Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

-   17 с.

12.Харитончик З. А. Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка / Зинаїда Андріївна Харитончик. - Минск : Высшая школа, 1986. - 96 с.

13.Шкловский В. Б. Потебня // Поэтика : Сборник по теории поэтического языка / В. Б. Шкловский. - Петроград : Изд-во Петроградского университета, 1919. - Т. 2. - С. 141-147.

14.Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Р. Якобсон // Семиотика. - М. : Радуга. - 1983. - С. 465-473.

15.Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought / [ed. by A. Ortony]. -Cambridge University Press, 1993. - P. 202-251.

16.Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics / R. Tsur. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1992. - 549 p.

17.Tsur R. Light, Fire, Prison. A Cognitive Analysis of Religious Imagery in Poetry / R. Tsur. - 1998. - Available at :
http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Kostandin         Lakoff_2.html

18.Turner M. Conceptual Integration and Formal Expression / M. Turner, G. Fauconnier // Metaphor and Symbolic Activity. - 1995. - № 10(3). - P. 183-204.

19.Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language / M. Turner. - N. Y. ; Oxford : Oxford University Press, 1998. - 187 p.

Джерела ілюстративного матеріалу:

1.Beadle SG - Beadle S. A. My suburban girl [Електронний ресурс] / S. A. Beadle. - Режим доступу : http://www. poemhunter.com/poem/my-suburban-girl/

2.Blunt - Blunt W. S. Poetry / W. S. Blunt. - Edinburgh : R. & R. CLARK, LIMITED, 1998 - 422 p.

3.Browning R. PL - Browning R. Porphyria's lover [Електронний ресурс] / R. Browning. - Режим доступу : http:// www.poemhunter.com/poem/porphyria-s-lover/

4.Burns RR - Burns R. A red red rose [Електронний ресурс] / R. Burns. - Режим доступу : http://www.poetry-online. org/burns_a_red_red_rose.htmBridges MDYD - Bridges R. My delight and thy delight [Електронний ресурс] / R. Bridges. - Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/my-delight-and-thy-delight/

5.Brooke RS - Brooke R. Retrospect Електронний ресурс] / R. Brooke. - Режим доступу : http://europeanhistory. about.com/library/weekly/blbrookeretrospect.htm

6.Clare FL - Clare J. First love [Електронний ресурс] / J. Clare. - Режим доступу : http://www.poemhunter.com/ poem/first-love/

7.Field VW - Field E. A Valentine to my wife [Електронний ресурс] / E. Field. - Режим доступу : http://myhomeoflove. tripod.com/loveletters/valentine.html

8.Foster IDOJ - Foster S. I dream of Jeanie [Електронний ресурс] / S. Foster. - Режим доступу : http://www.poetry-online.org/foster_jeanie_with_the_light_brown_hair.htm

 

10.Kilmer BV - Kilmer J. A Blue Valentine [Електронний ресурс] / J. Kilmer. - Режим доступу : http://classiclit. about.com/library/bl-etexts/jkilmer/bl-jkilmer-bluevalentine.htm

11.Keats BS - Keats J. Bright star! would I were steadfast as thou art [Електронний ресурс] / J. Keats - Режим до­ступу : http://www.bartleby.com/106/198.html

12.Keats ED - Keats J. Endymion [Електронний ресурс] / J. Keats - Режим доступу : http://www.bartleby.com/126/35.html

13.Nash AG - Nash O. Always marry an April girl [ Електронний ресурс] / O. Nash. - Режим доступу : http://www. poemhunter.com/poem/always-marry-an-april-girl/

14.OBAP - The Oxfrod Book of American poetry. - Oxford : Oxford University press, 2006. - 1132 p.

15.Poe AL - Poe E. Annabel Lee [Електронний ресурс] / E. Poe. - Режим доступу : http://www.poemhunter.com/ poem/annabel-lee/

16.Foster BD - Foster S. Beautiful Dreamer [Електронний ресурс] / S. Foster. - Режим доступу : http://www.poetry-online.org/foster_beautiful_dreamer.htm

17.Keats BDSM - Keats J. La Belle Dame Sans Merci [Електронний ресурс] / J. Keats. - Режим доступу : http:// www. bartleby. com/126/55.html

18.Coleridge LV - Coleridge S. Love [Електронний ресурс] / S. Coleridge. - Режим доступу : http://www.poetry-online.org/coleridge_love.htm

19.Shelley TJ - Percy Bysshe Shelley To Jane [Електронний ресурс] / P. Shelley. - Режим доступу : http://www. internal.org/Percy_Bysshe_Shelley/To_Jane

20.Waller GR - Waller E. Go, lovely Rose [Електронний ресурс] / S. Teasdale. - Режим доступу : http://www. poetryfoundation.org/poem/180684

Warren TL - Warren R. True love [Електронний ресурс] / R. Warren. - Режим доступу :http://www. poets.org/ viewmedia.php/prmMID/15313УДК81'373.74: [811.222.1 + 811.161.2]

Копчак О. І.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ГЛЮТОНІМИ У ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ

У пропонованій статті зроблено спробу виявити й визначити частотність вживання глютонімів у фразеоло­гічних одиницях на позначення емоцій сучасних перської і української мов. Ключові слова: фразеологічна одиниця, глютонім, емоція.

В предлагаемой статье предпринята попытка найти и установить частотность употребления глюттони-мов во фразеологических единицах, обозначающих эмоции, современных персидского и украинского языков. Ключевые слова: фразеологическая единица, глюттоним, эмоция.

The article is dedicated to identify and determine the frequency of gluttіо component use into phraseological units of human emotions in modern Persian and Ukrainian languages. Key words: phraseological unit, gluttw component, emotion.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пропонована стаття становить частину нашого дисерта­ційного дослідження національно-культурної специфіки фразеологізмів із компонентом-глютонімом у сучасних перській і українських мовах.

Немає такої лінгвокультури у світі, яка не зафіксувала б прислів'я та приказки, пов'язані з їжею [2, c. 415]. Саме це дало поштовх для дослідження нами масивів українських і перських фразеологізмів, до складу яких входять глютоніми (від лат. gluttіо - ковтати, споживати). У межах цієї статті ми зупинимося лише на глютоніма у фразеологізмах на позначення емоцій обох мов. Вибірку здійснено лише з трьох українських етнографічних джерел [1; 4; 5] і одного перського [3], тому кількісні показники (71 перська фразеологічна одиниця на противагу 107 українським) є далеко не вичерпаними і можуть бути доопрацьовані й доповнені.

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена важливістю поглибленого різноаспектного вивчення фразеологізмів з компонентом-глютонімом у перській і українській мовах.

Методи дослідження: 1) метод суцільної вибірки; 2) метод компонентного аналізу для визначення семантич­ної структури досліджуваних фразеологізмів; 3) кількісний аналіз з елементами статистичного методу дозволяє визначити частотність вживання і актуальність конкретної фразеологічної одиниці.

Мета нашого дослідження полягає у виявленні й визначенні частотності вживання глютонімів у фразеологіч­них одиницях на позначення емоцій сучасних перської і української мов.

Об'єктом дослідження виступають 1812 українських і 1800 перських фразеологізмів на позначення емоцій людини в широкому розумінні (фраземи і перемії), що мають у своєму складі компонент-глютонім (а саме: назви сировини, напівфабрикатів, страв, харчових продуктів та консервів, напоїв, номінації їжі без зазначення складу).

Предмет дослідження пропонованої статті - глютоніми в перських і українських фразеологізмах на позна­чення емоцій.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Беручи за основу дослідження Охріменко М. А., об'єктом пропонованої роботи ми визначили фразеологізми на позначення ба­зових емоцій, найбільш характерних для фразеологічних систем сучасних перської і української мов, а саме: «Нейтральні емоції» («Спокій», «Байдужість», «Зацікавленість»); «Позитивні емоції» («Радість», «Захоплення», «Задоволення», «Закоханість», «Щастя», «Бажання» «Гордість»); «Негативні емоції» («Гнів», «Горе / Смуток», «Сором / Сором'язливість», «Страх», «Тривога / Хвилювання» «Відраза», «Образа / Зневага», «Жаль / Спів­чуття», «Ненависть», «Сумнів», «Злість», «Нетерпіння», «Незадоволення»), і «Біполярні (двовалентні) емоції» («Здивування», «Сміх») [3, c. 5].


Серед 1812 українських і 1800 перських фразеологізмів на позначення емоцій людини, відібраних із трьох українських етнографічних джерел [1; 4; 5] і одного перського [3], методом суцільної вибірки нам вдалося ви­окремити 107 українських і 71 перських фразеологізмів, які мають у своєму складі компонент-глютонім. У від­сотковому відношенні це становить -3,9% від загальної кількості фразеологізмів зазначеної тематики в перській мові і -5,91% в українській. Кількісний розподіл українських і перських фразеологізмів із компонентом-глюто-німом по емоціях представлений у Таблиці 1.


 

гнів

4

2

 

горе/смуток/печаль

11

8

 

сором/сором'язливість

4

1

 

страх

3

2

 

тривога/хвилювання

11

11

 

відраза

-

-

Негативні емоції

образа/зневага

6

4

 

жаль/співчуття

3

6

 

ненависть

-

1

 

сумнів

-

-

 

злість

10

3

 

нетерпіння

5

1

 

незадоволення

7

15

Біполярні емоції

здивування

1

1

 

сміх

3

1

Всього:

107

71

Як видно із зазначених вище показників, глютоніми, хоч і нерівномірно, представлені майже в усіх групах емоцій обох мов. В українській мові найбільше глютонімів нами виявлено у фразеологізмах на позначення емо­цій «Задоволення» (-10,28%), «Горе / Смуток / Печаль» (-10,28%), «Тривога / Хвилювання» (-10,28%), «Злість» (-9,35%). Відповідно у перській мові даний компонент найбільше представлений у фразеологізмах на позначен­ня емоцій «Незадоволення» (-21,13%), «Тривога / Хвилювання» (-15,49%), «Горе / Смуток / Печаль» (-11,27%). Крім того, можна виявити подібність не лише в наявності глютонімів у певній групі емоцій обох мов, але й їх відсутності. Так, нами зовсім не знайдено глютонімів у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій «Спокій», «Відраза», «Сумнів».


Зібраний для дослідження фактичний матеріал також дозволяє визначити відсоткове відношення частотності вживання глютонімів у субполях фразеосемантичного поля «Емоції людини». Як видно з Таблиці 2, в обох мовах досліджуваний нами компонент найбільше представлений у субполі «Негативні емоції».


Перелік назв на позначення продуктів харчування, а також їхні кількісні показники в перських фразеологіз­мах на позначення емоцій представлені в Таблиці 3. Так серед відібраного масиву фразеологізмів перської мови із компонентом-глютонімом нами виявлено 41 номінацію, найуживанішими з яких є лексеми «хліб» (-10,96), «кебаб» (-7,32%), «молоко» (-6. 09%).


курка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

кяшк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

масло

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

маст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

мед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа