Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

У мові туристичної реклами опис насичений метафоричною лексикою, що виконує не лише функцію впливу, але й образотворчу, обумовлену стилістичними властивостями метафоричних одиниць. Широке використання метафор, метонімій, епітетів, гіпербол, порівнянь і перифраз слід вважати типовою особливістю реклами, що представляє туристичну індустрію.

Висновки. Реклама як вид масової комунікації має своєрідну структуру; чітко окреслену комунікативну роль і комунікативно-прагматичну мету - спонукати адресата до потрібної дії. Планом вираження рекламної комуні­кації є семіотично ускладнений продукт - рекламний текст. Цей експліцитний компонент дискурсу є полікодо-вим знаковим посередником у спілкуванні між комунікантами. Туристичні рекламні тексти є видом комерційної реклами, за функціональним призначенням - змішаного престижно-споживацького типу; за способом подачі рекламної інформації рекламний текст може бути як усним, так і письмовим (підвиди - друкований та електро­нний); залежно від мети - найчастіше інформативний; за методом викладу рекламного матеріалу - описовий, на­зивний (номінативний), статистичний; за характером змісту - аргументований та неаргументований; за формою подачі інформації - діалог та монолог; за охопленням території - міжнародний, національний, регіональний; за способом передачі оцінної інформації та характером емоційного впливу - емоційний (асоціативний).

Перспективним напрямом вбачається подальше дослідження усіх різновидів туристичних рекламних тек­стів з урахуванням екстралінгвістичних факторів, а також вивчення критеріїв ефективності текстів з огляду на форму та спосіб подачі інформації тощо.

Література:

1. Атакьян Г. С. Эмоциональная стратегия и приемы ее реализации в туристической рекламе / Г. С. Атакьян // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Сер. филология. - СПб., 2008. - № 5 (19). - С. 93-100.

2. Геращенко Л. Л. Манипуляции в современной рекламе / Л. Л. Геращенко. - М. : Диаграмма, 2006. - 192 с.

3. Кара-Мурза Е. С. Язык современной рекламы / Е. С. Кара-Мурза // Язык массовой и межличностной комму­никации. - М. : Медиамир, 2007. - 479 с.

4. Кириллов А. Т. Реклама в туризме / А. Т. Кириллов, Е. В. Маслова. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 1998. - 142 с.

5. Ксензенко О. А. Прагматические особенности рекламных текстов / О. А. Ксензенко // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. - М. : Изд-во МГУ, 2003. - С. 334-353.

6. Лейчик В. М. Реклама как дискурс / В. М. Лейчик // Вопросы лингвистики, педагогики и методики преподава­ния иностранных языков. - Ижевск : Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 2006. - С. 180-204.

7. Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К. Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной линг­вистике. - М., 1978. - С. 202-228. (http://www.lingvotech.com/klassifikatsiya)

Устинов А. Ю. К вопросу о дефиниции рекламного текста / А. Ю. Устинов // Языковая система и речевая де­ятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты: материалы междунар. науч. конф. - Ростов н/Д, 2007. - Вып. ІІ. - С. 171-175.УДК 811.11137:82-84

Новосадська О. Б.,

Чернівецький Національний Університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ПОННЯТЄВО-ОЦІННІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНІСТЬ» В АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ'ЯХ

Стаття присвячена дослідженню концепту «приватність» в англійській мовній картині світу. Виділено па­ремії, що репрезентують ознаку «приватності» в англійській мові, здійснюється їх класифікація за ознаками порушення приватності.

Ключові слова: концепт, парамеологічна одиниця, поняттєва ознака.

В статье исследуеться концепт «приватность» в английской языковой картине мира. Выделены паремии, которые представляют признак «приватность» в английском языке, производиться их классификация согласно признакам нарушения приватности.

Ключевые слова: концепт, парамеологическая единица, понятийный признак.

The article deals with the analysis of the concept «privacy» in English lingual picture of the world. The main paremiological units, which respresent the indication of «privacy» are distinguished and classified according to the factors of privacy disturbance.

Key words: concept, paremiological unit, notional feature.

У центрі уваги сучасної лінгвістики знаходяться проблеми, пов'язані з відображенням національної куль­тури та історії у мовах. Роль мови в накопиченні культурних здобутків є очевидною і значною. Вона, як одна з основних ознак нації, виражає культуру народу, який говорить цією мовою, створює національну культуру. За допомогою мовних засобів формуються концепти часу, простору, різноманітних об'єктів та явищ, моделюються способи організації всесвіту. Мова відображає дійсність і створює картину світу, специфічну й унікальну для кожного народу, етнічної групи, мовного колективу, що використовує її як засіб спілкування. Важливим істори-ко-лексичним пластом кожної мови являється фолькльор, у тому числі прислів'я та приказки.

Актуальність нашого дослідження обумовлена безперевною зацікавленістю до вивчення концептів, які на­бувають чітко виражених оцінок в приказках та прислів'ях.

Англійські прислів'я та приказки втілюють багатство мови і культури, оскільки в них відбивається менталітет народу, його побут, звичаї та традиції. Вони відображають філософські та психологічні поняття: сутність люд­ського буття, думки людей про світ, любов, життя, зраду та ін. Це ніби моральні правила, якими слід користува­тися в повсякденному житті; вони містять рекомендації чи застереження, схвалення чи осуд, адже увібрали в себе досвід багатьох поколінь. Об'єктом вивчення є культурний концепт «приватність», що відображений в пареміях. Завдання нашої розвідки полягає у виявленні й аналізі поняттєво-ціннісних ознак англійського культурного кон­цепту «приватність», що включають англійські прислів'я. Матеріалом дослідження слугують паремійні одини­ці з відображенням «приватності» в англійській мові.

Методом суцільної вибірки з фразеологічних словників та словників прислів'їв різного типу було виокремле­но 63 парамеологічні одиниці, які містять ознаку «приватності».

Тематично у відібраних одиницях ознака «приватності» репрезентована багатопланово та уточнюється в низ­ці напрямів. Як показують підрахунки, ознака приватності «втручання в сторонні справи» домінує у відібраних прислів'ях. З 11 паремій вісім відносяться до розмовних формул, які використовуються як маркери поперед­ження можливих та подальших порушень приватності. При цьому вони відрізняються своєю конотацією: «Hands off!», «That's the limit!», «Mind your own business!», «Keep off the grass!» можуть бути охарактеризовані, як грубі, і часто асоціюються з крайнім ступенем роздратування.

Дві одиниці, які містять вище згадану ознаку, виражають норми приватності англомовного суспільства:

«Live and let live» - Do not interfere with other people's business and preferences (проголошує право людей на приватність). За значенням до неї близьке наступне прислів'я: «Judge not and you won't be judged».

«Goodfences make goodneighbours» - It's easier to be friendly with your neighbour if neither of you trespasses upon the other's property or privacy. Дане прислів'я в більш широкому сенсі стосується не тільки сусідів, але й в цілому людей.

Паремія «Every fool will be meddling» має біблійну етимологію і перекладається як «Дурні полюбляють у все втручатись». Прислів'я набуває характерної оцінки - втручання в сторонні справи зіставляється з дурістю. Більш виразно ознака «втручання» проявляється в паремії «Put not your hand between the bark and the tree» (не ставай між чоловіком та жінкою), тобто засуджується втручання в сторонні сімейні справи.

Результат аналізу прислів'їв засвідчив наявність у них поняттєво-оцінної ознаки приватності «взаємовідно­син між людьми, дружби». Тут, на наш погляд, ми маємо справу з асоціативним вираженням цієї ознаки. При цьому негативно оцінюються наступні показники:

1)налагодження занадто тісних взаємовідносин ототожнюється із захопленням особистого простору; оцін­ка виражається за рахунок експлікації негативної емотивності - презирство: «Familiarity breeds contempt» (Familiarity begets contempt);

2)нетривале знайомство асоціюється з недовірою по відношенню до малознайомих людей. Український ек­вівалент більш точно виражає цю ідею: «Не кожний стрічний друг - сердечний»: «Short acquaintance brings repentance»;

3)друзі забирають багато часу і в такий спосіб можуть порушувати право людини на приватність: «Friends are thieves of time». Негативна оцінка виражається за рахунок метафори «друзі - крадії часу». Схожі асоціації може

© Новосадська О. Б., 2012викликати і прислів'я: «God defend me from my friends, from my enemies I can defend myself'«(Позбав мене, боже, від друзів, а від ворогів я сам позбавлюсь).

Позитивну оцінку отримує ідея дотримання права на приватність, як важлива характеристика дружби: «А hedge between keeps friends green» - Your friendship will flourish if you and your friend respect each other's privacy. Поняттєва ознака «приватності» експлікується в тлумаченні, а позитивна оцінка формується завдяки конотаціїї дієслова «flourish».

Цікавими, на наш погляд, є три прислів'я, які описують грошові відносини між друзями. Цей аспект взаємо­відносин дуже важливий для американської культури. Всі три прислів'я містять в собі ідею несумісності дружби та тривалих відношень:

«Neither a borrower nor a lender be» - It is difficult to be friends with somebody who owes you money or who you owe money to;

«Short reckonings make long friends» - If you borrow something from a friend, pay it back as soon as possible, so that you can remain friendly;

«Lendyour money and lose your friend» - You should not lend money to friends.

Досить яскраве вираження в прислів'ях отримує ознаки приватності «розповсюдження і отримання інформа­ції». З точки зору оцінних характеристик засуджуються такі види поведінки:

1) зводити наклеп на інших людей, пліткувати про інших:

«А talebearer is worse than a thief» (порівняння наклепника з крадієм).

«Believe nothing of what you hear, and only half of what you see» (співвідноситься з концептом брехні). «The tongue is not steel but it cuts» (наклеп порівнюється з фізичними стражданнями). «Give a dog a bad name and hang U» (порівняння з концептом смерті).

2) проявляти надмірну допитливість:

«Curiosity killed the cat» (порівняння з концептом смерті).

«Ask no questions and you will hear no lies (and I will tell you no lies) «(зпівставлення з концептом брехні).

«Eavesdroppers never hear any good of themselves» (натяк - не треба підслуховувати).

«Fields have eyes and woods have ears; Walls have ears» (порівняння з концептом нагляду).

Разом з цим позитивно оцінюється допитливість у відношенні до відомих людей: «А cat can look at a king» -Everyone has the right to be curious about important people. Допитливість також описується як природня якість дітей і не отримує негативної оцінки: «Little pitchers have long ears».

В групі прислів'їв з поняттєво-оцінною ознакою «розповсюдження інформації» окремо виділяється ознака «розповсюдження інформації про себе». Три відібрані паремійні одиниці відрізняються негативною конотацією при різному ступені метафоризації, при цьому дві паремії мають форму конкретних приписів: «Never tell tales out of school» та «You should not wash dirty linen in public». Третя одиниця - «It is an ill bird that fouls its nest» - також негативно оцінюється розповсюдження людиною приватної інформації про саму себе.

Група паремій, пов'язаних з ознакою «особистої території» представлена чотирма одиницями, в значеннях яких є такі характеристики:

1) позитивно оцінюється недоторканність житла і в більш широкому сенсі особистої території людини: «А man's home is his castle»;

2) негативно оцінюються (концепт «гості»):

а)    тривалі візити («Visitors and fish stink after three days»);

б)    постійні візити («A constant guest is never welcome»);

в)    візити без попередження («А surprise guest brings unrest»).

До менш детально представлених груп відносяться паремії, в яких «приватність» конкретизується наступни­ми поняттєво-оцінними ознаками:

1) «Секретність». Негативно оцінюється прагнення заволодіти секретною інформацією: «Let the sleeping dogs lie»; прагнення втрутитись у приватні взаємовідносини між двума людьми: «Two is a company, three is a crowd»;

2) «Свобода». Негативно оцінюється залежність, підпорядкування: «No man likes his fetters, be they made of gold» (порівняння концептів свободи та заможності);

3) «Ввічливість». Позитивно оцінюється такт та ввічливість: «Ап ounce of discretion is worth a pound of wit»; «Civility costs nothing» (порівняння концептів ввічливості та мудрості);

4) «Марнославство». Негативно оцінюється пихата та гордовита манера поведінки: «Pride goes before a fall».

Висновки. Розглянутий у даній статті пласт паремійного фонду англійської мови дозволив зробити наступ­ні висновки про вираження поняттєво-оцінних ознак концепту «приватність» прислів'ях. Проведений аналіз на основі інформації взятої зі спеціальних лінгвокульторологічних, довідкових, лексикографічних джерел, сучасних двомовних тлумачних словників показав, що найчастотніше «приватність» репрезентована в групах парамеоло-гічних одиниць, які втілюють поняттєво-оцінні ознаки «втручання в сторонні справи», «взаємовідносини між людьми», «розповсюдження інформації», «свобода», «секретність», «ввічливість», «марнотратство».

Перспективним є дослідження концепту «приватність» з погляду його польової структури, виявлення його ядерної і периферійної частин.

Література:

1. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. - М. : Гнозис, 2004. - 389 с.

2. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - М. : АСТ, Восток-Запад, 2007. - 315 с.

The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. - 3rd ed. / Ed. by J. A. Simson. - Oxford Clarendon Press, 1982. - 265 p.УДК 81'33:004. 4

Одарчук Н. А., Одарчук О. С.,

ВНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк Мірончук Т. А.,

КНУ імені Т. Г. Шевченка, м. Київ

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ MS POWERPOINT 2010 КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАГМАТИКИ

У статті досліджується вербальна дискурсивна комунікація користувача та програми MS PowerPoint. Ви­окремлюються комунікативні стратегії й тактики та умови їхньої реалізації через комплекс актомовленнєвих засобів, враховуючи Принцип Кооперації.

Ключові слова: комунікативний та комунікабельний потенціал, програмне забезпечення, редактор презента­цій, комунікативні стратегії й тактики, вербальні засоби, мовленнєвий акт, комунікативна інтенція.

В статье исследуется вербальная дискурсивная коммуникация пользователя и программы MS PowerPoint. Выделяются коммуникативные стратегии и тактики, а также условия их успешной реализации через комплекс акторечевых средств, учитывая Принцип Кооперации.

Ключевые слова: коммуникативный и коммуникабельный потенциал, програмное обеспечение, редактор пре­зентаций, коммуникативные стратегии и тактики, вербальные средства, речевый акт, коммуникативная ин­тенция.

The given article investigates verbal discourse communication of user and programme MS PowerPoint. The communicative strategies and tactics are singled out as well as the conditions for their successful realization through the complex of speech acts taking into account the Cooperative Principle.

Key words: communicative and communicable potential, software, presentation processor, communicative strategies and tactics, verbal means, speech act, communicative intention.

Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій дис­курс програмного забезпечення відкриває новий вимір у комунікативній лінгвістиці. Якщо раніше комп'ютерні програми характеризувалися переважно функціональними властивостями, бо взаємодія людини й комп'ютера була прерогативою програмістів, то нині визначну роль відіграє дружній інтерфейс, адже комп'ютерні технології увійшли в повсякдення широкого кола користувачів. Інтерес до даної проблеми зумовлений також комунікатив­ною зорієнтованістю сучасної лінгвістики. Оскільки в даному випадку програма бере на себе роль активного учасника комунікації, то її комунікативний потенціал можна досліджувати за допомогою комплексу мовних та позамовних засобів, які забезпечують реалізацію комунікативних стратегій і тактик інтерактантів та створюють імітацію когнітивної діяльності віртуального співрозмовника.

З огляду на це актуальним є дослідження комунікативного потенціалу програмного забезпечення, що вклю­чає певні моделі спілкування, інтенції та стратегії мовленнєвих дій, умови їхньої успішної реалізації, а теоре­тична база для їхнього опису досягається завдяки прагматичному підходу до аналізу комунікації. Об'єктом до­слідження є імітація мовленнєвої діяльності, здійсненої в межах графічного інтерфейсу редактора презентацій MS PowerPoint 2010. Мета статті - виокремити комунікативні стратегії і тактики програми MS PowerPoint та дослідити умови їх успішності реалізації.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Питання стратегій і тактик кому­нікації завжди привертали увагу лінгвістів, котрі аналізували це явище як з психолінгвістичного так і з соціо­лінгвістичного боку, а також і з огляду на поліпшення ефективності спілкування, зокрема в рамках теорії мов­леннєвого пристосування [6, с. 7]. Останнім часом, з переорієнтацією лінгвістики в інтердисциплінарне русло, ця проблема стала назрілою і в дослідженні дискурсу програмного забезпечення [2].

В межах прагмалінгвістичного підходу стратегія визначається як деяка послідовність мовленнєвих дій, ор­ганізованих залежно від мети взаємодії; як оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. Т. ван Дейк характеризує комунікативну стратегію як «властивість когнітивних планів», які становлять загальну організацію певної послідовності дій з установленою метою взаємодії [4, с. 272].

В дискурсі програмного забезпечення (ПЗ) комунікативну стратегію розглядають як вагомий складник за­гальної макростратегії керування дискурсом [2, с. 155]. Вона дає змогу інтегрувати основні характеристики дис­курсу ПЗ у середовище комп'ютерної системи, проводити моніторинг розгортання дискурсу й уникати комуніка­тивних провалів [2, с. 156]. Комунікативні стратегії реалізуються в мовленнєвих тактиках, під якими розуміємо мовленнєві прийоми, що дозволяють досягти поставлених цілей в конкретній ситуації.

Серед виділених стратегій дискурсу ПЗ [2] виокремимо ті стратегічні прийоми, які забезпечують роботу ре­дактора презентацій MS Power Point 2010 і загалом дають можливість керувати процесом дискурсивної взаємодії користувача й комп'ютерної системи.

1. Стратегія залучення користувача до взаємодії.

Ця стратегія реалізується висловлюваннями на першому заголовному слайді: Click to add title; Click to add subtitle; Click to add notes. Дієслово Click виступає ключовим засобом реалізації, тому що з'являється відразу в інтерфейсі програми при її відкритті. В межах даної стратегії виділяємо тактики присутності/ залучення адресата, переконання та заохочення. Така варіативність активних ролей користувача й програмного забезпечення демон­струє комунікативний та комунікабельний потенціал редактора презентацій.

2. © Одарчук Н. А., Одарчук О. С., Мірончук Т. А., 2012Стратегія спонукання користувача до дії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа