Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 79

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Назви міжнародних організацій: ILO - International Labour Organization, IMF - International Monetary Fund, OAS - Organization of American States, UN - United Nations, U. T. O. - Universal Tourist Organization та ін. Тут можливе також і внутрішнє членування на підвиди, адже кожна організація має своє конкретне спрямування; це економічні, екологічні, політичні, військові та ін. види організацій.

Назви конференцій. Роль цих СЛО полягає не лише у мовній економії, але й у створенні прагматичного век­тора документа: часте використання цих СК у певному документі акцентує увагу на його політичних та ідеоло­гічних цілях: AAPC - All African People's Conference, CCD - Conference of the Committee on Disarmament, CSCE

-   Conference on Security and Cooperation in Europe та ін.

«Дипломатичні топоніми»: назви комітетів, комісій, програм, асоціацій, федерацій, банків, видів докумен­тів: IAC - International Air Convention, IAF - International Aeronautic Federation, ICC - International Chamber of Commerce, GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, UNDC - United Nations Disarmament Commission, IBRD

-   International Bank for Reconsruction and Development та ін.

Предмети та поняття внутрішньої політики, які не будучи об'єктами прямого обговорення, все ж зустрічають­ся у ДПД часто для оптимізації розуміння ідейно-політичної ситуації. З огляду на це, представляють собою ін­терес для нашого дослідження: AAA(B) - British Anti-Apartheid Movement, AB - air base, ACDA - Arms Control and Disarmament agency, GLC - Greater London Council, USC - United States Congress, R. A. F. - Royal Air Force та ін.

Група СК, які можемо об'єднати під спільною назвою загальних понять завдяки їхній єдиній спільній функції (на відміну від інших груп) - мовній економії. Сюди належить велика частина редукованих латинських та фран­цузьких запозичень та графічних СК широковживаних понять, таких як: i. e. - id est, P. S. - postscriptum, v. - vide, P. C. - pour condoler, P. M. - pour memoire та ін.

Така семантико-тематична систематизація СЛО англомовного ДПД дозволила системно представити СЛО та визна­чити їхню роль у формуванні терміносистеми англомовного ДПД. Дослідження продемонструвало, що термінологічні СЛО є повноцінними термінами англійського ДПД, серед яких виділяємо декілька структурних типів та семантико-те-матичних груп. Прагматичний аспект СЛО визначається їх функціями, які не обмежуються лише мовною економією, але мають певне відношення до створення стилю документів, до відображення їх ідеологічного та політичного спряму­вання. Процес СК та усі його результативні утворення є закономірним та поширеним явищем термінології мови ДПД.

Література:

1.Алексеев Д. И. Сокращённые слова в русском языке / Д. И. Алексеев. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1979. - 327 с.

2.Борисов В. В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В. В. Борисов. - М. : Воениздат, 1972. - 320 с.

3.Гусак I. П. Структура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові: автореф. дис.... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ігор Петрович Гусак. - Львів, 2005. - 21 с.

4.Єнікеєва С. М. Телескопія як основа утворення нових дериваційних засобів англійської мови / С. М. Єнікеєва // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Серія: Філологічні науки. - 1998. - №1. - C. 46-48.

5.Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. - Львів : ПАІС,

2007.   - 228 с.

6.    Мороз А. Скорочення в терміносистемі торгівлі (на матеріалі німецької та української мов) / А. Мороз // Ві-
сник: Проблеми української термінології: Збірник наукових праць
- Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка»,

2008.   - C. 75-77.

7.Олійник О. Ініціальні скорочення в сфері військової лексики англійської мови / О. Олійник // Нова філологія, 2008. - Вип. 31. - C. 116-119.

8.Помірко Р. С. Зредуковані форми слів у еволюції романських мов / Р. С. Помірко // Нова філологія, 1993. - Вип.

-   105. - С. 3.

9.International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997. - 15 p. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.un.org/law/cod/terroris. htm.

10.       Protocol annexed by Treaty of Nice to Treaty on European Union and EC, ECSC, and Euratom Treaties. Enlargement (2001)
//
Rudden and Wyatt's EU Treaties and Legislation / [Ed. by Derick Wyatt]. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - P. 131-135.УДК 811.111: [81'38: 81'42]

Карпа І. Б.,

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, м. Дрогобич

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО СЕРВІСУ YAHOO!ANSWERS)

У статті розглядаються особливості реалізації функції аргументації в електронних текстах інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers. Встановлено, що аргументація як процес переконання в текстах Yahoo!Answers містить два компоненти - Тезу і Підґрунтя.

Ключові слова: функція аргументації, інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers, електронний текст, віртуальна комунікація, Теза, Підґрунтя.

В статье рассматриваются особенности реализации функции аргументации в электронных текстах инфор­мационно-справочного сервиса Yahoo!Answers. Установлено, что аргументация как процесс убеждения в тек­стах Yahoo!Answers состоит из двух компонентов - Тезиса и Основания.

Ключевые слова: функция аргументации, информационно-справочный сервис Yahoo!Answers, электронный текст, виртуальная коммуникация, Тезис, Основание.

This article addresses the peculiarities of realization of the argumentative function in electronic texts of the information-and-reference service Yahoo!Answers. It is established that argumentation as the process of persuasion in Yahoo!Answers texts contains two components - Claim and Warrant.

Key Words: argumentative function, information-and-reference service Yahoo!Answers, electronic text, virtual communication, Claim, Warrant.

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв'язок із науковими завданнями. Вірту­альна комунікація, орієнтована на залучення великої кількості комунікантів, задоволення їх потреб у наданні та отриманні інформації, формуванні певних статусних переваг у процесі мовлення, системи цінностей і пізнаваль­ного потенціалу в межах окремого тексту, викликає особливий інтерес лінгвістів. Як комунікативне середовище у нашому дослідженні використовується інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers - веб-сайт, створений за структурою питання - відповідь (Q&A), де зареєстровані користувачі мають право задавати запитання і від­повідати на них. Оскільки віртуальна комінікація в Yahoo!Answers реалізується у формі електронних текстів, у контексті даної статті вважаємо доцільним окреслити одну з домінантних функцій текстів у даному комунікатив­ному середовищі - аргументативну.

Метою даного дослідження є виявлення особливостей реалізації функції аргументації в інформаційно-довід­ковому сервісі Yahoo!Answers.

Завдання: 1) визначити компоненти аргументації як процесу переконання в електронних текстах Yahoo!Answers; 2) з'ясувати аргументативні механізми впливу на ментальну сферу адресата в Yahoo!Answers.

Предметом дослідження є електронні тексти англомовного сегменту інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers, об'єктом - лінгвістичні і екстралінгвістичні засоби реалізації функції аргументації у текстах Yahoo!Answers.

Функція аргументації передбачає реалізацію функцій мовних висловлювань в тексті і слугує базою для інтер­претації іллокутивних функцій, які оперують у ньому. «У процесі аргументування мовець реалізує себе як мовна особистість, демонструючи свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію» [1, с. 5]. Отже, аргументація виникає внаслідок внесення у текст певних авторських позицій, тобто функція аргументації може розкриватися через провокацію мовної діяльності, що може частково виявлятися, зокрема, в ситуаціях доведення позиції.

Аргументація як процес переконання виконує шість різних функцій: дані, висновок, обґрунтування, попере­дні судження, кваліфікування аргументації і умови, при яких допускаються винятки. Більша частина цих функцій у реальному аргументуючому тексті переважно відсутня [5, с. 197], тому в рамках опису дискурсу слід говорити передовсім про «аргументативні функції як семантичні відношення всередині тексту, які мають на меті доказ чи аргументування» [6, с. 298]. До трискладової функціональної моделі аргументації С. Тулміна, яку ми обираємо за основу аналізу одноіменної функції в Yahoo!Answers, входять такі базові компоненти: Теза (Claim) - судження, яке можна стверджувати або заперечити, Дані (Data) - факти і події, висловлена думка, Підґрунтя (Warrant) -виправдання чи підтримка, яка, власне, виступає аргументацією і складається з «аргументу» та «загального пра­вила» [9, с. 87]. Ми вважаємо, що до складу електронного тексту, який має на меті переконання й аргументацію позиції мовця, входять два компоненти: Теза і Підґрунтя.

Отже, таке розуміння передбачає експліцитну та імпліцитну аргументацію. Наприклад, автор повідомлення чітко аргументує свої поради щодо виживання у критичній ситуації, структуруючи та сегментуючи текст пові­домлення, тим самим послідовно підводячи адресата до логічного висновку (Тези) про спільні риси поведінки за різних обставин. У текстах Yahoo!Answers Теза висувається переважно на початку відповіді на запитання:

Теза: Depends on the situation.

But survival is a very broad term, and it's unclear what your starting situation is vs. what your realistic prospect of getting out is.

Підґрунтя However, that said there are some commonalities

1. BE CALM[...]

2. Get out of danger [...]

3. Уou have to do a couple of things immediately [...]

4.© Карпа І. Б., 2012Assess what resources you have available to you [...]

5.Access to identification criteria [...]

6.Уou need to determine how best to get out of the situation in hand [...]

7.Be prepared to travel VERY lightly [...] [8,

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923 AAPdL1H].

Ключовою ідеєю цієї Тези є твердження, що у будь-якій критичній ситуації, спрямованій на виживання, є спільні риси. У даному електронному тексті поєднуються експліцитна (Підґрунтя) та імпліцитна (сегментація, нумерація) аргументація. Підґрунтя характеризується використанням переважно спонукальних речень (set aside everything you want to take, and all the money you intend to bring. Then take 1/2 of the stuff away and add twice as much more, Be Calm, Get out of danger), які дають змогу висловити судження в категоричній формі, а також умовного способу (If you are stranded on an Island you need to do some things that you might not need to worry about, if you were trying to escape from ...), питальних речень (Do you need money, access to identification criteria?), розповідних типів речень (Beyond the immediate needs of acquiring the basic life necessities - [...], you need to determine how best to get out of the situation in hand), що допомає дати розгорнуте пояснення висунутій Тезі. Повтор дієслова need концен­трує увагу на предметі аргументації та Тезі.

Специфіка аргументації як виду комунікативного процесу і виду мовленнєвого впливу визначається атмос­ферою конфліктності, під якою розуміють «когнітивний і/або аксіологічний дисонанс» [1, с. 281]. Подолання цього дисонансу лежить у підґрунті формування комунікативного комфорту, отже, постає умовою ефективного функціонування мовця як суб'єкта діяльності і мовного середовища, як набору відповідних умов для задоволення комунікативних потреб.

Аналізуючи теорію когнітивного дисонансу, В. Ф. Іванов зазначає: важливим показником є ступінь дисонан­су, від якого залежить інтенсивність прагнення комуніканта до зменшення дисонансу [3, с. 37]. На рівні вірту­альної комунікації в Yahoo!Answers слід говорити про включення механізмів аргументації у відповіді, тобто уникнення дисонансу між комунікантами шляхом продовження спілкування з обраної теми. Крайніми проявами функції аргументації стає Інтернет-залежність користувачів Yahoo!Answers і, як наслідок, - уникнення реальнос­ті задля своєї реалізації у віртуальному просторі, самоствердження через високий статус у даному середовищі.

Важливою також є можливість формування соціальної ролі у повідомленні відповідно до настанови та очіку­вань від спілкування.

Наступне запитання відображає сумнів, хезитацію виражену реквестивними мовленнєвими актами з вико­ристанням модальних дієслів (Should I, How can I), вказує на важливість проблеми нелегальної міграції капіталі­зацією виділеного фрагменту та формує свої очікування від спілкування: (I need to support my argument, Please I need help). I'm doing Oral Presentation on ILLEGAL IMMIGRANTS. How can I start.. ? I need to support my argument. Should I be for or against ILLEGAL Immigrants? Please I need help [4, http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt= AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s].

Відповідь учасниці коментування з ніком Amanda h демонструє включення до тексту повідомлення аргумен­тів ствердження власної позиції з метою переконання адресата та захисту своєї точки зору, висловленої у Тезі:

Теза: Amanda h I don't know that you can be «for» illegal immigration. It is dangerous. Many people set offfrom Mexico and don't arrive on this side.

Підґрунтя: If you are NOT supportive of illegal immigrants I would say, Illegal immigrants endanger our country not only economically but also culturally. Then, I would go into the economic impact and the effect on our culture when so many from other cultures don't share our collective «values».

Автор повідомлення виразно окреслює свою позицію капіталізацією заперечної частки NOT supportive та мо­тивуючи загрозу від нелегальної міграції вживанням класифікуючих конекторів аргументативного дискурсу -прислівників, які походять від прикметників [1, с. 98] endanger economically, culturally. Неодноразове повторення словосполучень, похідних від прикметників economical і cultural, дає змогу висловити судження про реальну небезпеку для колективних цінностей американського суспільства з боку нелегальних іммігрантів.

Аргументація - один із можливих шляхів реалізації задуму, - вважає В. З. Дем'янков [2, с. 13], тому на об'єктивне висвітлення проблеми та намагання дати вичерпну відповідь щодо проблеми негативне ставлення мовця не впливає:

If you are for them, I would say, «Our statue of liberty reads, give us your weak, your poor, your huddled masses yearning to be free. Our country was built on immigrants, a safe place for those escaping persecution, needing religious freedom. How can we as a country turn our backs on the premise of our country and turn away those who need us most?»

Таким чином, у даному тексті повторення присвійного займенника your та вказівного those для позначення злиденних мас іммігрантів вказує на жалісливе, дещо зневажливе ставлення до них. Аргументом допомогти по­требуючим є звернення до історії, а вживання метафори a safe place для позначення країни, яка завжди надавала притулок переслідуваним, закликає до співчутливості. Проте сам факт капіталізації заперечної частки NOT і традиційний спосіб написання прийменника for them імпліцитно відображає висловлене в Тезі судження: I don't know that you can be «for» illegal immigration.

Отже, дослідження аргументації у кожному конкретному випадку переконання адресата повинно базуватися на формуванні аргументативного дискурсу в межах комунікативного середовища Yahoo!Answers. Аргументатив-ний дискурс розкривається в Yahoo!Answers через можливість здійснення інтерактивної взаємодії, не обмеженої категоріями простору і часу, за умови належної якості технічного забезпечення та можливість використання різних синтаксем, що властиві середовищу спілкування (від невербальних засобів до різного регістру написання тексту).Дія механізму повтору нагадує навіювання [1, с. 108], таким чином, мовець успішно відстоює свою точку зору і впливає на ментальну сферу реципієнта, наприклад, багаторазове повторення опозиції If you fear - stay out (якщо ти боїшся - тримайся подалі) використовується з аргументативною метою у такому електронному тексті:

fullofsu.. What is the best state to live in the U. S. A. ?

Теза: AmusedOn. It depends on which natural disasters you are trying to avoid.

Підгрунтя: If you fear hurricanes, stay out of Florida (Though we do have the lowest unemployment rate in the nation right now)

If you fear earthquakes, stay out of California...

If you fear twisters & tornados, stay out of the midwest and southwest.

If you fear nor'easters and blizzards and cold weather, stay out of the north east & Mountain states. If you fear bible thumpers and neo-con racists, stay out of the south.

If you fear hypocracy and greed coupled with backstabbing lying bastards, stay away from Washington DC. Теза: I think that leaves may be one or two states.... Good luck with that!.

Наведений приклад кваліфікуємо як типовий зразок навіювання, впливу на ментальну сферу реципієнта для аргументації висловленої Тези. У кінці тексту на підставі уникнення природних катаклізмів, описаних у іроніч­ному контексті, мовець доходить висновку про існування одного або двох найкращих штатів (that leaves may be one or two states....), які не ввійшли до цього списку.

Наступний коментар висловлює тезу, що найкращим штатом є Каліфорнія. Це досягається іронізуванням над вимовою губернатора штату Арнольда Шварценеггера (KHALIFORNYA) та введенням паронімічної атракції SUN FUN AND SAND з метою викликати у реципієнта приємні асоціації, для аргументації свого бачення хорошого

вибору: Теза: Bianconero till I die KHALIFORNYA > THE WAY ARNOLD SAYS IT. Підґрунтя: SUN FUN

AND SAND THROUGHOUT THE YEAR [7, http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXK Vg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF].

Реакція автора запитання на найкращу відповідь вказує на ефективність попереднього аргументу і задоволен­ня потреби мовця: Asker's Comment: like the Arnold touch.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа