Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 86

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Структура іменникового словосполучення може бути як простою, так і розширеною за рахунок препозицій-них та постпозиційних модифікаторів, або двостороннього розміщення модифікуючих елементів. При пошире­ній структурі іменникового словосполучення, воно може містити декілька незалежних словосполучень, які разом утворюють іменникове словосполучення та модифікують головне слово. У таких випадках виникають труднощі при визначенні порядку модифікації, модифікаторів головного слова іменникового словосполучення та модифі­каторів головного слова словосполучень, які входять до складу іменникової конструкції, що розглядається.

Для встановлення чітких меж між головним словом та його модифікаторами, а також внутрішніх структурних особливостей конструкцій-модифікаторів розглянемо іменникові словосполучення на позначення людини з пре-позиційною, постпозиційною та двосторонньою модифікацією.

Розпочнемо з модифікації у препозиційних конструкціях. У прикладі As we passed through one of the gates on our way home again, a pretty young woman of gipsy type coming in the opposite direction bowed and smiled [13] кожен із модифікаторів pretty та young модифікують головне слово woman незалежно один від одного (див. рис. 1). Для перевірки незалежності їхньої модифікації ми можемо змінити порядок слідування модифікаторів на a young pretty woman або з'єднати їх сурядним сполучником pretty and young. Однак, при зміні порядку розташування передіменникових прикметників зміниться семантика словосполучення. Якщо у словосполученні a pretty young woman автор наголошує на тому, що молода жінка була симпатичною, то у словосполученні a young pretty woman основна увага звертається на те, що жінка симпатична.

 

© Лесінська О. М., 2012В іменниковому словосполученні Farmer Raikes has got a very pretty young wife [13] окрім детермінатора a присутні три модифікатори головного слова wife - very, pretty та young (див. рис. 2). Pretty та young модифікують головне слово незалежно один від одного, проте модифікатор very не може бути незалежним модифікатором головного слова wife, оскільки воно належить до pretty, модифікує його та утворює з ним прикметникове слово­сполучення, яке, незалежно від прикметника young, модифікує головне слово. Для перевірки незалежної моди­фікації, розділимо речення на два окремих, наприклад: Farmer Raikes has got a young wife. She is very pretty або Farmer Raikes has got a very pretty wife. She is young.
Якщо модифікація головного слова є послідовною і кожен із модифікуючих елементів описує головне слово незалежно один від одного, не утворюючи окремі конструкції у складі головної конструкції, то визначення моди­фікаторів та встановлення порядку їхньої модифікації не викликає труднощів навіть при їхній великій кількості, як, наприклад, у словосполученні a little sharp dark ferret-faced man [13] (див. рис. 3).

І

 

a little sharp dark ferret-faced man

 

Рис. 3. Послідовна незалежна модифікація

У цьому словосполученні кожен прикметник модифікує головне слово незалежно від інших прикметників-модифікаторів, і головне слово може утворити конструкцію з кожним прикметником окремо, наприклад a little man, a dark man, a ferret-faced man, a sharp man або з декількома з них, об'єднавши їх сурядним сполучником and - a little and sharp man. Однак, такі структурні трансформації не можуть відбуватися без жодного впливу на семантику словосполучення чи речення. Словосполучення з декількома передіменниковими прикметниками є прикладами компресії окремих словосполучень чи речень в одне іменникове словосполучення. Таким чином, словосполучення a little sharp dark ferret-faced man можна продемонструвати розширеними *There was a man. *His face looked like the face of a ferret. *The man was small. *His skin and/or hair were/was dark. *The man was small with sharp eyes. Об'єднавши усі характеристики однієї людини, ми отримаємо компресоване речення з іменни­ковим словосполученням, яке подає всі характеристики людини завдяки прикметникам-модифікаторам у пре­позиції до головного слова-іменника: One was a little, sharp, dark, ferret-faced man, the other was tall and fair [13].

Іменникові словосполучення з постпозиційними модифікаторами ускладнюються прийменниковими слово­сполученнями, які, у свою чергу, є складовими іменникових словосполучень, де головні слова можуть теж бути модифіковані постпозиційними прийменниковими словосполученнями (див. рис. 4).

a man with a black beard like Mr. Inglethorp's

 

 

Схематичне представлення словосполучення свідчить, що у конструкціях такого типу аналізу структури недостат­ньо для встановлення всіх взаємозв'язків між елементами. Для цього потрібен ще аналіз семантики словосполучення. У словосполученні a man with a black beard like Mr. Inglethorp's [13] розгалудження модифікації головного слова man є правостороннім. У структурі виділяється ще одне іменникове словосполучення a black beard зі своїм постпозиційним модифікатором like Mr. Inglethorp's. Усі зазначені конструкції є складовими одного іменникового словосполучення a black beard like Mr. Inglethorp's взаємопов'язані і не можуть модифікувати головне слово незалежно один від одного. Якщо ми скажемо a man like Mr. Inglethorp, ми порівняємо не бороду чоловіка з бородою пана Інглторпа, а всю його зовнішність, поведінку, характер чи зовнішній вигляд. Якщо ми трансформуємо це словосполучення в окремі речення, де наведена характеристика чоловіка, то побачимо, що словосполучення-модифікатор a black beard like Mr. Inglethorp's функціонує як єдине ціле, і конструкції його внутрішньої структури не можуть модифікувати головне слово незалежно одне від одного: *There was a man *He had a beard. *His beard was black. *The beard was like that of Mr. Inglethorp.

Визначення взаємовідносин між конституентами іменникового словосполучення ускладнюється, коли мова йде про словосполучення з двостороннім розташуванням модифікаторів, які у препозиції можуть бути поширенівеликою кількістю прикметників та прикметникових словосполучень, а у постпозиції - численними прийменни­ковими словосполученнями та підрядними реченнями.

Так, у словосполученні an honest man with afine family, good reputation, and all [14] головне слово man має двосто­ронню модифікацію. Велика кількість модифікаторів розташовується, зазвичай, у постпозиції до головного слова. У постпозиції знаходяться три окремих конструкції afine family, good reputation, and all. У цьому випадку відбувається незалежна модифікація головного слова кожною з наведених окремих конструкцій, що видно з рис. 5.

11

1

1

1

І

an honest man with a fine family, good reputation, and all

ft          fРис. 5. Постпозиційна незалежна модифікація

Для перевірки незалежності модифікування можна змінити порядок розташування модифікаторів та з'єднати їх сурядним сполучником, наприклад: an honest man with a good reputation and a fine family. Інший спосіб перевірки полягає у розміщенні сполучника with перед кожною окремою конструкцією у постпозиції, наприклад, an honest man with a fine family, an honest man with a good reputation. Зазначені модифікатори виражають характеристику чоловіка, і кожен з них несе окрему інформацію. Таким чином, за допомогою сполучника with можна додати ще декілька характеристик, які будуть виражені іменниковим словосполученням, як наприклад: *an honest man with a fine family, good reputation, well-paid job, reliable friends, and all. Як бачимо, кожна конструкція може існувати неза­лежно від інших модифікуючих конструкцій постпозиції та модифікувати головне слово без їхньої участі. Що сто­сується сполучника із займенником and all, то вони не можуть модифікувати головне слово без участі попередніх модифікаторів, оскільки all виражає усі перераховані та ще інші можливі, але невказані, характеристики чоловіка. Якщо воно модифікуватиме головне слово незалежно від попередніх модифікаторів, зміниться семантика речен­ня, оскільки тоді all буде виражати не характеристики чоловіка, а слугуватиме для узагальнення інших суб'єктів речення: He was just Hoppy Du-pree, an honest man with a fine family, good reputation, and all [14].

У попередньому прикладі нами було зареєстроване незалежне модифікування головного слова кожним окре­мим конституентом. У словосполученні з двостороннім розташуванням модифікаторів a large woman with a plate full of scrambled eggs [14] постпозиційним модифікатором слугує одне прийменникове словосполучення, яке по­ширене за рахунок двох іменникових словосполучень всередині його структури. Правостороннє розгалудження модифікації зареєстроване всередині прийменникового словосполучення. Кожне модифікування є семантично взаємозалежним (див. рис. 6).
іі

1

1

 

і

а large woman with a plate full of scrambled eggs
NP       РР      /        / NP

a large woman with   a   plate   full     of  scrambled eggs

 

Рис. 7. Схематичне представлення двосторонньої модифікації у вигляді дерева

Постпозиційне прийменникове словосполучення містить у своїй структурі три конструкції - два іменникових словосполучення та одне прикметникове. Жодна з них не може модифікувати головне слово окремо, оскіль­ки кожна з них виступає модифікатором іншої конструкції: a plate + full of + scrambled eggs = a plate + full of scrambled eggs = a plate full of scrambled eggs. До препозиційної частини утворене іменникове словосполучення приєднується прийменником with: a large woman + with + a plate full of scrambled eggs = a large woman with a plate full of scrambled eggs.

Отже, іменниковим словосполученням властива широка лівостороння та правостороння модифікація. У структурі іменникових словосполучень можуть виділятися окремі словосполучення, які модифікують головне слово незалежно від інших модифікаторів конструкції, а також модифікатори, які поширені за рахунок окремих конструкцій, що входять до складу саме модифікатора. У такому випадку прослідковуються структурні та се­мантичні взаємозв'язки між конституентами модифікатора як окремої складової іменникового словосполучення. Проведений аналіз іменникового словосполучення на позначення людини у художньому дискурсі показав, що зміна структури словосполучення неможлива без зміни його семантики.

Література:

1.Иванова М. Ю. О некоторых тенденциях в образовании именных терминологических словосочетаний (на материале английского и русского языков) / М.Ю. Иванова // Вопросы лингвистики, педагогики и методики препо­давания иностранных языков. - Калининград, 2004. - С. 49-54.

2.Калиновська I. М. Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядра-імен-ника (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови»/ І. М. Калиновська. - Київ, 2004. - 19 с.

3.Лебедева Г. А. Структурно-семантические связи субстантивных словосочетаний с адъюнктами-прилагатель­ными в препозиции / Г. А. Лебедева // Синтаксические связи и реализация лингвистических единиц в английских текстах. - Куйбышев : КГПИ, 1980. - С. 79-87.

4.Мизак А. А. Субстантивные словосочетания с препозитивным атрибутом в английском языке и соответству­ющие конструкции в украинском языке: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.663 / А. А. Мизак. - Киев, 1969. - 16 с.

5.Эздекова Л. Б. Семантико-синтаксические свойства и типы именных терминологических словосочетаний : На материале экономической терминологии: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л. Б. Эздекова. - Пятигорск, 2003. - 19 с.

6.Юрьева Е. В. Английские субстантивно-субстантивные словосочетания в стилевой дифференциации языка: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04. «Германские языки» / Е. В. Юрьева -Москва, 2009. - 19 с.

7.Biber D. Noun Phrase Modification / D. Biber, J. Grieve, G. Iberri-Shea G. // Studies in English Language. - Cambridge : CUP, 2009. - P. 182-193.

8.van Gelderen E. An Introduction to the Grammar of English / Elly van Gelderen. - John Benjamins Publishing Company, 2010. - 232 p.

9.Gomez I. P. Nominal Modifiers in Noun Phrase Structure: Evidence from Contemporary English / I. P. Gomez // Linguistic Insights. - Series 126. - Bern, 2011. - 216 pp.

10. de Haan P. Postmodifying Clauses in the English Noun Phrase / P. de Haan. - Amsterdam : Rodopi, 1989. - 230 p.

11.  Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and
Jan Svartvik.
- London : Longman, 1985. - 1179 p.

12.Chase J. H. Hit and Run / J. H. Chase. - Hervey Raymond, 1958. - 258 p.

13.Christie A. Mysterious Affair at Styles / A. Christie. - Kessinger Publishing, 2004. - 212 p.

Grisham J. The Runaway Jury / J. Grisham. - Random House, 2010. - 496 p.УДК 81'276.5:656.13

Мельник Н. М.,

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут філології, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВІРНОЇ БАЗИ ІМЕННИКІВ ТА ДІЄСЛІВ АВТОМОБІЛЬНОГО СЛЕНГУ

Стаття присвячена формуванню і вивченню автомобільного сленгу і його функціонування в сучасній україн­ській мові. Модифікація автомобільної терміносистеми впливає на функціонування сленгу в різних формах вира­ження. Дослідження словотвірних полів іменників і дієслів автомобільного сленгу сприяє поглибленому уявленню про словотворчу систему мови.

Ключові слова: сленг, словоскладання, абревіація, реверсія, синтаксичні конструкції.

Статья посвящена формированию и изучению автомобильного сленга и его функционирования в современном украинском языке. Модификация автомобильной терминосистеми влияет на функционирование сленга в разных формах выражения. Исследование словообразовательных полей существительных и глаголов автомобильного сленга способствует углубленному представлению о словообразовательной системе языка.

Ключевые слова: сленг, словосложение, аббревиация, реверсия, синтаксические конструкции.

The article is devoted to the study of the formation and automobile slang and its functioning in the modern Ukrainian language. Automobile terminological modification affects the functioning of slang in different forms of expression. Field study of word formation of nouns and verbs automobile slang contributes insight into the formative language system.

Key words: slang, word formation, abbreviation, reverse, syntax.

Значущість роботи полягає в тому, що проведене дослідження і його результати можуть сприяти глибшому вивченню і опису сленгу і його функціонування в сучасній українській мові. Вивчення взаємозв'язку семантики і структури мовної бази і способів словотворення іменників і дієслів сленгу сприяє поглибленому уявленню про словотворчу систему даних частин мови.

Відповідно проведено комплексне дослідження словотвірних полів іменників і дієслів автомобільного сленгу, яке дозволило виявити зв'язки і залежності всіх елементів словотвірної системи, а також вплив структурно-се­мантичних особливостей словотвірної бази на вибір способу словотворення і типів словотворчих значень.

Іменники і дієслова автомобільного сленгу в сучасній українській мові включають різні способи словотворен­ня, а саме: словоскладання, скорочень, абревіації, афіксації, реверсії, спотвореної вимови або написання, звуко­наслідування.

«Словоскладання - спосіб словотворення дво- або кількакореневих похідних - юкстапозитів шляхом поєд­нання окремих слів чи словоформ» [5, с. 569]. Традиційно в українському мовознавстві словоскладання вирізня­ють як окремий, самостійний і рівноправний спосіб словотворення [3] («люфт» ліфт, «ричаг нижній» рогатка).

«Абревіація - складне, багатогранне явище, що йде своїм корінням в глибоке минуле. Але перш за все абреві­ація - це спосіб створення номінацій для тих понять і реалій, які були спочатку позначені описово, за допомогою атрибутивних словосполучень» [1, с. 204] («рефрижиратор» - РЕФ).

Афіксація як спосіб словотворення характерна не лише для термінів, а й для сленгу. Афіксація представлена такими різновидами: суфіксальний, префіксальний та префіксально-суфіксальний. Автомобільному сленгу при­таманний суфіксальний спосіб.

Суфіксальний спосіб словотворення притаманний утвореним сленговим лексемам, що позначають автозап­частини: -ик («циліндр двигуна» горщик, «грати захисні (передня)» кенгурятник, «підкладка глушника» бублик, «гумка глушника» будильник, «накладка на бампері (вертикальна)» клик, «регулятор тиску приводу задніх гальм» чарівник, «важіль кріплення передач» солдатик, «шарнір» шарик); («колесо рольове» баранка, «сайлентблок рульової рейки» гранатка, - ин («диск нажимний» корзина, «повітрянозабірники» горловина).

«Реверсія - це укорочення основи, з подальшою зміною парадигми, а також граматичного та лексичного зна­чення слова». [2, с. 30].

Одним із способів словотвору є спотворення вимови або написання, звуконаслідування («регулятор напру­ги інтегральний» пігулка, «спойлер» хвіст, «опора важеля КПП» чебурашка, «фланець повітряного фільтру (на карбюраторі)» черепаха, «труба глушника (роздвоєна)» штани, «покажчик рівня масла» щуп, «шарнір рульового інструменту» яблуко, «стойка стабілізатора» яйце, «тормоз» якір).

У утворенні іменників і дієслів сленгу важливу роль грає метафора. «Метафора - троп, побудований на вжи­ванні слів у переносному значенні на основі подібності за кольорами, формою, призначенням» [4, с. 44].

Словотворча база іменників і дієслів сленгу представлена основами і словоформами різних частин мови.

Лексиці автомобілістів притаманні називні речення: «подушка двигуна» гітара, «циліндр двигуна» горщик, «повна комплектація автомобільного салону» повний фарш, «маленька машина» капсула смерті.

Синтаксичні конструкції автомобільного сленгу реалізуються в системі загального сленгу, що відображає комунікативний зміст мовців в формі висловлювань. Специфічна форма і значення слів відображає внутрішні особливості цієї групи. Сленг виникає аби конструкції, які викликають складність при вимові зробити більш простими і зрозумілими. Економія мовних засобів, редукція мови, спрощення словосполучень, саме така система створює логічну і довершену систему словотворення лексем спрощеного характеру.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа