Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 71

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

5.Pohl I. C++ by Dissection / I. Pohl. - Addison-Wesley, 2002. - 501 p. - ISBN 0-201-74396-5.

6.Pugh K. Interface Oriented Design / K. Pugh. - The Pragmatic Programmers LLC, 2006. - 240 p. - ISBN 0-9766940-5-0.

7.Stroustrup B. The C++ Programming Language / B. Stroustrup. - 3rd. ed. - AT&T Labs, 1997. - 912 p. - ISBN

0201889544.

Unger R., Chandler C. A Project Guide to UX Design: For User Experience Designers in the Field or in the Making / R. Unger, C. Chandler. - New Riders Press, 2009. - 288 p. - ISBN 0-321-60737-6.УДК 811.111'373.422

Гончарук С. В.,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ІМЕННИКІВ-АНТОНІМІВ З ДЕТЕРМІНАТИВАМИ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

Стаття присвячена дослідженню функціонування просторових іменників-антонімів з детермінативами. Ав­тор аналізує особливості сполучуваності членів антонімічних пар в моделі dN. Ключові слова: функціонування, антоніми, детермінатив, модель.

Статья посвящена исследованию функционирования пространственных антонимов-имён существительных с детерминативами. Автор анализирует особенности сочетаемости членов антонимических пар в модели dN. Ключевые слова: функционирование, антонимы, детерминатив, модель.

The article is devoted to the investigation of functional characteristics of spatial nouns-antonyms. The author analyses the combinability peculiarities of the members of antonymous pairs in the pattern dN. Key words: functioning, antonyms, determinative, pattern.

Постановка наукової проблеми та її значення. Характерною рисою лінгвістики кінця XX століття є функ­ціональний підхід до мови в цілому, до її рівнів, одиниць та категорій. Цей підхід дає можливість досліджувати об'єкт не з погляду його внутрішньої будови, а з погляду функціонування об'єкта, його зв'язків у контексті. В такий спосіб всебічно досліджується типологія одиниць різних рівнів.

На сучасному етапі лінгвістичного дослідження значну увагу дослідників продовжують привертати функці­онування детермінативів як особливого компоненту речень. Актуальною залишається необхідність з'ясувати функціональні особливості детермінативів.

Метою нашої роботи є всебічне дослідження функціональних особливостей детермінативів з просторовими іменниками-антонімами.

Об'єктом нашого дослідження обрані просторові іменники, які за даними укладників «Частотного словника сполучуваності» входять до першої тисячі найчастотніших англійських слів [3]. Це іменники: bottom, east, north, south, top, west. Матеріалом для дослідження слугувала вибірка з текстів художньої прози сучасних англомовних письменників.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. З метою уточнення семантичної структури досліджуваних нами слів були використані тлумачні словники, оскільки саме вони дають повну інформацію про структуру слова. В процесі нашого дослідження були проаналізовані такі тлумачні слов­ники: Longman Active Study Dictionary (далі - LD); A. S. Hornby Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (далі - HD); Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary (далі - OD); Webster's II New College Dictionary (далі - WD).

За даними цих словників встановимо частку семи простору, яка визначається шляхом поділу кількості зна­чень іменника, що включають сему простору, на загальну кількість його значень. Величина обраховується у від­сотковому відношенні. Відповідно до проведених підрахунків частка семи простору в досліджуваних словниках становить:

bottom - 71,14 (HD), 71,14 (LD), 77,77 (OD), 58,30 (WD); east - 100 (HD), 100 (LD), 100 (OD), 100 (WD); north - 100 (HD), 100 (LD), 100 (OD), 100 (WD); south - 100 (HD), 100 (LD), 100 (OD), 100 (WD); top - 71,14 (HD), 75 (LD), 75 (OD), 83,30 (WD); west - 100 (HD), 100 (LD), 100 (OD), 100 (WD).

Як бачимо, частка семи простору коливається від словника до словника. Для подальшого аналізу доцільним буде визначити ступінь усталеності (Р), який визначається як різниця між максимальним та мінімальним значен­нями частки семи простору. Чим меншим буде показник Р, тим стійкішою буде характеристика досліджуваної семи у словниках.


Проведені обчислення показали, що частка семи простору змінює свої показники від 58, 30 % до 100 %. Роз­поділимо іменники відповідно до ступеня усталеності частки семи простору на 5 груп. Результати поділу подані в таблиці 1.Цікаво відмітити, що майже усі досліджувані просторові іменники, члени антонімічних пар, перебувають у одній зоні усталеності (крім top - bottom). Отже, усі досліджувані просторові іменники мають стійку характерис­тику в аналізованих словниках.

Перш ніж досліджувати функціонування антонімів у мовленні, необхідно уточнити, які саме лексико-семан-тичні варіанти досліджуваних слів характеризуються протилежністю в значеннях. Протилежність у значеннях ЛСВ можна знайти за допомогою колективної інтуїції носіїв мови, з точки зору яких мовні елементи «відштов­хуються, протиставляються, здаються далекими» [1, с. 65]. Інший шлях визначення протилежності значень, яким вирішили піти і ми, - це порівняння семантичної структури слів на основі тлумачних словників за допомогою компонентного аналізу.

На основі методики компонентного аналізу антоніми визначаються як слова з диференційно протилежними ознаками, що мають у своєму складі спільну семантичну ознаку [2, с. 87]. Отже, головною й обов'язковою умо­вою антонімії визнається наявність у семантичній структурі двох слів як спільних. так і контрарних сем. Загаль­ним результатом стала наявність у лексичному значенні компонентів антонімічних пар певного набору архі- та диференційних сем. Аналізувались усі, а не лише протиставлені значення компонентів. Варіанти одного лексич­ного значення нами розглядалися як окремі, незалежні ЛСВ слова, оскільки часто саме вони репрезентують різні категорії дійсності.

Оскільки семантична структура та співвіднесеність ЛСВ слів, що протиставляються різна, то зробимо підра­хунки попарної близькості досліджуваних слів. З цією метою нами був вирахуваний коефіцієнт попарної близь­кості лексичних одиниць, який визначається за формулою:

V = 2c / m+n,

де V - коефіцієнт попарної близькості;

с - кількість лексико-семантичних варіантів, тобто окремих значень багатозначного слова, що протиставля­ються;


m, n - загальна кількість лексико-семантичних варіантів (які встановлюються за словником) кожного слова.

Як показують дані таблиці 2, середній показник V у досліджуваних іменників коливається від 0,34 до 0,69. За даними середнього показників коефіцієнта попарної близькості встановимо пороги за якими проведемо аналіз:

V    високий - від 0,81 до 1,0;

V    вище середнього - від 0,61 до 0,80;

V    середній - від 0,41 до 0,60;

V    нижче середнього - від 0,21 до 0,40;

V    низький - від 0 до 0,20.

Більшість досліджуваних нами пар мають середній показник коефіцієнта попарної близькості. Низького по­казника V не спостерігаємо. Нижчий за середній показник V характеризує антоніми top- bottom як такі, особли­вістю семантичної структури яких є велика кількість значень та індивідуалізуючи сем.

Отже, визначення показника коефіцієнта попарної близькості підтвердило, що слова, відібрані нами для ана­лізу, протиставляються в певних компонентах значення слова.

Відібрані для дослідження антонімічні пари були також зафіксовані в словниках синонімів та aнтонiмів су­часної англійської мови.

Однією з типових моделей дослідження функціонування іменників є модель dN, яка відображає сполучення іменників з детермінативами. Результатом цього зв'язку є ядерна модель, де в ролі ядра виступають досліджувані просторові іменники-антоніми. Під детермінативами розуміють семантичний знак, індикатор, який вживається при записі слова як додатковий до основного фонетичного знака для більш однозначного прочитання й розумін­ня [4: 131]. Класифікацію детермінативів вперше запровадив Г. Палмер, який відніс до цієї категорії слів: 1) ар­тиклі; 2) кількісні та числові детермінативи; 3) посесійні (присвійні) детермінативи; 4) порядкові детермінативи.


Аналіз емпіричних даних показав, що на нашому матеріалі зафіксовано1372 сполучень з 10 детермінативами.


my

 

 

 

1

1

 

her

 

 

 

 

1

2

their

 

 

 

 

2

2

your

 

 

 

 

1

1

any

2

 

 

 

 

 

всього

155

213

120

121

474

289

Визначимо ядро, основну систему та периферію наповнення моделі dN. У ядро (75% досліджених сполучень) увійшов означений артикль. Усі інші детермінативи нами віднесені до периферії.


Для того, щоб порівняти сполучуваність з детермінативами члена кожної антонімічної пари проведемо ви­значення коефіцієнта попарної близькості Q, який визначається як відсоткове відношення між ознаками, які є спільними для двох порівнювальних масивів до загальної кількості ознак. Порівняння проведемо в масивах ядра, основної системи та периферії.

Проведені підрахунки виявили 100 відсоткове співпадання сполучуваності досліджуваних іменників-антоні-мів з детермінативами в ядрі і основній системі.

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Підводячи підсумки, можна стверджувати, що досліджен­ня функціонування просторових іменників-антонімів з детермінативами підтвердило дію закону переваги, суть якого полягає в тому, що мовці віддають перевагу невеликій кількості сполучень, які мають високу частоту й несуть максимум функціонального навантаження. Встановлено, що просторові іменники-антоніми мають поді­бну, але не абсолютно еквівалентну сполучуваність, що є результатом семантичних подібностей з одного боку, й семантичних розбіжностей - з другого. Розбіжності в сполучуваності просторових іменників-антонімів визнача­ються асиметрією їх лексичних значень, фразеологічною зв'язаністю компонентів словосполучення та відмінною структурою лексичних значень. Окрім того, кожний член антонімічної пари має й індивідуальну сполучуваність.

Для продовження досліджень у сфері функціональних відношень варто залучити до аналізу й лексеми інших частин мови, що сприятиме поглибленню знань про комбінаторику антонімів.

Література:

1. Миллер Е. Н. Природа лексической и фразеологической антонимии. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1990. -220 с.

2. Сырбу Р. Семный анализ антонимов // Русский язык за рубежом. - 1975. - № 5. - С. 86-89.

3. Частотный словарь сочетаемости современного английского языка. Принципы составления словаря /
Н. О. Волков, Р. З. Гинзбург, В. С. Перебейнос, С. С. Санкин. - Ч. I. - М. : МГПИИЯ, 1971. - 76 с.

4.         Palmer H. E. A Grammar of Spoken English. - Cambridge, 1939. - 200 p.Gulivets N. O.,

Taurida National V. I. Vernadsky Universitty, Simferopol

 

MEN AND WOMEN IN POLITICAL COMMUNICATION

У статті досліджуються стратегії та стилі, що використовуються чоловіками та жінками - політичними лідерами у промовах з метою вплинути та справити враження на аудієнцію. Наведені практичні приклади взяті з двох промов Уільяма Джефферсона Клінтона та Хіларі Родхем Клінтон.

Ключові слова: політична комунікація, політична промова, чоловічий, жіночий, стереотип, мова.

В статье исследуются стратегии и стили, используемые мужчинами и женщинами - политическими лидера­ми в произносимых речах с целью повлиять и произвести впечатление на слушающих. Приведенные практические примеры взяты из двух речей Уильяма Джефферсона Клинтона и Хиллари Родхем Клинтон.

Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая речь, мужской, женский, стереотип, язык.

The offered paper studies strategies and styles employed by female and male political leaders in their speeches to influence and resonate with the public. Practical examples are drawn from two speeches delivered by William Jefferson Clinton and Hillary Rodham Clinton.

Key words: political communication, political speech, male, female, stereotype, language.

The reality of modern society testifies to having continuing stereotypes as to masculine and feminine types of political communication. The public prefers women candidates to talk about 'feminine' issues, emphasize 'feminine' and 'masculine' traits, and use neutral appeals in their political ads [9, p. 454-455]. Men and women are considered to use different rhetorical tools to achieve their political goals.

The main goal of the paper is to study what strategies and styles may be employed by women and men political leaders in their speeches to resonate with the public. To accomplish the task, two political speeches are to be examined: by William Jefferson Clinton and Hillary Rodham Clinton both delivered at 2004 Democratic National Convention, Fleet Center, Boston [18; 19].

Discourse gender stereotypes fall into two general classes: belief- and trait-based. With respect to the first type, women are better able to handle issues involving women, education, civil rights, and poverty, but as less able to handle traditionally male duties such as the military, foreign policy, and crime [e. g., 8; 10; 13]. With respect to trait-based stereotypes, women are generally seen as more compassionate, trustworthy, willing to compromise, and more empathetic, while men are viewed as stronger leaders, and more assertive, active, and self-confident [e. g., 8; 14].

A linguistic style and choice of words that conveys strength and competence in a male leader may result in being labeled as 'cold' in a female speech, but a more maternal style may signal that the female leader lacks the strength necessary to handle crises [see 6]. Besides, according to Marshall and Mayhead, «Women in the United States continue to change the gubernatorial landscape and contribute to the increasing importance of this role at both the state and federal levels. Thus, the values and perspectives revealed in their discourse must merit our ... investigation)) [12, p. 124].

Previous research [see 2; 3] has studied the content of leadership rhetoric linked to engaging the collective identity of followers and enhancing charismatic attributions. The following is the description of its main principles as depicted in the proposed speeches.

Collective orientation and similarity to followers are more stereotypically feminine [see 2; 15]. In her speech, Hillary Clinton says, «7ou know, we've been through our share of challenges as Americans, from a Civil War, Great Depression, World Wars and so much more)) or «7ou know, I, like all of you, just heard the moving testimonials about the horrors of September the 11th and the extraordinary witnessing by Reverend Alston concerning his lieutenant, John Kerry,» etc.

Bill Clinton uses more examples of personal language ('I', 'my') in his speech: And you might remember that when I was in office, on occasion, the Republicans were kind of mean to me, or My friends, after thee conventions as a candidate or a President, tonight I come to you as a citizen, returning to the role that I have playedfor most of my life... On the other hand, he does not avoid collective language to persuade and influence others: Americans long to be united. After 9 /11, we all just wanted to be one nation.

Stereotypically masculine aspects of leadership are action [4; 5; 11] and adversity - describing or exaggerating the current situation as intolerable [4, p. 36].

In the respect of action, the main concepts in Bill Clinton's speech are:

-   choice: make choices / the right choices / a very different choice / equally fateful choices / choices that reflect both conviction and common sence, believe in choices, they chose to move that / to protect [my tax cut(s)], like and agree with choices, choose for a President / (to build / to form) a more perfect union / a captain of our ship, it's time to choose;

-   service: giving the best public servant in my family, to continue serving the public, to continue to serve in public life, the chance to serve in the White House for eight years, honor the service and sacrifice;

-   challenge: other times of challenge, our common challenges at home, meet new challenges;

-   chance: a chance to continue [to serve in public life] / to live their dreams, to have a chance to make the most of their own lives;

-   change: a time of (unprecedented) change.

On the contrary, in her address Hillary Clinton makes emphasis on more grounded and static concepts:

-   security: our security, give our children a safer and more secure future, need to secure our borders, homeland security is a priority;

 

-   © Gulivets N. O., 2012peace, prosperity, and promise: However, twelve years ago ... Americans selected a Democrat who gave us eight years of peace, prosperity, and promise.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа