Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Метою дослідження є виявлення, систематизація і опис способів вербалізації антропоморфної концептуальної метафори через аналіз її об'єктивації у німецькому ПД. Об'єкт даної розвідки - антропоморфна концептуальна метафора, а саме репрезентація у сучасному німецькому ПД сфери-цілі «FAMILIE» метафоричними одиницями із сфери-джерела «LEBEWESEN», предметом є специфіка вживання антропоморфних концептуальних метафор. При роботі використовувалися методи суцільної і спеціальної вибірок, метод метафоричного моделювання. Ма­теріалом дослідження послужили дані картотеки антропоморфних метафор, виокремлені із сучасного німець­кого ПД (Sudwest Presse (SP), Spiegel Online (SO), Zeit Online (ZO), Welt Online (WO), Manager Magazin (MM), Suddeutsche Zeitung (SZ), журнальні тексти [8-13, 15]).

Німецький ПД характеризується значною продуктивністю антропоморфного типу метафори, що пов'язано з інтроспективністю людини, антропоморфним характером людського пізнання, «персоніфікацією, уособленням» [1, с. 95]. Справедливо зазначив німецький культуролог К. Байер, що «теоретична складність пізнання світу вини­кає тому, що будь-яке людське пізнання антропоморфне, це значить, що воно несе на собі сліди структури наших думок і роботи нашого розуму» [цит. за 3, c. 226]. У даній розвідці звертаємо увагу на те, що м-модель «FAMILIE - LEBEWESEN» варто розглянути у діаді концептуальних м-субмоделей «FAMILIE - GESUNDER ORGANISMUS» та «FAMILIE - KRANKER ORGANISMUS». Дана стаття присвячена розгляду першої м-субмоделі, оскільки сім'ю ототожнюють із здоров'ям (Meine Gesundheit und meine Familie sind selbstverstdndlich von groJJerer Wichtigkeit (SP, 02.11.11)). Це підтверджується і результатами опитування: 93 % німців зазначили, що для них сім'я найважливіша, 66 % референтів вказали, що для них найважливіше здоров'я (SP, 24.04.11)).

Концептуальну метафору представляємо у розрізі фреймо-слотової структури. Кожний фрейм відображає асо­ційовану інформацію про різні ознаки концепту FAMILIE крізь призму антропоморфізмів, так як «фрейм схемати­зує, дозволяє чітко уявити та зрозуміти концепт» [2, с. 45], а слоти є аспектами їх конкретизації. Аналіз матеріалу показав, що денотативна область використання м-субмоделі «FAMILIE - GESUNDER ORGANISMUS» поширюєть­ся на різнообразні реалії. Дана модель найчастіше деталізується у концептуальній метафорі «FAMILIE - KORPER», тобто вербалізується як єдиний живий організм, який має структурну цілісність, що можна продемонструвати на слотах, у яких сім'я отримує метафоричне осмислення частин тіла (соматизмів (термін Ф. Вакка)).

Фрейм 1. Korperteile (частини тіла). Людина моделює сім'ю відповідно до живого організму. Концепт FAMILIE у сучасному німецькомовному ПД має наступні прототипічні метафоричні функції органів людського тіла.

Слот 1. 1. Embryo (ембріон). Держава намагається підтримувати сім'ю, адже вона є «зародком», її першоосно­вою. Пор.: Der StaatschutztEhe - undzwar zwischenMann undFrau - sowie Familie in besonderer Weise, weil die Familie Keimzelle unserer Gesellschaftist (SP, 01.08.11), Die Familie bleibt dieKeimzelle unseresStaates [...] (10, s. 24)).

© Євенчук О. Г., 2012Слот 1. 2. Haupt (голова). Основна прототипічна функція голови - управління організмом. Традиційно керує сім'єю батько (Zwischen Mann und Frau mogen sich die Schwerpunkte meistens so verteilen, dass er das Haupt und sie das Herz der Familiegenannt werden kann (12)). Існують сім'ї, у яких головує мати (matriarchalische Familie) та сім'ї, у яких послаблена роль батька [14] (halbpatriarchalische Familie). На сучасному етапі розвитку суспільства переважає такий тим сім'ї як егалітарна чи біархатна, у якій домінує справедливий розподіл влади та обов'язків.

Слот 1. 3. Gesicht (обличчя). Обличчя - це та частина тіла, де більш чітко відображаються часові зміни. І сім'я живе та змінюється з часом: Familie wird empfunden, gelebt und andert mit der Zeit ihr Gesicht (11).

Слот 1. 4. Augen (очі). Сім'я здатна перцептивно сприймати навколишній світ і дана функція реалізується че­рез органи зору, напр.: Seine Familie sieht den wahren Hintergrund aber in seiner Kritik am kommunistischen Regime (SP, 14.07.11), [...] vor den kritischen Augen der Familie mit vegetarischen Gerichten (SP, 16.06.11).

Слот 1. 5. Riicken, Riickgrat (спина, хребет). Спина та хребет фізіологічно об'єднують і зберігають ці­лісність організму, метафорично вербалізуються як «підтримка, опора». Напр.: Seine Familie habe ihm hierbei stets den Riicken gestarkt, [...] (SP, 10.10.11), Die Familie Wobser selbst, [...], sei fur ihn das wichtige Ruckgrat, um unternehmerisch erfolgreich zu sein (SP, 24.09.11).

Слот 1. 6. Herz (серце). У той час, як батько керує сім'єю (слот 1. 2), мати «циркулює» до кожного її члена тепло та турботу, жоден не залишається без її ласки та уваги. При відсутності чи зупинці серця організм не функ­ціонує, так і при відсутності чи втраті жінки сім'я гине (Zwischen Mann und Frau mogen sich die Schwerpunkte meistens so verteilen, dass er das Haupt und sie das Herz der Familie genannt werden kann (12) та й «серце належить сім'ї»: Mein Herz ist bei seiner Familie, [...] (SP, 06.10.11).

Слот 1. 7. Hande (руки). Образ «золоті руки» позначає професійність сім'ї у тій чи іншій сфері ([...] Sudstadt ist nicht nur bei Oldtimer-Freunden beliebt, die sich hier aus regelrechten Autowracks mit den fast schon goldenen Handen der Familie Wischnewski neue Schmuckstucke zaubern lassen wollen (SP, 15.07.11), [...] auf ihren Feldern gewachsen, von den Handen ihrer Familie geerntet (ZO, 17.06.12). Сім'я пропонує допомогу та підтримку, що є безпосередньо фізіологічною функцією руки: Es geht also nicht darum, dass Familien «die Hand aufhalten» und eine allgemeine Verbesserung der okonomischen Situation verlangen (8, s. 14).

Слот 1. 8. Daumen (великий палець). Сім'я завжди бажає лише успіху її членам, навіть з друзями не відчу­вається такої впевненості: Ich weifi, dass die Familie mir die Daumen druckt [...] (SP, 14.10.11).

Слот 1. 9. Beine (ноги). Функція ніг як частини тіла - утримувати організм у просторі та постійний рух. Стати на ноги - означає розвиватися, а це відбувається не без допомоги сім'ї: [...], doch sie schaffte es mit ihrer Familie, das Familienunternehmen wieder auf sichere Beine zu stellen (SP, 08.09.11). Відбиток ноги символізує пам'ять та сімейне минуле: «Er [...] war da seiner Familie auf der Spur», sagte Jungclaus (SP, 14.06.11), Auf den Spuren seiner Familie reiste Karl-Wilhelm Meier 1969 in die damalige DDR nach Magdeburg (SO, 18.11.09).

Слот 1. 10. Blut (кров). Сім'я не просто прирівнюється, вона ототожнюється з «м'ясом і кров'ю», так як функ­ції сім'ї ідентичні основним функціям крові - взаємозв'язок всіх частин організму, забезпечення ритмічного його функціонування, а головне, збереження спадкових ознак, напр.: «Es ist doch mein Fleisch undBlut!» (9, S. 27).

Фрейм 2. Physiologie (фізіологія).

Слот 2. 1. Ernahrung (харчування). Серед антропоморфних ознак можна назвати наявність такого фізіоло­гічного процесу як харчування. Як і раніше, більшість чоловіків виконують роль годувальників своїх сімей (Nach wie vor sehen sich die meisten Mdnner hauptsdchlich als Ernahrer ihrer Familie (SO, 19.06.12)). Прогодувати сім'ю - це забезпечити її всім необхідним для «здорового» функціонування. Проте часи змінюються, із виникненням великої кількості альтернативних форм сім'ї прослідковується у сучасному суспільстві той факт, що саме жінка перебирає на себе функцію, яка тривалий час була властива чоловічій статі. Часто існування сім'ї забезпечують і обоє батьків: Doppelverdiener-Familie.

Фрейм 3. Lebenszyklus (життєвий цикл). Подібно до живого організму сім'я має свій цикл розвитку, почи­наючи від народження так до смерті. При детальному розгляді даного фрейму виділяємо наступні слоти.

Слот 3. 1. Geburt (народження). Сім'ю засновують (grunden) і день народження традиційної сім'ї номі-нують весіллям (Hochzeit), яке, як і народження живого організму, святкують. Проте кожного року воно має свою назву, ототожнюється з різними предметами, які асоціюються з міцністю та стабільністю сім'ї, яку вона набуває з часом, а саме: 1. Hochzeitstag (ein Jahr nach der Hochzeit) Papierhochzeit, 2. - Baumwollhochzeit, 3. -Lederhochzeit, 4. - Seidenhochzeit, 5. - Holzerne Hochzeit, 6. - Zuckerhochzeit, 7. - Kupferhochzeit, 8. - Blechhochzeit, 9. - Keramikhochzeit, 10. - Rosenhochzeit [...] [7]. Зустрічаємо і номінації zweite Familie, Ersatzfamilie, які верба-лізують друге народження сім'ї, яке є достатньо частотним у сучасних реаліях, оскільки «кількість розлучень в Німеччині перевищує середньоєвропейський показник - у ФРН на 1000 жителів припадає 2,3 розлучення» [5].

Слот 3. 2. Wachsen (ріст). Соціальний інститут СІМ'Я живе (leben, wohnen) та відповідно росте (wachsen, nachwachsen, vergrofiern, grofier werden). Пор.: In der Zwischenzeit ist die Familie um zehn Enkel, 16 Urenkel und einen Ur-Ur-Enkel grofier geworden (SP, 19.12.11), [...], Roswitha Pudritz kummerte sich um die wachsende Familie und arbeitete als Wirtschafterin in verschiedenen Haushalten (SP, 25.08.11).

Слот 3. 3. Alterung (старіння). Із часом сім'я старіє, молоде покоління (Jung) приходить на зміну старо­му (Alt). Сім'я «дорослішає»: Auch Pflegefamilien werden alter. Es braucht schon deshalb immer Familien, die nachwachsen (SP, 09.06.11). Проте даний процес на сучасному етапі суспільства прискорив свою ходу у зв'язку із тим, що більшість сімей відмовляються від дітей, які і є омолоджуючим фактором сім'ї, напр.: Bleibt es ndmlich beim Status quo, wird es in absehbarer Zeit heifien: «Ohne Kinder sehen wir ganz schon alt aus» (15, с. 87). На жаль, німці через небажання створювати сім'ї та мати дітей підштовхують свою країну до того, що вона стане «будин­ком для пристарілих Євросоюзу» [5].Слот 3. 4. Tod (смерть). Як і будь-який живий організм сім'я має своє завершення, даний слот представлений конструкціями sterben, ums Leben kommen: Eine dreikopfige Familie aus Sri Lanka starb [...] (WO, 20.11.2011).

Фрейм 4. Charakter (характер). До антропоморфних ознак концепту СІМ'Я відносимо і те, що вона як ор­ганізм може проявляти свій характер, здатна захищати (Meine Familie stand immer hinter mir (SP, 24.10.11)), просити про допомогу (Die Familie und die Firma August Schmid aus Donzdorf rufen potenzielle Spender zur Hilfe auf (SP, 18.10.11)), бути носієм успіху (Familien sind die Leistungstrager unserer Gesellschaft (13, с. 8)), відчувати, проявляти почуття (daheim, gibtirgendwie allen das Gefuhleinergrofien Familie [...] (SP, 24.10.11)) та манери ([...] das Gebaren der Familie [...] (MM, 01.08.09)).

Таким чином, аналіз матеріалу показав, що антропоморфна модель є однією з найбільш широко представ­лених і детально структурованих моделей у німецькому ПД, яка володіє високим прагматичним потенціалом. Метафоричний простір представляє концепт FAMILIE у вигляді людського тіла, з його анатомією, фізіологією, життєвим циклом, характером з огляду на те, що цикли розвитку сім'ї ідентичні циклам розвитку живого орга­нізму - від народження до смерті. Подібно до живого організму сім'я володіє і емоційною сферою, характером та когнітивними здібностями. Подальше дослідження вбачаємо у аналізі м-субмоделі «FAMILIE - KRANKER

ORGANISMUS».

Література:

1.Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл / Н. Д. Арутюнова. - М. : Наука, 1976. - 383 с.

2.Карпенко У А. Концептное содержание фрейма «вооруженное противостояние» в русской культурно-языковой традиции: дис.... канд. филол. наук: 10.02.02 / У А. Карпенко. - К., 2006. - 233 c.

3.Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: монография / Н. А. Кра-савский. - М. : Гнозис, 2008. - 374 с.

4.Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. с англ.; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 256 с.

5.Німеччина перетворюється в будинок престарілих Євросоюзу // Finance.ua. - 02.01.2012. [Електронний ре­сурс]. - Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/-/ 1/0/all/2012/01/02/264632.

6.Ортера-и-Гассет Х. Две великие метафоры / Х. Ортера-и-Гассет // Теория метафоры. - М. : Прогресс, 1990. -С. 68-81.

7.Der Hochzeitstag - ein Datum der nie vergessen werden sollte! [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugangs : http://www.hochzeitsschuh. de/Hochzeitstage.html.

8.DFV-Familie 2 / 2010 [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugangs : http://www.deutscher-familienverband.de/ fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_2-10.pdf.

9.DFV-Familie 5/2010 [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugangs : http:// www.deutscher-familienverband.de/ fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_5-10.pdf.

 

10.DFV-Familie 6/2010 [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugangs : http:// www.deutscher-familienverband.de/ fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_6_2010.pdf.

11.Grundlagenbroschure Politik fur die Vielfalt der Familie. Familienpolitische Grundlagen des ZFF / Verantwortlich: Magda Goller, Inhalt/Redaktion: Dr. Benjamin Benz. - Zukunftsforum Familie e. V: Bonn, 2005. - С. 21. - [Elektronische Resourse]. - Mode des Zugangs : http://www.zukunftsforum-familie. de/_data/Broschueren_ZFF_ Grundlagen. pdf.

12.Hormann Karl. Lexikon der christlichen Moral / Karl Hormann. - 1969. [Elektronische Resourse]. - Mode des Zugangs : http://stjosef. at/morallexikon/familie.htm.

13.Sonder-Info 19.03.2012 [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugangs : http://www.google.com.ua/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzukunftsforum-familie.de%2F_ data%2FSonder-Info_Fami lienbericht.pdf&ei=_AApUNOMBs_EtAa8o4H4BQ&usg=AFQjCNEU3A86DSexd08g-4d-_ gSlz9yyIg&sig2=fexhLlaYQvzoOjHf4iH_xg.

14.Wirtschaftslexikon24 [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugangs : http://www.wirtschaftslexikon24.net/e/ familie-halbpatriarchalische/familie-halbpatriarchalische.htm.

ZFF-INFO № 07 / 2012 08. 05. 2012 [Elektronische Ressource]. - Mode des Zugang s: http://www.google.com. ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&ved=0CEcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzukunftsforum-familie. de%2F_data%2F1-ZFF-Info_07.pdf&ei=lgApUOHNDIXGswbi3YDgDA&usg=AFQjCNHW_XAEmnfux G0g4uO0sfY HhHLe9Q&sig2=OC5HycAAJWT0rG6HHX2nsQ.Єсипенко Н. Г.,

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ПРОФІЛЮВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ

У статті розглядається питання профілювання лінгвокультурних концептів як один із методів аналізу кон­цептуального аналізу. Визначається співвідношення між доменом і концептом, окреслюються шляхи визначення доменів. Робляться висновки про домени лінгвокультурного концепту «home» на матеріалі англомовної прози XVIII століття.

Ключові слова: концепт, концептуальний аналіз, профілювання, домен

В статье рассматривается вопрос профилизации лингвокультурных концептов как один из методов концепту­ального анализа. Определяется соотношение между доменом и концептом, предлагаются пути выявления доменов. Делаются выводы о доменах лингвокультурного концепта «home» на материале английской прозы XVIII века.

Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, профилизация, домен

The article deals with the problem of linguocultural concepts' profiles whish is one of the methods of conceptual analysis. The relation between domains and concepts have been stated, the ways to establish domains have been shown. The conclusion are drawn about the domains of the linguocultural concept «home» on the basis of the English literature of the XVIIIth century.

Key words: concept, conceptual analysis, profile, domain

Питання концепту і концептуального аналізу привертає увагу багатьох лінгвістів (М. В. Нікітін, О. С. Ку-брякова, Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов, Л. О. Чернейко та ін.). Способи виявлення концептів і репрезен­тацій їх змісту складають концептуальний аналіз, хоча в лінгвістиці немає одностайного його розуміння. Так, М. В. Нікітіна зазначає двозначність тлумачення цього методу: «Саме словосполучення «концептуальний аналіз» ... є двозначним: воно може означати і аналіз концептів, і певний спосіб дослідження, а саме аналіз за допомогою концептів чи аналіз, що своїми одиницями приймає концепти, на відміну, наприклад, від елементарних семантич­них ознак в компонентному аналізі [3, с. 117]. На нашу думку, існує відмінність між семантичним і концептуаль­ним аналізами, адже до недавна семантичний опис репрезентував собою текст, написаний за допомогою одиниць семантичної мови, що зв'язані певними відношеннями. Проте були відкриті нові правила опису сполучуваності, що побудовані вже стільки не на ідеї селективних ознак, скільки на понятті сфери дії (scope) лексеми [1, c. 46-48]. Тому актуальність нашого дослідження визначається потребою ґрунтовного аналізу цілісної сфери дії лексеми, що іменує лінгвокультурний концепт. Метою статті є встановити домени профілювання лінгвокультурного кон­цепту «home» з використанням когнітивно-семантичних та лінгвостатистичних методів. Завданнями досліджен­ня є: встановити співвідношення між доменом і концептом; визначити доменосферу лінгвокультурного концепту «home»; якісно і кількісно інтерпретувати результати профілювання. Матеріалом дослідження слугували твори англомовної літератури XVIII століття.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа