Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

The article deals with metaphoric phrases used to represent conceptual personification in the novels by W. Golding. The results of the quantitative analysis of different kinds of metaphor verbalization are given. The kind of the metaphoric phrase which prevails in verbalization of the conceptual personification was revealed.

Key words: conceptual metaphor, comparison, epithet.

Дослідженню різноманітних аспектів метафори присвячені праці багатьох вчених. У вивчення цього феноме­ну вагомий внесок, починаючи з Аристотеля, внесли як філософи [3, 4, 7, 8], так і та лінгвісти [1, 2, 6, 9, 12, 13 та ін.]. Особливої уваги заслуговують дослідження метафори в рамках когнітивної парадигми, які дають змогу глибше зрозуміти механізм виникнення метафори як явища повсякденної свідомості [13, 15, 16].

У когнітивній лінгвістиці поняття метафори не обмежується дослідженням її традиційної ролі в мові худож­ньої літератури. Метафора розглядається як головний засіб нашої концептуальної системи, за допомогою якого ми розуміємо й сприймаємо один тип об'єктів у термінах об'єктів іншого типу [11, с. 70]. Згідно з сучасною ког-нітивною теорією концептуальна метафора визначається як перенесення інформації з однієї царини знань (ца-рини-джерела - source domain, що містить знання про предмет, явище, об'єкт, який залучається для позначення іншого предмета або явища) в іншу царину знань, так звану царину мети - target domain, що містить інформацію про сутність, яка позначається [12; 13, с. 203]. При цьому суттєвим постає розмежування лінгвістичного виразу метафори та її концептуального змісту [5, с. 82]. У цьому, власне, йдеться про розмежування поверхневої і гли­бинної семантичної структури, які по-різному репрезентовані в мовленні. Так, наприклад, концептуальна мета­фора THE MAN IS A SHARK може бути представлена на поверхневому рівні декількома способами: «that man is a shark», «shark-man», «he is sharking», «he's always got to keep moving forward» і т. ін. [14, с. 105].

В основі багатьох висловлювань, які використовуються нами в повсякденному житті, лежить єдина концепту­альна структура, що є спільною для багатьох людей. Так, наприклад, в англійській мові концептуальна метафора GOOD IS UP 'ДОБРЕ ВГОРІ' закладена в основу таких висловлювань, як:

He was over the moon about it. 'Він був щасливий'.

I feel on top of the world. 'Я почуваю себе дуже щасливим'.

I was high. 'Я був дуже задоволений' [14, с. 109].

На противагу цьому BAD IS DOWN 'ПОГАНО ВНИЗУ' є концептуальною метафорою, що лежить в основі наступних висловлювань:

I feel so low. 'Я почуваюся таким нещасним'.

He's down-and-out. 'Він зовсім без грошей, йому не щастить'.

This is really the pits. 'Це дуже погано' [14, с. 109].

В даній статті розглянемо, яким саме чином відбувається актуалізація концептуальної метафори-персоніфікації в романах У. Голдінга, одного з найвизначніших прозаїків Великобританії, пластична, барвиста, напружена проза якого безперечно належить до найбільш яскравих явищ післявоєнної британської літератури. Його твори прива­блюють своєю драматичною міццю, філософською глибиною, буйністю складних поетичних метафор [10, с. 5].

При дослідженні концептуальних метафор важливо усвідомлювати фундаментальну відмінність між лінгвіс­тичним виразом метафори й концептуальним змістом, що лежить в її основі. Для позначення способів подання концептуальної метафори в мовленні будемо використовувати термін метафоричний вираз. Так, концептуальна метафора «ОБ'ЄКТИ ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТОТА» представлена в романах У. Голдінга, серед іншого, наступ­ними виразами:

-   The moon fell into the boiling water and danced there, broke up, reformed, then broke again, as if the water were cool as the river. 'Місяць впав у киплячу воду і танцював там, розбився на шматки, зібрався, й знову розбився, наче вода була холодна, як у річці' [Scorpion God, p. 91];

-   (moon) She neither threatened nor invited, but was placidly sunk in her own business and allowed men to hunt. '(місяць) Вона не погрожувала й не запрошувала, але була спокійно заглиблена у свої справи й дозволяла чо­ловікам полювати' [Scorpion God, p. 89];

-   The sea came back and fawned round his face, licked him. 'Море повернулося й лащилося навкруги його обличчя, лизало його' [Pincher Martin, p. 22];

 

-   © Зозуля М. О., 2012The cliffs of the deep gully were singing. 'Стрімчаки глибокого яру співали' [Inheritors, p. 81];

-   «Aaaa» sang the cliff, «Aaaa» '«Аааа», співав стрімчак, «Аааа»' [Inheritors, p. 84].

У результаті аналізу метафоричних виразів, які актуалізують концептуальну метафору-персоніфікацію в ро­манах У. Голдінга, було з'ясовано, що вони поділяються на п'ять видів:

-   Метафора в традиційному її розумінні, наприклад (метафоричний вираз підкреслено): At once she was aware of how the mountain looked down at her 'Вона відразу ж відчула, як гора подивилася на неї' [Scorpion God, p. 69]. Так, такий об'єкт неживої природи, як гора, ототожнюється з живою істотою, наділеною здатністю бачити.

-   Метаморфоза (повне ототожнення різних за своєю суттю об'єктів): (moon) ... a white Sky Woman danced '(місяць) ... біла Небесна Жінка танцювала' [Scorpion God, p. 101]. У цьому прикладі такий неживий астроно­мічний об'єкт природи, як місяць, ототожнюється з живою істотою, а саме - жінкою, за кількома параметрами (форма та вид руху, властиві живій істоті).

-   Порівняння (часткове уподібнення об'єктів). Порівняння відрізняється від метафори в традиційному її ро­зумінні структурно (наявність зв'язки «як», «like» тощо) та семантично (вказує на ознаку подібності, в той час як метафора її тільки імплікує, а також вказує на нестійку, мінливу ознаку, а метафора - на постійну). Від метамор­фози порівняння відрізняється тим, що воно виокремлює лише загальну ознаку для обох об'єктів, а метаморфоза повністю ототожнює їх. Розглянемо це на прикладі: The settlement stayed as wide awake as the animals on the plain 'Поселення не спало, як тварини на рівнині' [Scorpion God, 72]. В наведеному прикладі поселення уподібнюється тваринам на основі тільки однієї ознаки «не спати», на яку вказує зв'язка «as ... as»/>^io>. Ця ознака є нестійкою, тобто вона може змінюватися.

-   Метафоричний епітет (метафоричне визначення певного денотата): happy darkness 'щаслива темрява' [Scorpion God, p. 95], pitiless fire 'безжальний вогонь' [Scorpion God, p. 162]. Так, у наведених прикладах такі явища природи, як вогонь та темрява отримують метафоричне визначення завдяки наділенню їх, як живої істоти, почуттями («щаслива», «безжальний»).

-   Мертва або стерта (конвенціональна) форма метафори. Такі випадки є стійкими словосполученнями та іноді навіть не сприймаються спочатку як метафори, наприклад: the foot of the mountain 'нога гори' [Inheritors, p. 215], the head of the bed 'голова ліжка' [Fire Down Below, p. 43].

Під час аналізу фактичного матеріалу в термінах концептуальної метафори з 3425 метафоричних виразів, віді­браних шляхом суцільної вибірки з 12 романів У. Голдінга, було виділено 1452 випадки (42,4%) концептуальної метафори-персоніфікації. Всі вони були розподілені за презентованими вище п'ятьма видами (рис. 1):
1000

800 4

600

m

 

 

 

с

i-

200

о

0


 

'і*
x

m о. о

Рис. 1 Види метафоричних виразів

Віддання переваги тому чи іншому способу актуалізації концептуальної метафори стає однією з особливостей ідіостилю письменника. Як видно з рис. 1, частіше за все концептуальна метафора-персоніфікація вербалізується в текстах романів за допомогою метафори в традиційному її розумінні (1032 метафоричні вирази, 71,1%). Долі інших видів метафоричних виразів є незначними. Так, порівняння нараховує лише 136 прикладів (9,4%). Мета­форичний епітет та стерта форма метафори представлені однаковою кількістю прикладів - 120 метафоричних виразів (8,25%). Невеликою кількістю метафоричних виразів представлений такий їх вид, як метаморфоза (44 метафоричні вирази, що дорівнює лише 3% від загальної кількості випадків персоніфікації).

В подальшому планується також дослідити функціональні властивості концептуальної метафори-персоніфі-кації, яка стала причиною появи такої значної кількості яскравих та цікавих образів у творах У. Голдінга.В подальшому планується також дослідити функціональні властивості концептуальної метафори-персоніфі-кації, яка стала причиною появи такої значної кількості яскравих та цікавих образів у творах У. Голдінга.

Література:

1.Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры / Ред. Н. Д. Арутюнова. - М. :

Прогресс, 1990. - С. 5-32.

2.Виноградов В. В. Поэтика и ее отношение к лингвистике и теории литературы / В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. - 1962. - № 5. - С. 3-24.

3.Кант И. Критика способности суждения / И. Кант // Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т. 5. - М. : Мысль, 1965. -

564 с.

4.Кассирер Э. Сила метафоры / Э. Кассирер // Теория метафоры / под ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журин-

ской. - М. : Прогресс, 1990. - С. 33-43.

5.Пименова М. В. Типология структурных элементов концептов внутреннего мира (на примере эмоциональных концептов) / М. В. Пименова // Вопросы когнитивной лингвистики. - 2004. - № 1. - С. 82-90.

6.Попова З. Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Воро­неж : Воронеж. гос. ун-т, 1999. - 30 с.

7.Рикер П. Живая метафора / П. Рикер // Теория метафоры / под ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. - М. : Прогресс, 1990. - С. 435-456.

8.Серль Дж. Метафора / Дж. Серль // Теория метафоры / Под ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. - М. : Прогресс, 1990. - С. 307-342.

9.Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция / В. Н. Телия // Метафора в языке и тексте. - М. : Наука, 1988. - С. 26-52.

 

10.Чамеев А. Уильям Голдинг - сочинитель притч / А. Чамеев // Голдинг У. Бог-скорпион. - СПб. : Азбука, 2001. - 288 с.

11.Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях / А. Ченки // Вопросы языкознания. - № 2. - 1996. - С. 68-78.

12.Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. - Chicago : Chicago Univ. Press, 1985. - 242 p.

13.Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought. - Cambridge : Cambridge University Press, 1993. - P. 202 - 252.

14.Stockwell P.cognitive Poetics/ P. Stockwell. - Lnd and N. Y. : Routledge, 2002. - 193 p.

15.Turner M. The Literary Mind / M. Turner. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - 188 p.

16.Turner M. Death Is the Mother of Beauty / M. Turner. - USA: Cybereditions, 2000. - 176 p.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

1. Golding W. Fire Down Below / W. Golding. - London : Faber and Faber, 1989. - 313 p.

2. Golding W. The Inheritors / W. Golding. - London : Faber and Faber, 1988. - 233 p.

3. Golding W. Pincher Martin / W. Golding. - London : Faber and Faber, 1962. - 208 p.

Golding W. The Scorpion God / W. Golding. - London : Faber and Faber, 1977. - 178 p.УДК 811.161.2'373.612.2:070

Ільченко О. А.,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

МЕТАФОРИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ В МОВІ ЗМІ ХХІ СТ.:

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано метафоричні словосполучення економічного дискурсу сучасних ЗМІ в аксіологічному річищі, що зумовлено характерною рисою мови ЗМІ - соціальною оцінністю, якій підпорядковується принцип до­бору мовленнєвих засобів у журналістських текстах.

Ключові слова: метафоричні словосполучення, економічний дискурс, мова ЗМІ, аксіологія, соціальна оцінність.

В статье анализируются метафорические словосочетания экономического дискурса современных СМИ в ак­сиологическом аспекте, что обусловлено свойством языка СМИ - социальной оценочностью, которой подчиняет­ся принцип выбора речевых средств, что используются для оформления журналистских текстов.

Ключевые слова: метафорические словосочетания, экономический дискурс, язык СМИ, аксиология, социаль­ная оценочность.

In this article analysis of the metaphoric word combination in the economic discourse in the langue mass media in axiology aspect, which conditioned is characteristic the langue mass media - social appreciate, what subordinate principal selection speech means in media texts.

Key words: metaphoric word combination, economic discourse, the langue mass media, axiology, social appreciate.

Останні роки (початок ХХІ ст.) відзначаються значними зрушеннями в політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя українського суспільства, що відображаються в мові. Відбулися значні зміни й у розвитку сучасного мовознавства, яке в ХХІ ст. увійшло з новою науковою парадигмою: практично досконале вивчення проблем синтактики й семантики спричинило необхідність глибокого дослідження прагматики [3, с. 1]. Актуаль­ність розвідок у цьому напрямі зумовлена необхідністю опрацювання окремих відгалужень прагмалінгвістики, до яких належить аксіологічна прагмалінгвістика, виокремлена Т. Космедою [3]. Названа дослідниця наголошує, що «оцінка - «найяскравіший представник прагматичного значення» (Н. Арутюнова). Якщо існує семантична парадигматика оцінки (<...>), її граматична парадигматика (<...>), то повинна існувати і прагматична парадиг­матика оцінки, реалізація якої відбувається у межах аксіологічної прагмалінгвістики» [3, с. 24].

Одним із важливих питань аксіології є проблема структурної характеристики категорії оцінки. Основними елементами структури оцінки називають такі: суб'єкт оцінки (індивід, соціум, частина соціуму), об'єкт оцінки (предмет, явище, особа дійсності), власне оцінка (оцінний предикат); до факультативних елементів відносять такі: оцінна шкала (порівняння зі стандартом), оцінний стереотип (еталон, зразок норми), підґрунтя оцінки (кри­терій, мотив оцінки) [7, с. 4].

Необхідною умовою здійснення оцінки є існування цінності. «Оцінка - це така думка про предмет, яка вира­жає його характеристику з огляду на категорії цінності, а цінність - це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, прагнення тощо» [3, с. 4].

У проекції на мову ЗМІ оцінність набуває рис соціальності, втрачаючи індивідуальний характер (див. про це [10: 10]). Це зумовлено тим, що журналіст - представник, «захисник інтересів і цінностей тих чи тих соціальних груп» [2, с. 396-397]. Тож «аксіологічна діяльність журналіста укладається в оцінки тієї чи тієї соціальної групи» [2, с. 397]. Соціальна оцінність - «одна з основних стильових рис газетно-публіцистичного стилю, зумовлена не тільки інформативним, а й - переважно - впливовим характером публіцистичного мовлення» [2, с. 396]. По­ложення про те, що соціальна оцінність є головним принципом мовної організації ЗМІ, було закладено в працях Г. Солганика (див.: [9; 10]). Дослідник писав: «В інших функціональних стилях проблема оцінності не має та­кого значення і такої гостроти, як у публіцистиці» [10, с. 10]. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. були зроблені спроби переосмислити цей принцип, які ґрунтувалися на недооцінці впливу екстралінгвальних факторів на лінгвістичні характеристики текстів [2, с. 396]. Г. Солганик слушно зазначив, що «зміна ідеологічної парадигми не скасувала принципу соціальної оцінності» (цит. за [2, с. 396]). Цей принцип випливає з особливостей публіцистичного під­ходу до викладу матеріалу. Такий ракурс дослідження мовних засобів ЗМІ не втратив своєї актуальності: молоді вчені продовжують активно працювати в цьому напрямі (див. праці: [1; 4; 5; 8] та ін.).

Категорія оцінки найбільш послідовно виявляється в лексиці (див. про це: [3, с. 24; 7, с. 4]). Актуальності в цьому разі набуває дослідження метафори, оскільки «метафорична модель має прагматичний потенціал. Його ре­алізація здійснюється насамперед за рахунок закріпленої за моделлю оцінки» [4, с. 64]. Метафора є яскравим за­собом соціальної оцінності, що функціонує з метою надати певної оцінки суспільним процесам і явищам. Яскраві метафоричні образи надають текстам ЗМІ живості, своєрідності, роблять його цікавим для адресата, дають змогу точно передавати думку, почуття, авторське бачення світу [8: 12]. Наприклад: Жнивний корабель Чорнобаївщини врізався в ціновий айсберг (Молодь України, № 89, 2002); Горілчані витребеньки. Купуючи горілку преміум-кла-су, споживач віддає «за імідж» від 200 % її собівартості (Контракти, № 41, 2006); Інфляційні загрози. Помірне зміцнення гривні допоможе втриматися на плаву (Закон і бізнес, № 15, 2010).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа