Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Релігійна складова передбачає процес здійснення ритуалу Хрещення, який, згідно Книги Загальних Молитв, може відбуватись в межах різних частин богослужіння. В ході аналізу можливих варіантів здійснення ритуалу «Хрещення дитини», які входять до релігійної складової, доцільною стала можливість виокремлення ядерних та периферійних елементів присутніх у даній ситуації. До перших, обов'язкових, котрі становлять опору ритуалу слід віднести такі як:

-   Привітання / The Greeting. Згадуються слова Ісуса, котрий запросив усіх приходити до Царства Небесного, але для цього порібно повторно народитись від води і Духа, що відбувається у ритуалі Хрещення [16, с. 63];

-   Представлення кандидатів / Presentation of the Сandidates. Відбувається представлення батьками, хреще­ними батьками або спонсорами дітей церковній громаді. Цим вони засвідчують готовність взяти на себе відпо­відальність за християнське виховання хрещеної дитини [14, с. 299-311]. Окрім цього, обґрунтовується значення Хрещення та даються настанови батькам і хрещеним батькам, пояснюються їх обов'язки [16, с. 66];

-   Зречення / The Decision. Відбувається процес зречення від диявола і всього, що суперечить Богові. Обов'язковим є визнання Христа як Спасителя, поклоніння Христу як Господу [16, с. 67];

-   Благословення знаком Хреста / Signing with the ^oss. Священник та хрещені батьки благословляють канди­датів в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в знак того, що Христос кличе їх до своєї пастви. На кандидатів накла­даються обов'язки боротися проти всього гріховного, земних утіх (world), диявола, залишатися вірними Христу до кінця своїх днів [16, с. 68];

-   Процес Хрещення / Process of Baptism. Процес хрещення відбувається у купелі (font) і включає три етапи: 1) визнання віри: кандидат (хрещені батьки) повинен засвідчити, що він/вона вірує; 2) занурення у воду або обли­вання водою (вода стікає по тілу) в ім'я Отця, Сина і Святого Духа; 3) одягання білого вбрання (новоохрещеного одягають у білий одяг на знак Христа). Під час звершення самого Хрещення відбувається відновлення дитини у Святому Дусі та поєднання з Христом [16, с. 71];

-   Проповідь / Commission. Пояснення значення таїнства Хрещення та роз'яснення ролі батьків, хрещених батьків та парафіян в житті новоохрещеного, спільна молитва за благословення для новоохрещених і присутніх [16, с. 72];

-   Отримання запаленої свічки / Giving of a Lighted candle. Новоохрещені отримують свічку як символ Христа;

-   Відпуст / The Dismissal. Відбувається благословення новоохрещених та всіх присутніх на подальше мирне і світле життя [16, с. 77].

Такі елементи як Вступне слово / Introduction, Спеціальна молитва перед Хрещенням / The Collect, Молитва над водою / Prayer over the Water, Визнання віри / Profession of Faith, Молитва про заступництво / Prayer of Intercession, Благословення / The Blessing можна характеризувати як опційні, оскільки вони є необов'язковими для виконання [16, с. 60-61].

Керуючись розподілом елементів релігійної складової концепту Хрещення дитини та їх навантаженням мож­на виділити певні культурні пріоритети англіканців. Згідно лексичного наповнення складників ядра ритуалу «Хрещення дитини», прослідковується певна динамічність лінгвокультурного концепту Хрещення. Починаючи з рішення «І do», яке кандидат висловлює на етапі Зречення / Decision, можна прослідкувати певний рух об'єкта, позначений опозиціями die<->born (померти^народитись), darkness<->light (темрява<->світло), де посередниками руху є parents, godparents, God / Lord, Christ, Holy Spirit (батьки, хрещені батьки, Бог, Христос, Святий Дух).

Відносно об'єкта Хрещення нами було виділено наступні його стани:

Активний об'єкт:

To die (померти) (devil / диявол, sin / гріх, all rebellion / все нечестиве, darkness / темрява) <-> to be born (на­родитись), to enter (вступити), to shine (сяяти) (new life / нове життя, light / світло, saints / святі). Таким чином, у концепті хрещення ми маємо змогу прослідкувати рух знизу вверх, керуючись наповненням ядра концепту, де під час хрещення кандидат помирає для диявола, гріха, всього нечестивого, темряви і, народившись, вступає в нове життя, сяючи світлом як святі. Для звершення цього процесу необхідна присутність таких дієвих осіб як батьки, хрещені батьки, Бог, Святий Дух, Христос, Церква.

Пасивний об'єкт:

1) Хрещені батьки / godparents, parents / батьки (ставати прикладом / to set an example, охороняти / to guard, до­помагати / to help); 2) Бог / God / Lord (кликати / to call, забирати / to deliver, відновлювати / to restore, проводити / to lead); 3) Святий Дух / Holy Spirit (омити / to wash, збагати / to pour the riches); 4) Христос / Christ (підняти / to rise, одягнути / to clothe); 5) Отець / Father, Син / Son, Святий Дух / Holy Spirit (хрестити / to baptize); 6) Церква / Church (прийняти /to receive).

Щодо елементів, відносно яких кандидат є пасивним, то вище зазначений розподіл демонструє їх роль в русі концепту «Хрещення дитини». Зокрема, батьки та хрещені батьки сприяють розвитку християнина шляхом до­помоги та заступництва. Їх можна виокремити як матеріальну складову лінгвокультурного концепту «Хрещення дитини». Іншою, невід'ємною частиною лінгвокультурного концепту, яка може бути охарактеризована як не­матеріальна, є невидимі сили, котрі приймають безпосередню участь у здійсненні таїнства Хрещення дитини - це Бог, Христос, Святий Дух - Свята Трійця. За ними закріплена основна мета таїнства - вивести з темряви,омити, відновити, подарувати світло, підняти, тобто охрестити. Церква (церковна громада) виступає для новоох-рещеного домівкою, яка отримує нового мешканця. Не менш цікавим елементом концепту «Хрещення дитини» є священник, оскільки він виконує функцію інструменту церкви та Святої Трійці, здійснюючи ритуал за їх по­середництва та від їх імені.

Отже, лінгвокультурний концепт «Хрещення дитини» передбачає присутність двох начал - матеріального та нематеріального, взаємодія котрих спричиняє рух, що характеризує дане утворення як динамічне. Особливістю динамічності концепту є спрямування догори. Концепт «Хрещення дитини», не випадково займає особливу по­зицію у британській культурі. Це є очевидним завдяки його особливому місцю та значенню у житті британців. Адже з наведених вище прикладів спостерігаємо, що характерною особливістю британської культури є виді­лення членства у церковній громаді як необхідного елементу життя особистості й ритуал «Хрещення дитини» є невід'ємною частиною початку життя, оскільки засвідчує прийняття дитини у ряди християн. У свою чергу церква, продовжуючи почате, покладає на батьків та хрещених батьків роль опори, наставника, прикладу. Церква також наділяє їх обов'язками бути духовними наставниками та виховати дитину згідно релігійних канонів. Цим зумовлюється значущість батьків та хрещених батьків під час першого в житті таїнства. Доцільним, на даному етапі дослідження, є виділення значення церковної громади. Невипадково однією із вимог проведення таїнства «Хрещення дитини» є присутність церковної пастви у храмі. Прихожани храму засвідчують обітниці, дані бать­ками та хрещеними батьками під час таїнства, і зобов'язуються приймати участь у вихованні новоохрещеного. Таким чином, ми бачимо відвертість церкви з громадою та присутність спільних обов'язків, у нашому випадку перед кожним новоохрещеним, що призводить до єдності мирян та духовенства.

Релігійна складова досліджуваного концепту тісно переплітається зі світською, адже Хрещення дитини пе­редбачає не лише здійснення самого таїнства, але й попередню підготовку та святкування поза церковною гро­мадою. Таким чином, можна умовно поділити світські елементи на етап підготовки та власне святкування [12].

Підготовка: вибір хрещених батьків, встановлення часу і дати, заповнення необхідної документації, при не­обхідності проходження інструктажу у священника, складання списку гостей та розсилка запрошень (christening invitations), вибір місця святкування, вибір хрестильного одягу (christening dress) та одягу для батьків на період проведення таїнства, узгодження меню, замовлення святкового торта та прикрас, купівля подарунків для хреще­них батьків, вибір подарунків для хрещеників.

Святкування: виголошення промов, тостів, читання віршів, дарування подарунків.

Аналіз поданого вище матеріалу дає змогу прослідкувати три ключові фігури, які є формотворчими елемен­тами структури світської складової ритуалу «Хрещення дитини» у британській лінгвокультурі: батьки (parents), хрещені батьки (godparents), гості (guests). У якості селекційної константи ми обрали розподіл ролей та обов'язків відносно кандидата на хрещення. Кожна фігура розвиває свою окрему підструктуру, наприклад:

-   Батьки: 1) Вибір хрещених батьків; 2) Запрошення гостей; 3) Організаційні моменти.

-   Хрещені батьки: 1) Прийняття пропозиції; 2) Відповідність вимогам; 3) Промови, тости, вірші; 4) Подарунки.

-   Гості: 1) Промови, тости, вірші; 2) Подарунки. Батьки/Parents:

Choosing a godparent. Бажано, щоб це були родичі або близькі друзі. Хрещені батьки повинні відповідати на­ступним вимогам: бути охрещеними англіканцями, пройти конфірмацію та отримати схвалення парафіяльного священика.

Підбір гостей / Selecting Guests. Серед гостей, як правило, хочуть бачити близьких родичів та друзів. Англі­канці охоче запрошують дітей [http:// christenings. wordpress.com].

Організаційні моменти /Arrangements. Батьки мають потурбуватися про вигляд своєї дитини і, в першу чергу, вибрати вбрання для хрещення. Цей момент є особливо важливим для англіканців, тому існує ціла індустрія та модні тренди, котрі займаються виготовленням хрестильного вбрання [15].

Необхідно також потурбуватися про місце проведення святкування, скласти список гостей та розіслати запро­шення, купити подарунки хрещеним батькам і приготувати для них спеціальні сертифікати. Особливою рисою в організаційному моменті є планування всього до найменших дрібниць.

Хрещені батьки / Godparents / Хрещені батьки.

Оскільки англіканська церква покладає велику відповідальність на хрещених батьків, це дає можливість за­йвий раз задуматись над своєю вірою. Окрім того, хрещені батьки мусять обґрунтувати свій вибір, що, як пра­вило, знаходить своє вираження у текстах спеціальних віршів, промов, тостів під час святкування і передбачає відповідну підготовку. У таких текстах бажаними є побажання для своїх хрещеників, наприклад: «May the Lord cradle you in his hand, but never close His fist too tight. May your pockets always be heavy and your heart always be light» [17]. Аналізуючи змістове наповнення цього побажання, можна виділити пріоритетні елементи відносно інших, це: опіка Господня (Lord, cradle), достаток (heavy pockets), чисте серце (light heart). Не менш важливим моментом є вибір подарунка для хрещеної дитини. Найбільшою популярністю у таких випадках користуються Біблії, книги біблійних історій, молитовники, срібні й золоті хрестики та ланцюжки, маленькі дерев'яні хрестики, малюнки, постери Біблійних історій, іконки і т. д. [12], що свідчить про серйозне ставлення до релігійного ви­ховання хрещеників і відповідний підхід до його початку. Особливу увагу привертає факт наявності серед най-популярніших подарунків речей зі спеціалізованою релігійною тематикою, що засвідчує сприяння суспільства та держави церковному вихованню з раннього дитинства, яке неодмінно відображається у культурі та бере участь у формуванні майбутнього громадянина як глибоко віруючого християнина.

Гості / Guests.

Вибір гостей покладається на батьків. Як правило, це родичі та близькі друзі. Бажаними на такому святі є діти. Під час самого святкування гості мають змогу висловитись, тому не завадить підготувати певну промову,вірш чи тост з побажаннями для новоохрещеного, батьків та хрещених батьків. Гості дарують найрізноманітніші подарунки новоохрещеним. Запрошення людей з найближчого оточення свідчить про дуже особистий характер святкування, з чого можна зробити висновок, що Хрещення дитини у світському плані є великою подією, оскіль­ки потребує багато попередніх приготувань з боку батьків, хрещених батьків, всіх запрошених осіб і одночасно святом обмеженого кола людей, котрі згодом нестимуть особливу відповідальність за виховання кандидата на хрещення.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Хрещення дитини позначає вхід до церковної громади, що має неабияке значення у духовному та соціальному плані. Новоохрещена дитина отримує Божу благодать, духо­вних наставників та статус члена певної релігійної конфесії. Важливість такої події для британців англіканської конфесії зайвий раз підкреслюють масштаби підготовки та проведення ритуалу. Тому кожен елемент структури концепту «Хрещення дитини» - як світський, так і релігійний, наповнений глибоким змістом і є окремою базою для дослідження.

Література:

1.Артюнова Н. Д. Логический анализ языка. Культурные концепты / Артюнова Н. Д. - М. : Наука, 1991. - 204 с.

2.Бацевич Ф. С. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси / Бацевич Ф. С. - К. : Академія, 2009. - 192 с.

3.Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентричной парадигмы в языкосознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки, 2001. - №. 1. - С. 64-81.

4.Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. - М. : Прогресс, 1985. - 450 с.

5.Евтушенко Е. Н. Концепт «пространственная ориентация» в английской и русской лингвокультурах: дис.... канд. филол. наук: 10.02.20 / Евтушенко Евгений Николаевич. - М., 2004. - 180 с.

6.Карасик В. И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс / Карасик В. И. - Волгоград : Перемена, 2002. -477 с.

7.Козыренко Л. В. Англиканская церковь как конфессиальный феномен: дис.... канд. филос. наук: спец. 09.00.13/ Козыренко Людмила Владиславовна. - М., 2006. - 173 с.

8.Постовалова В. И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы/ Постовалова В. И. // Фразео­логия в контексте культуры., М. : Наука, 1999. С. 28-31.

9.Религиеведение: словарь / Е. С. Элбакян. - М. : Академический проект, 2007. - 637 с.

 

10.Релігієзнавчий словник / [ред.-упоряд. А. Колодний, Б. Лобовик]. - К. : Четверта хвиля, 1996. - 392 с.

11.Степанов Ю. С. Константы, словарь русской культуры. Опыт исследования / Степанов Ю. С. - М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. - 824 с.

Джерела ілюстративного матеріалу

1. Becoming a Godparent [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.churchofengland.org/

2. Baptism Theology [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.equip.org/

3. Book of Common Prayers [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.bcponline.org/

4. Christening Ceremony [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.ehow.com/

5. Christening [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.christenings. wordpress.com

Christian Initiation [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.churchofengland.org/Євенчук О. Г.,

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА «FAMILIE - LEBEWESEN» У НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті змодельована метафорична модель «FAMILIE - LEBEWESEN» та проаналізована її концептуальна сутність на матеріалі сучасної німецької публіцистики. Фреймова структура даної моделі представляє концепт FAMILIE у метафоричних іпостасях.

Ключові слова: концепт, фреймова структура, концептуальна метафора, антропоморфна модель, сфера-джерело, публіцистика.

В статье смоделирована метафорическая модель «FAMILIE - LEBEWESEN» и проанализированная ее кон­цептуальная сущность на материале современной немецкой публицистики. Фреймовая структура данной модели представляет концепт FAMILIE в метафорических ипостасях.

Ключевые слова: концепт, фреймовая структура, концептуальная метафора, антропоморфная модель, сфе­ра-источник, публицистика.

The metaphorical model «Family is LIVING ORGANISM» is modeled and it conceptual essence on material of the modern German mass-media discourse is analyzed in the article. The framestructure of this model presents concept Family in the metaphorical images.

Keywords: concept, framestructure, conceptual metaphor, anthropomorphous model, sphere-source, mass-media discourse.

Дослідження теорії концептуальної метафори та опис конкретних метафоричних моделей (далі - м-модель), у нашому випадку «FAMILIE - LEBEWESEN» у німецькому публіцистичному дискурсі (далі - ПД), - один з най­більш перспективних векторів дослідження концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов, А. М. Баранов, Ю. М. Караулов, І. М. Кобозєва). Сучасний німецький ПД багатий на метафори, які образно характеризують сім'ю загалом, та її членів, їхні погляди, дії, вчинки зокрема, тому й акту­альність даної розвідки зумовлена вивченням метафори як одного із пріоритетних напрямків сучасних концепту­альних досліджень, оскільки «метафоричні описи необхідні для комунікативної і евристичної діяльності людей в силу своїх естетичних і пізнавальних можливостей» (переклад тут і надалі наш. - О. Є.) [3, c. 221] та й «метафора подовжує руку інтелекту» [6, с. 68-81]. Метафора пов'язує дві понятійні сфери, одна з яких (вихідна концептуальна) добре структурована і відома учасникам комунікації («сфера-джерело» (А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов), «область-джерело» (Дж. Лакофф, М. Джонсон, І. М. Кобозєва)), а друга - нова концептуальна (сфера-ціль» (А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов, І. М. Кобозєва), «область-ціль» (Дж. Лакофф, М. Джонсон)) потребує категоризаігд і концептуалізації.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа