Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Література:

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : ВЦ «Академія», 2004. -С. 138-139.

2. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / О. Д. Пономарів. - К. : Либідь, 1993. -С. 174-178.

3. Battista Moretti, Giovanni. L'italiano come prima o seconda lingua nelle sue varieta scritte e parlate. Volume I. 3a edizione riveduta e aggiornata. - Perugia, 1996. - P. 418-420.Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro. La nuova grammatica della lingua italiana. - Bologna : Zanichelli, 2007. -P. 327-328.

4. Martinez Albertos, Jose Luis. Curso general de redaccion periodistica. - Madrid : Paraninfo, 1997. - 600 p.

5. Rogato, Gilda. Anglicismi nella stampa italiana // Italica. - 2008. - № 85, 1. - P. 27-43.

6. Sensini, Marcello. La grammatica della lingua italiana. Con la collaborazione di Federico Roncoroni. - Milano : Mondadori, 1997. - P. 431 - 432.

7. Serianni, Luca. Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi. - Torino : Garzanti, 2000. - P. 437-438.

8. Corriere della Sera. - Режим доступу до вид. : http://www.corriere.it/ (20/02/12; 10/08/12; 13/08/12; 14/08/12; 15/08/12). - Назва з екрану.

 

10.La Repubblica. - Режим доступу до вид. : http://www.repubblica.it/ (15/02/12; 20/02/12; 13/08/12; 15/08/12). -Назва з екрану.

La Stampa. - Режим доступу до вид. : http://www.lastampa.it/redazione/default.asp (03/02/12; 20/02/12; 15/08/12). - Назва з екрану.УДК 811.111-26.81373.43

Лежньов С. М., Янсон В. В.,

Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету, м. Горлівка

АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ-СКОРОЧЕННЯ

Стаття присвячена структурно-семантичному аналізу лінгвальних інновацій-скорочень. У статті розгляда­ються способи творення скорочень, встановлюються їх структурні типи, визначаються функції скорочених слів. Ключові слова: неологізми, скорочення, структурно-семантичні типи, функції скорочень.

Статья посвящена структурно-семантическому анализу англоязычных инноваций-сокращений. В статье рассматриваются способы образования сокращений, устанавливаются их структурные типы, определяются функции сокращенных слов.

Ключевые слова: неологизмы, сокращения, структурно-семантические типы, функции сокращений.

The article deals with structural-semantical and functional characteristics of innovative shortened words in English. Some peculiarities of word-building patterns are described in the article. Shortened lexical innovations are grouped according to the thematic and structural types they belong to.

Key words: lexical innovations, abbreviations, clipping, blending, structural-semantical types, functions of shortened words.

Розвиток словникового складу англійської мови виявляється в процесі творення нових лексичних одиниць, лінгвальних інновацій, або неологізмів, що знаходяться у центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних мовоз­навців. Науковці досліджують способи творення інноваційної лексики, її структурні, семантичні, прагматичні і функціональні особливості [1; 3; 4; 5]. Під неологізмами розуміють «слова, словосполучення, фразеологізми, окре­мі їх значення, що з'явилися на певному етапі розвитку мови для передачі нових реалій і понять, периферійних номінацій, актуалізація яких зумовлена соціальними і територіальними чинниками функціонування літературної мови, а також оказіоналізми (індивідуально-авторські новації), використані одноразово в мовній практиці певного автора, видання, редакції чи в конкретному тексті. Новизну цих номінацій усвідомлюють мовці» [6, с. 77].

Метою статті є дослідження способів творення скорочень сучасної англійської мови. Мета роботи зумовлює необхідність розв'язання конкретних завдань: 1) встановлення структурних типів скорочень; 2) визначення се­мантичних характеристик скорочених слів; 3) розкриття їх функцій. Об'єктом дослідження є англомовні ско­рочені лексеми кінця ХХ - початку ХХІ століття. Предметом вивчення є словотворчі процеси у сфері сучасної англомовної лексики. Матеріалом дослідження слугують лінгвальні інновації, зафіксовані англомовними слов­никами неологізмів [7; 8].

Скорочення утворюють групу лексичних одиниць, неоднорідних за своїм складом, під якими слід розуміти скорочені варіанти написання або вимови слова або словосполучення різної структури та характеру, формування яких зумовлено низкою екстралінгвальних чинників, до яких належить намагання стисло передати нові поняття, що виражаються складними словами і словосполученнями. Дія цього лінгвістичного явища зумовлюється прин­ципом економії та пошуком виражальних засобів мови. Процес виникнення нових скорочень підпорядковується і мовним законам, зокрема, тенденції до моносилабізму (в англійській мові фонетичні процеси привели до підви­щення питомої ваги односкладових слів), впливу розмовної мови на літературну.

В основі класифікацій скорочених лексичних одиниць лежать різні принципи, що частково зумовлюється великою кількістю різновидів скорочень. Так, виокремлюють графічні та лексичні скорочення [2, 23]. Графічні скорочення поділяють на оказіональні та стандартні, загальноприйняті. Серед лексичних скорочень розрізняють синтаксичні, утворені шляхом опущення цільнооформлених елементів, і морфологічні скорочення (скорочені форми, усікання, ініціальні скорочення (абревіатури), скорочення змішаного типу, слова-телескопізми. Скоро­чення також розподіляють на абревіатури, акроніми, скорочені форми / усікання (апокопи, афереза, синкопи), слова-злитки / телескопізми [4, с. 85]. Англомовні джерела називають три типи скорочених слів, а саме, clipping, blends, acronyms [7; 8].

Процес утворення скорочених слів пов'язаний із зміною формальної структури вихідного найменування. Він приводить до появи у мові нового структурного варіанту вихідної номінативної одиниці. Спосіб скорочення лексичної одиниці може слугувати основним структурним параметром класифікації усіх типів скорочень. Серед досліджуваних нами 2500 англомовних лінгвальних інновацій кінця ХХ - початку ХХІ століття виокремлюються 200 (8%) скорочених слів:

1) ініціальні абревіатури (70% від 200 лексичних одиниць):

-   алфабетизми (XML ['eksem'el] - Extensible Markup Language - «програма, що дозволяє створювати елек­тронні документи, сумісні з Інтернетом» - «Unlike the existing HTML format, the XML-enhancedformat will support features such as pivot tables in spreadsheets, and revision marks in word documents» [Computing, June 25, 1998], TTS ['ti: 'ti: 'es] - Text-to-speech - «програма, що створює розмовну версію тексту в елекронному документі» - «(the agency) then uses TTS to turn the text into audio within minutes, saving the company both time and money» [Business Wire news release, September 15, 2003];

-   звукові (акроніми) (WAP ['wsp] - Wireless Application Protocol - «набір протоколів для поєднання мобільних телефонів та радіопристроїв з Інтернетом» - «WAP (Wireless Application Protocol) is an open specification for displaying content on wireless devices» [2010 Top Bits.com], TIFF ['tif] - Tagged Image File Format - «формат збе­рігання зображень» - «The first version of the TIFF specification was published by Aldus Corporation in the autumn of 1986» [2010 Wikipedia], SOHO ['so:ho:] - Small Office Home Ofice - «належний до ринку відносно недорогої елек-

© Лежньов С. М., Янсон В. В., 2012троніки» - «An all-in-one personal server designed to help consumers and SOHO professionals easily protect, remotely access and share their digital files» [PRNewswire (press release), October 7, 2003]);

-   звуко-літерні (MACV [msk 'vi:] - Military Assistance Command - «військове командування» - «Once you become an AP stringer, we can arrange for your immediate accreditation to the U. S. Military Assistance Command Vietnam (MACV)» [2003 WETA]);

-   літерно-звукові (RVer ['a:r'vear] - Recreational Vehicle User - «транспорт для пересування під час відпочин­ку» - «There are as many as 30 million RVers nationwide, including renters» [gorver.com/advertising], NSAID ['ensed]

 

-   Non-steroidal Anti-Inflammatory Drug - «нестероідні протизапальні ліки» - «There is little difference in clinical efficacy among the NSAIDs when used at equivalent doses» [2010 Wikipedia]);

2) складові скорочення (10% від 200 лексем): аферези (скорочується ініціальна частина слова) - blade < rollerblade - «кататися на ковзанах» - «He walks like Jack Hooker, his shoulders rolling slightly, his arms moving with the smooth swivel of his hips, his body blading through air as he crosses the parking lot of the motel» [Esquire, November 1997], апокопи (скорочується фінальна частина слова) - biotech < biotechnology - «біотехнологія» -«Scientists have discovered a wide range of biotech uses for nanosized particles» [2010 About.com].

Телескопія є явищем проміжним між словоскладанням і деривацією. Вона розглядається як окремий, хоча і суміжний спосіб словотворення. Телескопізми, як і складні слова, утворюються на основі вільних лексичних одиниць і являють собою універбацію, тобто конденсацію семантики словосполучення в межах однієї лексичної одиниці. Існують різні структурно-семантичні типи телескопізмів (літери а, b позначають перший елемент слова-телескопізму, літери c, d - його другий елемент). За характером скорочення вихідних слів телескопізми (20% від 200 лексем) розподіляються за такими групами:

1)         повні слова-злитки (a + b) + (c + d) > (a + d): affluential < affluent + influential - «багатий та впливовий»

-   «Swallow Hill Music is thrilled to welcome back affluential singer/songwriter Joe Pug» [2010 Swallow Hill Music Association];

2)    часткові слова-злитки:

a) (a + b) + (c + d) > (a + c): permatemp < permanent + temporary - «частковозайнятий /тимчасовий робітник»

-   «Permatemp pension coverage is equally bad» [cfcw.org/permatemps.html];

b) (a + b) + (c + d) > (a+ b) + d: chatterbot < chatter + robot - «комп'ютерна програма, що стимулює розмову»

-   «Chatterbots is the name given for programs that attempt to simulate typed conversation and converse with a human» [simonlaven.com];

c) (a + b) + (c + d) > a + (c + d): celebreality < celebrity + reality - «телевізійні шоу, у яких беруть участь відомі особи» - «The celebrity reality genre has become a mainstay for VH1, with the network churning out more celebreality and less music video programming in the past couple of years» [celebrity. lovetoknow.com].

З погляду вживання та призначення скорочень виокремлюються нейтральні лексичні одиниці та сленгізми, які мають яскраво виражений емоційний характер і надають мові динамічність і експресивність. Більшість з них використовуються з метою емоційно-експресивної передачі значення повного слова.

Проведене нами лінгвістичне дослідження скорочень дає можливість зробити певні висновки: наприкінці ХХ

-   початку ХХІ століття продовжується стрімкий розвиток абревіації, що є проявом раціоналізації мовленнєвої ді­яльності та оптималізації мовотворчих процесів; найбільш поширеним типом скорочень є ініціальні абревіатури, які стисло передають значення багатокомпонентних лексичних одиниць і належать до стандартної лексики; біль­шість складових скорочень і телескопізмів входять до складу субстандартної лексики. Їх головною мотивацією є збільшення експресивності неологізмів. Перспектива подальшого дослідження скорочень полягає в поглиблено­му аналізі особливостей їх функціонування в текстах різних стилів та жанрів.

Література:

1. Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови»/ І. В. Андрусяк. - Київ, 2003. - 20 с.

2. Борисов В. В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В. В. Борисов. - М. : Воениздат, 1972. - 320 с.

3. Єнікєєва С. М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови / Санія Маратівна Єнікєєва. - За­поріжжя : Запорізьк. нац. ун-т. - 2006. - 303 с.

4. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка / Вера Ивановна Заботкина. - М. : Высшая школа, 1989. - 126 с.

5. Зацний Ю. А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний, Т. О. Пахомова. - Запоріжжя : Запорізьк. держ. ун-т, 2001. - 243 с.

6. Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації): дис. докт. філол. наук: 10.02.01 / Стишов Олександр Анатолійович.

-   Київ, 2003. - С. 74-87.

7. New Words / [Orin Hargraves]. - Oxford University Press, 2004. - 320 p.

The Longman Register of New Words / [John Ayto]. - Longman Group UK Limited, 1989. - 434 p.УДК 811.111373.367.4

Лесінська О. М.,

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ В ІМЕННИКОВОМУ СЛОВОСПОЛУЧЕННІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню структури та семантики іменникових словосполучень з головним словом-іменником на позначення людини у художньому дискурсі.

Ключові слова: іменникове словосполучення, головне слово, модифікатор, препозиція, постпозиція, семантика.

Статья посвящена исследованию структуры и семантики именного словосочетания с ядром-именем суще­ствительном, обозначающим человека в художественном дискурсе.

Ключевые слова: именное словосочетание, ядро, модификатор, препозиция, постпозиция, семантика.

The present article is the study of structural and semantic characteristics of noun phrases with the common component «human being» in fiction discourse.

Key words: noun phrase, head word, modifier, preposition, postposition, semantics.

Постановка проблеми. Іменникове словосполучення в англійській мові є одним з головних «будівельних матеріалів» речення. Воно має широку препозиційну, постпозиційну та двосторонню модифікацію, завдяки якій несе повну та різносторонню інформацію про суб'єкт чи об'єкт словосполучення. Беручи до уваги велику кіль­кість конституентів, яка може складати іменникове словосполучення, доцільним є дослідження його структурно-семантичних характеристик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження іменникового словосполучення знаходиться у центрі уваги зарубіжних [7; 9; 10] та вітчизняних [1-6] лінгвістів. Так, вивченню структури іменникового словоспо­лучення, препозиційних та постпозиційних модифікаторів присвячені праці А.А. Мизака - субстантивні сло­восполучення з препозитивним атрибутом [4]; Г.А. Лєбєдєвої - субстантивні словосполучення з ад'юнктами-прикметниками у препозиції [3]; П. де Хаана - підрядні речення у постпозиції іменникового словосполучення [10]; Д.Бібера та співавторів - вивчення структурних особливостей іменникових словосполучень, а саме пре-позиційних та постпозиційних модифікаторів [7]; І.П. Гомес - структура іменникових словосполучень з імен-никами-модифікаторами [9]. Структурні характеристики іменникових словосполучень невід'ємно від їхньої семантики відображені у дослідженнях Л.Б. Ездекової - семантико-синтаксичні характеристики іменникових термінологічних словосполучень [5]; М.Ю. Іванової - формування та сполучуваність компонентів іменникового словосполучення на матеріалі будівельних текстів [1]; І.М. Калиновської - обумовленість структури іменникової фрази семантикою головного слова [2]; К.В. Юр'євої - стильові особливості словосполучень іменник+іменник [6]. У вказаних роботах питання модифікації стосувалося переважно субстантивних конструкцій типу N+N у науковій літературі або словосполучень з передіменниковим атрибутом типу An+N. Однак, проблема структур­но-семантичних особливостей іменникового словосполучення на позначення людини у художньому дискурсі не була об'єктом дослідження у перерахованих наукових працях.

Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є вивчення препозиційної, постпозиційної та двосто­ронньої модифікації в іменниковому словосполученні на позначення людини у художньому дискурсі, та встанов­лення взаємозв'язку між структурою словосполучення та його семантикою.

Об'єктом дослідження слугує іменникове словосполучення з препозиційною, постпозиційною та двосто­ронньою модифікацією, де головне слово виражене іменником на позначення людини у художньому дискурсі А. Крісті, Дж.Х. Чейза та Дж. Грішема.

Виклад основного матеріалу. Модифікатор - це залежний елемент словосполучення, який надає додаткової інформації до головного слова словосполучення [8; 11, с. 65]. В іменниковому словосполученні вони уточнюють та деталізують головне слово - іменник.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа