Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

В аудіовізуальних засобах масової інформації (радіо, телебачення) нові слова генеруються спонтанніше і при­родніше, аніж в друкованих джерелах.

A. Рей (А. Rey), вважає що нова лексична одиниця може мати тимчасову чи психолінгвістичну або то лекси­кографічну риси. Тимчасову ознаку має той формант, який виник зовсім недавно, психолінгвістичну, який мовці сприймають як новий, а лексикографічну - який не подається жодним лексикографічним корпусом [3].

Для аналізу неологізмів було використано дані з таких словників: Diccionario de uso del espafiol de America y Espafia de SPES Editorial2 та el Diccionario de la lengua espafiola de la Real Academia3.

Увагу зосереджено на лексикографічних критеріях неологізмів, що дозволило нам відібрати ті слова, що не були подані словниками, але й не були сприйняті мовцем як нові слова. Наприклад: anticapitalismo, arabe-israeli, fitipaldi, arma de destruction masiva чи casette.

Це дало можливість зробити висновок, що більша частина аудіотекстів ЗМІ не були піддані мовознавчим ко­місіям, а ті які стали предметом уваги спеціалістів не відповідають вимогам стандартної правильної мови. Тому багато з неологічних форм є надлишковими мовними одиницями, тобто з точки зору нормативних умов неологіз­ми є неправильними. Це зазвичай варваризми або ненормативні запозичення з інших мов. У більшості випадків це запозичення у текстах, які є некоректними та зайвими, оскільки існують свої слова, що мають те ж значення і смисл. Це стосується таких виразів як bueno, inclus, tipo. Щодо письмових джерел то такі неологізми трапляються рідко, а ось у мовленні: (інтерв'ю, дебати) їх занадто часто можна зустріти.

Всі відшукані неологізми ми поділили за такими характеристиками: граматична категорія, тип неологізму (формальний, синтаксичний, семантичний, запозичення), контекст в якому він появляється.

Інформація, яка є специфічна для неологізмів усного мовлення ми вважаємо, що має неабияке значення до ви­вчення лексичних неологізмів, в основному це стосується: фонетичної транскрипції, металінгвістичних маркерів та особливостей адресанта (роль у суспільстві, вік, стать, рідна мова чи діалект).

1           Payrato 1996, Cros et al. 2000 y Castella 2001

2           Diccionario de uso del espafiol de America y Espafia. - Barcelona: Spes Editorial, 2003.

3


Real Academia Espafiola. Diccionario de la lengua espafiola. (22. ed.). - Madrid: Espasa Calpe, 2001. <http://www.rae.es>


© Хомицька 1.1., 2012


Фонетична транскрипція, досліджуваних нами неологізмів, дозволяє нам з'ясувати чи існують різні вимови чи є подібні даному терміну слова в іншій мові і дослідити до якого слова рідної мови семантично наближаються запозичення з германських мов (пр.: revival, holding, e-mail, crepe, final four, hooligan, algo, agotament). Ця інфор­мація може бути дуже корисною для актуалізації лексикографії та граматики мови, і для їх вивчення, оскільки вона забезпечує підказки про фактичне використання запозичень та її рівень проникнення у мову чи особливо категоризацію певних афіксів.

Інформація стосовно металінгвістичних маркерів включає в себе будь-які коментарі чи зауваження, що нада­ють особові дані про адресанта та ступінь фіксації в мові неологізмів. В деяких випадках йдеться про експліцитні коментарі стосовно неологізмів (пр.: «Acabo de llegar de Boston y estoy desencajado... Sera eso del jet-lat, como dicen los ingleses»). В інших випадках це поле служить, щоб задокументувати ставлення адресанта до неологізмів, наприклад його експліцитне використання в гумористичних чи комічних цілях, що досить часто трапляється в телевізійних телепередачах, коли ведучий чи кореспондент використовують запозичення чи варваризми свідомо. І в цих телевізійних неологізмах часто ця металінгвістична інформація є імпліцитною, таким чином засвідчується факт того, що адресант сам корегує свій голос, здійснює жести впевненості або ж сумніву у вживанні цього ви­разу, непритаманного чи дивного для слухача. Можна сказати, що ця інформація є так званим корелятом усного мовлення, таким який присутній у писемному, а саме: лапки, курсив чи виділений чорний шрифт.

На кінець, варто відокремити вплив на утворення неологізмів в усному мовленні екстралінгвальних чинни­ків (стать, вік, освіта адресанта). У випадку неологізмів писемних джерел, ми лише можемо визначити, чи це є авторський неологізм (авторські статті, листи-послання, і т. д.) чи той, який містить авторську думку (хроніки кореспондентів, редакторські новини, і т. д.). Стосовно неологізмів усного мовлення, телебачення, можна зібра­ти багато інформації про адресанта неологізмів. Ця інформація дозволяє отримати прагматичні дані, що можуть бути цікавими та необхідними для майбутнього дослідженням про походження та мотивацію утворення нових слів. Ми беремо до уваги такі характеристики:

1.Роль адресанта у суспільстві. Тут відзначають його досвід та професійну підготовку: головний чи друго­рядний ведучий, журналіст чи репортер, гість програми, перекладач, актор, тощо.

2.Вік адресанта. Зазвичай береться до уваги середній вік мовця, використовуючи наступний віковий діапазон: діти (до 15 років), підлітки (15-25 років), молодь (25-40 років), дорослі (40-60 років), літні люди (понад 60 років).

3.Стать мовця.

4.Мовна компетенція адресанта (регіональні особливості мови).

Із усього вище названого можемо сказати, що іспанські неологізми взяті із телебачення, радіо та преси нам демонструють наступну картину у відсотковому відношенні.80 70 60 50

40


 

 

формальні неологізми запозичення30

20 10 0


семантичні

неологізми

синтаксичні

неологізми

інші
о            е а

в                    н н

Графік 1.


Даний графік показує, що формальна неологія (70%) займає помітне місце у досліджуваній нами мові, на­ступне місце, хоча із достатнім розривом, посідають запозичення та семантична неологія, а показники синтаксич-


д           я ених та інших неологізмів є дуже мізерними. Щодо запозичень популярністю користувалися англіцизми, латина, французька, італійська та васкська мови.

Перше місце в утворенні іспанських неологізмів належить спонтанному усному мовленню. Можемо сказати, що спонтанність усна та спонтанність письмова не мають співвідношення серед запозичень.

Отримані нами висновки показують цікаві відмінності стосовно результатів письмової неології. Хоча нео­логізми письмових та усних джерел співпадають, проте детальний аналіз кожного типу нам демонструє переваги синтаксичної та синтагматичної неології в усних текстах, тип експресивності мови телебачення, радіо та преси, не зважаючи на контроль та цензуру.

Отже, детальний аналіз показує нам цікаві факти утворення нових слів. Тому наше завдання на сьогодні є збільшити і диверсифікувати корпус неологізмів усного мовлення, та збільшити кількість досліджуваних нами усних матеріалів. Таким чином ми поглибимо наші знання про умови виникнення слів у суспільстві та позамовні фактори їх появи (розвиток економіки, глобалізаційні та міжкультурні процеси, політика).

Література:

1.Gregory, Michael; Carrol, Suzanne Lenguaje y situacion. Variedades del lenguaje y sus contextos sociales. / M. Gregory, S. Carrol - Mexico : Fondo de Cultura Economica, 1986.

2.Guerrero Ramos, Gloria Neologismos en el espafiol actual / G. Guerrero Ramos. - Madrid : Arco / Libros. - 2. ed.

1997.

3.REY, Alain Neologisme: un pseudo-concept? / A. Rey // Cahiers de Lexicologie 28, 1976. - P. 3-17.

4.Diccionario de uso del espafiol de America y Espafia. - Barcelona : Spes Editorial, 2003.

5.Real Academia Espafiola. Diccionario de la lengua espafiola. (22. ed.). - Madrid : Espasa Calpe, 2001. (доступно з: http://www.rae.es)

6.ABC www.abc.es

7.El Mundo www.elmundo.es

El Pais www.elpais.esУДК 811.134.2'42:22

Шевченко А. С.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ

JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ у контексті іс­паномовного тексту Біблії. У ній визначено зміст образного компоненту, однієї із складових лінгвокультурного концепту. Представлено елементи семантичної структури концепту JUSTICIA у вигляді концептуальних мета­фор та подано їхній аналіз.

Ключові слова: лінгвокультурний концепт, образний компонент, чуттєвий досвід, концептуальна метафора.

Статья посвящена интерпретационному анализу концепта JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВОСТЬ в контексте испаноязычного текста Библии. В ней определено содержание образного компонента, одной из составляющих лингвокультурного концепта. Представлены элементы семантической структуры концепта JUSTICIA в виде концептуальных метафор и подан их анализ.

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, образный компонент, чувственный опыт, концептуальная ме­тафора.

This article is devoted to interpretative analysis of the concept JUSTICIA / JUSTICE in context of the Spanish Bible text. The content of the image component, one of the constituents of linguistic cultural concept, is determined in the article. The elements of the semantic structure of the concept JUSTICIA are represented by means of some conceptual metaphors and their analysis is conveyed.

Key words: linguistic cultural concept, image component, sensual experience, conceptual metaphor.

У сучасній лінгвістиці відправною точкою для різноманітних досліджень є людина, її спосіб мислення, вза­ємодія з іншими людьми і об'єктами навколишньої дійсності, продукти її діяльності. Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури. «Це бачення світу через призму національної мови, коли мова виступає як виразник особливої національної ментальності» [7, с. 8]. Завдяки культурі людина включається не лише у соціальне поле своєї життєдіяльності, але і в систему загальнолюдських форм існування, зумовлених константами всезагальної культури [1, с. 58].

За визначенням В. І. Карасика та Г. Г. Слишкіна, лінгвокультурний концепт є «умовною ментальною одини­цею, спрямованою на комплексне вивчення мови, свідомості і культури» [4, с. 77]. Лінгвокультурні концепти ви­вчаються з точки зору їх ціннісного компоненту - зіставлення відношень до тих чи інших предметів, явищ, ідей, які мають цінність для носіїв культури. Головне у концепті - це «багатомірність і дискретна цілісність смисла, який існує у неперервному культурно-історичному просторі, і тому є схильним до культурної трансляції із однієї предметної області у іншу» [6, с. 19].

Актуальність статті зумовлена дискусійним характером теорій семантичної структури концептів і відсутніс­тю сучасних лінгвокультурологічних досліджень іспаномовної Біблії.

Метою дослідження є реконструкція біблійного концепту JUSTICIA за допомогою концептуальних метафор, які є вербалізаторами його образного компоненту.

Завданням статті є визначення способу вираження образного компоненту концепту JUSTICIA та інтерпрета­ція його мовних репрезентацій.

Об'єктом дослідження є метафоричне представлення біблійного концепту JUSTICIA, вербалізованого у ві­ршах книг Старого та Нового Заповітів іспаномовної Біблії версії Reina-Valera 1960 року.

Під образом розуміємо категорію свідомості, яка відтворює різні аспекти предмета, дії чи події. Вона харак­теризується наочністю, комплексністю і, відповідно, відсутністю деталізації та схематизмом [5, с. 189]. Відобра­жаючи природний та соціальний світ, образ водночас завжди індивідуальний за рахунок емоційного сприйняття об'єкту. В його формуванні приймає участь пам'ять та уява: вступаючи у складну мережу вже сформованих у людини уявлень і знань про світ, він еволюціонує, зближується з оригіналом чи, навпаки, втрачає схожість із ним. Інтерпретацію концепту як сукупності знань про фрагмент навколишнього світу, яка створюється у першу чергу образами, ми знаходимо і в роботі зарубіжних лінгвістів: «концепти виникають як відображення чуттєвого до­свіду, однак згодом можуть зазнавати складних процесів формування та перекомбінації» [10, p. 71-72].

Образний складник виражається у низці метафор, які співвідносяться з іменами - експлікаторами концепта, які наповнюють їх конкретним змістом [3, с. 7; 8, с. 76]. Він формується на основі узагальненого образу / гештальту, в якому закладені почуттєвий індивідуальний досвід і колективне знання. Симбіоз останніх створює певний ореол, який оточує співвідносне з концептом слово [9, с. 57]. Висвітлення проблеми взаємодії значення слова та життє­вого досвіду народу суттєво і для розуміння природи метафори, і для розуміння семантичних процесів у цілому.

Метафора - це перш за все спосіб піймати індивідуальність конкретного предмету чи явища, передати його неповторність. При цьому предикати, якими послуговується мовець, дозволяють надати предмету лише більш чи менш широкі категоріальні (таксономічні) характеристики, включаючи його у клас того чи іншого об'єму. Мета­фора індивідуалізує предмет, відносячи його до класу, якому він не належить. Вона працює на категоріальній помилці [2, с. 348].

Оскільки справедливість належить до абстрактних сутностей, є складним конструктом соціального життя людини та отримує особливе висвітлення у контексті іспаномовної Біблії, роль метафори в її осмисленні є над­звичайно високою.

© Шевченко А. С., 2012У тексті Святого Письма знаходимо наступні метафоричні переноси концепту JUSTICIA:

1. Праведність - життя: Ysi dijereis: iPor que el hijo no llevara elpecado de supadre? Porque el hijo hizo segun el derecho y la justicia, guardo todos mis estatutos y los cumplio, de cierto vivira (Ezeq. 18:19); Quien llevo el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados (1 Ped. 2:24). Праведні вчинки, які базуються на дотриманні Закону Божого та його заповідей в контексті Старого та Нового Заповітів, є запорукою фізичного та духовного життя людини.

2. Праведність - велич: La justicia engrandece a la nation; mas el pecado es afrenta de las naciones (Prov. 14:34); Aun en la vejezy las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tupoder a laposteridad, y tupotencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. (Sal. 71:18-19). Праведність - це якість, яка воз­величує націю; Божа праведність - велична, сягає високості.

3. Справедливість - світло: Mas a vosotros los que temeis mi nombre, nacera el Sol de justicia, y en sus alas traera salvation; y saldreis, y saltareis como becerros de la manada (Mal. 4:2); No os unais en yugo desigual con los incredulos; porque ique companerismo tiene la justicia con la injusticia? iY que comunion la luz con las tinieblas? (2 Cor. 6:14). Справедливість у Біблії представлена у вигляді світла, беззаконня (несправедливість) є пітьмою. Це полярні сутності, які не мають нічого спільного одна з одною, вони взаємовиключають одна одну.

4. Справедливість - ваги: Peseme Dios en balanzas de justicia, y conocera mi integridad (Job 31:6); Pesalos segun su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos (Sal. 56:7). Ваги - символ судової влади, правосуддя. У біблійному контексті мірилом людських вчинків є справедливість.

Justicia - це те, що одягається (у повсякденному житті, міжперсональних стосунках - одяг, у життєвій бороть­бі - броня, під час святкування - прикраса):

5а. Праведність - одяг: Me vestia de_justicia, y ella me cubria; como manto y diadema era mi rectitud (Job 29:14); Y vestios del nuevo hombre, creado segun Dios en la _justicia y santidad de la verdad (Ef. 4:24).

5б. Справедливість - броня: Pues de justicia se vistio como de una coraza, con yelmo de salvation en su cabeza; tomo ropas de venganza por vestidura, y se cubrio de celo como de manto (Is. 59:17); Estad, pues, firmes, cenidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia (Ef. 6:14).

5в. Правда - прикраса: Con justicia seras adornada; estaras lejos de opresion, porque no temeras, y de temor, porque no se acercara a ti (Is. 54:14).

6. Праведність - дорога, напрямок: Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creisteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis despues para creerle (Mat. 21:32); Mas tu, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre (1 Tim. 6:11). Праведність - це дорога, якою має слідувати благочестива людина. Стежки справедливості - це стежки, якими йдуть по життю віруючі люди.

У межах загальновідомої концептуальної метафори життя-дорога (подорож) (Дж. Лакофф, М. Джонсон) у тексті іспаномовної Біблії виокремлюємо наступні похідні метафори:

7. Життя - дорога:

А) праведність - охоронець на дорозі: La justicia guarda al de perfecto camino; Mas la impiedad trastornara al pecador (Prov. 13:6). Праведність охороняє того, хто пильнує свої життєві щляхи і намагається жити благо­честиво.

Б) справедливість - поводир: La justicia del perfecto enderezara su camino; mas el impio por su impiedad caera (Prov. 11:5); Entonces nacera tu luz como el alba, y tu salvation se dejara ver pronto; e ira tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehova sera tu retaguardia (Is. 58:8). У згаданому контексті справедливість персоніфікується та у якості особи випростовує дорогу невинного, іде попереду і вказує правильний напрямок.

Також концепт JUSTICIA вербалізується у метафорах влади:

8а. Праведність - складова Царства Божого: Mas buscadprimeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os seran anadidas (Mat. 6:33); Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, pazy gozo en el Espiritu Santo (Rom. 14:17). Репрезентацією найвищої влади є Царство Небесне (Боже). Однією із його складових є праведність.

8б. Справедливість - основа Божого престолу: Jehova reina; regocijese la tierra, alegrense las muchas costas. Nubesy oscuridad alrededor de el; justiciayjuicio son el cimiento de su trono (Sal. 97:1-2); Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino (Sal. 45:6). У зазначених віршах підстава Господнього трону та берло Його царства є втіленням справедливості.

9. Справедливість - основа царського трону: Aparta al impio de la presencia del rey, y su trono se afirmara en
justicia (Prov.
25:5); Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altisimo, que salio a recibir a Abraham
que volvia de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre
significa primeramente Rey de justicia, y tambien Rey de Salem, esto es, Rey de paz (Hebr.
7:1-2). На кшталт небесної
влада земна також має базуватися на чесноті справедливості. Трон царя міцно поставляється справедливістю за
умови, коли віддалити безбожного з-перед обличчя царевого.

10.  Праведність - насіння: El impio hace obra falsa; mas el que siembra justicia tendra galardon firme (Prov.
11:18); Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz (Sant. 3:18). Сільське господарство - це
вид діяльності, якою людина займалася з початку її існування на Землі. Сільськогосподарські метафори є зро-
зумілими для всіх народів, у тому числі для іспанського. Після посіву працівник очікує зібрати врожай з певної
культури, так само той, хто сіє праведність, матиме праведну нагороду.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа