Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 75

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

В наш час мовні дослідження демонструють яскраво виражений антропологічний характер. Увага мовознавців зосереджується на проблематиці людської особистості. Як наслідок, особливого значення в лінгвістичних дослі­дженнях набувають психолінгвістичні та соціолінгвістичні пошуки - «мова повинна вивчатися у зв'язку з мислен­ням, свідомістю, культурою і суспільною поведінкою людини як органічної частини етносу, народу, нації» [7, с. 5].

В зв'язку з економічними змінами останніх років дослідження явища кризи активізувались в різних наукових сферах життя людини, проте мовознавчі пошуки охоплюють здебільшого межі політичної та соціальної лінг­вістики [3; 4; 7]. Відсутність системного зіставного вивчення лексики, що відображає соціальні реалії, а саме, економічної кризи, зумовлює нас проаналізувати лексичні одиниці, що утворюють лексико-семантичні мікро-поля економічна криза/economical crisis в українській та англійській мовах, розкривши семантичну сутність та особливості лексем, що репрезентують це поняття в порівнюваних мовах. Компонентний аналіз елементів лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economical crisis робить можливим розширити розуміння цього явища, розкриваючи зв'язки між лексемами, які його вибудовують та знайти їх місце в системі людських цінностей. Отже, актуальність обраної теми зумовлюється необхідністю дослідити семантичні особливості оди­ниць на позначення лексико-семантичних мікрополів в українській та англійській мовах, як таких, що познача­ють важливі мовні фрагменти навколишньої дійсності.

Відповідно до поставленої мети, завдання статті складають:

-   зіставний аналіз дефініцій лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis;

-   виявлення семантичного потенціалу досліджуваних лексем;

-   визначення структурних особливостей порівнюваних мікрополів економічна криза/ economical crisis в українській та англійській мовах.

Семантичні особливості конкретної мови розкриваються шляхом виявлення структурної організації одиниць лексичної системи. Одним із найефективніших методів пізнання семантики мови вважають компонентний ана-

© Засанська Н. Д., 2012ліз, сутність котрого виражається в «розщепленні лексичного значення слова на семи, обмежена кількість яких і комбінацій між ними дає змогу описати та систематизувати необмежену кількість значень, тобто охопити всю лексико-семантичну систему» [6, с. 7]. Під семою розуміємо найменший змістовий елемент, що утворює значен­ня лексеми. Виділення в лексичній одиниці складових елементів може здійснюватися різними шляхами, напри­клад через її зіставлення з іншими одиницями, які виражають семантичну подібність з нею. Семи можуть також виділятися шляхом лексикографічного виокремлення семантичних компонентів, оскільки в тлумачних словни­ках об'єктивуються системні лексичні зв'язки, а саме тлумачення здійснюється набором структурних формул. В нашому дослідженні притримуємось думки, що кожна тлумачна частина словникової статті представляє зна­чення лексичної одиниці як набір семантичних компонентів, де кожний компонент словникового тлумачення прирівнюється до семи [9, с. 78].

Дослідження лексики на матеріалі тлумачного словника сприяє глибшому аналізу специфічних особливостей лексем, характеризуючи їх в елементарних єдностях. Словникова стаття здебільшого відображає семантичну структуру слова детально та всеохоплююче, тому опора на дефініції тлумачного словника дає можливість до­сліднику розпізнати тотожності та відмінності лексичних одиниць на основі спільних та диференційних елемен­тів дефініцій, опрацювати велику кількість лексичних одиниць та проаналізувати всі компоненти тлумачень, не виключаючи жодного з них.

Основним джерелом нашого матеріалу виступили такі словники: Словник української мови (СУМ) в 11 то­мах, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Сучасний словник української мови (Том 1. А-Б.) та Оксфордський словник англійської мови - Oxford English Dictionary (OED) в 20 томах [2; 11; 12; 14].

Для глибшого охоплення всіх системних зв'язків, що утворюють досліджувані одиниці, лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis були побудовані у вигляді матриць, упорядкування яких здійсню­ється за ранговими списками як лексем, так і сем, де найскладніші за семантичним змістом лексеми починають ранговий список, а найпростіші закінчують його. Аналогічна закономірність проявляється і на семному рівні -найвисокочастотніші семи починають горизонтальний ряд, найменш частотні семи закінчують. Побудоване поле уможливлює виділення ядерних центрів, що формуються навколо найуживаніших сем [7, с. 47].

Лексико-семантичне мікрополе економічна криза в українській мові складається з 54 лексем. В словнику української мови [2, с. 586], на відміну від англійського OED, позначенню економічної кризи відводиться окрема словникова стаття: криза - періодичне перевиробництво товарів, що призводить до різкого загострення всіх суперечностей економіки країни: до скорочення виробництва, розладу кредитних і грошових відносин, банкрут­ства фірм, масового безробіття і зубожіння населення. Крім того, укладачами словника пропонується розмеж­овувати різні вияви економічної кризи: фінансова криза - глибокий розлад фінансової системи держави; біржо­ва криза - масовий розпродаж акцій та облігацій на фондовій біржі, спричинений різким падінням курсу цінних паперів; валютна криза - різкі коливання валютних курсів, девальвація та ревальвація валют тощо; грошово-кредитна криза - порушення грошового обігу внаслідок інфляційних процесів у країні.

В англійській мові лексико-семантичне мікрополе economical crisis складається з 80 лексем, відібраних шля­хом аналізу словникових дефініцій. Оксфордський словник англійської мови (Oxford English Dictionary) не пе­редбачає окремої словникової статті на позначення економічної кризи, тому в нашому дослідженні ми відштов­хувались від ядерного мікрополя difficulty.

Одиниці полів демонструють значну кількість семних збігів у формулах тлумачення. В результаті кількісних підрахунків найчастотнішими інтегративними семами (об'єднують більше 9 лексем) в англійській мові вияви­лися семи: 'action' (22), 'state' (15), 'fall' (15), failure' (14), 'condition' (12), 'finance' (12), 'pay'(ll), 'price'(W), 'money' (11), 'decline' (10), 'ruin' (10), 'business' (10), 'collapse' (10) та 'дія' (21), 'стан' (11), 'економіка' (11), 'руйнування'(10), 'занепад'(8), 'падіння'(7) в українській мові. Кожна з цих сем на основі опозиційних відношень формує групу, виконуючи роль спільного семантичного компоненту. Указані семи є ядерними, оскільки вони найповніше описують семантику економічної кризи в англійській та українській мовах. Ці семантичні компо­ненти характеризують економічну кризу в найзагальніших та найбазовіших ознаках: криза - стан економіки, що відзначається падінням економічних показників та супроводжується зниженням кількості, якості та цінності матеріальних благ.

Відповідно до виділених семантичних центрів до ядра лексико-семантичного поля economical crisis в англій­ській мові відносимо 5 одиниць: fall (падіння), failure (провал), decline (спад), collapse (колапс) та ruin (руїна). Ядро лексико-семантичного поля економічна криза в українській мові кількісно менше та представлене еле­ментами - занепад, руйнування, падіння. Елементи ядерних зон демонструють тісні семантичні відношення зумовлені близькістю значень вказаних лексем.

Як показує мовний матеріал, в англійців розуміння економічної кризи здебільшого збігається з українським. Семантичні компоненти 'fall'і 'finance'в англійській та 'падіння' і 'економіка' в українській виявляються найак­тивнішими інтегруючими елементами ядра поля economical crisis в обох мовах, що дозволяє визначити смислове ядро порівнюваних полів - «падіння економіки».

Аналіз лексичного наповнення ядра поля показав, що одиниці fall та падіння виявляють значну семантичну подібність: в англійській мові семантичний зміст лексеми fall представлений значеннями, що містять вказівку на високий ступінь вияву економічної кризи - sinking to a lower level (зниження, спад), decline, decay (падіння, занепад), sinking down or reduction in price, value (падіння цін). В українській мові лексема падіння пояснюється як стан та дія слова падати: ставати меншим, знижуватися (про те, що вимірюється, обліковується); переста­вати діяти, скасовуватися (про політичний лад, уряд і т. ін.).

Спільну семантику з лексемою падіння розкривають також лексичні синоніми decline, failure та collapse, що характеризують ритми економіки вимірюються коливанням цін, розширенням та звуженням виробництва,товарного обігу, ростом та скороченням заборгованості, станом ринків, ціною, об'ємами та напрямком руху кредитних ресурсів. Мінливість економічної системи виражається у значеннях лексичної одиниці decline - a downward movement or gradual fall in price or value in commerce (рух вниз або поступове падіння ціни чи вартості), the process of declining or sinking to a weaker or inferior condition (процес занепадання, послаблення, погіршення).

Семантична наповненість лексеми failure також виражає факт провалу бізнесу (the fact of failing in business) та факт невдачі людини при досягненні цілі, потреба успішності (the fact offailing to effect one's purpose, want of success). Падіння фінансової системи призводить до банкрутства, неспроможності платити (bankruptcy, insolvency) та виконувати фінансові зобов'язання (default).

Значення лексеми collapse в англійській мові можна співвіднести з тлумаченням слова занепад в українській. Порівняйте словникові статті зіставлюваних мов: в англійській - the action of collapsing, or offalling or suddenly shrinking together, breaking down, giving way (крах, падіння, раптове скорочення, руйнування, кінець), failure, 'break-down' of an institution, enterprise, established condition of things (крах, провал установи, підприємства, вста­новленого порядку речей) та в українській - погіршення загального стану, зниження рівня розвитку; втрата політичної або економічної могутності; протилежне піднесення, розквіт.

Семантика негативних наслідків, руйнівної сили економічної кризи розкривається в словах ruin/руйнуван-ня. Віднесеність лексем ruin та руйнування до ядра лексико-семантичних полів economical crisis/ економічна криза свідчить про ідентичні уявлення англійців та українців про руйнацію звичайного укладу життя, в наслідок економічних потрясінь. В англійській мові лексема ruin позначає знищення, повне повалення чи спустошення системи (destruction, complete overthrow or devastation), втрату засобів, позицій чи положення (utter loss of means, position, or rank), занепад людини або суспільства (the downfall or decay of a person or society), падіння та крах системи, структури (the act of giving way and falling down, on the part of some fabric or structure). В розумінні українців руїна - це також повний розвал, розруха; руйнування, знищення чого-небудь; повне розорення, занепад чого-небудь.

Отже, в результаті семантичного аналізу ядерних одиниць, що утворюють лексико-семантичні поля economical crisis/економічна криза виявлено семантичну спорідненість зіставлюваних одиниць англійської та української мов. Проте, елементи ядра поля economical crisis демонструють вужче економічне забарвлення, тоді як одиниці українського поля економічна криза розкривають в своїх значеннях загальні риси змін в економічній сфері.

Лексеми навколоядерної зони визначались на основі кількісних підрахунків (зараховувались групи слів із семними центрами, що об'єднують від чотирьох до дев'яти лексем поля в англійській мові та від чотирьох до семи в українській). В англійській мові до навколоядерної зони належать лексеми loss (втрата), break (спад), destruction (руйнація), lessening (зменшення), reduction (скорочення), diminution (зменшення), lowering (зни­ження), decrease (зменшення), sinking (опускання), descent (спад), bankruptcy (банкрутство), insolvency (плато-неспроможність), bankrupt (банкрут), insolvent (платонеспроможний), crash (крах) та ruined (зруйнований), а в українській - втрата, розорення, зменшення, зниження, припинення, зміна, провал, погіршення.

Економічна криза спричиняє матеріальні збитки та втрати. Періоди економічних спадів виражаються в кра­хові фінансових систем, знищенні комерційних центрів, руйнації торгівельних установ. В порівнюваних мовах ці поняття виражаються елементами loss та втрата. Іменник loss виражає семантику загибелі, краху, знищення (perdition, ruin, destruction). В англійській та українській мовах знаходимо спільні значення: наприклад, в англій­ській мові лексема loss розкривається в значеннях позбавлення чогось, неможливості захистити свою власність, приналежності та права (the being deprived of, or the failure to keep a possession, appurtenance, right), в українській - той (те), хто (що) втрачений (втрачене); що-небудь загублене, вкрадене, розбите і т. ін. В обох одиницях присутнє вираження зменшення кількості, проте в англійській мові диференційною ознакою виступає втрата позицій та переваг (diminution of one's possessions or advantages). Для українців характерним є розуміння втрат як марного, без користі витрачання чого-небудь, особливо грошей, коштів, витрачених на що-небудь, для носія англійської мови loss - це шкода чи незручності, пов'язані з втратою чогось, або зміною обставин (detriment or disadvantage involved in being deprived of something, or resulting from a change of conditions). В українських тлума­ченнях лексеми втрата знаходимо семантичний відповідник - збитки.

Семантика наслідків економічної кризи виражається в лексемі destruction, зазначаючи факт, умови та стан зруйнованості (the fact, condition, or state of being destroyed, ruin). Крім того, лексичний варіант ruin розкриває спільну семантику слова destruction з одиницею ruined - brought to financial, social, or moral ruin (зазнавати фінансового, соціального чи морального краху); destroyed (зруйнований); entirely spoiled (суцільно зіпсований).

Економічні труднощі призводять до несвоєчасності виплат, неможливості здійснювати виплати за борговими зобов'язаннями та виконувати певні умови договору. В англійській мові цей фінансовий стан виражають імен­ники insolvency, bankruptcy, insolvent та bankrupt, котрі виявляють семантичну подібність. Зокрема, значення the fact of being unable to pay one's debts or discharge one's liabilities (факт неспроможності оплатити свої борги або зобов'язання) є спільним для слів insolvency та bankruptcy. Xоча, в дефініції слова bankruptcy не знаходимо вказаного значення, а лише скеровування на прикметник bankrupt (the state of being bankrupt, the fact of becoming bankrupt - стан, факт банкрутства), проте подальше тлумачення цього прикметника (unable to pay debts, insolvent) демонструє семантику іменника bankruptcy. Зіставлення тлумачень лексем insolvent та bankrupt розкриває се­мантичну синонімічність вказаних прикметників. Порівняйте вживання: insolvent - unable to pay one's debts or discharge one's liabilities; bankrupt та bankrupt - under legal process because of insolvency; unable to pay debts; insolvent.

В навколоядерній зоні українського лексико-семантичного мікрополя економічна криза, на відміну від ан­глійського, семантику фінансових втрат, руйнування, знищення демонструє лише лексема розорення, що по­яснюється через дієслово розоритися - ламати, спустошувати, перетворювати що-небудь у руїни; позбавляти кого-небудь багатства, достатку, майна; доводити до злиднів, зубожіння.

Як показують результати семантичного аналізу дефініцій зіставлюваних мікрополів, навколоядерна лексика також містить значну кількість одиниць, що розкривають семантичну специфіку економічної кризи/economical crisis через позначення дії, стану та процесів зменшення, зниження, припинення (в англійській - reduction, diminution, descent, decrease, sinking, lessening). Вказані лексеми характеризуються спільними рисами, викону­ючи роль семантичних синонімів в системах порівнюваних мов.

У досліджуваному матеріалі навколоядерної лексики виявлено специфічні елементи, наприклад в українській мові значимими одиницями є лексеми зміна та погіршення, остання з котрих належить до периферії в англій­ському лексико-семантичному мікрополі economical crisis. Щодо слова зміна, то воно є ключовим для пояснення кризи в розумінні українців: криза - різка зміна звичайного стану речей; злам, загострення становища. Сама ж лексема зміна позначає перехід, перетворення чого-небудь (стану, руху, ознаки, властивості і т. ін.) у щось якісно інше; змінювання. В англійській мові елемент 'change' також присутній, але виявляється лише на семному рівні, що дає підстави говорити про універсальні ознаки розуміння явища кризи в порівнюваних мовах. Крім того, спостерігається семантична спільність мовної одиниці зміна зі словом погіршення, яке пояснюється через дієслово погіршувати - робити що-небудь гіршим за якостями, властивостями, ознаками; змінювати на гірше; робити дуже важким, нестерпним (умови життя, обстановку).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа