 105

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Балко М. В.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЯ: СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 245

Бехта І. А.

ДИСКУРСНА ЗОНА ПЕРСОНАЖА У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ........... 248

Ботвінко-Ботюк О. М.

ВИСЛОВЛЕННЯ ПРЕЗИРСТВА У КОНФРОНТАТИВНОМУ ДИСКУРСІ............. 251

Бутко С. Г.

ГЕНЕЗИС ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІФОНІМІВ

У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ............................................................ 254

Веренько М. М.

РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ..................................... 257

Вєтрова І. М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ  260

Винник О. Ю.

ОБРАЗНІСТЬ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ      262

Гончарук С. В.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ІМЕННИКІВ-АНТОНІМІВ

З ДЕТЕРМІНАТИВАМИ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ                                265

Gulivets N. O.

MEN AND WOMEN IN POLITICAL COMMUNICATION........................................... 268

Деркевич Н. А.

СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ZER- У ФОРМУВАННІ ЗВ'ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ            271

Єфименко Т.

ПЕРЕВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ В РОМАНІ М. ШЕЛЛІ «ФРАНКЕНШТЕЙН»    274

Занько Г. П.

ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ      278

Засанська Н. Д.

ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ........................................................ 281

Зелена Ю. Л.

МОВНА КОНСТРУКЦІЯ «КОПУЛЯТИВНЕ ДІЄСЛОВО+АТРИБУТИВНИЙ ДОДАТОК ПІДМЕТА (АДП)»:

СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ                286

Зимич Є. В.

і П ВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАРИТАЛЬНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ            289

Іващишин О. М., Кащишин Н. Є. СКОРОЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТЕРМІНІВ

АНГЛОМОВНОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ                                         293

Карпа І. Б.

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТАХ

(НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО СЕРВІСУ YAHOO'.ANSWERS)    295

Каширина М. М., Семиколенова Е. И.

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МОТИВАЦИИ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ          298

Коваль Т. П.

СИНКРЕТИЗМ ФІЛОСОФЕМ «СМІХ» І «ЩАСТЯ».................................................... 302

Козолуп М. С.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ

ІНТЕРНЕТ НОВИН З ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 306 Козуб Л. С.

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ

У ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ                                        309

Кузнецова Л. Р.

МАЛОФОРМАТНИЙ ТЕКСТ ЯК АКТ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ    312Кундис О. Т.

НОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ В ІТАЛІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 315

Лежньов С. М., Янсон В. В.

АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМІ [-СКОРОЧЕННЯ.......................................................... 318

Лесінська О. М.

ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ В ІМЕННИКОВОМУ СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ                             320

Мельник Н. М.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВІРНОЇ БАЗИ ІМЕННИКІВ

ТА ДІЄСЛІВ АВТОМОБІЛЬНОГО СЛЕНГУ............................................................ 324

Mykhaylenko V. V.

SEMANTIC SHIFTS OF LEXEMES IN DISCOURSE.................................................... 326

Мойсеєнко С. М.

СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ

АНГЛІЙСЬКОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ................................................ 329

Монахова Т. В.

МОДЕРНІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ ТЕКСТОТВОРЕННЯ.................................................... 332

Мохненко О. П.

КОНФЛІКТ ЯК ОБ'ЄКТ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ........................................... 334

Назмєєва Н. А.

МЕТАМОВНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ІНСТРУКЦІЇ

В АНГЛОМОВНОМУ МЕТОДИЧНОМУ ДИСКУРСІ............................................. 338

Німенко О. А.

СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСУБСТАНТИВНИХ, ДЕАД'ЄКТИВНИХ

І ДЕВЕРБАТИВНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)              341

Павлик В. І.

АРХІТЕКТОНІКО-МОВЛЕННЄВІ ФОРМИ ЖАНРУ «ГЛОСА»............................... 343

Плакида Г. А.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ МЕМУАРІВ        345

Плетенецька Ю. М.

ДО ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ВЕЛИКОГО І МАЛОГО СИНТАКСИСУ        349

Рогач Ю. І.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  352

Сеттарова М. Д.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В США.................................... 355

Сікорський Т. В.

ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

(НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ Б. ОБАМИ ТА М. РОМНІ)               358

Сулейманова Н. В.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ.................................................................. 360

Тесленко О. А.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОЯЗЫЧНОЙ СМС-КОММУНИКАЦИИ      363

Тиха У. І.

ЖАНРОВІ ІГРИ В ПОСТ МОДЕРНІСТ СЬКОМУ ТВОРІ........................................... 366

Третьякова К. В.

ОМОНІМІЧНІ ОПОЗИЦІЇ «ОНІМ-АПЕЛЯТИВ» В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ.............. 368

Улановська О. В.

МЕТАФОРИЧНІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ДРАМИ

(НА МАТЕРІАЛІ П'ЄСИ СЕМЮЕЛА БЕККЕТА «WAITING FOR GODOT »)    370

Ущина В. А.

ДИСКУРС РИЗИКУ: КОМУНІКАТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ..... 373

Федоренко С. В.

МЕТАФОРА В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 376 Худа Н. С.

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ КЛАСІВ ІМЕННИКІВ

У РОМАНАХ ДЖОНА АПДАЙКА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «КРОЛИК, БІЖИ»)         378

Чабаненко Т. С.

РАЗНОВИДНОСТИ НЕПОЛНЫХ ПАРАДИГМ ЛИЧНЫХ ФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА         381

Чеберяк А. М.

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

(НА МАТЕРІАЛІ ВІДКРИТОГО ЛИСТА Ю. ТИМОШЕНКО ДО В. ЯНУКОВИЧА «ЛИСТ ДИКТАТОРУ»)............................................................................................................... 385

Черненко Т. В.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ-КОНВЕРСИВІВ

У ТЕМАТИЧНО МАРКОВАНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ      388Шевельова-Гаркуша Н.

ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ШОСОБІВ РИТМІКО-СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА СЕМАНТИКИ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ВІРШОВАНОГО МОВЛЕННЯ)          390

Ярема О. Б.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЮЗІЇ       393Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 29

 

 

 

 

Головний редактор Пасічник І. Д. Відповідальний за випуск Ковальчук І. В. Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Новоселецька С. В. Технічний редактор Свинарчук Р. В. Комп'ютерна верстка КрушинськоїН. О. Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 19. 10. 2012. Формат 42x30/4. Папір офсетний. Друк різографія. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа