Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Актуальність дослідження визначається необхідністю виокремлення домінантного концепту «персуазив-ність» та засобів його вербалізації для подальших досліджень реклами.

Мішель Фуко запропонував своє визначення дискурсу як спосіб бачення світу, що вербалізований у мові. Дискурс знаходить вираз у найрізноманітніших вербальних аспектах, а отже, не лише відбиває світ, а й про­ектує та створює його. Сам М. Фуко в «Археології знання» писав про це так: «Завдання полягає не в тому, щоб розглядати його як практики, що систематично створюють об'єкти, про які вони говорять», а в тому, щоб ці практики розглядали дискурс як проекцію думки на суспільно-природні реалії [9, с. 318-347].

Згідно Т. А. ван Дейка, дискурс - це висловлювання, зміст і форма якого визначається когнітивними уста­новками [2, с. 312]. Саме розуміння дискурсу ван Дейка широко ввійшло в науковий обіг і особливо активно використовується у вітчизняних розробках.

Теорія дискурсу як прагматизованої форми тексту бере свій початок з концепції Е. Бенвеніста, який розмежо­вував план дискурсу (discоurs) - мовлення, яке привласнюється людиною, яка говорить, і план оповідання (recit). Під дискурсом Е. Бенвеніст розуміє «будь-яке висловлювання, яке зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта, а також намір адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника» [1, с. 447].

Феномен рекламного дискурсу в його різноманітних аспектах описано багатьма лінгвістами: Т. А. ван Дейк (1985), пише, що поняття «дискурс» використовується для позначення того чи іншого жанру, наприклад: «дис­курс новин», «політичний дискурс»; Д. Шиффрін (1990), та І. С. Шевченко (2002), досліджували дискурс як ситуативно обумовлену мовленнєву-розумову діяльність людини; Н. Н. Миронова (1997), класифікує дискурси за сферою комунікації, виділяючи педагогічний, науковий, критичний, етичний, юридичний та військовий. [Ми­ронова, 1997].

Реклама виступає необхідним атрибутом маркетингу, яка виконує функцію донесення певної інформації про продукт чи послугу від мовця рекламного повідомлення до суб'єкта сприйняття (М. М. Веренько, 2012).

Рекламний дискурс визначають як цілий комплекс відношень, які виявляються в процесі виникнення, фор­мування, розвитку й функціонування рекламного тексту. Іншими словами, рекламний дискурс - когнітивний процес, пов'язаний зі створенням тексту, а рекламний текст - мовний відрізок як продукт діяльності мовлення та мислення, за допомогою якого комунікатор і реципієнт вступають у певні соціальні стосунки. Специфіку реклам­ного дискурсу визначає його комунікативно-прагматична спрямованість, що виявляється у відборі вербальних та невербальних засобів та способах їх подачі. [4, с. 68].

Для лінгвістичних досліджень останніх десятиліть характерним є виявлення інтересу до вивчення текстів ма­сової комунікації, зокрема, текстів реклами. Реклама у наш час активно проникає в мовлення сучасного англійця й у певному розумінні впливає на розвиток сучасної англійської мови.

Рекламний текст - певний текст, який містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіків, образів, звуків і т. п., конкретний набір яких залежить від рекламо-носія засобів масової інформації. Таке тлу­мачення поняття «рекламний текст» знаходить своє відображення у книзі Анжели Годдар «Мова реклами», яка пише: The word «text» here (as apptied to advertіsіng) іs used іп rts wіdest sense, mcnuting vіsual artifacts as well as verbal language» [10, с. 87-89]. Будь-який рекламний текст сприймається як реклама тільки в єдності семантики та структури.

Диференційні риси рекламного тексту: багаторазова, надлишкова повторюваність і колективний спосіб сві­домості, або корпоративність. У цьому рекламний текст подібний текстам новин, тому що дані ознаки властиві й текстам новин, що свідчить про деяку подібність характеру функціонування тексту новин і рекламних текстів у масовій комунікації.

Принципи класифікації рекламного тексту: зовнішня реклама, соціальна реклама, комерційна, друкована ре­клама, політична реклама.

Об'єктом даного дослідження я обрав саме політичну рекламу, адже вона наразі користується великим по­питом і також є дуже актуальною у процесі виборчих змагань.

Однією зі складових політичної реклами ХІХ ст. було рекламне оголошення. Так, 1896 року американський рекламіст Емер Елвіс запропонував одну з моделей рекламних звернень AIDA (attention-interest-desire-action, тобто увага-зацікавленість-бажання-дія), суть якої полягала в тому, що ідеальне рекламне сповіщення має на­самперед привертати мимовільну увагу [5, с. 37]. Шляхи досягнення цієї мети досить різноманітні: ораторське мистецтво персуазивності, вдале гасло, використання контрастів, яскраве оформлення, нестандартне рішення тощо. У політичній рекламі саме гасло має динамічний характер, сприяючи ідентифікації особистості з політич­ним суб'єктом. Гасло, як і реклама взагалі, розраховане на емоції людини. Американські дослідники політичної реклами виокремлюють п'ять головних вимог до політичного рекламного гасла: воно має відповідати мовним стандартам; легко запам'ятовуватися; нести емоційний позитивний заряд; мати тісний зв'язок з об'єктом рекла­мування; бути чітко комунікативно спрямованим (наявність конкретного адресата з конкретними цілями та на­становами) [6, с. 97-98].

Вивчення рекламного дискурсу у лінгвістичному аспекті повинне здійснюватися на всіх мовних рівнях: се­мантичному, морфологічному, синтаксичному. Такий підхід дозволяє ідентифікувати рекламу як мовне явище, що нагромаджує в собі весь мовний потенціал, створює підґрунтя для його аналізу в інших аспектах.

Перспектива дослідження полягає в розробленні оптимальної методики лінгвістичного аналізу текстів ре­клами як особливого виду тексту.

Висновки. Сьогодні реклама відіграє велику роль в комерційному середовищі, виступає двигуном торгівлі. Вона є так званим посередником між виробником та споживачем. Незважаючи на те, що реклама - складний ме­ханізм ринку, який потребує всебічного розвитку та дослідження, без неї не обійтися в сучасному діловому світі.Особливого значення реклама набуває в політичному середовищі, де вдало проведено рекламна кампанія може змінити рівень життя суспільства.

Література:

1.Бенвеніст Э. Общая лингвистика / Пер. с фр. - М. : Прогресс, 1975. - С. 447

2.Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Пер. с англ. - М. : Прогресс, 1989. - С. 312.

3.Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. Часть I. PR.

Реклама. / С. Ильинский [Эл. издание]. - Режим доступа : Маркетинг http://www.koob.ru/llylnskly_s_v/enc_ slovar_reklami_1 - С. 46.

4.Кохтев Н., Розенталь Д. Слово в рекламе. - М. : Экономика, 1978. - С. 68.

5.Пухкал О., Дикий О. Політичний маркетинг // Вісник Акад. прав. і соц. відносин Федер. профспілок України.

- 2002. - С. 37.

6.Радунскі П. Проведення виборчої кампанії - форма виборчої комунікації // Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. - К. : Англійський центр політичного менеджменту, 2005. - С. 97-98.

7. ТАРАСОВ 1974 - Тарасов Є. Ф. Психологічні особливості мови реклами / / Психолингвистические проблеми масової комунікації. - М. : Наука, 1974. - С. 80-96.

8. Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. - М. : Радуга, 1983. - С. 355-369.

9. Фуко, М. Мысль о Внешнем // Современные стратегии культурологических исследований: Труды Ин-та евро­пейских культур. Вып. 2. М. : РГГУ, 2008. - С. 318-347.

10.       Goddard A. The Language of Advertising. - London, 1998. - P. 87-89.УДК 811.111367

Вєтрова І. М.,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Стаття присвячена дослідженню структури та функцій еліптичних речень англомовної казки Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика». Особлива увага звертається на закономірності структурної організації еліптич­них речень, їх стилістичний потенціал.

Ключові слова: еліптичне речення, художній текст.

Статья посвящена исследованию структуры и функций эллиптических предложений англоязычной сказки Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Особое внимание уделено закономерностям структурной органи­зации эллиптических предложений, их стилистический потенциал.

Ключевые слова: эллиптическое предложение, художественный текст.

The article focuses on the analysis ofstructure andfunctions of elliptical sentences in a tale «Charlie and the Chocolate Factory» by Roald Dahl. Structural peculiarities of various types, their stylistic functions are described in the work. Key words: elliptical sentences, works of fiction.

Постановка наукової проблеми та її значення. Синтаксис є одним із найважливіших засобів стилетворення, адже «саме в синтаксичній будові мови закладені особливо великі можливості для стилістики» [5, с. 134]. Дослі­дження синтаксичної будови мови є одним із пріоритетних напрямків лінгвостилістики, а поняття «стилістичний синтаксис» та «експресивний синтаксис» стали важливою частиною теорії мови й лінгвістичного дослідження художнього твору.

До експресивних синтаксичних засобів належать еліптичні речення, під якими розуміють речення з пропуще­ним словом чи словосполученням, зрозумілим з контексту або з конкретної ситуації [8, с. 75]. Окремим аспектам вивчення еліпсиса присвячені наукові праці В. Г. Александрової [1], Л. Р. Безуглої [2], В. В. Богатько [3; 4], проте вивчення особливостей функціонування еліптичних речень в англомовній казці Роальда Даля «Чарлі та шоколад­на фабрика» досі залишалося поза увагою науковців, що підтверджує актуальність роботи.

Об'єкт дослідження - еліптичні речення в англомовній казці Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика».

Предметом вивчення є структура та функції еліптичних речень казки.

Матеріалом дослідження слугували 200 еліптичних речень, дібраних з англомовного твору Роальда Даля.

Для здійснення аналізу використовувалися методи структурно-граматичного, семантико-синтаксичного, лінгвостилістичного аналізу.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У художньому творі конструкції емоційно-експресивного синтаксису мають надзвичайні стилістичні можливості. За словами В. В. Богатько, «їхня специфіка полягає в тому, що вони у своїй семантичній структурі містять додатковий ком­понент значення і за своєю синтаксичною організацією відрізняються від одиниць емоційно-нейтрального син­таксису. Та сама синтаксична структура може слугувати для вираження кількох зовсім різних емоційно-експре­сивних значень» [4, с. 7].

Еліпсис як конструкція емоційно-експресивного синтаксису є явищем синтаксичної деривації, заснованим на процесі усічення матеріальних компонентів речення на принципах ергономіки мовлення, та пов'язаним із прагненням мовної особистості до гармонізації своїх мовленнєвих повідомлень шляхом їх розукрупнення [1, с. 18]. Еліптичні речення, незважаючи на пропуск певного елемента, не потребують ні контексту, ні ситуації для передачі інформації, вона вичерпно виражається всією конструкцією речення в цілому. Такі речення самостійно функціонують у мові, а уявлення про неназваний член випливає зі змісту речення [7, с. 348].

Аналіз еліптичних речень англомовної казки Р. Даля виявив такі приклади використання еліпсиса (значок 0)

а)    підмета та присудка: 1)'You're blowing up like a balloon!' '0 0 Like a blueberry,' said Mr Wonka [10:31] — You're
blowing up
like a blueberry; 2) 'You do know we don t have a hope, don tyou? ''Yes, 0 0 ' Charlie said [10:13] —Yes I do;

б)    підмета, присудка та додатка: 1) He gives her anything she wants! 0 0 0Absolutely anything! [10:17] —He
gives her absolutely anything;
2) And Grandpa Joe said, 'You mean to say I've never told you about Mr Willy Wonka and
his factory?
' '0 0 Never0 0, answered little Charlie [10:4] — You have never told me;

в)    допоміжного дієслова: 1) '0 You like it?' asked Mr Wonka [10:27] —Do you like it?; 2) '0 You think so?' cried
Mr Wonka
[10:43] —Do you think so?; 3) 'And who 0 got the_fourth Golden Ticket?' Charlie asked [10:11] —And who
has got the fourth Golden Ticket?;

г)    допоміжного дієслова та підмета: 1) 'Why 0 0 use squirrels? [10:36] — Why do you use squirrels?; 2) 'Mike
Teavee asked. 'Why
0 not 0 use Oompa-Loompas? [10:36] — Why do not you use Oompa-Loompas?;

ґ) допоміжного дієслова, підмета та присудка: And do you like my trees?' he cried, pointing with his stick. 'And 0 0 0 my lovely bushes? [10:21] —And do you like my lovely bushes?;

д)    дієслова-зв'язки складного іменного присудка: How dare you laugh like that when my boy's just gone up the
pipe! You
0 monster!'[10:26] — You are monster!; ' An important room, this 0!'[10:20] An important room this is!;

е)    підмета та дієслова-зв'язки складного іменного присудка: 1) 'I'm so glad! 0 0 So happy for you [10:19]
I am so happy for you!; 2) 'Then save her!' cried Mrs Salt. '0 0 Too late,' said Mr Wonka [10: 37] —It is too late;

є) повнозначної частини присудка: 1)'Willyou tell me now, Grandpa Joe, please?' 'I certainly will 0 [10:4] —I certainly will tell; 2) Don t you think you ought to go? ''Well ... no ... I'm not so sure that I should0.' 'But you must 0 ' [10:16] — I should go; But you must go.

© Вєтрова І. М., 2012Як свідчать приклади, автор використовує еліптичні речення для імітації розмовно-побутового мовлення, яке відзначається обов'язковою емоційною забарвленістю [6, с. 157], є здебільшого спонтанним, тобто безпосеред­нім, непідготовленим. Його компонентами є позамовні елементи - міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об'єкта мовлення» [7, с. 17], які сприяють досягненню комунікативної мети. Оскільки еліптичні речення з'являються у конкретній прагматичній ситуації, читач, спираючись на лінгвістичні пресупозиції, з лег­кістю може спрогнозувати значення еліптованого компонента фрази. Так, у прикладі: 'How far d'you think he'll stretch?' asked Mr Teavee. 'Maybe miles,' said Mr Wonka [10, с. 50] читач з легкістю розуміє, що у відповіді автор має на увазі - Maybe he'll stretch for miles.

Дистрибуція еліптичних речень у творі «Чарлі та шоколадна фабрика» Р. Даля вказує на те, що діалогічне мовлення є основною сферою використання мовленнєвого еліпсу і, таким чином, сприяє яскравому відтворенню духу живого мовлення у тексті: 'What are you going to do?' cried Charlie. 'I'm going right on in to fetch them,' said Mr Wonka. 'How?' asked Grandpa Joe. 'Through the roof,' said Mr Wonka, pressing another button [10. с. 50].

Наведені приклади демонструють, що у діалозі спостерігається поєднання декількох реплік, які утворюють лексико-синтаксичну єдність. Ввідна репліка, часто представлена питальним реченням, передбачає певну струк­турну будову відповіді, неповнота якої не перешкоджає розумінню, а навпаки сприяє усуненню тавтології. Таким чином, синтаксична організація діалогу значно виокремлює його із суцільного тексту казки, розвантажує сторін­ку, оскільки його метою є відображення безпосереднього спілкування людей.

Незважаючи на те, що еліптичні конструкції характеризуються конденсацією інформації, для них властивим є високий рівень стилістичного потенціалу. Еліптичні речення виконують функцію економії, усуваючи тавтологію, сприяють лаконізму оповіді, її точності й експресивності і водночас виконують особливу характеристичну функ­цію, суть якої полягає в соціальній та психологічній характеристиці мовця [4, с. 3].

Так, наприклад, еліптичні речення доволі часто слугують засобом вираження невдоволення, обурення та не­терплячості мовця, що яскраво описує його надмірну емоційність та запальний характер: 1) 'Beastly girl,' said Grandma Josephine; 2) 'What a revolting woman,'said Grandma Josephine. 'And what a repulsive boy,'said Grandma. Використання еліптичних речень у вищенаведених прикладах свідчить про прагнення автора додати оповіді спонтанності, динамізму та експресії.

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що найпоширенішими моделями еліпсиса є випущення підмета та дієслова-зв'язки (36,1%), випущення підмета та присудка (15,1%), а також випущення допоміжного дієслова (14,1%).

Пояснити частоту вживання тих чи інших еліптичних моделей доволі складно. Зрозумілим є лише той факт, що періодичність їх вживання безпосередньо пов'язана з емоційністю мовця, місця та обставин за яких відбува­ється розмова. Так, значно менш продуктивними є моделі еліпсиса допоміжного дієслова, підмета та присудка (7%) та еліпсиса підмета, присудка та додатка (5%).

Отже, при значній економії структурних компонентів еліптичні речення залишаються інформативно достатні­ми одиницями, оскільки їх структурна неповнота компенсується семантикою присутніх компонентів. Скорочення довжини речення лише сприяє його високій акцентній, інтонаційній, смисловій концентрації, підвищує експре­сивність та активізує увагу читача.

Література:

1.Александрова В. Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / В. Г. Александрова. -Безуглая Л. Р. К проблеме классификации эллипсиса (на материале немецкого языка) / Л. Р. Безуглая // Нова філологія. - 2005. - № 2 (22). -С. 10-16.

2.Богатько В. В. Еліптичні речення як різновид неповних структур / Богатько В. В. // Наукові записки Вінниць­кого державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: [збірник наукових праць]. - Вінниця: Вид-во ВДПУ, 2003. - Випуск 5. - С. 11-14.

3.Богатько В. В. Явища еліпсису в мові сучасної публіцистики: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Богатько. - Київ, 2005. - 21 с.

4.Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові. Частина перша [Текст] / В. С. Ващенко. - Харків: Вид-во ХДУ, 1958. - 228 с.

5.Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту: [навч. посіб. для студ. старших курсів фак. англ. мови] / В. А. Кухаренко. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. - 272 c.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа