Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

3. Джексон А. Десять секретов Счастья / пер. с англ. / А. Джексон. - К. : София, 2002. - 160 с.

4. Джексон А. Десять секретов Здоровья / пер. с англ. / А. Джексон. - К. : София, 2002. - 144 с.

5. Душенко К. Большая книга афоризмов / изд. 7-е исправленное / К. Душенко. - М. : Изд-во Эксмо, 2003. -1056 с.

6. Коваль Т. Універсальність гелотологічного методу в педагогічному дискурсі / Т. Коваль // Наукові записки. Серія «Філологічна». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 19. - 2011. -С. 39-47.

7. Крюс Дж. Тім Талер, або Проданий сміх. Роман / для середн. шкіл. віку / переклад з німецької Ю. А. Лесняка / Дж. Крюс. - К. : Веселка, 1979. - 205 с.

8. Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы и моральне размышления: сборник / пер. с фр. ; худ. обл. М. В. Драко / Ф. Ларошфуко. - Минск : ООО Попурри, 1999. - 416 с.

9. Остроумие мира: Энциклопедия / автор-сост. В. Артемов. - М: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 398 с.

 

10.Таранов П. Энциклопедия высокого ума / П. Таранов. - М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. -592 с., ил. - (Звезды мировой философии).

11.Татенко В. Онтогенетичні визначення вчинку / В. Татенко // Основи психології: підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 4-те вид., стереотип. - К. : Либідь, 1999. - С. 424-444.

Шопенгауэр А. Избранные произведения / сост., авт. вступ. ст. и примеч. И. С. Нарский. / А. Шопенгауэр. - М. : Просвещение, 1992. - 479 с.УДК 811.111'42'221:004.738.5

Козолуп М. С.,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ ІНТЕРНЕТ НОВИН З ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Статтю присвячено вивченню особливостей використання невербальних компонентів комунікації (НВК) у англомовних текстах Інтернет новин. Виявлено та проаналізовано НВК, які допомагають реалізувати функцію просторових відношень.

Ключові слова: вербальна комунікація, невербальна комунікація, гіпертекст, Інтернет новини, просторова референція.

Статья посвящена изучению особенностей использования невербальных компонентов коммуникации (НВК) в англоязычных текстах Интернет новостей. Рассмотрены и проанализированы НВК содействующие реализации пространственных отношений.

Ключевые слова: вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, гипертекст, Интернет новости, пространственная референция.

The article regards the specific use of non verbal elements of communication in English web news texts. Non verbal elements of communication responsible for realization of local references have been identified and analysed. Key words: verbal communication, non verbal communication, hypertext, Internet news, local reference.

Розширення сфери лінгвістичних досліджень у цілісній системі комунікативних студій, яке ми можемо сьо­годні спостерігати, є результатом усвідомлення існування кореляцій між мовою, мовними продуктами та сис­темами знань і картинами світу. Із введенням у лінгвістичний термінологічний апарат поняття «дискурсу» як складного комунікативного явища, «яке включає в себе соціальний контекст, що дає уявлення як про учасників комунікації (та їх характеристики), так і про процеси продукування та сприйняття повідомлення» [3, с. 113], з'являється необхідність залучати до аналізу різнорівневі комунікативні явища для створення цілісної уяви про систему людського спілкування [12, с. 147].

Здійснюючи обмін інформацією із іншими людьми та довколишнім середовищем, людина використовує усі наявні у неї канали [9, c. 302]. Поряд із вербальними засобами комунікації, які донедавна були єдиним об'єктом дослідження традиційної лінгвістики, важливу роль у спілкуванні відіграють так звані невербальні засоби. Зна­чний внесок у дослідження власне невербальних засобів комунікації було зроблено низкою вітчизняних та за­рубіжних учених (Рей Бердвістел [14], Джон Лайонз [16], Едвард Холл [15], Геннадій Колшанський [6], Григорій Крейдлін [7], Ілля Горєлов [2], Ніна Мечковська [8] та ін). Попри певні неузгодження щодо термінології, класи­фікації та оцінювання ролі НВК [невербальних компонентів комунікації] у процесі спілкування, учені сходяться на думці, що комунікацію доцільно розглядати як єдине за природою системне утворення, функціонування якого передбачає збалансоване використання як вербально, так і невербально означених комунікативних компонентів [12, c. 153].

Дослідження невербальних компонентів комунікації відкривають перспективи їх більш ефективного викорис­тання для створення прагматично успішних дискурсів передусім з допомогою засобів масового впливу таких як преса, радіо, телебачення, Інтернет; тим більше, що технічні можливості сучасних ЗМІ дозволяють використан­ня різноманітних способів презентації та каналів передачі інформації, наприклад звуку, відеоряду, фотографій, схем, карт тощо. «Текст обростає новими можливостями, і якщо раніше він був лише фіксацією на папері слова, яке звучить, то зараз це і слово, яке звучить, і зорове зображення, і, звичайно, графіка» [5, c. 3].

Метою даної праці є розгляд тих форм НВК, які використовуються у інформаційних повідомленнях на веб сторінках інформаційних агентств в мережі Інтернет та, зокрема, вивчення їх ролі у формуванні просторового каркасу текстів новин. Об'єктом аналізу даного дослідження стала добірка із 60 веб сторінок із інформаційни­ми повідомленнями на веб сайтах британської корпорації ВВС, Інтернет порталу Yahoo News та американської компанії CNN. Значна частина НВК, які можна спостерігати на сторінках Інтернет новин несуть складне функ­ціональне навантаження, однак, ми розглядали лише їхню роль у забезпеченні орієнтації реципієнта щодо місця події, висвітленої у тексті новин на конкретній веб сторінці, а також місцезнаходження та можливості доступу до текстів у веб просторі.

Аналіз джерел. До невербальних компонентів комунікації відносять будь-які знаки немовного характеру, що є інформаційно релевантними під час комунікативного акту. «Мовлення - основний, але не єдиний спосіб спілкування. Люди обмінюються інформацією за допомогою багатьох інших засобів - жестів, міміки, постав тіла, одягу, зачісок, запахів, навіть предметів, які їх оточують» [1, c. 58]. Існує велика кількість класифікацій НВК за різноманітними принципами та ознаками, однак обсяг даної роботи не передбачає їх детального розгляду. Зна­чна кількість класифікацій базуються на фізичній природі знака або ж за каналом сенсорного сприйняття його людиною. Так, наприклад, Ф. С. Бацевич пропонує поділ невербальних компонентів спілкування на 5 типів: а) акустичні, б) оптичні, в) тактильно-кінестетичні, г) ольфакторні, та д) темпоральні (час, що є значущим для спіл­кування: очікування, паузи тощо) [1, c. 60].

За своєю фізичною природою та технічними можливостями інформаційні Інтернет повідомлення можуть по­слуговуватися лише оптичними та звуковими знаками і кодами. На думку дослідниці медіа текстів Т. Добросклон-ської «більшості текстів новин у Інтернеті властиві форматні ознаки, характерні для друкованих інформаційних текстів» [4, c. 79], отже, логічно, що й НВК, які використовуються для підсилення або підтвердження вербальної

© Козолуп М. С., 2012інформації повинні мати візуальний або графічний характер. До таких компонентів комунікації відносимо фото­графії, географічні карти, графіки, схеми, таблиці, малюнки, а також шрифти, підкреслення, виділення кольором, розміром, капіталізацію вербальних фрагментів тексту тощо [11, c. 624]. Усі ці засоби активно використовуються творцями інформаційних Інтернет сторінок і несуть відповідне смислове навантаження, на яке читач може усві­домлено або не усвідомлено реагувати. Загалом частка інформації, що досягає адресата саме через візуальний канал на веб сторінках із новинами, достатньо значна, щоб окремо розглянути роль та функції візуальних засобів у цьому типі текстів. На думку дослідниці А. Р. Усманової «. зображення . представляє собою більш складний та багаторівневий феномен, ніж знак лінгвістичний. Водночас не варто розглядати зображення і вербальний знак як антитетичні поняття: вони співіснують у семіотичному континуумі...» [13, c. 293].

Результати дослідження. Засоби просторової референції можна розділити на дві категорії, віднісши до пер­шої групи засоби, які несуть інформацію про географічну локалізацію подій, висвітлених у повідомленні (регіон, місто, адреса тощо), а до другої - засоби, які допомагають здійснювати певні маніпуляції із текстами та іншими інформаційними ресурсами у веб просторі з допомогою гіпертексту.

Географічна локалізація подій реалізується з допомогою як вербальних, так і невербальних компонентів. Серед невербальних засобів слід відзначити наступні:

Капіталізація усіх літер слів-топонімів: такий прийом застосовується зокрема на сторінках інформаційних повідомлень Інтернет порталу Yahoo News. Форматною ознакою їхніх текстів новин є те, що основна частина кожного повідомлення починається із назви міста (усі літери слова - великі), де відбулася подія. Наприклад: «FORT COLLINS, Colo. (AP) - Hundreds of firefighters worked Thursday to combat a growing blaze that was scorching terrain around a scenic canyon in northern Colorado. « Такий прийом є водночас простим і лаконічним, він при­вертає увагу і позбавляє необхідності розширеного опису місця події.

Фотографії та відео сюжети. Фотографії властива певна документальність, вона підтверджує та ілюструє інформацію повідомлення, додаючи елементу емоційності, іноді навіть сенсаційності зазвичай нейтральному за стилем тексту. Хоча визначення місця події не є основним завданням фотографій та відео сюжетів, з їх допо­могою адресат може «впізнавати» певні регіони за характерними рисами ландшафту, відомими архітектурними спорудами, елементами одягу людей тощо. Таким чином, зображення ніби засвідчує достовірність інформації повідомлення, сприяє формуванню більш повної ментальної картини подій, в тому числі і уявлення про їх місце у свідомості адресата.

Карти та знімки місцевості із космосу можна часто зустріти на веб сторінках із новинами, особливо політич­ними. На відміну від фотографій, ці засоби візуалізації позбавлені емоційного забарвлення; їх мета - зорієнтува­ти читача щодо місцезнаходження епіцентру подій, описаних у новинах. Карти на веб сторінках новин відрізня­ються від звичайних географічних мап тим, що на них зображено лише ті топографічні знаки та відзначено лише ті населені пункти, які є релевантними до змісту повідомлення. Іноді для підсилення експресії та доповнення образу у свідомості адресата на карти або сателітарні знімки накладають фотографії сцен подій, які відбулися у тому чи іншому населеному пункті. Такі зображення несуть як інформаційне, так і емоційне навантаження.

Тепер звернемося до невербальних засобів, з допомогою яких користувач Інтернету може ефективно орієн­туватися, знаходити та переміщувати інформацію у віртуальному просторі на веб сайтах новин. Це, передусім, елементи веб дизайну або архітектоніки сайтів інформаційних агентств, зокрема їх послідовність, розмір, яскра­вість, площа екранного простору, яку вони займають, тощо. «Більш чи менш ефективне сприйняття електро­нних гіпертекстів залежить від мовного оформлення та дизайну веб-сторінки». [10, c. 359]. Архітектоніка сайтів Інтернет новин, розглянутих у цьому дослідженні має багато спільного. Викладка новин на домашній сторінці здійснюється за трьома основними принципами:

-  тематичним - типові рубрики: Business, Sport, Entertainment, Travel, Technology, Science, Environment, Health;

-  географічним - це, передусім, стосується політичних новин. Перелік регіонів подається у верхній частині сторінки, відразу під логотипом інформаційного агентства. Веб сайт BBC News також пропонує можливість по­шуку новин у регіонах з допомогою інтерактивної карти - це зображення контурів континентів нашої планети, розділене на частини, - наводячи курсор на ту чи іншу частину карти, користувач може перейти на сторінку при­свячену регіону, який його цікавить;

-  рейтинговим - читачам пропонуються колонки «Hot Topics» (CNN) чи «Most Popular» (BBC) з переліком найбільш цікавих тем даного часу. Крім того, на домашній сторінці розміщено фотознімки, що ілюструють події найактуальніших новин. При цьому розмір зображення прямо пропорційний популярності тої чи іншої новини. Актуальність події також можна визначити за розміщенням заголовка повідомлення за принципом згори донизу.

Ще один спосіб пошуку потрібної інформації на веб сайтах новин - вікно news search, у якому користувач може через ключові слова перейти до повідомлень, які його цікавлять.

Читаючи текст того чи іншого повідомлення, адресат може скористатися гіперпосиланнями, які мають універ­сальне для всієї Всесвітньої Павутини позначення - виділення окремих слів чи фраз кольором з підкресленням. Про­читати інші репортажі про ту ж подію можна за допомогою рубрик «More on the Topic» (BBC), «We Recommend» (CNN), «Explore Related Content» (Yahoo News) тощо, які можна знайти під основним текстом внизу сторінки.

Сучасні комунікаційні технології дозволяють користувачеві не лише пасивно сприймати інформацію, але й здійснювати з нею певні маніпуляції - ділитися з друзями у соціальних мережах, надсилати електронною по­штою, зберігати у комп'ютері чи друкувати. Про можливість здійснення таких операцій користувачеві повідо­млять іконічні знаки «друк», «електронна пошта» або символи соціальних мереж таких як «twitter», «facebook» та інші.

Висновки. Здійснений аналіз веб сторінок з новинами та домашніх сторінок інформаційних веб сайтів BBC News, CNN, та Yahoo News показав велику кількість різноманітних засобів невербальної комунікації, які допо­магають реалізувати функцію просторової референції. Серед них: графічні НВК: виділення кольором, розміром шрифту, розміщення елементів вербального тексту, підкреслення, капіталізація тощо; візуальні та аудіо-візуальні НВК: карти, малюнки, фотографії, відео, та їх складні комбінації; іконічні символи: символіка різних соціальних мереж, знаки «друк», «електронна пошта» та ін.; архітектоніка веб сторінок: відповідне розташування усіх скла­дових поліморфного тексту на екрані з врахуванням площі екранного простору, яку займає кожен з елементів.

Значна частина НВК поєднує декілька функцій, зокрема, несучи інформаційне та емоційне навантаження (фото, малюнки, відео). Група невербальних компонентів, що забезпечують переміщення користувача у інфор­маційному просторі Інтернету, виконує лише одну функцію - просторової референції (у віртуальному просторі) і представлена загальновідомими знаками, знайомими не лише читачам Інтернет новин, але усім користувачам Всесвітньої Мережі. Дизайн веб сайтів різних інформаційних компаній відрізняє їх серед інших, однак основні підходи до розміщення елементів архітектоніки веб сторінки залишаються незмінними, адже в їх основі лежать базові принципи систематизації та правильного подання інформації з приверненням уваги до найбільш важливих подій, завдяки чому реалізується комунікативна мета повідомлення та авторська (редакторська) прагматика.

В процесі дослідження було також виявлено, що НВК виконують переважно допоміжну роль у реалізації про­сторової референції у текстах Інтернет новин - просторові (географічні) відношення як правило експлікуються у вербальному тексті. З іншого боку, засоби віртуальної просторової або гіпертекстової референції: гіперпосилан-ня та інша Інтернет символіка носить переважно невербальний характер.

Враховуючи динаміку розвитку інформаційних і комунікаційних технологій та появи можливостей здійснен­ня впливу на масову аудиторію через все більше число сенсорних каналів, вивчення саме невербальних засобів реалізації різних прагматичних установок у поліморфних комунікативних продуктах залишається сьогодні осо­бливо актуальним та надає широкий простір для подальших лінгвістичних та різноманітних інтердисциплінар-них досліджень.

Література:

1.Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. - К. : Видавничий центр «Академія», 2004.

 

-   344 с.

2.Горелов И. И. Невербальные компоненты коммуникации / И. И. Горелов. - М. : Наука, 1980. - 104 с.

3.Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. - М. : Прогресс, 1989. - 312 с.

4.Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов / Т. Г. Добросклонская. - М. : Едиториал УРСС, 2005.

-   288 с.

5.Засурский Я. Н. Медиатекст в современных СМИ / Я. Н. Засурский // Вестник МГУ Сер. 10. Журналистика.

-   М. : МГУ - 2005. - №2. - С. 3-15.

6.Колшанский Г. В. Паралингвиситика / Г. В. Колшанский. - М. : Наука, 1974. - 79 с.

7.Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. М. : Новое литера­турное обозрение, 2002. - 592 с.

8.Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: учеб. пособие для студ. филол., лингв. И переводовед. фак. высш. учеб. заведений / Н. Б. Мечковская. - 2-е изд., испр. М. : Издательский центр «Академия», 2007. - 432 с.

9.Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. - М. : «Рефл-бук», К. : «Ваклер», 2001. - 656 с.

 

10.Саенко А. Н. Содержательно-стилистические особенности информационных текстов в Интернете // Научные записки Луганского национального педагогического университета. Вып. 5. Т. 1. Серия «Филологические науки»: Сб. научн. трудов. - Луганск : «Альма-матер», 2004. - с. 350-360.

11.Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрямки та проблеми: Підручник / О. О. Селіванова. - Полтава : Довкілля-К, 2008. - 712 с.

12.Солощук Л. В. Невербальні складові англомовного дискурсу / Л. В. Солощук // Дискурс як когнітивно-кому-нікативний феномен / Під загальн. ред. Шевченко I. С.: Монографія. - Харків : Константа, 2005. - 356 с.

13.Усманова А. Р. Код / А. Р. Усманова // Постмодернизм. Энциклопедия [под ред. Грицанова А. А., Можейко М. А.]

-   Минск : Интерпрессервис: Книжный дом, 2001. - С. 289-293.

14.Birdwistell R. L. Kinetics and Context: Essays on Body Motion Communication / R. L. Birdwistell. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1970. - 352 p.

15.Hall, Edward T. The silent language / Edward T. Hall. Oxford, England : Anchor, 1973, 217 p.

16.Lyons J. Semantics 1 / J. Lyons. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - 375 p.

Джерела ілюстративного матеріалу:

1. BBC News - [електронний ресурс] - Режим доступу : www.bbc.co.uk/news/

2. CNN News - [електронний ресурс] - Режим доступу : http://edition.cnn.com/

Yahoo! News - [електронний ресурс] - Режим доступу : http://news.yahoo.com/УДК 811.11

Козуб Л. С.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ

У ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню Тендерних особливостей вживання політичної метафори в американських друкованих засобах масової інформації і зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на поглибле­не вивчення особливостей політичного дискурсу, реалізації політичної метафори в політичних і публіцистичних текстах, її структурних та типологічних характеристик, встановлення її Тендерних ознак, виявлення особливос­тей використання політичної метафори як засобу мовленнєвого впливу на масову свідомість.

Ключові слова: політичний дискурс, лінгвальні засоби, прагматичний потенціал, політична метафора, мані­пулювання свідомістю.

Статья посвящена исследованию гендерных особенностей употребления политической метафоры в амери­канских печатных средствах массовой информации и обусловлена направлением современных лингвистических ис­следований на углубленное изучение особенностей политического дискурса, реализации политической метафоры в политических и публицистических текстах, ее структурных и типологических характеристик, установление ее гендерных признаков, выявление особенностей использования политической метафоры как средства речевого воздействия на массовое сознание.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа