Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 76

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Отже, семантика одиниць навколоядерної зони мікрополів economical crisis/економічна криза відзначається близькістю, виражаючи спільну вказівку на руйнівні наслідки кризи: втрату певних матеріальних благ, зниження рівня життя людей, зменшення доходів, появу боргових зобов'язань та ін.

Аналіз досліджуваних мікрополів підтверджує той факт, що елементи ядра лексико-семантичного поля кон­центрують максимальну кількість ознак, тоді як в зоні периферії інтенсивність цих властивостей зменшується. Межі між ядром та периферією розмиті, тому що перехід від ядра до периферії здійснюється поступово [1, с. 82]. Одиниці ядра демонструють визначеність, чіткість, а елементи периферійної зони розкривають індивідуальні, неяскраво виражені риси поля. З іншої сторони, розмитість меж периферії не свідчить про її деструктивний ха­рактер, що повністю унеможливлювало б поділ поля на ядро та периферію.

Периферія порівнюваних лексико-семантичних полів демонструє семантичну багатогранність та лексичну різноманітність. В досліджуваних полях присутні одиниці на позначення економічної кризи, вживання котрих обмежують стилістичні рамки: економічні терміни (наприклад, в англійській мові recession, depression, а в укра­їнській - стагнація, депресія); одиниці розмовної та поетичної мови, сленгу, діалектизмів, архаїзмів (зокрема лексеми bust, smash, crack-up, break-down, flop, burst, downer, bust мають спільні семантичні риси - 'failure', 'collapse', 'decline', проте одиниця flop належить до діалектної лексики; слова burst та downer вживаються у пе­реносному значенні; лексема bust характерна для американського варіанту англійської мови). В українській мові вказані лексеми частково розкривають свою семантику за допомогою одиниць розвал, крах, перелом, підупад, розруха, занепадок, розруй, проте одиниця занепадок є застарілою та рідковживаною, а слово розруй викорис­товується переважно в поетичній мові.

В лексико-семантичному мікрополі economical crisis наявна значна кількість одиниць на позначення конкрет­них, економічних явищ: squeeze (складне економічне становище), softness (тенденція до депресії) crunch (кри­за), melt-down (падіння вартості), shake-out (криза фондових бірж), tightness (недостатня кількість грошей на ринку), pressure (тиск на грошову одиницю), stand-still (відкладання боргових виплат), slump (спад), downturn та downtrend (економічний спад), stoppage (призупинка виплат), slow-down (протест робітників; рецесія), depreciation (знецінення грошей), deficit (дефіцит), default (дефолт), inflation (інфляція). Цікавим прикладом є лексема на позначення прогресуючого розходження між цінами та доходами - scissors (a progressive divergence between two kinds of price or income), що розкриває історичні особливості економічного життя радянського періо­ду (used of a crisis in the Soviet Union in 1923).

В українській мові кількість лексем на вираження економічних явищ значно менша - банкрутство, неспро­можність, борг, позика, збитки, коливання, девальвація, інфляція, перевиробництво, надвиробництво. В периферії лексико-семантичного мікрополя economical crisis знаходимо одиниці зі спільною семантикою на по­значення боргових зобов'язань - debt (борг), to owe (заборгувати), debtor (боржник), due (зобов'язаний), broken/ busted (банкрот), non-solvency (платонеспроможність).

Вірогідність фінансових ризиків, що постійно супроводжують економічну діяльність, розкривається в англій­ській мові за допомогою лексем risk та uncertainty. Слово uncertainty передає ймовірність бізнес-ризику, який не може бути виміряний, передбачений або застрахований (the quality of a business risk which cannot be measured and whose outcome cannot be predicted or insured against). Можливість фінансових втрат та провалів - the chance or hazard of commercial loss розкриває семантика лексеми risk. Xоча для англійського сприйняття дійсності ризик - це також шанс на успіх, на отримання прибутку (the chance that is accepted in economic enterprise and considered the source of an entrepreneur's profit). До складу семантичної структури слова risk входить сема 'uncertainty', а в лексемі uncertainty - 'risk', що дає підстави вважати їх семантичними синонімами.

Для обох зіставлюваних лексичних мікрополів характерні лексеми, що мають спільні семантичні компоненти 'рух' та 'movement': наприклад, в англійській мові - downfall (спад), drop (падіння), set-back (регрес) та застій, зупинка, затримка, регрес, опускання, перехід в українській.

Семантичну подібність виражають англійські лексеми decay (занепад), wreck (крах) та українські руйна­ція, руїна, знищення, катастрофа, потрясіння. Економічна криза для англійців асоціюється також із розпа­дом фінансових установ, організацій, фірм - disruption (руйнування), separation (розпад), disintegration (дизін-теграція).В обох мікрополях порівнюваних мов спостерігається тенденція включати до складу периферії лексичні оди­ниці на позначення соціальних явищ, що можуть виникати внаслідок економічної кризи - unemployment/без-робіття, проте в англійській мові з лексемою unemployment опосередковано пов'язані одиниці reorganization (реорганізація), streamlining (оптимізація), dismission/discharge (звільнення), dissolution (розпуск), restriction (обмеження), contraction (скорочення), deficiency (відсутність). В периферії українського лексико-семантичного поля знаходимо лексеми звільнення, скорочення, обмеження, відсутність.

Аналіз лексичного матеріалу доводить, що периферія - найчисленніша частина лексико-семантичних мікро-полів економічна криза/economical crisis (в українській - 79,55%, в англійській - 73,75%). В цій зоні лексеми все ще демонструють семантичні зв'язки з одиницями навколоядерної рівня, проте можуть вступати у зв'язки з іншими полями.

Отже, лексико-семантичні мікрополя в українській та англійській мовах виявляють значну семантичну по­дібність на рівні ядра, навколоядерної зони та периферії, що дає підстави говорити про універсальні підходи до розуміння явища економічна криза/economical crisis різними етносами. Проте, наявні певні формальні від­мінності: словникові статті української мови стислі, складаються з меншої кількості лексем (і відповідно сем), тому семантичних збігів трапляється менше, в результаті до ядра українського мікрополя відносимо лексеми з меншою кількістю семних повторів. Крім того, англійські лексеми, завдяки тяжінню до багатозначності, здатні висвітлювати більше аспектів одного об'єкта, тоді як українські лексеми характеризуються більшою конкретніс­тю своїх значень.

Аналіз 80 лексичних одиниць в англійській мові та 54 одиниць в українській дозволив представити дослі­джуваний матеріал як цілісну систему. В результаті поділу лексики за ядерно-периферійним складом виявлено, що найчисельнішою є периферія українській - 79,55%, в англійській - 73,75%), тоді як до ядра належать в українській - 5,5 % та 6,25% в англійській), а основний склад утворюють 14,8% в українській та 20% лексем в англійській.

Проведене дослідження структурних особливостей лексико-семантичних мікрополів економічна криза/ economical crisis відкриває подальші перспективи системного зіставлення досліджуваних полів на рівнях інших мікрополів та виявлення інтегральних і диференційних ознак лексико-семантичних полів криза/crisis в сучасній англійській та українській мовах.

Наступним етапом дослідження стане порівняльний аналіз семантичних властивостей різноманітних систем­них утворень, що належать до лексико-семантичного поля криза/crisis в українській та англійській мовах (на­приклад, екологічна криза/eco-crisis, труднощі/difficulty, зміна/turning-point та ін.)

Література:

1.Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М. : Флин­та: Наука, 2005. - С. 82.

2.Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т Бусел. - Київ, Ірпінь : Перун, 2005.

 

-   1728 с.

3.Кащишин Н. С. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / НБУ ім. Вернадського. - 2009. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/... /5kashchyshyn.pdf

4.Коротич К. В. Особливості репрезентації економічної кризи в українській пресі XX - початку XXI століття / НБУ ім. Вернадського. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc... /2.html

5.Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. - К. : Академія, 2006. - 424 с.

6.Лучик А. А. Про мову та мовознавство як наукову й навчальну дисципліну [Електронний ресурс] / В. В. Лучик.

-   К. : Магістеріум. Вип. 37. Мовознавчі студії, 2009. - 10 с.

7.Лучик А. А. Про плинність лінгвістичної традиції // Лучик А. А. - Магістеріум: Мовознавчі студії. - Вип. 43.

-   2011. - С. 45-49

8.Сальтевська М. Ю. Синтаксичні когнітивні метафори кризи (на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу) / НБУ ім. Вернадського. - 2009. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/.../soc... /Vip_48_39.pdf

9.Снігур, Н. С. Лексико-семантичне поле гумор/humor в українській та чеській мовах [Електронний ресурс] / Н. С. Снігур. - К. : Магістеріум. Вип. 43. Мовознавчі студії, 2011. - 5 с.

 

10.Фабіан М. П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М. П. Фабіан; НАН України, Український мовно- інформаційний фонд. - Ужгород : ІВА, 1998. - 256 с

11.Словник української мови. Том 1. А-Б. Український мовно-інформаційний фонд НАН України 2011. - Режим доступу http://lcorp.ulif.org.ua/explvol1/ - Словник української мови. Том 1. А-Б

12.Словник української мови: В 11 томах. Режим доступу: http://sum.in.ua/ - Словник української мови. Акаде­мічний тлумачний словник (1970-1980).

13.Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics / Geeraerts Dirk. - Oxford University Press, 2010. - P. 58-68.

Oxford English Dictionary - Режим доступу (передплачений): http://www.oed.com/. - Discover the story of English. More than 600,000 words, over a thousand years.УДК 811.133.1'371

Зелена Ю. Л.,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МОВНА КОНСТРУКЦІЯ «КОПУЛЯТИВНЕ ДІЄСЛОВО+АТРИБУТИВНИЙДОДАТОК ПІДМЕТА (АДП)»: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

У статті зроблена спроба проаналізувати особливості структурного, семантичного та прагматичного ас­пектів і їх взаємовпливу стосовно типової синтаксичної структури у складі іменної частини складеного присудка, названої як конструкція «копулятивне дієслово+АДП (атрибутивний додаток підмета).

Ключові слова: АДП, копулятивне дієслово, семантичне поле, прикметникова та іменна синтагма, зміщення валентності, редистрибуція предикативності, метафоризація, метонімізація.

В данной статье сделана попытка проанализировать особенности структурного, семантического и прагма­тического аспектов и их взаимовлияния касаемо типичной синтаксической структуры в составе именной части составного сказуемого, названной как конструкция «копулятивный глагол + АДП (атрибутивное дополнение по­длежащего).

Ключевые слова: АДП, копулятивный глагол, семантическое поле, синтагмы прилагательная и именная, сме­щение валентности, редистрибуция предикативности, метафоризация, метонимизация.

The aim of this paper is to analyze the features of structural, semantic and pragmatic aspects and their interaction within the typical syntactic structure of the nominal predicate, named as a unity «copulative verb + SA (subject attribut).

Keywords: SA, copulative verb, semanticfield, adjective and noun syntagm, valence shift, redistribution of predication, metaphorisation, metаnimisation.

Метою даної статті є дослідження граматичної природи конструкції «копулятивне дієслово+атрибутивний до­даток підмета (АДП)» на рівні синтаксису, семантики та прагматики сучасного французького складного речення.

Об'єктом вивчення - типові синтаксичні конструкції у іменній частині складеного присудка з участю АДП.

У якості джерельної основи у нашому дослідженні було використано електронний ресурс літературних творів FRANTEXT (*раніше Трезор французької мови), що складається з майже 2000 різножанрових текстів XVIII-XX ст. ст., починаючи від класичних творів французької літератури та закінчуючи технічною документа­цією) за період 1950-2000 р. р., підбірку електронних версій газети Le Monde і Le Monde Diplomatique (за період 1978-2010р. р.) та приклади, взяті із пошукового сервера Google.

З'ясовуючи значення ключових термінів, граматичних категорій, зміст яких знаходить своє визначення завдя­ки відповідним посиланням на джерельну базу, насамперед слід сказати, що поняття атрибутивного додатку не є інновацією сучасної граматики, він, як і у класичній граматиці, розглядається як такий член речення, що виконує синтаксичну функцію у його предикативній частині (іменній частині присудка).

Семантико-синтаксична структура «копулятивне дієслово+АДП» формується з участю з однієї сторони атри­бутивного додатку, що відноситься до підмета, а, з іншої дієслова-звя'зки (надалі ми надаємо перевагу терміну «копулятивне дієслово»). Вони є широко представлені у сучасній французькій мові і включають насамперед дієс­лово etre (поняття стану у чистому вигляді) та ряд інших дієслів, які додають до цього поняття інші смислові ню­анси: входження у стан - devenir (ставати), se faire (робитися), tomber (натрапляти, ставати), passer pour (вважати­ся); стан тривалості - rester (залишатися), demeurer (перебувати); стан видимості - sembler (здаватися), paraitre (видаватися), avoir l'air (мати вигляд, здаватися); стан усвідомлення: apparaitre comme (здатися як), se montrer (видатися), s'averer (виявитися), s'affirmer comme (утвердитися як), se reveler (виявитися), se trouver тощо.

Починаючи наше дослідження зазначимо насамперед, що власне копулятивним дієсловом вважається таке, яке здатне формувати атрибутивні конструкції в першу чергу з атрибутивним додатком підмета (нуклеарним АДП). Дослідник М. Вільмет справедливо зауважив про його природу наступне: «...Замість того, щоб копулятив-не дієслово утворювало атрибутивний додаток, це, саме, атрибутивний додаток із звичного дієслова утворює ко-пулятивне...» [7, с. 518]. Відзначимо, що нуклеарний АДП не може упускатися чи змінювати свого місця у речен­ня, якщо ж його забрати з речення, найперше, що у ньому зміниться - це семантичне і синтаксичне навантаження власне копулятивного дієслова. Отже, зв'язок, що встановлюється між єдністю «копулятивне дієслово+АДП» є синдестичного типу (type syndestique) [1], тобто є таким, при якому АДП надає певну консубстантивну характе­ристику референту з точки зору його якості, властивості, походження, приналежності і т. п. [7, с. 261].

Щодо копулятивних дієслів, то зазначимо, що вони привернули увагу і викликали дискусії серед лінгвістів ще з кінця XІXст. (Готлоб Фреге зацікавився їхніми логіко-семантичними аспектами навіть у більшій мірі, ніж синтаксичними ще у 1892) [4, с. 146]. Зокрема, їх дослідженнями займалися: відомий бельгійські граматисти М. Гревіс та М. Вільмет, британські лінгвісти П. Лоуренс та М. Xалідей; американський граматист Ф. X^n^; сучас­на бельгійська дослідниця М. Ван Петтенгем; французькі дослідники М. Рігель, Б. Ламіруа, Л. Меліс та інші. За­галом вони зосереджувалися на класифікації атрибутивних дієслів згідно різних категорій (ідентифікуючих, ка-тегоризаційних, специфікаційних, тощо) та аналізі формальних ознак, що дозволяли б встановити такі категорії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа