Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Приблизно однаково в комунікативних ситуаціях трапляються комунікативно значимі мімічні й тактильні НВК. Емоційну спрямованість цих невербальних компонентів комунікації досить важко визначити, не знаючи конвенційних норм, прийнятих в аналізованому соціумі. Так, носії англійської культури дотримуються норм етикету, тому мімічні й тактильні НВК залежать від ступеня вираження емоції, допустимого в лінгвокультурно-му суспільстві. Саме прагматичний контекст дозволяє встановити характер емоції, виступаючи індикатором її істинності:

The John's face _ flushed up as if he was struggling with suffocation [Worboyes, p. 198].

Дефініція має другорядне значення для інтерпретації цього мімічного НВК з позиції вектора емоції. Слов­ник трактує дієслово to flush up як «to become red because of а rush of blood to the skin» [17], що є зовнішнім ви­раженням психологічній емоції, її слідством. Для повноцінного розуміння функції мімічного НВК необхідна контекстуальна оцінка цієї реакції. Аналіз мовленнєвого акту в межах всієї ситуації показує, що причиною такої емоційної реакції комуніканта стали страх і паніка, що дружина кине його й піде до іншого. Так, невербальні ком­поненти в комунікативних ситуаціях допомагають зрозуміти характер відчуття, що в цьому випадку відображає негативну емоцію.

При аналізі взаємодії вербальних і невербальних компонентів вважаємо за можливе визначити дійсну емоцій­ну реакцію, ядро якої в наведеному прикладі складають радість, захоплення:

... Не opened it with a trembling hand... then, scrambling and struggling to the door, rushed at length unceremoniously from the room and from the house... [Darcy, p. 79].

Аналізуючи лише словникові дефініції дієслів to tremble (що відображають психофізичну реакцію чоловіка) - «to shake involuntary, as with fear or weakness» [17] і to rush - «To go or move suddenly and with great speed or violence» [20], можна передбачити, що через ці НВК експлікується негативна емоційна реакція. Аналіз прагма­тичного контексту дозволяє дійти висновку, що ці невербальні дії чоловік вчинив в пориві радості, одержавши довгоочікуваний лист від дружини.

Мімічні НВК вираження погляду, які є за своєю емоційною спрямованістю як позитивними, так і негативни­ми, виражають вищу міру прояву емоції. Представники англомовного соціуму в акті комунікації прагнуть уника­ти тривалого і частого контакту очей через норми етикету, прийняті в суспільстві. І лише вища міра вираження емоцій супроводжується мімічними невербальними компонентами вираження погляду.

Morris was silenced; but the indignation thus pent up in his bosom glowed with intense vehemence in his single eve [Worboyes, p. 72].

Структура пропозиції і її художня специфіка багато в чому відображають складний характер міремичного НВК, використаного чоловіком. Головним чинником тут виступає сила емоції, що викликала яскраву фізіологіч­ну реакцію. Її негативний вектор підкреслюється за допомогою багатозначних лексем, супроводжуючих НВК:indignation - «having or showing annoyance, anger» [17], а також vehemence - «Expression of strong feelings or great energy and force» [20], остання з яких уживається з інтенсифікатором intense. НВК в цьому випадку є квінтесен­цією емоції, яка представлена також за допомогою розгорнутого опису; їх поєднання ілюструє виразність міміч­ного НВК вираження погляду.

Molly seemed to step back from the threshold of existence: her eyes again lighted up. She raised herself in her bed [Neeles, p. 108].

У цьому прикладі яскраво виражена позитивна емоційна реакція. На це вказує і дефініція дієслова to light up - «To cause to become bright» [17], і аналіз контексту. Яскрава емоція дружини обумовлена несподіваними змінами в її житті.

Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок про те, що до найменш уживаних слід віднести так­тильні НВК, які відображають різного роду стосунки.

В англійській лінгвокультурі рідко використовуються тактильні НВК (handshake, kiss, embrace etc.). Пояснен­ня цьому слід шукати в нормах етикету, які мають свою культурну специфіку. Ввічливість етикету представників англомовного соціуму полягає в непорушенні свободи тих, хто навколо. Тому при спілкуванні поза домом по­дружжя прагне рідко використовувати тактильні НВК, удаючись до них в окремих випадках, коли вони мають явно виражену позитивну емоційну спрямованість.

...It is a fair day for the sons of the earth and life - ah, more fair for the daughters of heaven and death! I kissed her forehead and she continued... [Neeles, p. 72].

Згідно дефініції, дієслово to kiss виражає прихильність до людини - «to touch with your lips, especially as а greeting, or to press your mouth onto another person''s mouth in а sexual way» [20]. Контекст показує, що характер цього тактильного НВК обумовлений взаєминами двох людей, які є подружжям. Отже, через тактильний НВК подружжя виражає позитивну емоцію, ядро якої становлять любов, турбота, переживання.

Проксемічні НВК у комунікативних ситуаціях між чоловіком і дружиною визначаються характером взаємо­дії і взаємовідношення між подружжям. Так, доктор Е. Xол вважає, що використання людиною простору має вирішальне значення для людських взаємин, і, перш за все, для з'ясування міри близькості між людьми [18]. Вживання проксемічних НВК є прагненням скоротити дистанцію між подружжям, зробити своє мовлення більш переконливим, встановити емоційний контакт. Зміни відстані (зближення або віддалення) подружжя пов'язані з параметрами комунікативної ситуації. Зміна дистанції може визначати важливі частини побутового діалогу: по­чаток, закінчення діалогу та зміна теми.

Зростаюче розуміння сприйнятих за допомогою комунікативно значимих кінесичних, проксемічних і просо­дичних невербальних компонентів, що посилаються подружжям одне одному, сприяє більшій точності й ефек­тивності їхнього використання в маритальному діалогічному дискурсі. Подружжя, між яким склалися близькі стосунки, поступово починає копіювати комунікативно значимі НВК, що робить їх схожими одне на одного.

Подальшу роботу планується спрямувати на дослідження взаємодії вербальних та невербальних компонентів у маритальному діалогічному дискурсі, у якому чоловік і дружина є представниками різних лінгвокультур.

Література:

1. Гридасова О. І. Особливості актуалізації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дис­курсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. І. Гридасова.

 

-   Xарків, 2010. - 20 с.

2. Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі ні­мецької мови) / М. В. Гамзюк. - К. : КДЛУ, 2000. - 256 с.

3. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. - М. : Наука, 1980. - 115 с.

4. Железнова Ю. В. Лингвокогнитивное и лингвокультурное исследование концепта «семья»: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / Ю. В. Железнова. - Ижевск, 2009. - 27 с.

5. Колоян Д. Л. Ухаживание как тип коммуникативного поведения: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / Д. Л. Колоян. - Волгоград, 2006. - 19 с.

6. Колшанский Г. В. Паралингвистика / К. В. Колшанский. - М. : Высшая школа, 1974. - 83 с.

7. Огаркова Г. А. Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний ас­пекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Г. А. Огаркова

-   Київ, 2005. - 19 с.

8. Рухленко Н. Н. Семья // Антология концептов / Н. Н. Рухленко. - Волгоград: Парадигма, 2006. - С. 28-39.

9. Рытникова Я. Т. Семейная беседа как жанр повседневного речевого общения / Я. Т. Рытникова // Жанры речи.

-   Саратов, 1997. - С. 177-188.

 

10.Семенюк А. А. Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. А. Семенюк - Донецьк, 2007. - 20 с.

11.Смирнова А. Г. Функционально-стилистическое своеобразие семейной речи (на материале немецкого языка): автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / А. Г. Смирнова. - Мо­сква, 2008. - 19 с.

12.Солощук Л. В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі / Л. В. Солощук. -Xарьків : Константа, 2006. - 300 с.

13.Солощук Л. В. Конфликтно-направленный парентальный диалог как тип дискурса / Л. В. Солощук // Вісник Xm^ ім. В. Н. Каразіна. - 2000. - № 500. - С. 115-123.

14.Терпак М. А. Английский лингвокультурный концепт «Семья» и способы отражения его коннотативного содержания в языке (на материале семантического поля «Родственные отношения»): автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / М. А. Терпак. - Самара, 2007. - 19 с.Трущинская А. С. Лексико-фразеологическая объективация концепта семья в русском и английском языках: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / А. С. Трущинская. - Воро­неж, 2009. - 19 с.

15.Якуба В. В. Мовні засоби відображення ситуації зміна матримоніального стану в англійській художній прозі XX століття (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / В. В. Якуба. - Київ, 2006. - 19 с.

16.Cambridge Advanced Learner's Dictionary - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 1572 p.

17.Hall E. T. The Silent language / E. T. Hall. - NY : Garden City, Doubleday, 1959. - 240 p.

18.Kendon A. K. How gestures can become like words / A. K. Kendon // Cross-сultural рє^єйп^ in nonverbal сommunication. - Toronto : C. J. Hogrete, 1988. - P. 131-141.

19.Longman Dictionary of Contemporary English - London : Pearson Education, 2005. - 1950 p.

20.McNeil D. Hand and mind: what gestures reveal about thought / D. McNeil. Chicago : University of Chicago Press, 1992. - 423 p.

21.Osmond M. W. Toward Monogamy: A Cross-Cultural Study of Correlates of Type of Marriage / M. W. Osmond. -Social Forces, 1965. - P. 6-16.

22.Quinn N.commitment in Marriage: A Cultural Analysis / Naomi Quinn // Directions in Cognitive Anthropology. -Champaign : University of Illinois Press, 1985. - P. 121-186.

23.Richmond V P. Nonverbal behavior and interpersonal relations / V P. Richmond, J. C. McCroskey. - Boston : Pearson Education, Inc., 2004. - 350 p.

Источники:

25.Darcy E. A wedding to remember / E. Darcy. - London - Sydney : Harlequin Enterprises II B. V, 2001. - 256 p.

26.Neeles B. Roses for Christmas / B. Neeles. - London : Mills & Boon Limited, 2001. - 220 p.

Worboyes S. Over Bethnal Green / S. Worboyes. - London : Hodder & Stoughton, 2000. - 442 p.Іващишин О. М., Кащишин Н. Є.,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СКОРОЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТЕРМІНІВ

АНГЛОМОВНОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена проблемі скорочень, які функціонують в англомовному дипломатичному дискурсі. Осо­блива увага надається вивченню причин виникнення скорочень у мові дипломатичного дискурсу, їх основних струк­турних типів та семантики. У статті робиться спроба здійснити семантико-тематичну класифікацію скоро­чень англомовного дипломатичного дискурсу.

Ключові слова: скорочення, скорочена лексична одиниця, дипломатичний дискурс, абревіатура, акронім, теле-скопізм.

В статье рассмортены проблемы сокращений, которые функционируют в английском дипломатическом дис­курсе. Особое внимание предоставляется узучению причин возникновения сокращений в языке дипломатического дискурса, их главных структурних типов и семантики. Произведено семантико-тематическую классификацию сокращений английского дипломатического дискурса.

Ключевые слова: сокращение, сокращённая лексическая еденица, дипломатический дискурс, аббревиатура, акроним, слово-гибрид.

The article is devoted to the problem of clippings functioning in the English diplomatic discourse. Particular attention is given to the study of reasons of the emergence of clippings in the language of diplomatic discourse, their main structural types and their semantics. An attempt to perform the semantic-thematic classification of clippings of English diplomatic discourse is made in this article.

Key words: clipping, abbreviated lexical unit, diplomatic discourse, abbreviation, acronym, blend-word.

У сучасних умовах розвитку науки та техніки спостерігаємо стрімкий розвиток спеціальної лексики, термі­нологій різних субмов. Говорять навіть про «термінологічний вибух» у сучасній лінгвістиці. Це продовження тенденції, що розпочалась ще у середині XX століття і сьогодні набуває неабиякого масштабу. Очевидним є той факт, що неможливо створити нове слово для кожного поняття, яке з'являється, адже можливості словотвору обмежені. Саме коли можливості інших видів словотворення вичерпуються, створення нових слів проходить під знаком скорочення (СК), процесу, який у багатьох відношеннях залишається загадкою у лінгвістичному плані, незважаючи на численні, та проте фрагментарні дослідження.

Проблеми скорочень стали предметом наукових досліджень таких вчених-лінгвістів як Д. І. Алексеев, В. В. Борісов, Ю. А. Зацний, С. М. Єнікеєва, О. Олійник, А. Мороз, І. П. Гусак, Р. С. Помірко та ін. Щоправда, СК вивчались лише під певним ракурсом і стосуються лише певних окремих аспектів. Окрім того, існує дуже мало досліджень СК всередині певної субмови. Зокрема, знаходимо дослідження СК у таких дотичних до дипломатич­ної субмовах як військова: В. В. Борисов, О. Олійник та субмова економіки: А. Мороз. Праці щодо СК у субмові дипломатичного дискурсу (ДПД) відсутні, проте вкрай необхідні і становлять великий інтерес для вивчення у зв'язку з частотою вживання СК, різноманітністю їхньої структури і функцій, а тому мають не лише лінгвістичне, а й суспільно-політичне значення. Отже, метою нашого дослідження є проаналізувати особливості функціону­вання термінологічних СЛО в англійській мові ДПД та запропонувати їхню класифікацію.

Як вважає дослідник цього питання, В. В. Борісов, аббревіація у XX столітті стала масовим явищем в мові. Кіль­кість СК надзвичайно велика, вони складають значну кількість словникового запасу, причому проникають прак­тично в усі пласти лексики і широко застосовуються як в усній, так і в письмовій мові [2, с. 6]. Відзначимо, що на сучасному етапі СК продовжують виникати в різних субмовах науки і техніки, а це збільшує їх кількість у суспіль­но-політичному, економічному та дипломатичному дискурсах. Поширення СК в англійській мові ДПД пояснюєть­ся головним чином регламентованими параметрами подання інформації, що спричиняє необхідність її конденсації. Велике тематичне різноманіття питань, які розглядаються в ДД, веде за собою й структурне та семантико-тема-тичне різноманіття СК. Ріст темпів науково-технічного розвитку не може не впливати на економічні та суспільно-політичні питання, а отже й на питання міжнародного життя. Окрім того, короткість формальної структури СК обумовлює широку доступність та розуміння інформації, що передається, а також веде до збільшення її кількості.

Отож, підсумуємо, що для англомовного ДПД основна причина появи СЛО - економія мовних засобів. Їх лаконізм дозволяє збільшити кількість інформації, що передається у документі, не збільшуючи його об'єму, що особливо важливо, оскільки власне ясність і точність вимагають повноти інформації. Спрощуючи репрезентацію матеріалу, СК полегшують сприйняття головної думки в документі: «Came into force on 3 June 1983 in respect of the following States, i. e., on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations, in accordance with article 18 (1)» [9, с. 206].

Зазначимо, що в англомовному ДПД найчастотнішими є наступні структурні типи СК: абревіатури (CND -Campign for Nuclear Disarmament, SAO - Senior Administrative Officer, ECM- European Common Market), акроніми (HOM[houm] - Head of Mission (Ambassador), NATO [neito] - North Atlantic Treaty Organization), літерно-цифрові СК /AC. 18/SC. 4/ - Interim Committee of the General Assembly: Sub-committee 4) і злиття (BENELUX - Belgium, the Netherlands, Luxembourg, INTERPOL - International Criminal Police Organization), а також телескопізми (Euratom -European Atomic Energy Community: «Protocol annexed by Treaty of Nice to Treaty on European Union and EC, ECSC, and Euratom Treaties» [10, с. 131]), що становлять собою групу морфологічних СК, які разом із синтаксичними (еліпс) утворюють групу лексичних СК; та графічні СК, які у мові ДПД представлені трьома видами: спеціальні

© Іващишин О. М., Кащишин Н. Є., 2012(RES - resolution; INF - information; Doc. - document), загальновживані (qty - quantity km - kilometer; No - number) та латинського і французького походження (q. e. d. - qoud erat demonstrandum; p. p. c. - pour prendre conge).

На основі дослідження можемо стверджувати, що СЛО англомовного ДПД можуть бути запозиченими, або ж такими, що виникли в даній мові, тобто власними. У ході дослідження виявлено, що скороченню в ДПД найчас­тіше підлягає іменник та прикметник (COCOM- Coordinating Committee of East-West Trade Policy), за окремими винятками також дієслово (R. S. V. P. - to reply to an invitation). Такі частини мови як артикль, сполучник та при­йменник не зберігаються у СЛО: BIS - Bank for International Settlements, CCD - Conference of the Committee on Disarmament. Випущені елементи: for, of, the, on.

Термінологічні СЛО мови ДПД є частиною терміносистеми дипломатії, тому вивчення їх семантики - це по суті звернення до семантики термінології ДПД загалом у конденсованому вигляді. СК найчастіше відносяться до спеціальної лексики, а тому дуже гостро реагують на різні зміни в житті суспільства, презентуючи нові та актуальні поняття і явища. Тому аналіз семантичного аспекту СК часто вимагає знань конкретного змісту тих чи інших понять, виражених спеціальними термінологічними СЛО субмови дипломатії. Такий аналіз дозволив ви­ділити у мові ДПД наступні семантико-тематичні групи термінологічних СЛО:

Топоніми: Med - The Mediterranean, HK - Hong Kong, IO - Indian Ocean, Ir - Ireland, ME - Middle East, N. Z. - New Zealand, U. K. - United Kingdom. Ця група СЛО хоча й вживається також і в інших субмовах, є однією з провідних у ДПД, бо відображає соціальні та геополітичні аспекти міжнародної політики.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа